התנגדות דיירים להגבהת הבניין

התנגדות דיירים להגבהת הבניין

בפנינו שלושה עררים, אשר אוחדו, המתייחסים לבקשת בנייה בתיק בניין 7637 בקשה 20060345 בבניין הנמצא בגוש 2438 חלקה 48, מגרש 2015, ברח' שבט נפתלי 11, אשדוד.

החלטת הועדה המקומית לתכנון ובנייה- אשדוד (להלן: "המשיבה מס' 1") ניתנה ביום 10.1.07, אשר קיבלה באופן חלקי את התנגדות הדיירים לבקשת העוררת בערר מס' 6015/07 ("יחד הבונים"), אשר כללה הקלות של תוספת שלוש קומות מעל הקומות המותרות, הפיכת קומת עמודים מפולשת לקומת קרקע חלקית הכוללת שתי יחידות דיור, והעברת זכויות בנייה לשתי יחידות דיור מתחת למפלס הקובע, וכן הפרדה בין שני בניינים, שלא בהתאם לנספח הבינוי המנחה.

נציין כבר עתה כי הבקשה נשוא ערר זה אינה כוללת תוספת של יחידות דיור ביחס לתכניות המאושרות וביחס להוראות התכניות התקפות במקום.

לבקשת היתר הבנייה שהגישה העוררת הוגשו התנגדויות של דיירים המתגוררים בסמוך לבניין נשוא ערר זה, ולאחר שמיעת הצדדים לפני המשיבה מס' 1, החליטה המשיבה מס' 1 כי היא דוחה את הבקשה לתוספת שלוש קומות בגובה, ואישרה תוספת קומה אחת.

כמו כן אושרה ההקלה של בניית חלק מקומת העמודים.

על החלטה זו הגישה העוררת בערר 6015/07 ("יחד הבונים") וגם חלק מהדיירים, עררים אלו.

לאחר שמיעת הצדדים ולאחר עיון בבקשה להיתר ובנספחים אשר הוצגו בפנינו, הגענו לכלל מסקנה כי החלטת המשיבה מס' 1, אף שאיננה מנומקת כראוי, הינה החלטה מאוזנת ונכונה בנסיבות העניין.

הדיירים העוררים התנגדו להגבהת הבניין, אלא שבניין זה הוגבה כפי שאושרו שאר הבניינים במקום בהגבהה סבירה ובהקלה מותרת, ואין בכך שינוי וחריג לסביבה הקרובה.

ההקלה בענייננו היא סבירה והיא אף טובה יותר בכך שהבניינים הופרדו, מאשר שייבנו בניינים כחומה צמודה.

איננו מקבלים את טענות הדיירים העוררים להסתרת אור והחשכת בתיהם, שהרי ממילא ייבנה בניין גבוה, גם ללא הקלות, וכשהם קנו דירותיהם היו הם צריכים לדעת שייבנו בניינים גבוהים תוך אפשרות שתינתנה גם הקלות לעניין הגובה.

העוררת ("יחד הבונים") איננה מסתפקת בתוספת הקלה בגובה של קומה אחת, ולעניין זה אנו סבורים כי החלטת המשיבה מס' 1 מאוזנת, שכן תוספת קומה אחת משווה את הבניין לבניינים הסמוכים, ותוספת של שתי קומות מגביהה יתר על המידה את הבניין המבוקש ביחס לבניינים אחרים, משנה את הנפח ומפרה את האיזון הקיים בגובה בין הבניינים האחרים באזור.

תוספת הקומה המבוקשת ע"י העוררת ("יחד הבונים") מהווה תוספת של הפרש גובה של כמטר אחד, אף מעבר לבניין הסמוך של העוררים המתנגדים, וכוונתנו לגובה בו מצויות דירות אשר מתגוררים בהם אנשים ולא לקומות טכניות.

כאמור לעיל, מתוך ראייה כוללת של הבינוי הקיים והבינוי שנבנה בפועל והתכניות המאושרות וההקלות אשר ניתנו בעבר באזור זה, אנו סבורים כי החלטת המשיבה מס' 1 מאוזנת ואין בדעתנו להתערב בהחלטתה.

מכל האמור לעיל, החלטנו לדחות את העררים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פחת על בניינים

 2. חריגה מקו בניין אחורי

 3. תביעה לפינוי מחסן בבניין

 4. קומה מפולשת בבניין משותף

 5. החוק מאפשר הקלות בגובה בניין

 6. התנגדות דיירים להגבהת הבניין

 7. מהו חדר טרנספורמציה בבניין

 8. חדירת מי גשמים לבניין משותף

 9. בקשה לתוספת בניה בבניין לשימור

 10. בניית מרתף מחוץ לקווי הבניין

 11. הסכמים בין דיירי הבניין לגבי הגג

 12. האם אפשר לגור בבניין ללא טופס 4 ?

 13. ערר על בקשה הכוללת הקלה לבניית בניין

 14. התנגדות לחריגה של קווי בניין למדרכות

 15. בקשה לשינוי קווי בניין אשר נקבעו בתכנית

 16. ערר על החלטת הועדה לאשר בקשה להקמת בניין

 17. הסתרת אור ואוויר עקב בניית בניין קומות

 18. בקשה לשינויים בהיתר בניה לבניית בניין חדש

 19. שינוי קווי בניין והעברת זכויות מקומה לקומה

 20. תביעה נגד חברה שהתקינה מעלון נכים בבניין

 21. נשירת אריחי החיפוי של חזיתות בניין משותף

 22. הקלה בקו הבניין האחורי לצורך הקמת גזוזטראות

 23. עתירה שלא להתחיל בבניית מדרגות בחזית הבניין

 24. בקשה לביצוע תוספת בנייה על גג בניין בתל אביב

 25. מעצר על סמך קלטות מצלמות אבטחה בבניין מגורים

 26. אי אכלוס בניין עד להתאמת הבניין למצב הסטטוטורי

 27. ערר הנוגע לאישור תכנית שמטרתה שינוי בקווי הבניין

 28. התנגדות לבניית בניין "שונה" משאר הבניינים בסביבה

 29. הקלה לתוספת קומות בבניין על מגרש המיועד לבניה רוויה

 30. תביעה לחייב בתשלום שירותי החזקה וניהול לבניין מגורים

 31. הקלה בקו בניין צדדי צפוני ודרומי עד 10%, תוספת 1 יח"ד

 32. בקשה להקים בניין ובו יחידת דיור אחת בחלק העורפי של המגרש

 33. פניה למנהל האגודה לתרבות הדיור בנוגע לסוגיות בבניין מגורים

 34. בקשה להקלות בגובה הבניין, הקמת חצר אנגלית וכניסה נפרדת למרתף

 35. כתנאי להיתר בניה נדרש לצבוע את הבניין כולו בגוון הצבע המקורי

 36. נטען כי באישור התוכנית הוצג מצג מטעה לעניין מספר היחידות בבניין

 37. תביעה בטענות להתרופפותם של אריחי חיפוי חיצוניים בבניין בתל אביב

 38. הקמת בניין חדש בשינוי מהבינוי המאושר / הקלה בבניה שלא תואמת תכנית

 39. המשכיר לא גילה לשוכרים כי בבניין יתחילו שיפוצים לפני שנכנסו לדירה

 40. ערר על החלטת הועדה להתנות הפקדת תכנית התאמת קווי הבניין לגבולות מגרש חדשים שהקטינו את המגרש

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון