נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

15% נכות בגין ליקוי שמיעה לפי סעיף ליקוי 72(1)(ד)(6) ו- 10% נכות בגין טנטון לפי סעיף ליקוי 72 (4)(ד)II ובסה"כ קבעה את נכותו הצמיתה של המערער בשיעור 24% החל מיום 20.12.11. עוד קבעה הוועדה כי אין מקום להפעיל את תקנה 15 (להלן: "הוועדה").

רקע עובדתי

1. המערער, יליד שנת 1947, מסגר במקצועו. ליקוי השמיעה והטנטון מהם סובל המערער, הוכרו ע"י המשיב כפגיעה בעבודה.

2. ועדה רפואית מדרג ראשון אשר התכנסה לדון בעניינו של המערער פעמיים (ביום 21.3.12 וביום 12.9.12) קבעה, כי למערער 24% נכות לפי סעיף ליקוי 72(1)(ד)(6) וסעיף ליקוי 72(4)(ד)II. לעניין תקנה 15, ביקשה הוועדה מדרג ראשון בישיבתה מיום 21.3.12, להתייעץ עם ועדת הרשות בקשר לירידה בהכנסות, שכן המערער טען לירידה בהכנסות. בישיבתה השנייה מיום 12.9.12 סיכמה הוועדה מסקנותיה בנוגע להפעלת תקנה 15 וציינה, כי היא מקבלת את המלצת ועדת הרשות שלא להפעיל את תקנה 15 מאחר ולדעת הוועדה נכותו של המערער אינה פוגעת בכושר השתכרותו ובעבודתו בתור מסגר.

3. המערער הגיש ערר על החלטת הוועדה מדרג ראשון. ועדה רפואית לעררים אשר התכנסה לדון בעניינו של המערער ביום 21.4.13, שמעה את טענות ב"כ המערער ועיינה בדו"ח ועדת הרשות מיום 31.7.12. הוועדה קבעה כי היא סבורה שהנכות אינה מונעת מהמערער להמשיך בעבודתו כמסגר ובאופן מלא וכי גילו של המערער אינו הסיבה לירידה בהכנסותיו, ולכן אין מקום ליישם בעניינו את תקנה 15.

על החלטה זו הוגש הערעור דנן.

טענות הצדדים

4. לטענת המערער, החלטת הוועדה כי המערער יכול לחזור באופן מלא לעבודתו היא החלטה כללית ביותר, אשר אינה מתחשבת באופי עבודתו של המערער ובתלונותיו, וכי בנסיבות העניין, יש להורות על החזרת עניינו של המערער לוועדה רפואית בהרכב אחר. לטענתו -

א. בשל ליקוי השמיעה והטנטון מהם סובל המערער, הוא אינו יכול לעבוד בכל עבודה שהיא כפי שנהג עובר לפגיעה. המערער הפסיק לעבוד בעבודות ריתוך של צינורות דלק ובעבודות המפיקות רעש בעוצמות חזקות. הלכה למעשה, המערער אינו יכול להמשיך לעבוד במקצועו כבעבר, דבר שגרם לפגיעה בשכרו.

ב. הוועדה לא בחנה את טענות המערער בדבר ירידה ניכרת בהכנסותיו (אשר נבעה, לטענתו, מחוסר יכולתו לעבוד בעבודות ריתוך המפיקות רעש בעוצמות חזקות ואשר מעניקות תגמול משמעותי בשכר).

ג. הוועדה לא בחנה את גילו של המערער ביחס לנכויותיו, מצב שבו היתה חובה על הוועדה לעשות כן בנסיבות העניין, שכן "מבחן הגיל" הוא מבחן עצמאי, נפרד ומנותק מ"מבחן המקצוע".

5. לטענת המשיב -

א. משקבעה הוועדה כי המערער מסוגל לשוב לעבודתו אין מקום להתערבות בית הדין (עב"ל 386/07 פיתוסי – המל"ל, ניתן ביום 5.7.07).

ב. מעבר לנדרש, הוועדה התייחסה גם לגילו של המערער וקבעה כי "הוועדה סבורה כי גילו של התובע אינו הסיבה לירידה בהכנסותיו".

ג. משלא עולה כל טעות משפטית מהחלטת הוועדה, דין הערעור להידחות.


הכרעה


6. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז - 1956, (להלן - "תקנות הנכות") קובעת כי -

"(א) הוועדה רשאית לקבוע דרגת נכות יציבה גדולה עד מחצית מזו שנקבעה לצד המבחנים או מזו שנקבעה מכוח תקנה 14 או 31 (ב) בשים לב למקצועו ולגילו של הנפגע, ובלבד שדרגת הנכות היציבה כתוצאה משינוי זה לא תעלה על 19% אם דרגת הנכות פחותה מ- 20%, ובכל מקרה אחר לא תעלה על 100%.

(ב) הוועדה תתחשב במקצועו של הנפגע כאשר לדעתה הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעיסוקו והנכות הביאה לירידה ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסותיו".

7. בתקנה 15(א) לתקנות הנכות, הוסמכו הוועדות הרפואיות לקבוע דרגת נכות יציבה גדולה עד מחצית מזו שנקבעה במבחני הנכות, בשים לב למקצועו ולגילו של הנפגע. תקנה 15 לתקנות הותקנה כהשלמה לשיטת קביעת דרגת הנכות בענף ביטוח נפגעי עבודה, המושתת על הנכות הפיזיולוגית האובייקטיבית. תקנה 15 הנ"ל "נועדה להסיט את אלומת אורו של הזרקור מן הנכות אל הנכה, מן הנזק השווה לכל גוף, לאותו ניזוק הטוען לנזק מיוחד. לשון אחר - מן האובייקטיבי לסובייקטיבי" (ראו: דב"ע נו/42-01 המוסד לביטוח לאומי - עדה פנץ, פד"ע ל 321; דב"ע לא/25-0 המוסד לביטוח לאומי - אילנה לאור (לא פורסם)). הלכה למעשה, בבואה לשקול אם להפעיל את תקנה 15, על הוועדה להתייחס באופן ספציפי למקצוע שבו עסק הנפגע הספציפי ולשקול אם הוא מסוגל לעסוק באותו מקצוע, ובאיזו מידה משפיעה נכותו על כושרו להשתכר, בהתחשב במקצועו ובגילו.

כן על הוועדה לשקול, האם הביאה הנכות לירידה ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסותיו של הנפגע.

8. מכאן, שהשאלה שהיה על הוועדה לשאול את עצמה היתה, האם נסיבותיו האישיות של המערער מבחינת מקצוע וגם מבחינת הגיל - מצדיקה סטייה מדרגת הנכות שנקבעה לפי המבחנים.

9. בעב"ל 386/07 פיתוסי - המל"ל (ניתן ביום 5.7.07) התייחס בית הדין הארצי לשאלת בחינת חלופת המקצוע (להבדיל מבחינת עניין הגיל). בית הדין הארצי קבע, כי הבחינה נעשית בשני שלבים. האחד - מסוגלותו של הנפגע לחזור לעבודתו הקודמת במתכונת ובהיקף שבהם עבד קודם קרות התאונה, השני - צמצום במידה ניכרת בהכנסות ולא לזמן מוגבל.

10. עיון בפרוטוקול הוועדה מעלה כי הוועדה לא דנה בשאלת כשירותו של המערער לבצע את עבודתו הקודמת במתכונת ובהיקף שבהם עבד עובר לפגיעה, אלא קבעה באופן כללי כי היא סבורה שנכותו אינה מונעת ממנו להמשיך בעבודתו כמסגר באופן מלא, וזאת חרף תלונות המערער בדבר שינוי אופי העבודה והירידה בהכנסות.

לאור האמור, אין בידי לקבל את טענת המשיב שלפיה משקבעה הוועדה כי המערער מסוגל לשוב לעבודתו באופן מלא אין מקום להתערבות בית הדין. דומני שלא יכול להיות חולק כי חזרה לעבודה באופן מלא אין משמעה חזרה למשרה מלאה דווקא אלא גם חזרה לעבודה באותה המתכונת שבה עבד קודם לתאונה. כאמור לעיל, אין בקביעת הוועדה שלפיה המערער מסוגל לשוב לעבודתו באופן מלא, התייחסות כלשהי לתלונות המערער בדבר חוסר יכולת לעבוד בתנאי רעש חזקים נוכח מהות הפגיעה. הוועדה לא פירטה ולא הסבירה את קביעתה בעניין זה, כך שלא ניתן לעקוב אחר הלך מחשבתה. היעדר הנמקה, כאמור לעיל, מהווה טעות משפטית המצדיקה את התערבותו של בית הדין.

11. זאת ועוד, אין ספק, כי במקרה דנן, היה על הוועדה לתת משקל גם לעניין גילו של המערער ולבחון עד כמה יש בעניין גילו, כדי להשפיע ולהצדיק את הפעלת התקנה בין באופן מלא ובין באופן חלקי.

12. בהתאם להלכה הפסוקה, דרך המלך של החזרת עניינו של מבוטח לוועדה רפואית היא החזרתה לוועדה שבדקה את המבוטח, ורק במקרים נדירים, שבהם עולה חשש של ממש כי הוועדה תהא "נעולה" על החלטתה הקודמת, או שהרכבה אינו נאות, מועבר העניין לוועדה בהרכב אחר (ראו: דב"ע לב/ 28-0 שלמה בוסקילה - המוסד לביטוח לאומי, פב"ל יב, 166).

לא מצאתי כי בנסיבות המקרה הנדון עולה חשש של ממש שהוועדה תהא "נעולה" על החלטתה הקודמת ועל כן, אין מקום להחזיר את עניינו של המערער לוועדה בהרכב אחר.

13. לאור כל האמור לעיל, מצאתי כי יש להשיב את עניינו של המערער אל הוועדה על מנת שתדון מחדש בהפעלת תקנה 15, תוך שתתייחס לתלונות המערער בדבר שינוי במתכונת העבודה והשלכותיו, ולעניין גילו של המערער. המערער יוזמן לדיון בפני הוועדה ויוכל לטעון טענותיו בנוגע להפעלת תקנה 15. החלטת הוועדה תהיה מפורטת ומנומקת.

14. המשיב ישא בהוצאות המערער בסך של 1,500 ₪, אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 יום לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה, לסגנה או לשופט שנתמנה לכך על ידי הנשיאה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון