אישור חלוקה שלא עומדת במבחן הרווח הקבוע בסעיף 303 בחוק החברות

אישור חלוקה שלא עומדת במבחן הרווח הקבוע בסעיף 303 בחוק החברות

הבקשה עוסקת בבקשת המבקשת להסדר חוב לפי סעיף 350 בחוק החברות אשר בגדרו מבקשת החברה לאשר לה חלוקת דיבידנד לפי סעיף 303 בחוק החברות של יתרת המזומנים שתימצא בקופת החברה לאחר פירעון מלוא חובותיה וקיום כל התחייבויותיה במסגרת ההסדר המוצע.

2. המבקשת הינה חברת ביוטכנולוגיה שנוסדה לפני כ- 15 שנים (מתוכן 2.5 שנים כחברה ציבורית) ועיסוקה בפיתוח ושיווק כלים לאבחון מחלות שונות, בין היתר, מחלת הטרשת הנפוצה ומחלות אוטואימיוניות נוספות.

3. מהדו"ח הכספי השנתי של המבקשת לשנת 2012 שצורף לבקשה עולה כי המבקשת לא הייתה רווחית מאז שנת 2010 וכי, בהעדר יכולת פיננסית מתאימה, אין ביכולתה להמשיך בפעילותה כיום. עפ"י הנטען בבקשה, פעילותה של המבקשת הופסקה למעשה עוד ביום 30.9.13.

4. בגדר הבקשה לאישור ההסדר המוצע מבקשת המבקשת למכור את השלד הבורסאי שלה במסגרת הקצאה פרטית של 70%-80% ממניותיה לחברה פרטית אנגלית בשם OPRO Mother & Baby Limited (להלן: "החברה הפרטית"). בהתאם למפורט בבקשה, החברה הפרטית אמורה להעתיק ולנהל את פעילותה בתחום מוצרים דנטליים לתהליך הלידה והתפתחות התינוק אל המבקשת בדרך של העברת כל מניותיה לבעלותה של המבקשת כנגד הקצאת מניות של המבקשת לבעלי המניות של החברה הפרטית (להלן: "המיזוג"). בהתאם להסדר המוצע, הפעילות הנוכחית של המבקשת תועבר לנאמן שימונה במסגרת ההסדר המוצע, והוא זה שגם יפעל להפעלתה של המבקשת עד למימוש נכסיה ופעילותה הנוכחיים ולחלוקת התמורה שתתקבל כתוצאה ממכירתם לבעלי המניות הנוכחיים של המבקשת, כפי שהינם טרם ביצועו של ההסדר המוצע. שכרו והוצאותיו של הנאמן הוגדרו אף הם מראש במסגרת ההסדר המוצע.

5. בסעיף 5.2 של הבקשה מבקשת המבקשת כי התמורה שתתקבל מכירת נכסיה ופעילותה טרם המיזוג, בניכוי מלוא חובות המבקשת לנושיה, וכן לאחר תשלום הוצאות שונות כמפורט בבקשה, תחולק לבעלי המניות הנוכחיים של המבקשת. בנוסף נטען בסעיף 5.3 של הבקשה כי בסופו של הליך המיזוג תחזיק המבקשת ב- 100% ממניותיה של החברה הפרטית תוך שפעילותה ונכסיה הנוכחיים יופרדו מהשלד הבורסאי לטובת בעלי מניותיה הנוכחיים.

בסעיף 5.4 של הבקשה הודגש כי המבקשת תפרע את מלוא חובותיה לנושיה. בסעיף 5.5 של הבקשה נמסר כי מניותיה של המבקשת נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב ברשימת דלי סחירות.

6. הערכת שווי כלכלית שבוצעה לצורך ההסדר המוצע וצורפה כנספח 9 של הבקשה מעריכה את שווי הפעילות של החברה הפרטית המועברת אל המבקשת בסך של 17 מיליון דולר (כ- 62 מיליון ₪). הערכת שווי זו גוזרת את שווי השלד הבורסאי של המבקשת הנמכר במסגרת ההסדר לסך של 12-18 מיליון ₪. שווי זה ניתן לבעלי המניות הנוכחיים של המבקשת.

7. לפי המפורט בבקשה, סך החוב לכלל נושיה הקיימים של המבקשת נכון למועד הגשתה של הבקשה ביום 15.9.13 מסתכם בסך של 502,382 ₪, כאשר מתוכו סך של 84,650 ₪ הינו חוב לבעלי המניות הנוכחיים של המבקשת אשר אמורים להפיק תועלת מאישור ההסדר המוצע.

8. סך החוב הצפוי לנושים עתידיים בגין ביצוע ההסדר המוצע מסתכם בסך של 246,200 ₪. לצורך כיסוי חובות צפויים אלה והוצאות שוטפות נוספות הצפויות עד להשלמת ביצועו של ההסדר המוצע – החברה הפרטית העמידה למבקשת הלוואה בסך של 400,000 ₪. הלוואה זו תיחשב כהלוואת בעלים עם השלמת ביצוע ההסדר המוצע.

9. יודגש כי לאחר אישור ההסדר המוצע תהיה החברה הפרטית רשאית להעמיד לטובת המבקשת מימון נוסף עד לסך 2.5 מיליון ₪, כאשר 1.5 מיליון ₪ מתוכו מיועד לכיסוי ההוצאות השוטפות של המבקשת.

10. מסעיפים 34 ו- 35 של הבקשה, וכן מנספח 8 של הבקשה, ניתן ללמוד כי המבקשת חתמה על שני מזכרי הבנות מול שתי חברות שונות. לפי מסמכים אלה צפויה המבקשת למכור חלק מפעילותה הנוכחית בתמורה לקבלת סכום מצטבר של כ- 660,000 דולר. סך של 490,000 דולר על חשבון התמורה הכוללת הזו אמור להיות משולם למבקשת במזומן כבר במועד חתימת ההסכם הרלבנטי.

11. בהתאם לסעיף 48 של הבקשה מבקשת המבקשת לחלק לבעלי מניותיה הקיימים את יתרת הכספים שיצטברו בקופתה לאחר פירעון חובותיה לכלל נושיה הנוכחיים. לגרסת המבקשת, חלוקה זו אינה מקיימת את מבחן הרווח הקבוע בסעיף 302 בחוק החברות אך היא מקיימת את מבחן יכולת הפירעון הקבוע בסעיף 303 בחוק החברות. המבקשת מנמקת בקשתה זו בכך ש"... התמורה הצפויה עולה על גובה התחייבויותיה וחובותיה העתידיות והשוטפות של החברה (עד למועד השלמת ההסדר) ועל כן החברה תעמוד במבחן כושר הפירעון המאזני וכושר הפירעון המסחרי".

12. בהתאם להחלטה שניתנה ע"י בית המשפט הומצאה הבקשה למשיבים, ובעקבות שיחות שקיימו נציגי המבקשת עם נציגי המשיבה 1, רשות ניירות ערך, ביצעה המבקשת שינויים בבקשתה המקורית אשר כללו הסרת הבקשה למתן פטור להנהלה ולדירקטורים של המבקשת המכהנים בה טרם השלמת ההסדר המוצע (להלן: "המנהלים הנוכחיים") כפי שהתבקש בסעיפים 24ד' ו- 24ז' של הבקשה. בנוסף לכך המבקשת תיקנה את בקשתה במובן זה שבמסגרת הסרת הפטור האמור נעשה ויתור גם על הדרישה לפיה יוענק למנהליה הנוכחיים של המבקשת פטור מאחריות פלילית ומהליכים מנהליים בגין מעשה ו/או מחדל שנעשו על ידם במסגרת היותם דירקטורים או נושאי משרה אצל המבקשת. בנוסף, הסירה המבקשת בקשתה לשחרור מחסימה של ניירות ערך של המבקשת שהוקצו במסגרת הקצאות פרטיות של מניות שבוצעו בעבר על ידי המבקשת, וכן הסירה המבקשת את בקשתה לשחרור מחסימה של מניות שיוקצו, אם וככל שיוקצו, לצדדים שלישיים כמפורט בסעיפים 24י' ו- 24יא' שבבקשה המקורית. בנוסף הסירה המבקשת את בקשתה לקיצור מועדי הכינוס של אסיפת בעלי המניות ואסיפת הנושים והסכימה לכנסן תוך 21 ימים מיום פרסום המודעות בדבר הזימון. כן הוכנס תיקון בבקשה המקורית בדרך של החלפת סעיף 18 של הבקשה המקורית בסעיף 18 חדש אשר פורט ב"הודעה לעדכון הבקשה שהוגשה לבית המשפט הנכבד ביום 17 בספטמבר 2013" אשר הוגשה על ידי המבקשת לבית המשפט.

13. הבקשה המקורית, וכן הבקשה המעודכנת, הועברו לתגובת המשיבים. המשיבים 1, 2, 4 ו- 5, כולם באמצעות פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי), הבהירו כי אין הם מתנגדים לבקשה המתוקנת לנוכח השינויים והעדכונים שבוצעו בה לפי בקשתם.
המשיב 3, כונס הנכסים הרשמי, הודיע כי אינו מתנגד לאישור חלוקת הדיבידנד בהתאם למבוקש (ראה תגובת הכנ"ר מיום 27.10.13 אליה צורפה חוות דעת של כלכלנית מחלקת התאגידים של הכנ"ר, הגב' דגנית דניאל).

14. בהתחשב בתגובותיהם לבקשה של כל המשיבים, לנוכח מספר הסתייגויות שונות שפורטו בתגובות המשיבים, מאחר שביצועו של ההסדר המוצע וכן הבקשה לאישור החלוקה הותנו בביצוע מדורג של החלטות ופעולות שונות שפורטו בבקשה ובתגובות המשיבים, וכן בהתחשב בכך שבית המשפט מצא כי ההסדר המוצע נועד, על פניו, להיטיב עם בעלי המניות של המבקשת כאשר כל נושי המבקשת יקבלו את מלוא סכומי נשייתם – אושר למבקשת לכנס אסיפות נפרדות של בעלי המניות של המבקשת, ושל נושי המבקשת, לצורך בחינת ואישור ההסדר המוצע נושא הבקשה המעודכנת.

15. ביום 28.11.13 הודיעה המבקשת לבית המשפט כי ביום 15.9.13 אושר ההסדר המוצע בוועדת הביקורת והדירקטוריון של המבקשת, וכי ביום 3.11.13 אושר ההסדר המוצע אף בדירקטוריון של המבקשת. בנוסף לכך עדכנה המבקשת את בית המשפט כי האסיפה הכללית של בעלי המניות של המבקשת אישרה את ההסדר המוצע ביום 25.11.13, וכי באותו מועד אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות הנוכחיים של המבקשת גם את כל התנאים המתלים הנדרשים לצורך קיום וביצוע ההסדר המוצע, לרבות הקצאת ניירות ערך של המבקשת לניצעים, כל זאת – בכפוף לקבלת אישורו של בית המשפט לבקשה המעודכנת. המבקשת אף עדכנה את בית המשפט בדבר העובדה כי ביום 25.11.13 אושר ההסדר המוצע באסיפה הכללית של נושי המבקשת. כן מסרה המבקשת כי המציאה את הבקשה המעודכנת לבעלי מניותיה המהותיים, פרסמה את דבר הגשת הבקשה גם באמצעות מערכת המגנ"א והמאי"ה כנדרש בהתאם לתקנה 31ח' בתקנות החברות (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל – 1970. בנוסף יצוין כי בתאריכים 18.9.13 ו- 23.9.13 פרסמה המבקשת בעיתונות היומית את הפרסומים הנדרשים עקב הגשת בקשתה לבית המשפט. לא למותר לציין כי כל ההחלטות אשר התקבלו באסיפות הכלליות של בעלי המניות של המבקשת, באסיפות הכלליות של נושי המבקשת, וביתר מוסדותיה של המבקשת - התקבלו בתנאים הנדרשים לכך עפ"י הדין.

16. בהחלטתו מיום 9.12.13 הורה בית המשפט כי לאחר שבדק את הבקשה המעודכנת ואת התנאים המתלים המפורטים בסעיף 2.5 של הבקשה המעודכנת, לרבות ההחלטות שהתקבלו במוסדות החברה, קרי: בוועדת הביקורת, בדירקטוריון החברה, ובאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, את ההחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית של נושי החברה, ואת הפרסומים שנעשו – על המבקשת להמציא לבית המשפט מסמכים משלימים כמפורט להלן:

 1. אישור מאת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") כמפורט בסעיף 2.5.4 של הבקשה המעודכנת בדבר הסכמתה לבקשה המעודכנת.
 2. אישור של המשיב 5, המדען הראשי של משרד הכלכלה, בדבר הסכמתו לבקשה המעודכנת.

3. אישור בלתי מסויג של המשיב 4, פקיד השומה, בדבר הסכמתו לבקשה המעודכנת.
4. צילומים קריאים של המודעות שפורסמו וצורפו כנספח 5 של הבקשה המעודכנת.

17. ביום 17.12.13 הודיעה המבקשת לבית המשפט כי ביום 1.12.13 היא המציאה את הבקשה המעודכנת לבעלי מניותיה המהותיים הנוכחיים, כי בהתאם לתקנות החברות (אישור חלוקה), תשס"א – 2001 מועד הגשת התנגדויות הנושים לבקשה לאישור החלוקה המבוקשת בהתאם לסעיף 303 חלף עוד ביום 17.9.13, וכי עד למועד הגשת ההודעה לבית המשפט ביום 16.12.13 לא הוגשה כל התנגדות לבקשה לאישור ההסדר המוצע ו/או לבקשה לאישור החלוקה המבוקשת. בנוסף, צרפה המבקשת להודעתה לבית המשפט מיום 17.12.13 אישור מאת הבורסה לניירות ערך בתל אביב, הסכמה עקרונית של המשיב 5, המדען הראשי של משרד הכלכלה ושל וועדת המחקר הפועלת מטעמו, למכירת ידע בהתאם למפורט בהסדר המוצע וכנדרש בחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ"ד – 1984, אישור מאת המשיב 4, רשות המיסים אגף מס הכנסה ,בדבר הסכמתו למבוקש בבקשה המעודכנת, וכן עותקים קריאים מהפירסומים שנעשו ע"י המבקשת.

ב. דיון והכרעה

18. מהנימוקים שפורטו בבקשה המעודכנת שהוגשה ע"י המבקשת, ולאחר שהמבקשת קיימה כל החלטותיו הקודמות של בית המשפט במלואן, וללא שום הסתייגות, הגעתי לכלל דעה כי דין הבקשה המעודכנת להתקבל.

אפרט להלן עיקר נימוקי לכך:

א. ההסדר המוצע אושר כדין ע"י בעלי המניות הנוכחיים של המבקשת, ע"י נושיה, ובכל מוסדותיה של המבקשת.

ב. בהסדר המוצע יש כדי להטיב עם בעלי המניות הנוכחיים של המבקשת שכן ההסדר המוצע אמור להכניס למבקשת פעילות המוערכת בהיקף של כ - -15 מיליון דולר על פי המוסבר בהערכת השווי של החברה הפרטית שנערכה בחודש יוני 2013 על ידי הכלכלן מר אבנר גפני מחברת ברזלי יעוץ כלכלי ועסקי (2998) בע"מ (ראו נספח 9 של הבקשה). יוצא איפוא כי במקום שבעלי המניות הנוכחים של המבקשת יחזיקו במניות של המבקשת ששוויה הוערך בסך של 5 מיליון ₪ - הם יחזיקו ב-30 אחוז ממניותיה של חברה ששווי פעילותה מוערך בסך של 60 מיליון, ₪, ובנוסף לכך – בעלי המניות הנוכחיים של המבקשת גם יזכו בחלוקה של דיבידינדים אם יוותרו אצל המבקשת כספים שמקורם במכירת הנכסים ופעילותה הנוכחיים.

ג. ההסדר המוצע יש בו כדי להיטיב עם נושי המבקשת, שכן בגדרו אמורה המבקשת לפרוע כל חובותיה ולקיים את כל התחייבויותיה כלפיהם.

ד. למבקשת תוכנס פעילות חדשה אשר תמנע את סיום פעילותה.
מאידך אי אישורו של ההסדר המוצע יגרום להרעה משמעותית במצב המבקשת, עלול להביא לסיום פעילותה, ולאובדן השקעותיהם של בעלי המניות הנוכחיים.

ה. ההסדר המוצע נותן מענה לכל נושא המימון והתזרים הכספי הנדרשים לביצועו, כל זאת - באמצעות החברה הפרטית.

ו. כל המפורט בבקשה, בבקשה המעודכנת ובהודעות המבקשת לבית המשפט אומת בתצהירים של נושאי משרה מטעמה של המבקשת.

ז. חלוקת התמורה שתתקבל בגין מכירתה פעילותה הקיימת ונכסיה הנוכחיים של המבקשת טרם השלמת ההסדר המוצע כדיבידנד המחולק לבעלי המניות הנוכחיים של המבקשת לפי סעיף 303 בחוק החברות, בניכוי מלוא חובות המבקשת לנושיה ובניכוי יתר ההוצאות המפורטות בבקשה, אין בה כדי לפגוע ביכולתה של המבקשת לפרוע כל חובותיה, ולקיים כל התחייבויותיה, בהגיע מועדי פרעונם והמועדים הקבועים לקיומן.
לעניין זה יודגש כי בפסיקת בתי המשפט נקבע פעמים רבות כי "מבחן יכולת הפרעון" הינו מבחן כלכלי רחב החורג מבחינה מצומצמת של מבחני מאזני גרידא, והוא כולל אף "מבחן נזילות" המחייב גם בחינה של תזרים המזומנים של חברה הפונה לבית המשפט בבקשה לאשר חלוקה שאינה מקיימת את "מבחן הרווח". לעניין זה קבעו בתי המשפט כי ראוי שבית המשפט יתחשב במדדים כלכליים ועיסקיים, וכי יש להתחשב באינטרס הנשייה של נושי החברה. עוד הודגש בפסיקת בתי המשפט כי "מבחן יכולת הפרעון", בהיותו צופה פני עתיד, איננו מבחן הדורש וודאות מוחלטת כי החלוקה המבוקשת לא תגרום לסיכון התחייבות כל שהיא של החברה הפונה לבית המשפט בבקשה לאשר את החלוקה המוצעת (ראו תיק פר"ק 29874-07-13 פייטון טכנולוגיות 1991 בע"מ נ' משרד המשפטים ואח', פורסם ב"נבו", ניתן ביום 23.10.13, בפסקה 14 של פסק הדין, וכן את האסמכתאות המפורטות שם).

ח. בהתבסס על הבדיקה אשר נערכה על ידי הכלכלנית הגב' דגנית דניאל ממחלקת התאגידים של הכנ"ר – הודיע הכנ"ר כי אין הוא מתנגד למתן אישור לחלוקת הדיבידנדים המבוקשת, וכי אין מבחינתו מניעה להיעתר לבקשה שהוגשה על ידי המבקשת בהתאם למבוקש על ידה.

ג. סיכום ומסקנות

כפועל יוצא מכל האמור והמפורט לעיל הנני מאשר בזאת את ההסדר המוצע בהתאם למבוקש בבקשה המעודכנת. בנוסף הנני קובע כי לעת הזו אין באישור החלוקה המבוקשת כדי לפגוע בכושרה וביכולתה של המבקשת לפרוע ולקיים כל חובותיה והתחייבויותיה הקיימים והצפויים בהגיע המועדים הנדרשים לפירעונם וקיומן, כל זאת – בכפוף למילוי כל התנאים והדרישות אשר פורטו על ידי המבקשת בבקשתה המקורית כפי שעודכנה על פי דרישת המשיבה 1, רשות ניירות ערך, ובהתאם לנדרש ביתר החלטות בית המשפט שניתנו בבקשה על כל עדכוניה ובהודעות שנמסרו לבית המשפט ע"י המבקשת בהמשך לכך.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין חברות

 2. שם חברה מטעה

 3. אישור שם חברה

 4. חתימה בשם חברה

 5. חוב לחברת ניהול

 6. מורשה של חברה זרה

 7. קיפוח המיעוט בחברה

 8. חריגה מהרשאה בחברה

 9. עורך דין הקמת חברה

 10. סעיף 191 לחוק החברות

 11. עורך דין פתיחת חברה

 12. חוב לחברת השכרת רכב

 13. תביעה נגד חברה משכנת

 14. חתימה פגומה בשם החברה

 15. הגדרת ''עובד'' בחברה

 16. חובות של חברה לעירייה

 17. תביעה נגד חברת ווב סק

 18. סעיף 232 לפקודת החברות

 19. שימוש בשם של חברה אחרת

 20. סעיף 353א לחוק החברות

 21. חובות חברה שקרסה כלכלית

 22. תביעות נגד חברות שמירה

 23. סעיף 267 לפקודת החברות

 24. מינוי הכנ''ר כמפרק חברה

 25. חיוב מנהל בחובות החברה

 26. חשבון חח''ד חוב של חברה

 27. חיוב אישי בחובות החברה

 28. חובת האמון של מנהל חברה

 29. תביעה נגזרת חברה לא פעילה

 30. חוקיות אסיפה כללית בחברה

 31. חובת חברת ליסינג לבטח רכב

 32. שינוי תקנון חברה מנדטורית

 33. העברת פעילות מחברה לחברה

 34. החלפת מעבידים בחברת שמירה

 35. העברת שליטה בחברה ציבורית

 36. מינוי מפרק זמני לחברה זרה

 37. השתת חבות על אורגנים של חברה

 38. ביטול חברות במועצה מקומית

 39. בקשה להפסקת שימוש בשם חברה

 40. דמי טיפול ארגוני חברת שמירה

 41. תביעה נגד חברת אחסון אתרים

 42. זימון לחקירה ע''י מפרק חברה

 43. הפחתת הון חברה לצורך חלוקה

 44. הגשת דוח כוזב של חברה פרטית

 45. תביעה נגד חברת הובלות על חוב

 46. תביעה נגד חברה לייצור ממתקים

 47. רישום חברת נדל''ן כעוסק מורשה

 48. התחייבות אישית על חוב של חברה

 49. חובת דיווח על חילופי משרה בחברה

 50. הון עצמי מינימלי של חברה בבורסה

 51. חברה בייסוד (טרם נרשמה) כבעל דין

 52. האם אפשר לחייב להשקיע כספים בחברה

 53. הטלת חבות אישית על אורגן של חברה

 54. "מבחן הרווח" סעיף 302 לחוק החברות

 55. חברות העירייה במרכז השלטון המקומי

 56. העברת שליטה בחברה ציבורית מיד ליד

 57. רישוי חברות לאספקת שירותי אמבולנס

 58. תביעה נגד חברת מבחני התאמה לעבודה

 59. תביעה נגד בעלים של חברה חדלת פרעון

 60. משיכת כספים מחברה ע''י אחד הבעלים

 61. תביעת חברה ממצרים נגד חברה ישראלית

 62. תביעה נגד בעלים של חברה לתשלום חוב

 63. האם חברת ניהול יכולה להיות ועד בית ?

 64. החלפת חברות כדי להתחמק מתשלום לעובדים

 65. עסק ניהול ופיתוח חברות או חברת אחזקות

 66. רישום חברה לאחזקות נדל''ן כעוסק מורשה

 67. מחיקת תביעה של חברה עקב חדלות פירעון

 68. בקשה לאישור חלוקה לפי ס' 303 לחוק החברות

 69. תביעת חברת השכרת רכב לקבלת בעלות על רכב

 70. ביצוע עסקאות סמוך לפני הפסקת פעילות חברה

 71. תביעה נגד חברה מחו''ל שאינה פועלת בישראל

 72. אישור בית משפט לרכישת חברה: תמורה בלתי הולמת

 73. האם ב"חריגה מהרשאה" אין לפעולה תוקף כלפי החברה ?

 74. עדיפות ל"אינטרס הכלל" על פני "אינטרס הפרט" בדיני חברות

 75. אישור חלוקה שלא עומדת במבחן הרווח הקבוע בסעיף 303 בחוק החברות

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון