המרצת פתיחה לסעדים המתייחסים לחוזה

המרצת פתיחה לשורה של סעדים, המתייחסים לחוזה שנכרת בינה והמשיבה מס' 1 (להלן – "המשיבה") בתאריך 5.3.2013. במסגרת חוזה זה מונה המשיב מס' 2, מר צבי ערד, כמהנדס מלווה לפרוייקט הבניה המורכב, המתבצע בסמוך למרכז הרפואי רמב"ם בחיפה.

המבקשת חוששת מפני כך, שהמשיבה תודיע למשיב מס' 2 על סיום תפקידו כמהנדס המלווה, ובבקשתה עותרת היא לסעד, שימנע מהמבקשת לנקוט בפעולה שכזאת, באשר לטענת המבקשת, יש בכך משום הפרת החוזה שנכרת בין הצדדים.


ב. תמצית הרקע הדרוש לעניין

2. המבקשת היא חברה בע"מ העוסקת בענף הבניה, ועל פי חוזה שנכרת עם המשיבה בחודש ינואר 2010, קיבלה על עצמה לבנות את המבנה הנבנה בסמוך למרכז הרפואי רמב"ם. בעיקרו של דבר מדובר במבנה, שחלקו תת קרקעי, וישמש כחניון לבאי בית החולים, ובזמן חירום ישמש כבית חולים תת קרקעי. כמו כן כרוך הפרוייקט בבניית שני מגדלים שיאכלסו מחלקות אשפוז. מתברר כי חלק מהבעיות נובעות מכך, שקומה 3- נמצאת מתחת למפלס מי הים, והיה צורך בביצוע עבודות איטום מיוחדות, כדי להבטיח שמי הים לא יחדרו לאותה קומה.


3. למרבה הצער, מאז החלה המבקשת בעבודות להקמת המבנה, היחסים בין הצדדים אינם מתנהלים למישרין. על קצה המזלג אציין, כי לטענת המשיבה, המבקשת אינה עומדת בלוח הזמנים שנקבע להשלמת הפרוייקט, אותו היה על המבקשת לסיים, לפי החוזה המקורי, בחלוף 22 חודשים, דהיינו, בחודש פברואר 2012. לעומת זאת טוענת המבקשת, שהמשיבה לא העבירה לה התשלומים שהייתה חייבת לשלם לה, והפרוייקט נתקל בבעיות טכניות שונות שלא נצפו מלכתחילה, לרבות תכנון לקוי של אלמנטים שונים.


4. מכל מקום, משהסלים הסכסוך, הודיעה המשיבה למבקשת, בחודש מרץ 2013, כי היא מפסיקה את עבודתה באתר, וביקשה ממנה לסלק את ידיה, כדי שהמשיבה תוכל להשלים את העבודות באמצעות קבלנים אחרים.

בעקבות הודעת המשיבה למבקשת על הפסקת עבודתה, הגישה המבקשת תובענה, ובה עתרה ליתן צו מניעה זמני אשר יאסור על המשיבה להפסיק את עבודת המבקשת באתר. הבקשה נקבעה לדיון במעמד הצדדים, אך עוד קודם שהתקיים הדיון בה, הגיעו הצדדים, בתאריך 3.5.2013, להסכם, שנועד להסדיר את היחסים ביניהם. הסכם זה נועד ליצור מסגרת יחסים שתאפשר את המשך ביצוע עבודות הבניה באמצעות המבקשת, ובכפוף לתנאים שנקבעו.


5. בין יתר התנאי שנקבעו, נקבע בהסכם שהמבקשת מתחייבת להשלים "את כל העבודות בפרוייקט, מכל מין וסוג שהוא, עד ליום 15.8.2013", ולהמציא טופס אכלוס (דמתקרא – "טופס 4") עד לתאריך 30.8.2013. עוד נקבעו בחוזה הוראות מפורטות למינוי מהנדס מלווה, וזו לשונן (וראו סעיף 5 לחוזה):

"תוך 7 ימים מחתימת הסדר זה, ימונה על ידי הצדדים בהסכמה מהנדס מלווה ("המהנדס המלווה") שתפקידו יהיה להכריע בכל מחלוקת שתתגלע בין הצדדים במהלך ביצוע העבודות בתקופת הביצוע הנוספת, לרבות הארכת תקופת הביצוע הנוספת (בשל גורמים שבאחריות המזמין ו/או שמצדיקים הארכה בהתאם להוראות החוזה) ו/או ביחס לתשלומים שוטפים (לא כולל חריגים שבוצעו טרם תחילת תקופת הביצוע הנוספת). לא הגיעו הצדדים להסכמה על זהות המהנדס המלווה תוך 7 ימים מחתימת הסדר זה, ימונה המהנדס המלווה על ידי באי כוח הצדדים ... תוך 3 ימים נוספים.

הכרעותיו של המהנדס המלווה יינתנו על אתר ויחייבו את הצדדים לצורך כל דבר ועניין הדרוש במהלך תקופת הביצוע הנוספת.

אך ורק לאחר השלמת ביצוע העבודות וקבלת טופס 4 כאמור בסעיף 1 לעיל, כל אחד מהצדדים יהא רשאי לפנות לבית המשפט ולערער על החלטות המהנדס המלווה.

..... ".


6. בתאריך 7.8.2013, לקראת תום המועד בו היה על המבקשת להשלים את "כל העבודות בפרוייקט, מכל מין וסוג שהוא", פנתה המבקשת אל המשיב מס' 2, וביקשה כי יאשר לה אורכה להשלמת ביצוע העבודות. המשיב קיים דיונים בעניין בקשת המבקשת, ואף ביקש חומר כתוב מהצדדים, אך עד עתה לא ניתנה החלטתו, לגופו של עניין, בבקשת המבקשת. בתאריך 11.10.2013 הודיע המשיב מס' 2 לצדדים כדלקמן:

"מאחר וטרם הושלמו המסמכים על ידי 2 הצדדים, והושלמו הדיונים על בקשת הקבלן להארכת משך הביצוע(,) אני מאריך את המועדים שנקבעו ב- 30 ימים נוספים כאמור, עד 15.11.2013."

לטענת המבקשת, המשיבה אינה שבעת רצון מהחלטתו של המשיב, וחוששת מהשלכותיה, ועל כן היא מנסה לתקוף את המהנדס המלווה. במכתב המשיבה למשיב מס' 2, מתאריך 8.10.2013, הודיעה המשיבה למשיב, כי אם לא יתן החלטתו בבקשת המבקשת להארכת משך ביצוע העבודות עד לתאריך 15.10.2013, היא תבטל את מינויו.


ג. טענות הצדדים

7. המבקשת טוענת, כי המבקשת אינה זכאית להודיע למשיב על הפסקת עבודתו. לטענת המבקשת, המשיב מונה על ידי הצדדים בהסכמה, על מנת שישמש כגורם אובייקטיבי שיכריע בשאלות שונות השנויות במחלוקת בין הצדדים, ולאפשר לצדדים לקדם את בניית הפרוייקט. לטענת המבקשת, ביטול מינוי של המשיב מס' 2 על ידי המשיבה, הוא בגדר הפרת חוזה, ויש למנוע זאת מהמשיבה, אשר ממילא זכאית לערער על החלטות המשיב לאחר שהבניה תושלם.


8. לעומת טענות המבקשת, טוענת המשיבה, כי על פי החוזה שנכרת בין הצדדים, היה על המהנדס המלווה ליתן את החלטותיו "על אתר", והנה, חרף העובדה שבקשת המבקשת להארכת משך זמן הביצוע הוגשה לו עוד בתאריך 7.8.2013, לא ניתנה החלטתו בשאלה זו. לטענת המשיבה, אין לאפשר למבקשת אורכות נוספות, שכן היא כבר מיצתה את כל האורכות האפשריות וחרגה באופן משמעותי מזמן הביצוע שנקבע מלכתחילה, וזאת חרף אורכות שניתנו לה והטבות נוספות שהוענקו לה. המשיבה טוענת, שכל עיכוב נוסף, גורם לה נזק. בין היתר מנועה המבקשת מהפעלת החניון התת קרקעי וגביית דמי חניה, דמים שנועדו להחזיר הלוואה שנטלה המשיבה למימון חלק מהעבודות. המשיבה מוסיפה, כי התארכות הפרוייקט, גורמת נזק וסבל לחולים המאושפזים בבית החולים, לבני משפחותיהם ולסגל בית החולים, והיה מקום שהמשיב יתן החלטתו בשאלת הארכת משך הביצוע "על אתר" ולמצער, בתוך פרק זמן קצר. עוד טוענת המשיבה, שכל עוד לא ניתנה החלטת המשיב, אין היא יכולה לממש ערבות בנקאית שהמבקשת מסרה לה, ערבות אותה תוכל לממש רק אם (וכאשר) המשיב יתן החלטתו הדוחה בקשת המבקשת להארכת משך הביצוע, אלא שעתה, חרף הנזקים הנגרמים למשיבה, הודיעה לה המשיבה, כי היא תשלים את הפרוייקט בתום השנה (דהיינו – 31.12.2013).


ד. דיון

9. לא זה השלב שבו עלי להכריע מי מהצדדים הפר את החוזה. מהדיון שהתקיים בפני עולה, שלכל אחד מהצדדים יש טענות של ממש כלפי הצד שכנגד. אוסיף לכך, שטענות הצדדים, אשר גלשו לנושאי הפרת החוזה, רק חזקו את דעתי, כי בלא פעולתו של המשיב מס' 2, הצדדים לא יעסיקו עצמם בהשלמת הפרוייקט אלא יעסקו ב"בניית תיק" משפטי, זה כנגד זה, ו"דיפון" טענותיהם במשלוח מכתבים זה לזה, כדי ליצור חיזוקים לטענות שבכוונתם לטעון, האחד כנגד האחר, לאחר שהפרוייקט יסתיים.


10. מינוי המשיב כמהנדס מלווה, היה דרוש בחודש מרץ 2013 כדי ליצור מנגנון להכרעה מיידית בשאלות מקצועיות שונות המתעוררות במהלך הבניה, ואף בא כוח המשיבה מודה, כי המשיב נתן החלטותיו במהירות וביעילות, זולת זו האחרונה הכרוכה בהארכת משך זמן הביצוע. כשם שמנגנון זה היה דורש בחודש מרץ 2013, כך הוא דרוש עתה, ואזכיר, כי הצדדים אינם נדרשים לוותר על טענותיהם. הצדדים נדרשים להשלים עם החלטותיו של המהנדס המלווה באופן זמני, דהיינו, עד קבלת טופס אכלוס, שכן לאחר מכן יוכל כל אחד מהם להעלות הסתייגויותיו.


11. במהלך הדיון שאלתי את המשיב מס' 2 האם יש עניינים המעכבים מתן החלטתו, וכמה זמן יידרש לו ליתן החלטתו. המשיב מס' 2 השיב לי, כי אך לפני יומיים קיבל מסמכים מהמבקשת בקשר עם מערכות מיזוג האוויר והאינסטלציה, והוא ממתין להתייחסות המשיבה לעניינים אלה. כמו כן מסר המשיב מס' 2, כי הוא ממתין להתייחסות המשיבה לטענות המבקשת בנושא האיטום (אם כי בא כוח המשיבה מסר, שהמשיבה מסרה למשיב התייחסותה בעניין זה). מכל מקום, לשאלתי השיב המשיב מס' 2, כי יוכל ליתן החלטתו ב"מינימום" 30 ימים מיום שכל החומר יהיה ברשותו.

בתגובה לדבריו אלה של המשיב, שב בא כוח המבקשת וטען, כי המבקשת לא תוכל להסכים לפרק זמן כה ארוך, מקום בו החוזה קבע, שעל המשיב ליתן החלטתו "על אתר". ואולם, גם אם נקבע בחוזה שעל המשיב ליתן החלטותיו "על אתר", יש לזכור כי מדובר בפרוייקט מורכב, שמעורר שאלות הנדסיות מורכבות, ולא בכל מקרה ניתן ליתן החלטה "על אתר", כפי שהדבר נעשה על ידי המשיב בעניינים אחרים. לכך יש להוסיף, שהחלטת המשיב בבקשת המבקשת להארכת תקופת הביצוע אינה בעלת השלכה מיידית, שהרי גם אם אניח שבסופו של דבר המשיב ימצא לדחות את הבקשה (ובשום פנים ואופן אין להבין דברים אלה כאילו יש בהם הבעת דעה כלשהי על ההחלטה שצריכה להינתן), הרי יפעיל הדבר את מנגנוני הסנקציות העומדים לזכות המשיבה בעת שההחלטה תינתן, ואין כל חובה ללחוץ על המשיב ליתן החלטתו באופן מיידי, כדי שמנגנוני הסנקציות יופעלו כבר עתה.

זאת ועוד, ככל שהמשיב מס' 2 ימצא להאריך המועד לסיום העבודות, ולאחר מכן יתברר כי לא הייתה לכך הצדקה, ממילא יעמדו למשיבה כל הזכויות לגבות הנזקים שנגרמו לה.


12. המצב הברור, העולה מטענות הצדדים שנטענו בפני הוא, שהמשך פעילותו של המשיב מס' 2 כמהנדס מלווה, חיונית עד מאוד לעניינן של המבקשת והמשיבה כאחת. ברור הדבר, כשמש בצהריח היום, כי יש לאפשר למשיב להמשיך בעבודתו, כפי שהוא מבין אותה, כאשר ממילא זכויות כל אחד מהצדדים, וטענותיו, נשמרות לו, ויוכל להעלותן לאחר קבלת טופס אכלוס. בהקשר זה ראוי אף שהצדדים יתנו דעתם לדברי המשיב מס' 2, כי המצב היום הוא "שהפרוייקט מנוהל באמצעות עורכי דין", ו"אי אפשר לסיים כך את הפרוייקט". בהחלט יש לקבל את הצעת המשיב מס' 2 "שנשים את כל חילוקי הדעות בצד, לגמור את הפרוייקט ביחד ואז להיכנס לתביעות".


13. על כן, לאחר ששקלתי טענות באי כוח הצדדים, בכתב ובעל פה, הנני סבור, כי יש מקום להיעתר לבקשת המבקשת, ולהורות, כי המשיב מס' 2 ימשיך למלא תפקידו עד לסיום הפרוייקט.

לא אקצוב למשיב מס' 2 הזמן למתן החלטתו. המשיב נכח באולם ושמע טענות באי כוח הצדדים, וחזקה עליו שהבין, שעליו לתת החלטתו מוקדם ככל שניתן. מבאי כוח הצדדים מצופה, לבדוק האם המשיב זקוק לחומר נוסף כל שהוא, ואם זקוק הוא לחומר נוסף, לספקו לו במהרה.


ה. סוף דבר

14. אשר על כל האמור לעיל, הנני מחליט כדלקמן:

(א) המשיב מס' 2, אשר מונה על ידי הצדדים לשמש כמהנדס מלווה של פרוייקט הרחבת בית החולים, ימשיך במילוי תפקידו עד לסיומו של הפרוייקט, ואיש מן הצדדים לא יהיה רשאי להודיע לו כי הוא מעבירו מתפקידו.

(ב) בנסיבות העניין אין צו להוצאות, וכל צד ישא בהוצאותיו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מתי מגישים המרצת פתיחה ?

 2. המרצת פתיחה לבעלות ברכב

 3. בקשה למחיקת המרצת פתיחה על הסף

 4. בקשה לסילוק על הסף המרצת פתיחה

 5. המרצת פתיחה לביטול מימוש משכנתא

 6. העברת המרצת פתיחה לפסים רגילים

 7. באילו מקרים מגישים המרצת פתיחה ?

 8. המרצת פתיחה לאישור עסקת מקרקעין

 9. המרצת פתיחה לסעדים המתייחסים לחוזה

 10. מחיקת המרצת פתיחה ללא צו להוצאות

 11. ביטול רישום משכנתא - המרצת פתיחה

 12. המרצת פתיחה אישור פסק ביניים של בורר

 13. העברת המרצת פתיחה לדיון כתביעה רגילה

 14. העברת המרצת פתיחה למתכונת תביעה רגילה

 15. תוקף משפטי של זכרון דברים - המרצת פתיחה

 16. המרצת פתיחה לאכוף חתימה על הסכמים למימוש אופציות

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון