תמ"א 38: האם לאור גובה הבניין יש לחייב בהתקנת מעלית

תמ"א 38: נטען כי לאור גובה הבניין, יש לחייב בהתקנת מעליתעל פי לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל – 1970, בנין גבוה המחייב בהתקנת מעלית הינו:

"בנין גבוה" – בנין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבנין לבין מפלס הכניסה לקומה הגבוהה ביותר המיועדת לאכלוס, שהכניסה אליה דרך חדר מדרגות משותף, עולה על 13 מטרים;"


כלומר, על מנת שהמשיב 2 יחוייב בהתקנת מעלית הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבין מפלס הכניסה הגבוהה ביותר המיועדת לאיכלוס יעלה על 13 מ'.
אין עוררין, כי לאור ה 0.00 (מפלס הכניסה הקובעת) שקבעה המשיבה 1, גובה הבנין קטן מ – 13 מ', ואינו מחייב מעלית. אלא, שטוענים העוררים, כי קביעת ה -0.00 על ידי המשיבה 1 נעשתה באופן "שרירותי" ו"מלאכותי", כך שזה נקבע בכניסה לדירה בבנין להבדיל ממפלס הכניסה לבנין.
ההלכה לענין קביעת 0.00 הינה שמדובר בנושא טכני הנוגע יותר לתחום ההנדסי מאשר לתחום התכנוני ולכן ועדות הערר ימעטו להתערב (אם כי כמובן הן ראשיות להתערב, ואף התערבו במקרים קיצוניים) בשיקול דעת מהנדס הועדה המקומית בקביעת ה – 0.00. ראה, למשל,: ערר (מרכז) 421/06 פרופ' עמירב ואח' נ. הועדה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון.
מכיוון שקביעת ה – 0.00 לפי שיטת המשיבה 1, וכפי שהוסבר באופן נאה על ידי ב"כ המשיבה 1 בדיון, הינו סביר, איננו סבורים שיש להתערב בקביעה זו. יתרה מזו, אף אם היינו הולכים לפי שיטת העוררים, הרי שינוי קל בבקשה להיתר לגבי הכניסות לדירות העליונות, ממילא היה מציב את המדידה, כך שזו היתה קטנה מ- 13 מ'.
אשר על כן, החלטנו לדחות גם את הטענה לגבי היותו של הבנין בנין גבוה המחייב התקנת מעלית.


תיקונים טכניים:


העוררים קובלים על כך שהבקשה אינה מושלמת מבחינה טכנית, בפרטים כגון: פרטי האבן, מיקום כל הפתחים, ומיקום מתקנים שונים על הגג.
ועדת הערר התרשמה שהבקשה הוכנה במקצועיות ותוך כוונה להתאימה לתוכנית החלה על המקרקעין. עם זאת, ייתכן כי נשמטו פרטים טכנים נדרשים. אלא, שאין בכך להוות נימוק לסרוב לבקשה.
גם לעמדת העוררים מדובר בפרטים טכניים, ופרטים אלו ניתנים לתיקון.
נציין, כי לגבי חלק הפרטים עליהם מלינים העוררים יש פתרון בהחלטת המשיבה 1 (ר' תנאי להיתר בניה מס' 24). לגבי יתר הפרטים אנו קובעים, כי המשיבה 1 תבחן האם אכן נשמטו פרטים טכניים, והיה והתשובה חיובית, תנחה את המשיב 2 להגיש בקשה מתוקנת לענין פרטים אלו.


סיכום:


מן האמור עד כה עולה, כי מדובר בבקשה התואמת את התוכנית הרלוונטית החלה על המקרקעין.
טענות העוררים במישור הקנייני נדחו כבר בערכאה אחרת ומקל וחומר נדחות בענין שבפנינו.
לגבי יתר טענות העוררים, הרי כמבואר לעיל, לא מצאנו בהן כל ממש.
אשר על כן, הערר נדחה וניתן להוציא היתר בניה לפי החלטת המשיבה 1, וזאת בכפוף לכך, כי לשם הזהירות, תצהיר המהנדס הנדרש לפי החלטת המשיבה 1, יועבר לביקורת לידי העוררים, אשר יהיו רשאים להעיר הערות מקצועיות בלבד לגביו וזאת בתוך 14 יום מיום שנמסר לידם. היה ולעוררים אכן יהיו השגות מקצועיות לגבי התצהיר, ייבחן את ההערות מהנדס המשיבה 1 ויכריע בעניין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תמ"א 36

 2. סעיף 14א תמ''א 38

 3. פינוי בינוי פיצוי

 4. סיכול עסקת פינוי בינוי

 5. מע''מ בעסקאות פינוי בינוי

 6. ערר על דחיית התנגדות לתמ''א 38

 7. תמ"א 18 - הקמת תחנת תדלוק זעירה

 8. סילוק פולשים לצורך פינוי בינוי

 9. סירוב להתפנות בפרויקט פינוי בינוי

 10. עורך דין תמ"א 38 - היתר לבניית קומה נוספת

 11. התנגדות להגבהת בניין מכוח תמ"א 38 - הסתרת אור השמש

 12. תמ"א 38: האם לאור גובה הבניין יש לחייב בהתקנת מעלית

 13. סעיף 24 לתמ"א 36 (א) עוסק בהסדרת אתרי שידור ליד דרך

 14. בקשות פלאפון וסלקום להקמת מתקני שידור קטנים לפי בתמ"א 36/א במקרקעין

 15. בקשה להקמת מתקן שידור קטן כהגדרתו בתמ"א 36 תוך השתלבות בעמוד תאורה קיים בהיתר

 16. פינוי בינוי - ירידת ערך בשל הגדלת צפיפות וסוג האוכלוסייה המיועדת לגור בבניינים

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון