בקשה להעברת שאלות הבהרה למומחה הרפואי

בקשה להעברת שאלות הבהרה למומחה הרפואי

2. המשיבה מתנגדת להפניית מרבית השאלות המועלות בבקשה (למעט שאלות- 33 ו-36.1) מהטעמים הבאים: המדובר בשאלות שמטרתן לעמת את המומחה עם חוות דעת אחרות לצורך ערעור מהיימנותו, השאלות אינן תורמות לבירור השאלה העומדת לדיון, חלק מהשאלות אינן שאלות בתחום הרפואה, השאלות מהוות הכבדה מיותרת על המומחה ועל ההליך השיפוטי והתשובות לשאלות כבר מצויות בחוות הדעת.

3. במסגרת הדיון שהתקיים ביום 13/6/13 הוסכם על מינוי מומחה רפואי מוסכם בתחום הרפואה התעסוקתית, ד"ר קרין ציקל שלום וזאת על מנת שתבחן את כושרו הרפואי של המבקש לשמש כמציל בתחנת הצלה בחוף הים ו/או לשמש כעובד שטח שעבודתו כרוכה בחשיפה לשמש או במאמץ גופני לרבות כחובש בתחנת ההצלה וכעובד אחזקה או לחילופין בעבודה פקידותית.
ביום 30/7/13 ניתנה חוות הדעת של ד"ר קרין ציקל שלום (להלן – חוות הדעת). המבקש הגיש בקשה ל – 39 שאלות הבהרה.


4. לעניין השיקולים המנחים את בית הדין בבואו להתיר או לפסול שאלות הבהרה למומחה כבר נפסק כי מטרת שאלות ההבהרה להבהיר את חוות הדעת או להשלימה ולא לבחון את מומחיותו של המומחה או את המקורות המדעיים למסקנתו ואף לא לשם קנטור או התפלמסות גרידא עם המומחה[ ראו למשל: (דב"ע לו/4-0 המוסד לביטוח לאומי נ' מרדכי מחבובי, פד"ע ז' 368; דב"ע נה/0-1 אסתר שוורצמן נ' המוסד לביטוח לאומי (ניתן ביום 13.4.1995); דב"ע נז/186-0 שלמה אוחנה נ' המוסד לביטוח לאומי(ניתן ביום 29.7.1999)].

אמנם דברים אלו נאמרו בעיקר בהקשר להפניית שאלות הבהרה וחקירה של מומחה רפואי שמונה על ידי בית הדין במסגרת הליכים כנגד המוסד לביטוח לאומי ואולם הגיונם יפה גם לענייננו.

מכל מקום, גם בבתי הדין לעבודה וגם בבתי המשפט האחרים, הכלל המנחה הוא כי מטרתן שאלות הבהרה הינה לברר דברים סתומים בחוות הדעת, להסביר סתירות, לסלק דו משמעויות ולפרש מסקנות שלא פורשו די צרכן [תעא (נצרת) 3098/09 משה אופיר נ' צ'אם מוצרי מזון (ישראל) בע"מ (ניתן ביום 10.10.2013)].

5. נבחן את השאלות המבוקשות לפי סדרן, לאורם של הכללים שלעיל.

שאלה 1- אינני מתירה את משלוח השאלה. לשאלה זו, ניתנה זה כבר תשובה בחוות הדעת. המומחית הבהירה כי החלטתו של ד"ר רחמימוב מתעלמת מהממצאים הקליניים הקודמים ואין בה התייחסות למטלות הנדרשות בעבודת המציל.

שאלה 2- אינני מתירה את משלוח השאלה. המומחית נתנה מענה לשאלה זו בחוות דעתה, המומחית ציינה כי ההגבלות התעסוקתיות הניתנות במצב זה הן על בסיס פרטני על ידי הפחתה של מטלות הכרוכות במאמצים גופנייםבעיקר עמידה והליכה ובהתייחס למטלות התפקיד.

שאלות 3-6- אינני מתירה את משלוח השאלות. המדובר בהתפלמסות גרידא וכל מטרתן לעמת את המומחית עם האמור בחוות הדעת של ד"ר רחמימוב. אין בשאלות אלה כדי לסייע בבירור השאלה הנדונה בחוות הדעת.

שאלה 7 – אינני מתירה את משלוח השאלה. ראשית, המדובר, כפי שטוענת המשיבה, בשאלה עובדתית שניתן להשיב עליה בנקל לאחר עיון בתיקו הרפואי של המבקש ואין מדובר בשאלה מתחוםהרפואה ושנית, לא מצאתי רלוונטיות לשאלה ותרומתה לבירור המחלוקת.

שאלות 8-9 - אינני מתירה את משלוח השאלות. המומחית התייחסה בחוות דעתה לשאלות המבוקשות והבהירה כי החלטתו של ד"ר נקים כמו גם ד"ר רחמימוב כמתואר לעיל, לא התייחסו לממצאים קלינים קודמים ובכלל זה ממצאי הדימות ואין בהן התייחסות למטלות הנדרשות בעבודת המציל.

שאלה 10 – אינני מתירה את משלוח השאלה מחמת חוסר רלוונטיות.

שאלות 11-12 – אינני מתירה את השאלות. המדובר בהתפלמסות גרידא.

שאלה 13-14 - אינני מתירה את השאלות מאחר ואין בהן כדי לקדם את הבירור בשאלות שבנדון..

שאלה 15- אינני מתירה את השאלה. המדובר בהתפלמסות ובקנטור המומחית.

שאלות 16-18- אינני מתירה את משלוח השאלות. מטרת השאלות לעמת את המומחית עם חוות הדעת של "מדיטון".

שאלה 19- אינני מתירה את השאלה. תחום המומחיות הנדרש לצורך מתן חוות דעת בעניינו של המבקש הוגדר, בהסכמה, על-ידי הצדדים במסגרת הדיון מיום 13.06.2013 כתחום הרפואה התעסוקתית ומטעם זה מונתה, לכתחילה, המומחית שחוות דעתה היא מושא החלטה זו.
יתר על כן, במסגרת חוות הדעת מתייחסת המומחית להחלטותיהם של ד"ר רחמימוב וד"ר נקים כהחלטות חסרות בשל העדר התייחסות למטלות המציל.

שאלה 20- אינני מתירה את השאלה. המומחית הבהירה את השוני בין מסקנותיה לבין המסקנות של ד"ר נקים וד"ר רחמימוב והיא אינה צריכה לשנות את מסקנותיהם. למעלה מן הצורך יצוין, כי כאשר סברה המומחית שיש להפנות את המבקש לבדיקה נוספת עשתה כן (בתחום הנשימתי).

שאלות 21 ו-23- לשאלות הנ"ל ניתן מענה בחוות הדעת. המומחית הבהירה כי גם אם קיים שיפור קליני הוא אינו מאפשר עמידה בדרישות הגופניות המאומצות של תפקיד המציל לרבות מאמצים גופניים מתפרצים.

שאלה 22- איני מתירה את השאלה. המדובר בשאלה היפותטית שאין בה כדי לתרום לבירור השאלות שבמחלוקת.

שאלות 24 ו-26- ראו התייחסותי לשאלה 20 לעיל.

שאלה 25- המדובר בשאלה רלוונטית והטעונה הבהרה ולפיכך, אני מתירה את העברת שאלות כנוסחן בסעיף 25.1 ו – 25.2 ללא הרישא הפולמוסי.

שאלות 27-32 -השאלות כפי שנוסחו על-ידי המבקש הינן כלליות והיפותטיות ולכן לא יועברו בנוסחן זה למומחית. ואולם, עניין השפעתה של האסטמה ממנה סובל המבקש על יכולתו לשמש כמציל לא הוכרעה על-ידי המומחית והמבקש הופנה על-ידה לרופא ריאות על מנת לברר את מצב האסטמה ואיזון המחלה.

על המומחית להשיב לשאלות הבאות: האם מצב האסטמה של המבקש (לאור תוצאת הבדיקות שערך המבקש בהפנייתה- נא לפרט) מונע ממנו, כשלעצמו, לשמש בתפקידו כמציל- על המבקש להמציא לבית-הדין את תוצאות הבדיקות שביצע בעקבות הפנייתו זו.
ככל שהתשובה לשאלה הנ"ל שלילית, האם יש בכך כדי לשנות את מסקנתך הסופית הכללית לפיה המבקש אינו יכול לשמש בתפקיד מציל בחוף בים.

שאלה 33- המדובר השאלה רלוונטית הטעונה הבהרה ועל כן, אני מתירה את משלוח השאלה.

שאלות 34-35 ו-36.2-36.5- לשאלות אלו ניתן מענה בחוות הדעת, ולכן אין להעבירן למומחית (ראו עמ' 6 ו-8 לחוות הדעת).

שאלה 36.1- אני מתירה את משלוח השאלה.

שאלה 37- לשאלה זו ניתן מענה בחוות הדעת (ראו עמ' 8 לחוות הדעת).

שאלה 38- המדובר בשאלה רלוונטית ולכן אני מתירה את משלוח השאלה.

שאלה 39- ראו הכרעתי בהתייחס לשאלה 20 לעיל.

6. החלטה שתועבר למומחית להשיב לשאלות ההבהרה שהותרו תינתן בנפרד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שאלות הבהרה לאורטופד

 2. בקשה לפסול שאלות הבהרה

 3. שאלות הבהרה לשמאי המכריע

 4. בקשה לפסילת שאלות הבהרה למומחה

 5. בקשה להפניית שאלות הבהרה למומחה

 6. התנגדות למשלוח שאלת הבהרה למומחה

 7. בקשה להעברת שאלות הבהרה למומחה הרפואי

 8. בקשה להפניית שאלות הבהרה נוספות למומחה

 9. שאלות הבהרה למומחה מטעם בית הדין לעבודה

 10. העלאת אחוזי נכות בעקבות שאלות הבהרה למומחה

 11. ערעור על החלטה להעביר למומחה הרפואי שאלת הבהרה

 12. בקשה להפניית שאלות הבהרה למומחה מטעם בית הדין לעבודה

 13. האם אפשר להחליף מומחה בטענה שלא נתן תשובות ברורות ?

 14. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון