בקשה להיתר בניית בית מגורים לבן ממשיך

בקשה להיתר בניית בית מגורים לבן ממשיך

העוררת אינה טוענת כנגד הבקשה להיתר עצמה או כנגד ההיתר שניתן, אלא לגבי המגרש לגביו הוגשה הבקשה להיתר ולגביו ניתן ההיתר.

העוררת אינה חולקת על כך כי שטח המגרש בגינו הוגשה הבקשה להיתר ובגינו הוצא ההיתר תואם את התכנית החלה על המקרקעין, תכנית מי/במ/845, אלא לטענתה של העוררת נפלה בתכנית זו טעות ושטח המגרש אמור היה להיות שונה.

המשיבה מס' 1 דחתה טענה זו של העוררת ומכאן הערר שבפנינו.

דיון
סילוק על הסף
הערר שבפנינו הוגש זמן רב לאחר שניתנה החלטת המשיבה מס' 1 ואף לאחר שהוצא היתר בנייה.

נציין כי העוררת פנתה בעניין זה למשיבה מס' 1 עוד ביום 22/1/2007, ולפיכך הגשת הערר רק ביום 10/11/2008, לאחר שהתקבלה החלטת המשיבה מס' 1 ולאחר שהוצא היתר בנייה, הינה בשיהוי ניכר.

בערר ימ/245/07 פופס נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה מטה יהודה, ניתחנו את הפרמטרים לבחינת עררים שהוגשו באיחור.

יישום פרמטרים אלו במקרה שלפנינו מגלה כי אף אם ננקוט גישה ליברלית, הרי מן הראוי לסלק את הערר על הסף.

לפיכך, מן הראוי היה לסלק את הערר על הסף עקב השיהוי בהגשתו.

עם זאת, למען הסר ספק, אנו סבורים כי יש לסלק את הערר גם לגופו, ונבאר:

גופו של עניין
העוררת טוענת כי שטח המגרש (מס' 75) כפי שהוגש בבקשה להיתר וכפי שמצוין בהיתר הינו שגוי. טענתה זו נתמכת במסמך אחד בלבד, הוא החלטת הועדה המחוזית מיום 29/10/1995, ממנו ניתן ללמוד כי הועדה המחוזית החליטה לתקן את שטחי המגרשים 75,76 וכן מגרשים נוספים.

אין בידינו לקבל טענה זו.
אין עוררין כי הבקשה להיתר וההיתר הוצאו בהתאם לגודל המגרשים בתכנית ובתשריט התכנית.

איננו יודעים האם המגרשים המשורטטים בתשריט התכנית תואמים או שאינם תואמים את החלטת הועדה המחוזית מיום 29/10/1995, אולם אנו יודעים בוודאות כי אלו המגרשים אשר מופיעים בתשריט המאושר ואלו המגרשים אשר ניתנים כמידע לציבור החל מיום אישורה של התכנית בילקוט הפרסומים בשנת 1995.

לפיכך, אף אם קיימת סתירה בין החלטה של הועדה המחוזית לבין תשריט מאושר, יש להעדיף את התשריט המאושר.

כל פתרון אחר יגרום לתוהו ובוהו ואנרכיה תכנונית, כך שאזרחים ייאלצו לבדוק את תיקי הועדה המחוזית על מנת ללמוד מהו המצב התכנוני, היות וייתכן ויש בתיק הועדה המחוזית מסמך הסותר את התכנית שבתוקף.

כך במקרה שלפנינו, ייתכן כי לאחר החלטת הועדה המחוזית מיום 29/10/1995, נתקבלה החלטה נוספת המשנה את נושא גודל המגרשים, או ייתכן שהמגרשים אשר מסומנים בתשריט הינם בגודלם המתוקן לאור ההחלטה.

אין ביכולתנו ואין באפשרותנו לבחון שאלות אלו, וגם אין צורך בכך. התשריט המאושר הוא המחייב הן את הציבור והן את מוסדות התכנון. תקיפה של תשריט זה הייתה יכולה להיעשות רק במסגרת עתירה מנהלית כנגד התכנית וכזו לא הוגשה.

למעלה מן הצורך נציין כי העוררת, בהתאם להצהרתה, רכשה את המגרש אך לפני כשנתיים ימים.

לפיכך, כאשר רכשה את המגרש, עמד בפניה התשריט המאושר של התכנית והיא ידעה או הייתה אמורה לדעת את גודלו של המגרש בהתאם לתכנית, ובהתאם לכך גם ניתן היתר הבנייה.

לאור זאת גם לא נפגע אינטרס ההסתמכות שלה.


סיכום
לאור כל האמור לעיל, אנו דוחים את הערר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. היתר בניה למבנה

 2. עורך דין היתר בניה

 3. היתר לבניית קיר ים

 4. הקלות בהיתרי בניה

 5. היתר בניה קרוואנים

 6. היתר בניה כפר נופש

 7. היתר בניה לעליית גג

 8. היתר בניה ללא תוכנית

 9. היתר בניה חלון נוסף

 10. קרן חניה - היתר בניה

 11. ביטול היתר בניה שניתן

 12. היתר בניה מרכז מסחרי

 13. היתר לבניית עליה לגג

 14. היתר בניה מועצה דתית

 15. היתר לבניית גג רעפים

 16. היעדר היתר בניה לדירה

 17. קנס על סטיה מהיתר בניה

 18. היתר בניה בעיר יהוד

 19. חתימת מינהל להיתר בניה

 20. היתר בניה בניגוד לתקנות

 21. בקשת היתר לבניית סופרמרקט

 22. היתר בניה מערכת סולארית

 23. התנגדות להיתר בניה לגדר

 24. היתר בניית חניה בגן ילדים

 25. היתר בניה לפני הפקדת תכנית

 26. דחיית בקשה לקבלת היתר בניה

 27. פינוי דייר מוגן היתר בניה

 28. היתר בניה ללא חתימות שכנים

 29. היתר בניה מעקה בטיחות בכביש

 30. היתר לבניית בריכת נוי לדגים

 31. ביטול החלטה למתן היתר בניה

 32. ביטול היתר בניה בגלל העיצוב

 33. היתר לבניית קיר בבית מגורים

 34. זיכוי מעבירת סטיה מהיתר בניה

 35. נטל ההוכחה של קבלת היתר בניה

 36. היתר בניה מחוץ לגבולות תכנית

 37. חריגה מהיתר בניה - כתב תביעה

 38. תחולת תיקון חוק על היתר בניה

 39. בקשה לשינוי שם בעל היתר בניה

 40. צו מניעה האוסר לבקש היתר בניה

 41. היתר בניה למבנה ביערות הכרמל

 42. היתר לבניית סוכך למסעדה בחורף

 43. אי הגשת התנגדות לבקשת היתר בניה

 44. התניית היתר בניה בתשלום כופר חניה

 45. היטל השבחה - היתר בניה מתקן בזק

 46. ביטול היטלי פיתוח היתר בניה זמני

 47. ערר על אישור בקשה מתוקנת להיתר בניה

 48. תשלום היטל השבחה כתנאי להיתר בניה

 49. קביעה חד משמעית שלא הוצא היתר בניה

 50. בקשה לשינויים בהיתר בניה לבית כנסת

 51. בקשה להיתר בניית בית מגורים לבן ממשיך

 52. בקשה להיתר בנייה לבניית חדרי יציאה לגג

 53. סמכות ועדה מקומית לא לאשר היתר בניה

 54. הורדת קיר מפריד בין דירות - היתר בניה

 55. קבלת היתר בניה ללא הסכמת בעלי הדירות

 56. אי מתן החלטה לבקשה למתן היתר בניה במגרש

 57. שינוי בגודל מגרש לאחר קבלת היתר בניה

 58. ערעור על פסק דין לאחר קבלת היתר בניה

 59. ביטול היתר בניה בגלל אי זימון צד לדיון

 60. פיצויי הסתמכות על היתר בניה שניתן בטעות

 61. תכנית עיצוב ארכיטקטוני כתנאי להיתר בניה

 62. היתר בניה על פי תכנית שהופקדה וטרם אושרה

 63. פיצויים בגין הערמת מכשולים להשגת היתר בניה

 64. אי הוצאת היתר בנייה ע''י הקבלן בעסקת קומבינציה

 65. סמכות ועדת הערר במקרים שניתן היתר ושהבניה כבר בוצעה

 66. ביטול הסכם קניית דירה עקב אי הוצאת היתר בניה בזמן

 67. העברת חלק ממבנה לבעלות העירייה כתנאי לקבלת היתר בניה

 68. היתר בניה על סמך תוכנית מתאר מקומית ללא תוכנית מפורטת

 69. היתר בניה בבית משותף: האם חייבים הסכמה של כל הדיירים ?

 70. טענת רשלנות בטיפול בבקשה לקבלת היתר בנייה להקמת יחידת מגורים

 71. תביעה לקבוע כי הופר ההסכם, והיתר הבנייה ניתן שלא כחוק תוך רמייה

 72. בקשה להיתר בנייה דו משפחתי ב"מסלול ירוק" - ללא פרסום הקלות כלשהן

 73. בקשה להיתר בניית קומת גלריה הגדלת התוספת בחזית דרומית וביטול גרם מדרגות

 74. תנאי להוצאת היתר בניה: הגשת תוכנית קונסטרוקציה מפורטת וכן חישובים סטטיים לבניה

 75. בקשה להיתר בנייה לביצוע שינויים בפתחים, חזיתות, שינויים פנימיים, תוספת קירוי קל חדש והסתרת מתקנים

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון