3 התנאים המצטברים למתן צו מניעה זמני שגובשו בפסיקה

3 התנאים המצטברים למתן צו מניעה זמני שגובשו בפסיקה

השאלה הראשונה היא "אם מתן הסעד הזמני הוא כה הכרחי עד כדי להצדיק את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם לפני בירור התביעה" (י' זוסמן; סדרי הדין האזרחי (מהדורה שישית) סעיפים 462 ו - 494), כאשר בשלב מקדמי זה של הדיון יינתן משקל כבד לבחינת מאזן הנוחות, מבחן אשר כפי שהוא מיושם בבתי הדין לעבודה אינו בא לבחון את השאלה "למי ייגרם נזק גדול יותר" אלא להבטיח שלא יווצר מצב שבו ירוקן ההליך העקרי מתוכנו, כך שאם יזכה התובע, הוא לא יוכל לקצור את פרי זכייתו ומאידך, לאפשר למעביד להמשיך את פעולתו באופן סביר (דב"ע מז/ 149-3 שקם בע"מ נ. גילה רוזין, פד"ע יט, 141).

     בבית הדין הארצי לעבודה ובבתי משפט הכלליים, נקבעו התנאים המצטברים למתן סעד זמני וזאת כמפורט להלן:

שלושה הם התנאים העקריים הנדרשים לשם מתן הסעד הזמני:
א.     על מבקש הסעד להוכיח עילת תביעה המתבססת על זכות שלכאורה קנויה לו. למותר לציין כי לצורך מתן סעד זמני די בראיות לכאורה לצורך הוכחות העובדות השנויות במחלוקת ולא נדרש שכנוע במידה הדרושה להכרעה בהליך.
ב.     על בית הדין לבחון האם קיימים שיקולים שלא להעתר לבקשה, היינו: האם בא המבקש ביושר, בניקיון כפיים או שמא העלים עובדות חשובות מידיעת בית הדין והבקשה לוקה בשיהוי.
ג.     על בית הדין לשקול את מידת הנזק העשוי להיגרם לכל אחד מבעלי הדין אם יינתן הצו אם לאו והשוואתם זה לזה.
(דב"ע 98/ 77-3 ג'אסר אבו עראר נ. המועצה המקומית ערערה, עבודה ארצי לא(2), 149).

אין חולק שהענקת צו מניעה או סרוב לתיתו הם תולדה של הפעלת שיקול דעת, באשר צו מניעה זמני יינתן בדרך כלל כדי לשמר מצב קיים, אם לתביעה העיקרית סיכויים לכאורה להצלחה (לובוצקי; סדר הדין בבית הדין לעבודה, עמ' 265 וההפניות שם).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה לצו מניעה זמני

 2. הפרת צו מניעה זמני

 3. צו מניעה זמני שיהוי

 4. צו מניעה זמני פיטורים

 5. פיצוי בגין צו מניעה זמני

 6. צו מניעה זמני לשווק מוצר

 7. התנאים למתן צו מניעה זמני

 8. צו מניעה זמני לתקופת הערעור

 9. צו מניעה זמני נגד הפסקת עבודה

 10. פיצוי כספי במקום צו מניעה זמני

 11. צו מניעה זמני נגד השמעת מוסיקה

 12. צו מניעה זמני נגד השמדת עדר צאן

 13. צו מניעה זמני להפסקת פעילות עסק

 14. בקשה לצו מניעה זמני לביטול פיטורים

 15. צו מניעה זמני האוסר על ייצור מוצר

 16. צו מניעה זמני - הפרת זכויות יוצרים

 17. ביטול צו מניעה זמני עקב אי הגשת ערעור

 18. צו מניעה זמני נגד מינוי מנהלת בית ספר

 19. ביטול צו מניעה זמני עקב חוות דעת מומחה

 20. צו מניעה זמני לעיכוב הליכי הוצאה לפועל

 21. צו מניעה זמני האוסר על דיספוזיציה בנכס

 22. צו מניעה זמני לעיכוב הליכי מימוש משכנתא

 23. צו מניעה זמני למניעת עשיית עסקה במקרקעין

 24. בקשה לצו מניעה זמני ללא הגשת תביעה עיקרית

 25. בקשה לצו מניעה זמני שיאסור להגיש לביצוע שקים

 26. ערעור בעניין צו מניעה זמני בבית הדין לעבודה

 27. צו מניעה זמני האוסר על התקשרות עם זוכה במכרז

 28. 3 התנאים המצטברים למתן צו מניעה זמני שגובשו בפסיקה

 29. צו מניעה זמני האוסר על העירייה להמשיך בהליכי מכרז

 30. בקשה לצו מניעה זמני על מנת שימנע להתקשר עם זוכה במכרז

 31. בקשה לצו מניעה זמני שימנע את המשך הליכי הכינוס ומכירת הדירה

 32. צו מניעה זמני להימנע מלקיים הליך בחירות לתפקיד יו"ר מחוז מרכז של האגודה

 33. בקשה למחיקת התביעה ולהשבת הערובה והערבות שהופקדו במסגרת הליך מתן סעד זמני של צו מניעה זמני

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון