הסתלקות מתביעה ייצוגית לאחר שינוי באריזת המוצר

הסתלקות מתביעה ייצוגית לאחר שינוי באריזת המוצר

בפניי בקשה מוסכמת לאישור הסתלקות מתובענה לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006.

המבקשת-התובעת הגישה כנגד המשיבה תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית. לטענת המבקשת המוצר שהיא רכשה מן המשיבה בשם "מיץ פסיפלורה ותפוחים טבעי" איננו בהתאם להוראות תקן ישראלי 1145, ותקן 52.

עמדת המשיבה הינה שדין בקשת האישור להידחות, מנימוקים המפורטים בסעיף 4 של בקשת ההסתלקות. בנוסף גם מציינת המשיבה, כי מדובר במפעל מיצים קטן של מושב שיתופי ברמת הגולן המוכר מיץ בהיקפים קטנים ביותר.

יחד עם זאת, ביצעה המשיבה בדיקות באשר לטענות שהעלתה המבקשת ולאחר קבלת תוצאות הבדיקות האמורות פנה ב"כ המשיבה אל ב"כ המבקשת, הודה לו על שהפנה את תשומת לב המשיבה לנושא, ולפנים משורת הדין, ומבלי להודות בכל טענה הכלולה בבקשת האישור, הסכימה המשיבה לבצע שינוי באריזת המוצר, כל זאת במסגרת מתווה של הסתלקות המבקשת מבקשת האישור, ודחיית תביעתה האישית של המבקשת.

בהתאם לכך מתחייבת המשיבה לתקן את אריזת המוצר כדלקמן:

1. שם המוצר ישונה ל"מיץ תפוחים ופסיפלורה" (כלומר, סדר הפירות ישתנה והמילה "טבעי" תוסר משם המוצר).

2. יצויינו תכולות רכיבי הפרי באחוז למאה.

אריזות המוצר שהמשיבה תספק למכירה בחלוף 90 ימים ממועד מתן פסק דין על-ידי בית המשפט בבקשת הסתלקות זו, יכללו את הכיתוב המתוקן (לא יבוצע איסוף של המוצרים הנמכרים באריזות טרם התיקון).

נוכח כל האמור לעיל הגיעו ב"כ הצדדים למסקנה שאין טעם בהמשך ניהול התובענה והוחלט שהצדדים יגישו בקשה מוסכמת להסתלקותה של המבקשת מבקשת האישור ומן התובענה, ולדחיית תביעתה האישית.

עוד הגיעו הצדדים להבנה ביניהם, לפיה תשלם המשיבה למבקשת גמול בסכום של 2,000 ₪, וכן תשלם המשיבה לב"כ המבקשת שכר טירחת עורך דין בסכום של 15,000 ₪ בתוספת מע"מ כנגד הצגת חשבונית מס כדין (בתוך 45 יום ממועד אישור ההסתלקות על-ידי בית המשפט מתחייבים המבקשת ובאי כוחה להמציא למשיבה אישור על ניהול ספרים, וכן אישור בדבר פטור מניכוי מס במקור).

המבקשת מוותרת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל תביעה, זכות, טענה או דרישה הקשורים בבקשת האישור ו/או בתובענה כנגד המשיבה או מי מטעמה. בנוסף, המבקשת ובאי כוחה מתחייבים שלא להיות מעורבים בכל תובענה אחרת כנגד המשיבה בקשר עם הנושאים הנדונים בבקשת האשור ו/או בתובענה, ובכלל זה לא להעביר חומר הקשור להליך זה, והנמצא בידיהם, לצדדים שלישיים.

לבקשת ההסתלקות המוסכמת מצורפים תצהיר תמיכה של המבקשת עצמה, וכן תצהיר של בא כוחה, עו"ד שלומי כהן.

עוד מבקשים הצדדים כי בית המשפט יעשה שימוש בסמכותו ובשיקול דעתו ויורה כי הסתלקותה של המבקשת לא תהיה כרוכה בפרסום מודעה בדבר הגשת בקשת ההסתלקות.

לאחר שנתתי דעתי לכל האמור בבקשת ההסתלקות המוסכמת, על נימוקיה, אני סבור שיש מקום לאשר בקשת הסתלקות זו, ואני נותן בזאת לבקשת ההסתלקות, על כל סעיפיה וחלקיה, תוקף של פסק דין.

מובהר בזאת, שכל ההתחייבויות שנטלו על עצמם המבקשת ובאי כוחה במסגרת בקשת ההסתלקות, כמו גם כל ההתחייבויות שנטלה על עצמה המשיבה במסגרת בקשת הסתלקות זו, הינן חלק בלתי נפרד של פסק הדין הנותן כאמור תוקף לבקשת הסתלקות זו על כל סעיפיה וחלקיה.

לא יאוחר מתאריך 10.5.14 תדאג המשיבה להגיש לבית משפט זה תצהיר נציג מוסמך מטעמה (עם העתק ישירות לב"כ המבקשת), ובו תציין ותפרט המשיבה את דבר ביצוע ההתחייבויות שנטלה על עצמה לפי סעיפים 7-8 של בקשת ההסתלקות.

כמו כן, שעורי הגמול ושכר הטירחה כפי שמציעים הצדדים במסגרת בקשת ההסתלקות – סבירים ואין כל מניעה לאשרם.

אני מחייב את המשיבה לשלם למבקשת גמול בסכום כולל של 2,000 ₪, וכן אני מחייב את המשיבה לשלם לב"כ המבקשת שכר טירחת עורך דין בסכום של 15,000 ₪ בתוספת מע"מ, כנגד הצגת חשבונית מס כדין.

התשלומים הנ"ל יבוצעו על-ידי המשיבה, במשרד ב"כ המבקשת, בתוך 45 יום ממועד המצאת פסק דין זה, שאם לא כן ישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

נוכח השלב המוקדם שבו הוגשה בקשת ההסתלקות המוסכמת (עוד בטרם הגישה המשיבה את תגובתה לבקשת האישור), ומכיוון שההסתלקות אין בה כדי ליצור מעשה בית דין, זולת כמובן לגבי המבקשת עצמה, אינני רואה מקום לחייב את הצדדים בפרסום מודעה בדבר הגשת בקשת ההסתלקות, ועיין ב-ת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר-עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (מיום 22.12.10).

על יסוד כל האמור לעיל, אני דוחה את תביעתה האישית של המבקשת, ללא צו להוצאות, וכן מורה על מחיקת בקשת האישור.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חיקוי מוצרים

 2. אי התאמה במוצר

 3. העתקת מוצרים מסין

 4. אי קבלת מוצר בזמן

 5. חוב על מוצרי תאורה

 6. חיקוי אריזה של מוצר

 7. תאונה בגלל מוצר פגום

 8. תביעה בגין גניבת מוצרים

 9. רכישת מוצרים בתחנת דלק

 10. טענת מחדלים באספקת מוצרים

 11. אי סימון מוצר בניגוד לתקן

 12. תביעה ייצוגית סימון מוצרים

 13. הסכם הזמנת מוצרי אלומיניום

 14. קיזוז קניית מוצר משכר העובד

 15. תשלום מכס על מוצרים שנגנבו

 16. נזק גוף עקב שימוש במוצר פגום

 17. מע''מ על מכירת מוצרים לעובדים

 18. תיאור מוצר הפרת זכויות יוצרים

 19. פציעה ביד עקב פתיחות מוצר מזון

 20. העונש על מכירת מוצרים מזויפים

 21. אספקת מוצר שאיננו תואם את הזמנה

 22. אחריות בנזיקין על מוצרים פגומים

 23. שמות מוצרים דומים עד כדי להטעות

 24. מכירת מוצר מזויף לחנויות בארה''ב

 25. תביעה לתשלום בגין מכירת מוצרי דלק

 26. תביעה לתשלום יתרת התמורה עבור מוצר

 27. אספקת מוצר לבית: מנגנון מיטה עם חלודה

 28. סיווג מכס - מוצר המורכב מרכיבים שונים

 29. תביעה ייצוגית: סימון אריזות של מוצרי יין

 30. יבוא מוצרים מסין - הפרת זכויות יוצרים

 31. אספקת מוצר שונה באופן מהותי ממה שסוכם

 32. ביטול עסקה בגלל פגם במוצר - הגדרת "פגם"

 33. תביעה כספית על חוב בגין אספקת מוצרי ריצוף

 34. הסתלקות מתביעה ייצוגית לאחר שינוי באריזת המוצר

 35. דוגמא לתביעה לפי חוק האחריות למוצרים פגומים

 36. "חוק אחריות על מוכר מוצר": 5 חובות שחלות על המוכר

 37. האם אפשר להחליף לקבל זיכוי על מוצר שנקנה ב"מבצע" ?

 38. תביעה ייצוגית: מידע שגוי על אריזה של מוצר קפה טורקי

 39. פרסום מוצר פיקטיבי כדי להראות את האפקטיביות של הפרסום

 40. תביעה ייצוגית: אי הצגת מחירי מוצרים בחנויות נוחות בתחנת דלק

 41. תביעה ייצוגית: אי פירוט "חומרי יסוד" של מוצר מזון על האריזה

 42. תביעה ייצוגית: כתוב בערבית משהו אחר על מוצר ממה שכתוב בעברית

 43. תביעה ייצוגית: אי רישום על מוצר מזון בערבית לגבי סכנת חנק לילדים

 44. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון