סיווג נושים לקבוצות שונות

סיווג נושים לקבוצות שונות

אפשרות סיווג הנושים לאסיפות סוג שונות אינה בלתי מוגבלת והיא מותנית בכך שהתביעות באותו סוג יהיו "דומות מאוד" (substantially similar). סעיף 1122 ל-USBC אינו דורש שכל הנושים שתביעותיהם דומות יסווגו באותה קבוצה, אלא אך שבאותה קבוצה כל הנושים החברים בה יהיו בעלי אופי הומוגני שתביעותיהם דומות. בית המשפט קבע אכן כי לחייב ניתן שיקול דעת רחב בעניין זה, אך הוא נמנע במספר פסקי דין לשרטט את הגבול המדויק (וראו:In re U.S. Truck Co., Inc. 800 F.2d 581(6th Cir 1986) ). עם זאת, בפסקי דין מאוחרים יותר, קבע בית המשפט כי בדרך כלל יש לסווג את כל הנושים הבלתי מובטחים באותה קבוצה, אלא אם "אופי תביעתם מבחינה משפטית" (legal character of their claims) מצדיק סיווג שונה משאר הנושים הבלתי מובטחים (וראוIn re Bloomingdale Partners, 170 B.R. 984 (Bankr N.D. III. 1994)).


ובמאמר מוסגר יצוין, כי למרות שבישראל קיימת חשיבות פחותה לנושא סיווג הנושים לקבוצות שונות, בתי המשפט נתנו את דעתם על שאלה זו. נקבע כי מחד גיסא, המיון צריך להיות כזה, אשר יפריד את קבוצות האינטרסים השונות וימנע מצבים של ניגוד אינטרסים בתוך כל קבוצה. אך מאידך נקבע כי סיווג לקבוצות רבות מדי עלול לפגוע בעיקרון של קבלת דעת הרוב, בכך שיאפשר לקבוצות מיעוט להיות מסווגות כקבוצות נפרדות ולהכשיל את אישור ההסכם (ע"א 691/69 השותפות בש-רבסקי נ' בנק לסחר חוץ בע"מ, פ"ד כה(1) 465, 473 (1971); ע"א 332/88 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' כונס הנכסים של כוכב השומרון בע"מ, פ"ד מד(1) 254 (1990). פסק דין זה התייחס לסעיף 233(א) לפקודת החברות קודמו של סעיף 350 לחוק).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ריבוי נושים

 2. כפיית הסדר נושים

 3. ביטול הסדר נושים

 4. אישור הסדר נושים

 5. חוסר תועלת לנושים

 6. נושה מובטח הגדרה

 7. עדיפות נושה ראשון

 8. הקטנת קרן חוב לנושה

 9. נושה מובטח - ארנונה

 10. בקשה לציית להסדר נושים

 11. בקשה לאישור הסדר נושים

 12. סיווג נושים לקבוצות שונות

 13. בקשת נושה למתן צו כינוס

 14. אי יכולת לעמוד בהסדר נושים

 15. רוכשי דירות כנושים מובטחים

 16. חלוקת תמורה של עסקה בין נושים

 17. זכויות גרושה מול נושים של הבעל

 18. התיישנות תביעת נושה נגד החייב

 19. הסדר נושים או פירוק ? מה עדיף ?

 20. בקשה לאישור תכנית הבראה והסדר נושים

 21. מה הרוב הדרוש לאישור הסדר נושים ?

 22. החזר כספים לאחר העדפת נושים אסורה

 23. מכירת דירה לבן בניסיון להתחמק מנושים

 24. פסילת הסדר נושים אשר במהותו הינו "הצעת רכש"

 25. מכרז: הצעת הסדר נושים בניגוד להחלטת בית המשפט

 26. נושה מובטח, זכאי לקרן החוב אך לא לריבית ההסכמית

 27. אין לראות בנושה של החברה בתור "גורם רלוונטי אחר"

 28. תביעות ישירות של נושים כלפי נושא משרה בהליכי פירוק

 29. בקשת נושה לחוות דעת שמאי לגבי נכסי מקרקעין של חייב

 30. האם צריך הליך מכרז לאישור הסדר בין חברה לבין נושיה ?

 31. אי התייצבות עד בחו"ל לעדות בישראל מחשש לעיכוב ע"י נושים

 32. סעיף 3 לחוק הערבות: הערבות נוצרת בהסכם בין הערב לבין הנושה או בהתחייבות

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון