שאלת הרגישות הנופית - האם החלטת הוועדה בנושא זה חרגה ממתחם הסבירות

שאלת הרגישות הנופית - האם החלטת הוועדה בנושא זה חרגה ממתחם הסבירותמעיון בהחלטת הוועדה ניתן לראות כי כחלק מרכזי בשיקוליה, עמדה שאלת הפגיעה הנופית וצמצום הנצפות של הבריכות והפגיעה בסביבה, ככל שניתן. הוועדה החליטה שלא להתיר הקמת בריכה אחת, בגובה הפוגע בנצפות ולכן הורתה לפצל את המתקן לשתי בריכות ובכך להנמיך את המפלס והנצפות, וזאת בנוסף לחיוב הטמנת חלק מהבריכות בקרקע, תוך הקפדה על שיקום נופי של הדרך ומבלי שתפגע האפשרות לטייל במקום ולהשקיף על הסביבה מאותו מקום (ראו סעיפים 4ב ו-5ב להחלטה).


עוד חשוב לציין כי הבריכות ממוקמות במקום שאינו מוגדר בתוכניות המיתאר הארציות כשטח בעל רגישות סביבתית או נופית גבוהה. השטח אינו בתחום יער לפי תמ"א 22, אינו בתחום שמורת טבע לפי תמ"א 8 והוא מוגדר לפי תמ"א 35 כמרקם עירוני.בתוכנית תמ"מ 6 השטח מוגדר כשטח פתוח חקלאי/מוגן ומותר להקים בו על פי סעיף 8 תשתיות הנדסיות. על פי נספח העצים הבוגרים ומכתבה של אדריכלית הנוף, מסתבר כי לא תהיה פגיעה בעצים, עצים ראויים לשימור יועתקו ובמסגרת השיקום הנופי, יינטעו 284 עצים.
כל שנותר לברר משמעות חפאג/1287 על מיקום הבריכות, התייחסות הוועדה לתוכנית זו והאם לאור השילוב של הוראות חפאג/1287 וסעיף 12.8 לתמ"א 34/ב/5 קיימת חובה להכין נספח נופי-סביבתי, לשם כך התרתי כאמור לצדדים להשלים טיעוניהם בכתב לאחר הדיון וכך נעשה.
מניתוח טענות הצדדים, הסתבר כי תשריט חפאג/1287 (העתקו ע/6), הינו תשריט מופקד. מעמדה של חפאג/1287 נקבע על סמך מסמכים והחלטות בכתב של מוסדות התכנון ולכן ציטוט כזה או אחר מפרוטוקול הדיון כפי שעושים העותרים, אינו רלבנטי, השאלה מה החליט מוסד התכנון המתאים ומתגובת המשיבה עולה כי טרם אושר התשריט וכי בתשריט המאושר אשר יפורסם למתן תוקף יוצאו שטח המקרקעין שבו ממוקמות הבריכות מתחום התוכנית. קביעה שנעשתה לאחר דיון בהתנגדויות חלק מהעותרים לחפאג/1287, כמפורט בהחלטה מיום 25.12.2012 (נספח א לטעון המשלים מטעם המשיבה), שהחריגה מתחום תוכנית חפאג/1287 שטחי תוכניות מופקדות אחרות המציעות ייעודים שאינו יער .

התוכנית הרלבנטית בענין הבריכות תוכנית מ/416 היא תוכנית מופקדת שהוחלט לאשרה, היא לא מייעדת את השטח הספציפי ליער אלא לבריכות והמסקנה הנובעת מיישום ההחלטה מיום 25.12.2012 שניתנה בקשר לחפאג/1287 על השטח החופף המופיע בתוכנית מ/416, היא כי הייעוד הקבוע בתוכנית מ/416 גובר על המופיע בתוכנית חפאג/1287 שהוחרגה לגבי שטח זה.
יצוין כי גם בהחלטה מיום 1.7.2013 שניתנה בקשר לתוכנית מ/416, בגינה הוגשה העתירה, נקבע מפורשות "תכנית זו משנה את חפאג/1287 בתחומי תחולתה" וכך למעשה הסדירה הוועדה את היחס בין שתי תוכניות במדרג זהה שנבחנו ונדונו על ידה ואיני מוצא כל פגם בדרך פעולה זו שכן לעותרים ניתנה ההזדמנות להעלות טענותיהם כחלק מההתנגדויות בפני הועדה (בשני דיונים נפרדים לגבי כל אחת מתוכניות).לאור קביעה ברורה זו, נשמט הבסיס לטענת העותרים במסגרת העתירה, לפיה מדובר ביער ואם לא מדובר ביער (או שמורת טבע) גם סעיף 12.8 לתמ"א 34/ב/5 לא חל במקרה זה ואין חובה סטטוטורית להכין נספח נופי-סביבתי.

העותרים בטעון המשלים בכתב, טוענים כי הבחינה אם יש תחולה לסעיפים 12.8 (ובהתאמה 8.8-8.10) לתמ"א 34/ב/5 צריכה להיות לפי יום הפקדת התוכנית מ/419 וביום הפקדתה 22.3.2013, השטח היה מיועד ליער לפי חפאג/1287 ומכאן שנכון לאותו יום חלה חובה להכין נספח נופי-סביבתי.
טענת העותרים אינה מתיישבת עם האמור לעיל, אזכיר כי תשריט חפאג/1287 עליו מבססים העותרים טיעוניהם, לא היה במעמד מחייב ובאותו מועד התשריט טרם אושר ותוכנית חפאג/1287טרם פורסמה למתן תוקף, ומכאן שייעוד השטח ליער טרם אושר ולכן גם ביום פרסום התוכנית מ/419 לא היתה תחולה להוראות סעיף 12.8 לתמ"א 34/ב/5. [וגם אם היה מדובר ביעוד של יער שאושר, הרי שלפי עקרון הבטלות היחסית, מאחר ויעוד השטח ליער על פי תוכנית חפאג/1287 הוחרג ובוטל כאמור לעיל, הרי שאין כל פגם באישור החלטת הועדה התואמת את המצב התכנוני העכשווי].לאור כל האמור לעיל שוכנעתי כי ההחלטה מיום 1.7.2013 התקבלה לאחר שהנושא הנופי-סביבתי נבחן ונשקל לפרטי פרטים לרבות נספח עצים בוגרים ובהתבסס על חוות דעת של גורמים מקצועיים.
עוד יצוין כי על פי הנתונים שהוצגו במסגרת כתב התגובה והטיעון המשלים, התרשמתי כי קוים דיון רציני ועניני בחלופות השונות שהוצעו ע"י גורם ניטרלי, משרד השיכון שבחן את האינטרס הציבורי, עשה עבודה מעמיקה בטרם הציג את החלופות וגם הועדה בהתאם להחלטתה המנומקת פעלה בצורה התואמת את כללי המשפט המינהלי וקיימה בצורה מקצועית את דרישת סעיף 5.2.1(ב) לתמ"מ 6.

חלופות המיקום הוצגו בתחילה בפני הוועדה המקצועית לביוב, ולאחר מכן בפני ועדת המשנה לתוכניות ג' של הוועדה המחוזית שדנה בהפקדת התוכנית ובהמשך בפני ועדת המשנה להתנגדויות של הועדה המחוזית (ראו סעיף 4א' להחלטה, עמוד 13). בפועל נבחרה חלופה סבירה, שנלקחו בחשבון שיקולים הנדסיים ותפקודיים, בהתייחס לקירבה לישובים, לרבות העובדה כי הקרקע מנוהלת ע"י רשות מקרקעי ישראל, כך שמימוש התוכנית לא יצריך פגיעה בזכויות הקנין של גורמים פרטיים. זה השלב לשוב ולהפנות לענין פיינגולד הנ"ל :
"הבחירה בין שתי אופציות אפשריות היא בחירתה הלגיטימית של הוועדה המחוזית. זהו תפקידה. משכך, אין מקום לבית המשפט להתערב בה, רק מפני שניתן היה לבחור אחרת".

לא מצאתי כי נפל פגם כל שהוא בהחלטת הוועדה המצדיק התערבות של בית המשפט בהחלטתה לאשר את התוכנית.

בטרם סיום אשוב ואתייחס לטענות אחרות שהועלו וגם בהן לא מצאתי ממש.אין בסיס בעתירה או בנספחיה לטענה כי מיקום הבריכות, נובע משיקולים הלכתיים, בשל איסור שאיבת מים המגיעים לעיר חריש המתוכננת לאוכלוסיה חרדית. על פי דיוני הועדה המקצועית לביוב, הפרוטוקול וההחלטה מיום 1.7.2013 עולה כי מיקום הבריכות ברום של 175 מטר נגזר משיקולים הנדסיים-גרביטציוניים. חישובי לחצי המים ההכרחיים לשם הגעה לבתי התושבים, מחייבים מיקום גבוה יותר מהמיקום הגבוה ביותר בתוך הישוב חריש (140 מטר) ולמעשה הוברר בדיון כי זו גם דרישת מקורות מבחינת צרכי האיגום האזורי, בלי קשר לאוכלוסיית היעד של העיר חריש (ראו ניתוח הנושא בעמודים 61,64,65 לע/4, של פרוטוקול הדיון בוועדה המקצועית לביוב).
בדיון בפני הועדה המקצועית לביוב (נספח ע/4) התקיימה בחינה ספציפית של הנפח הדרוש והתכנון המקורי של הבריכות בנפח של 20,000 מ"ק הוקטן ל-14,000 מ"ק, תוך התחשבות בדרישת מקורות לאפשר לספק באמצעות בריכות אלו מים גם לישובי ואדי ערה.

יצוין כי הוועדה בחנה גם את חישוב הנפח לבקשת העותרים/המתנגדים ולא נמצא פגם כל שהוא בחישוב או בהחלטת הוועדה בנושא (ראו סעיף 4יא, עמוד 15 להחלטה) ומיותר לציין כי החישוב המדויק ייעשה בעת הדיון בבקשה להיתר הבניה ובהתאם להחלטה לא תותר חריגה מהנפח של 7,000 מ"ק לכל בריכה.


סיכום
לאור האמור לעיל אני מורה על דחיית העתירה.

העותרים ישלמו ביחד ולחוד למשיבות (יחדיו), שכר טרחת עו"ד בשיעור של 10,000 ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ועדת צר''מ

 2. ועדת מינהל השירות

 3. ועדת המאוימים

 4. החלטת ועדת המעקב

 5. ערעור על ועדת שליש

 6. ועדת שחרורים מיוחדת

 7. בקשת הקלה מועדה מקומית

 8. שימוע בפני ועדה בעירייה

 9. ביטול החלטת ועדת חריגים

 10. משוא פנים בוועדת המכרזים

 11. הקלטת ישיבות ועדת מכרזים

 12. ביטול החלטת ועדת מכרזים

 13. ביטול החלטת ועדה פריטטית

 14. ועדת חריגים לדיור ציבורי

 15. הקלטת דיון בועדת המכרזים

 16. ערעור על החלטת ועדת האכלוס

 17. שינוי עמדה של הוועדה המקומית

 18. בחירות לועדה לתכנון ובניה

 19. כינוס ועדת מעקב תוך זמן סביר

 20. טעויות בהחלטת ועדת המכרזים

 21. זכות הקיזוז של ועדה מקומית

 22. אכיפת החלטה של ועדה פריטטית

 23. אי יישום המלצות ועדת חקירה

 24. הועדה שגתה לא ביצעה בדיקות

 25. זיכוי מעבירות עקב עדות יחידה

 26. טוענת כי פוטרה בשל עדותה בהליך

 27. הועדה המקומית אישיות משפטית

 28. דרישה לקיים דיון בועדה המחוזית

 29. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 30. פגם מנהלי בהחלטת הועדה המקומית

 31. בקשה לביטול החלטת ועדת הבוחנים

 32. החלטת ועדה מחוזית על סגירת תיק

 33. לטענת הועד המקומי לא שולמו כספים

 34. בקשה לתשלום מיוחד ועדת ההתנתקות

 35. ביטול החלטת ועדת המכרזים עקב פגמים

 36. זכות טיעון חלקית בפני הועדה המחוזית

 37. הקלה לא בהתאם למדיניות הועדה המקומית

 38. בדיקת חוסן פיננסי ע''י ועדת המכרזים

 39. התערבות שיפוטית בהחלטות ועדת המכרזים

 40. שינוי החלטת ועדת קידום הפקולטה לרפואה

 41. קבילות דו''ח ועדת חקירה פנימית כראיה

 42. החלטת מכרז ועדת המכרזים פסולה מעיקרה

 43. חיוב הועדה לתכנון ובניה לעמוד במועדים

 44. ביטול תוצאות ועדת הבוחנים במכרז פנימי

 45. ערעור על החלטות הועדה להטלת עיצום כספי

 46. מינוי נציג בועדה המקומית לתכנון ולבניה

 47. ערעור על החלטת ועדת הביקורת של ההסתדרות

 48. ביטול החלטת הוועדה לעניינים הומניטאריים

 49. טענת פגמים מנהליים בהחלטת הועדה המחוזית

 50. ביטול החלטת ועדת המכרזים על חלוקת עבודה

 51. תביעה לחייב לקיים את החלטה הועדה הפריטטית

 52. ביטול המלצה לאחר הגשת תכנית לועדה המקומית

 53. הקטנת חוב עפ"י החלטת הוועדה לביטול חובות

 54. תביעה נגד ועדת הביקורת המרכזית של ההסתדרות

 55. ערעור על ועדת הערעורים לפי חוק משפחות חולים

 56. ערר על החלטת הועדה לאשר שני אלמנטים מתוך בקשה

 57. נוהל בקשות בפני הוועדות לעניינים הומניטאריים

 58. איטום / מילוי חללים במרתף בהוראת ועדה מקומית

 59. ערעור על החלטת ועדת הערר של הרשות לאסירי ציון

 60. הגשת תביעה בטעות לועדת הערר ולא לוועדה המקומית

 61. החלטת ועדה מחוזית ''למשוך'' תוכנית לפני הדיון

 62. הארכת תוקף החלטת ועדה לתכנון ובניה למתן היתר

 63. ביטול החלטת הועדה לערעורים לענייני קרן מבטחים

 64. בקשה לשינוי החלטת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 65. נטען כי הוועדה לא קיימה את האמור בפסק הדין המחזיר

 66. דחיית ערעור על החלטת ועדת הערעורים לפי חוק הנכים

 67. ערעור על החלטת ועדת הערעור לפי סעיף 33 לחוק הנכים

 68. המלצת ועדת האיתור לעניין בחירת היועץ המשפטי לממשלה

 69. הוועדה שינתה את הממצאים שלה בין התכנסותה הראשונה לשנייה

 70. ממצאים בפסק דין קודם הם בבחינת עדות מפי השמועה בהליך המאוחר

 71. האם 2 עדויות בביהמ"ש: בעל ואשתו נחשבות לשתי עדויות נפרדות ?

 72. שאלת הרגישות הנופית - האם החלטת הוועדה בנושא זה חרגה ממתחם הסבירות

 73. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון לאשר תוספת חדרים על הגג במקרקעין

 74. בקשה לועדה הציבורית להחלפת דירה בדירה גדולה יותר בשל צפיפות המגורים

 75. הועדה המקומית החליטה לתקן את מידות הבריכה הן לגבי עומקה והן לגבי רוחבה ואורכה

 76. בקשה מוועדת האכלוס העליונה מטעם משרד הבינוי והשיכון להקנות זכויות חוזיות כדייר

 77. ערעור מינהלי על החלטת ועדת ערר לפי חוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות

 78. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון