בקשה לשינוי קווי בניין אשר נקבעו בתכנית

בקשה לשינוי קווי בניין אשר נקבעו בתכנית

עררים וערר שכנגד על החלטת המשיבה מס' 1 מיום 7.9.06 בעניין תכנית שבסמכותה מק/11347 במגרש הנמצא בפינת הרחובות אליעזר הלוי, קריית משה, ירושלים, גוש 30157, חלקה 61.
התכנית המוצעת מבקשת לשנות את קווי הבניין, וזאת בהתאם לתשריט אשר צורף לתכנית.
ועדת ערר יצאה לביקור במקום והתרשמה מהבניין והמגרש והסביבה.
אנו סבורים כי אין מקום לאשר את התכנית המוצעת ואין מקום לשנות את קווי הבניין, שכן קווי הבניין אשר נקבעו בתכנית הקיימת הינם קווי בניין מתאימים לסביבה, משתלבים עם הסביבה ואף יכולים לשפר בעתיד את הבינוי שיהיה על מגרש זה.
נציין כי המגרש נמצא בפינת רחובות אשר בינוי המבוקש מתקרב לכביש הינו בינוי שאינו טוב לסביבה, ודווקא התכנית הקיימת הינה תכנית אשר מתחשבת בסביבה ונסיגת הבניינים שבסביבה הן באותו רחוב והן ברחוב קריית משה, מלמדת על תכנון כולל אשר התבצע במקום בעבר וכל שינוי בקווי הבניין רק יזיקו, לטעמנו, בתכנון העתיד במקום.
כך לדוגמא, קו הבניין בצד הדרומי, הינו קו הבולט ברחוב קריית משה מעבר לקו הבניין אשר נמצא ברחוב קריית משה מעליו. הזזת קו הבניין אל מעבר הכביש, תפריע לפיתוח הכבישים בעתיד.
הוא הדין לגבי קו הבניין שבצד המזרחי. שינוי בקו בניין זה יחבל בעתיד בפיתוח הכביש אליעזר הלוי והיציאה לכביש קריית משה.
החלטת משיבה מס' 1 שבו מנסה היא להכניס סייגים והחלטות אשר ישפיעו על הבינוי בעתיד, ללא שצורף נספח בינוי מחייב, אינה דרך ראויה במקרה דנן.
דווקא ההזדמנות שניתנה למשיבה מס' 1 לשפר את מערך הכבישים והבינוי, תמסמס על ידה אם תאושר התכנית המוצעת הנ"ל.
יתרה מכך, לדעתנו, אין זה רצוי ולא ראוי לטפל תכנונית במגרש זה רק בקווי בניין ללא תכנית כוללת אשר תכלול נספח בינוי וכן תכנון עתידי לניצול כל יתר חלקי המגרש.
איננו מקבלים את טענות העוררים בערר 260/06 אשר לטענתם לא ניתן לבנות את הבניין במסגרת קווי הבניין הקיימים. יש אפשרות לדעתנו למצות את כל אחוזי הבנייה במסגרת קווי הבניין הקיימים ואין צורך בתכנית לשינוי קווי הבניין , אשר כאמור תפגע בסביבה.
לא הובאה בפנינו מדיניות המשיבה מס' 1 בעניין הרחבת הכבישים, אך מביקור במקום עולה לדעתנו, כי שינוי קווי הבניין, לא רק שלא יוסיף לתועלת הציבור, אלא אף יפגע בתכנון עתידי של מערכת הכבישים ובינוי המגרש.
החלטת המשיבה מס' 1 כפי שהיא איננה ברורה והיא מהווה טלאי על תכנית קיימת אשר נבחנה בעבר ולטעמנו הינה תכנית נכונה ומתאימה.
אנו סבורים כי בעלי הבניינים שמסביב יפגעו יתר על המידה אם ישונו קווי הבניין ואין בכוונתנו דווקא לעוררים בערר 250/06, ובערר 251/06 אלא כוועדה תכנונית חובה עלינו לבחון גם פגיעות בבניינים ובסביבה ללא קשר לעורר הזה, ואם מסתבר לוועדה תכנונית כפי שהסתבר לנו במקרה זה, כי הציבור נפגע, אזי יש להגן על הציבור, גם אם אין מי שערער בשם הציבור והמשיבה מס' 1 לא עשתה מלאכתה כראוי.
נציין עוד כי לא התרשמנו כי מדובר בבניין מסורתי שצריך לשמרו, מכל מקום בניין זה אינו נמצא בכרטסת הבניינים לשימור ו/או בתכנית המשמרת אותו ולא מצאנו כל ראיה כי הוא עומד להיות מוכרז כבניין לשימור. אגב, גם לא מצאנו כל סיבה נראית לעין לשמרו, מה גם שהעוררים עצמם (בערר 260/06) מבקשים להוסיף עליו קומות, כך שאיננו בטוחים שתוספת קומות מתאימה לבניין הנטען לגביו שהוא ראוי לשימור.
מכל האמור לעיל, החלטנו לקבל את ערר 250/06 וערר 251/06, וממילא כשאין מקום, לדעתנו, לשנות את קווי הבניין, ערר 260/06 נדחה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פחת על בניינים

 2. חריגה מקו בניין אחורי

 3. תביעה לפינוי מחסן בבניין

 4. קומה מפולשת בבניין משותף

 5. החוק מאפשר הקלות בגובה בניין

 6. התנגדות דיירים להגבהת הבניין

 7. מהו חדר טרנספורמציה בבניין

 8. חדירת מי גשמים לבניין משותף

 9. בקשה לתוספת בניה בבניין לשימור

 10. בניית מרתף מחוץ לקווי הבניין

 11. הסכמים בין דיירי הבניין לגבי הגג

 12. האם אפשר לגור בבניין ללא טופס 4 ?

 13. ערר על בקשה הכוללת הקלה לבניית בניין

 14. התנגדות לחריגה של קווי בניין למדרכות

 15. בקשה לשינוי קווי בניין אשר נקבעו בתכנית

 16. ערר על החלטת הועדה לאשר בקשה להקמת בניין

 17. הסתרת אור ואוויר עקב בניית בניין קומות

 18. בקשה לשינויים בהיתר בניה לבניית בניין חדש

 19. שינוי קווי בניין והעברת זכויות מקומה לקומה

 20. תביעה נגד חברה שהתקינה מעלון נכים בבניין

 21. נשירת אריחי החיפוי של חזיתות בניין משותף

 22. הקלה בקו הבניין האחורי לצורך הקמת גזוזטראות

 23. עתירה שלא להתחיל בבניית מדרגות בחזית הבניין

 24. בקשה לביצוע תוספת בנייה על גג בניין בתל אביב

 25. מעצר על סמך קלטות מצלמות אבטחה בבניין מגורים

 26. אי אכלוס בניין עד להתאמת הבניין למצב הסטטוטורי

 27. ערר הנוגע לאישור תכנית שמטרתה שינוי בקווי הבניין

 28. התנגדות לבניית בניין "שונה" משאר הבניינים בסביבה

 29. הקלה לתוספת קומות בבניין על מגרש המיועד לבניה רוויה

 30. תביעה לחייב בתשלום שירותי החזקה וניהול לבניין מגורים

 31. הקלה בקו בניין צדדי צפוני ודרומי עד 10%, תוספת 1 יח"ד

 32. בקשה להקים בניין ובו יחידת דיור אחת בחלק העורפי של המגרש

 33. פניה למנהל האגודה לתרבות הדיור בנוגע לסוגיות בבניין מגורים

 34. בקשה להקלות בגובה הבניין, הקמת חצר אנגלית וכניסה נפרדת למרתף

 35. כתנאי להיתר בניה נדרש לצבוע את הבניין כולו בגוון הצבע המקורי

 36. נטען כי באישור התוכנית הוצג מצג מטעה לעניין מספר היחידות בבניין

 37. תביעה בטענות להתרופפותם של אריחי חיפוי חיצוניים בבניין בתל אביב

 38. הקמת בניין חדש בשינוי מהבינוי המאושר / הקלה בבניה שלא תואמת תכנית

 39. המשכיר לא גילה לשוכרים כי בבניין יתחילו שיפוצים לפני שנכנסו לדירה

 40. ערר על החלטת הועדה להתנות הפקדת תכנית התאמת קווי הבניין לגבולות מגרש חדשים שהקטינו את המגרש

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון