ניוד שטח עיקרי ממרתף לקומת הקרקע

ניוד שטח עיקרי ממרתף לקומת הקרקע, הגבהת מפלס הכניסה והקלה בציפוי החזיתות באבן במקום בטיח לבן

ערר על החלטת המשיבה מס' 1 מיום בועדת משנה מס' 200617 מתאריך 1.11.06, לפיה אישרה המשיבה מס' 1 את הבקשה להיתר שהגיש המשיב מס' 2 לשינויים בדירתו.

לאחר ששמענו את הצדדים ולאחר שעיינו בכתבי טענותיהם הגענו לכלל מסקנה כי אין מקום להתערבותנו בהחלטת המשיבה מס' 1 למעט ענין ניקוז המים, ולהלן נימוקינו.

בעיקרון, הבקשה תואמת את התכנית החלה במקום וזאת בעניינים אשר הבנייה מפריעה לטענתם של העוררים.

לעניין תוספת הקומה השנייה- התכנית אשר חלה במקום מאפשרת את תוספת הקומה, וכידוע ההלכה היא שכאשר הבקשה להיתר תואמת את התכנית החלה במקום, יש לאשר זאת כעניין שבשגרה.

ראו לעניין זה בג"צ 18/82, חברה קדיש"א גחש"א ת"א נ' הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ת"א ואח', לח (1) 701, שם נאמר על ידי כב' שופט ד' לוין:

"אין רשות התכנון יכולה לדחות בקשה להיתר התואמת את התוכניות הקיימות, בהסתמכה על תוכנית חדשה טרם הגיעה לשלבים שבהם מאפשר החוק התחשבות בה".
(מדברי השופט לנדוי בבג"צ 318/75, בע"מ 139).

הלכה זו הכתה שורשים במספר החלטות נוספות של בית המשפט העליון. ראו לעניין זה:
בג"צ 38/87 עמותת ביהכ"נ המרכזי גבעת שפירא נ' הועדה המקומית, פד"י מב (4) 264.
בג"צ 663/85 רובינשטיין ושות' בע"מ נ' הועדה המחוזית ת"א, פד"י מב (2) 133.
בג"צ 574/81 עיני בע"מ נ' הועדה המקומית קריות, פד"י לו (3) 178.
בג"צ 38/87 חדג'ס נ' הועדה המקומית חיפה , פד"י ל (2) 139.

בהמ"פ 1184/96 (מחוזי ב"ש) דוד אלבז נ' הועדה המקומית, כתב כב' הנשיא א' לרון כדלקמן:

"נראה לי כי גם טענות אלה של העותרים משוללות בסיס. העותרים לא תקפו את התב"ע עצמו וההלכה היא שועדות הרישוי חייבות לאשר תוכניות בניה העולות בקנה אחד עם הוראות התב"ע שחלה על אותם מקרקעין אלא אם מתקיימות נסיבות חריגות המצדיקות סרוב למתן היתר בנייה.
בית המשפט העליון בפסק הדין בבג"צ 3212/93, בנין נ' הועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים ואח', פד"י מ"ח (5) 309, קבע כי: "אם אין חפצים להגיע לאבסורדים תכנוניים, על רקע קיומן של תוכניות מיתאר מיושנות, שאף עבר זמנן ובטל קורבנן, טרם השכילו רשויות התכנון להציב במקומן תוכניות חדשות וראויות לשעתן, אין מנוס מלהכיר בשיקול דעתה של הרשות המרשה, במקום מיוחדים וחריגים, לסרב לתת היתר, לעכב את נתינתו או להתנות בתנאים, חרף התאמת הבקשה לתוכנית המאושרת הקיימת". הכלל היסודי הוא שאין לפסול תוכנית בנייה העולה בקנה אחד עם דרישות התב"ע... "

ההקלות אשר הצריכו את החלטת המשיבה מס' 1 מתייחסות להקלות סבירות אשר מתייחסות לניוד של כ-25 מ"ר שטח עיקרי ממרתף לקומת הקרקע, הגבהת מפלס הכניסה ב- 15 ס"מ והקלה בציפוי החזיתות באבן במקום בטיח לבן.

אנו סבורים כי אישור הקלות אלו הינו סביר, ואין מקום להתערבותנו.

אמנם כאשר הבקשה להיתר מהווה לגליזציה של עבירות בנייה, יש לקחת זאת בחשבון בבוא הועדות המקומיות ליתן את ההיתר המבוקש.

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה איננה אוסרת באופן מוחלט מתן הקלות במקרים בהם מנסים להכשיר עבירת בנייה, ועדיף לפעמים להכשיר עבירת בנייה בהיתר מאשר לא להכשיר אותה כלל, שכן עצם אישור עבירת הבנייה מאפשרת ביקורת קונסטרוקטיבית או אחרת על הבנייה עצמה. לעיתים, עדיף מתן היתר לאחר מעשה מאשר להשאיר מבנה ללא היתר כלל.

במקרה דנן ההקלות סבירות ולא מצאנו מקום להתערב בהחלטת המשיבה מס' 1.

ואולם, אנו סבורים כי הצינור אשר מנקז את המים ועובר דרך הגדר המשותפת, יש להעתיקו לתוך מגרש המשיב מס' 2.

לפיכך החלטנו לדחות את הערר בכפוף למתן פתרון של העתקת צינור המים בקיר המשותף לתחום מגרשו של המשיב מס' 2.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קרקע מטרוקה

 2. קרקעות מלחה

 3. זיהום קרקע דלקים

 4. טעות ברישום קרקע

 5. קרקעות בשטח ההפקר

 6. עסקת חילופי קרקעות

 7. קניית קרקע ממושכנת

 8. ייעוד קרקע לתעשיה

 9. קרקע מירי התיישנות

 10. עורך דין קרקעות

 11. פלישה לקרקע שהופקעה

 12. עסק על קרקע חקלאית

 13. הגדרת "קרקע ציבורית"

 14. התחזות לבעלים של קרקע

 15. היתר לשינוי פני קרקע

 16. הכרזה על קרקע חקלאית

 17. מגורים בקרקע חקלאית

 18. ארנונה על קרקע תפוסה

 19. סכסוך בין בעלי קרקעות

 20. סעיף 8 לפקודת הקרקעות

 21. עורך דין לענייני קרקעות

 22. מכרז הקצאת קרקע במושב

 23. סכסוך בעלות על קרקעות

 24. זכרון דברים למכירת קרקע

 25. הקצאת קרקע רשות מקומית

 26. קו מתח גבוה בקרקע חקלאית

 27. תביעת בעלות על קרקע בנגב

 28. ארנונה על חניון תת קרקעי

 29. הקצאת קרקעות בקרית שמונה

 30. ערעור על צו תפיסת קרקעות

 31. עסקה סותרת בקרקע חקלאית

 32. הקצאת קרקעות באזור תעשיה

 33. בניית חממות בקרקע חקלאית

 34. הבטחה להקצאת מקרקעי ישראל

 35. מכירת קרקע לרשות ציבורית

 36. הקצאת קרקע לבניית בית ספר

 37. הסכמה שבשתיקה לשימוש בקרקע

 38. הקצאת קרקע לבעלי קרקע אחרת

 39. אולם אירועים על קרקע חקלאית

 40. צו לפי סעיף 8 לפקודת הקרקעות

 41. השכרת קרקע ללא הסכמת השותפים

 42. זיכיון על הקרקע למשך 40 שנה

 43. ארנונה על מבנים בקרקע חקלאית

 44. סכסוך קרקע בבעלות רשות הפיתוח

 45. ביטול אישור הסכם הקצאת קרקעות

 46. החלטה 1180 מינהל מקרקעי ישראל

 47. החלטה 737 מינהל מקרקעי ישראל

 48. החלטה 1101 מינהל מקרקעי ישראל

 49. בנייה לא חוקית על קרקע חקלאית

 50. בניה על קרקע ציבורית ללא היתר

 51. ניוד שטח עיקרי ממרתף לקומת הקרקע

 52. סעיף 78 לחוק הקרקעות העותומני

 53. פיצוי עבודות חפירה בקרקע פרטית

 54. הקצאת קרקע למגורים ליד ירושלים

 55. בקשה לתוספת יחידת דיור בקומת הקרקע

 56. ביטול הסכם עם מינהל מקרקעי ישראל

 57. רישום מוריש בעל זכויות בקרקע כנאמן

 58. העברת קרקע ללא תמורה - זכות קדימה

 59. מתקנים סולאריים על קרקע בייעוד תעשיה

 60. העברת קרקע ללא תמורה למועצה מקומית

 61. בניה על קרקע שהופקעה על ידי העירייה

 62. תשלום דמי היתר למינהל מקרקעי ישראל

 63. סעיף 8 לפקודת הקרקעות: צו מסירת חזרה

 64. ארנונה - שימוש לא חקלאי בקרקע חקלאית

 65. בקשה לתוספת שטח מגורים וממ"ד בקומת הקרקע

 66. ניוד שטחי בניה בין הקומות מעל ומתחת לקרקע

 67. פיצוי נמוך בגין רכישת קרקע לצורכי ציבור

 68. זכויות יורשים של בעלי קרקעות שנפטרו בחו''ל

 69. קביעת מפלס ה 0.00 לפי גובה פני הקרקע הטבעיים

 70. בקשה לפתיחת פתח יציאה בקומת קרקע לחצר משותפת

 71. אחריות מינהל מקרקעי ישראל כלפי מציעים במכרז

 72. העלאת מקומות חניה תת קרקעיים אל מעל לפני הקרקע

 73. רכב הנע בכוח מכאני על פני הקרקע - הגדרת תאונת דרכים

 74. בניית אולם אירועים בקרקע של מינהל מקרקעי ישראל

 75. החזר כספים שנגבו שלא כדין ע''י מינהל מקרקעי ישראל

 76. סמכות ועדה מקומית להפקיע קרקע ללא אישור ועדה מחוזית

 77. נטען כי שטח המריבה הינו חלק מחלקת קרקע אותה ירשו מאב לבן

 78. ערר על החלטת הועדה לדחות התנגדות לבקשה לתוספת מגורים בקומת קרקע

 79. בקשה למתן הצעת מחיר לשירותי פיקוח וניהול פרויקט בניה של יחידת דיור צמודת קרקע

 80. כל עסקה במקרקעי ישראל תעשה בידי המינהל בשם הבעלים הרשומים של הקרקע כסוכן של הבעלים

 81. האם העותר הוא "מי שיש לו ענין בקרקע" אשר רשאי להכין תכנית ולהגישה לפי סעיף 61א(ב) לחוק התכנון והבניה ?

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון