אי צירוף ההחלטה עליה מערערים הינה בניגוד להוראות תקנות סדר הדין האזרחי

אי צירוף ההחלטה עליה מערערים הינה בניגוד להוראות תקנות סדר הדין האזרחי

תקנה 419 לתקסד"א, שכותרתה "מסמכים שיש לצרפם לכתב ערעור", קובעת:

"419. אלה המסמכים שיש לצרף לכתב ערעור:
(1) העתקים או תצלומי העתקים של החלטות הערכאות הקודמות הנוגעות לאותו ענין, כשהם מאושרים בידי הרשם או המזכיר הראשי של אחת מאותן הערכאות או בידי עורך דין או היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו...".

תקנה 420 לתקסד"א, שכותרתה "מסמכים שיש לצרפם לכתב ערעור", מוסיפה וקובעת:

"420. ואלה המסמכים שיש להמציא למשיבים:
(1) עותק של כתב הערעור;
(2) העתק ההחלטה שעליה מערערים...".

תקנה 421 לתקסד"א, שכותרתה "ערעור שאינו בהתאם להוראות", קובעת:

"421. ערעור שאינו ממלא אחרי הוראות פרק זה לא יקובל לרישום, אלא שהמערער יכול לדרוש ששופט משופטי בית המשפט שלערעור יחליט בשאלה אם הערעור ממלא או אינו ממלא אחרי הוראות פרק זה, והחלטתו תהא סופית ומכרעת".

מהמקובץ דלעיל עולה כי ההחלטה שעליה מערערים היא מאושיות הערעור, והימנעות מצירופה מביאה לתחולת הוראות תקנה 421 הנ"ל המחייבת בקשה של המערער ששופט ביהמ"ש של הערעור יחליט האם להכשיר את הערעור למרות הפגם. בעניינינו, המערער כלל לא הגיש בקשה כאמור, למתן החלטה האם הערעור ממלא אחר הוראות פרק זה (לעניין אי צירוף ההחלטה מושא הערעור להודעת הערעור). מאחר שלא הוצגה לפניי ההחלטה מיום 15.9.2013, למרות שהמערער מזכיר אותה בפתח ערעורו ומציין שעליה הוא מערער, ולמרות שהמשיבים מצטטים מהחלטה זו, אין באפשרותי לעיין בהחלטה לדון בה ולהכריע בערעור על החלטה זו בצורה מושכלת. די בכך על מנת לדחות את הערעור.
מכל מקום, את הטענות נגד ועדת הבית רשאי המערער להעלות ישירות כנגד ועד הבית, שממילא אינו צד להליך דנן וצירופו כלל לא נתבקש.


סיכוםלאור כל האמור לעיל, במצטבר, אני דוחה את הערעור.


המערער יישא בהוצאות המשיבים בסך 5,000 ₪, בצירוף מע"מ בהתאם לתקנה 512 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סדר דין מיוחד

 2. סדר הדין בעתירה מנהלית

 3. סדר הדין בבית הדין לשכירות

 4. תקנה 122 לתקנות סדר הדין האזרחי

 5. תקנה 156 לתקנות סדר הדין האזרחי

 6. תקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי

 7. תקנה 255 לתקנות סדר הדין האזרחי

 8. תקנה 457 לתקנות סדר הדין האזרחי

 9. תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי

 10. תקנה 477 לתקנות סדר הדין האזרחי

 11. סעיף 45 לתקנות סדר הדין האזרחי

 12. תקנה 482 לתקנות סדר הדין האזרחי

 13. תקנה 45 לתקנות סדר הדין האזרחי

 14. ערעור על החלטה בעניין סדרי דין

 15. תקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי

 16. תקנה 399 לתקנות סדר הדין האזרחי

 17. תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי

 18. תקנה 124 לתקנות סדר הדין האזרחי

 19. תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי

 20. תקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי

 21. תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי

 22. תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי

 23. תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי

 24. סעיף 526 לתקנות סדר הדין האזרחי

 25. תקנה 462 לתקנות סדר הדין האזרחי

 26. העברת המרצת פתיחה לסדר דין רגיל

 27. תקנה 500(4) לתקנות סדר הדין האזרחי

 28. תקנה 500(5) לתקנות סדר הדין האזרחי

 29. תקנה 500(7) לתקנות סדר הדין האזרחי

 30. תיקון מספר 6 לתקנות סדר הדין האזרחי

 31. תקנה 500(10) לתקנות סדר הדין האזרחי

 32. תקנה 241(ג1) לתקנות סדר הדין האזרחי

 33. פסק הדין על פי הוראות תקנה 177 לתקנות סדר הדין האזרחי

 34. אי צירוף ההחלטה עליה מערערים הינה בניגוד להוראות תקנות סדר הדין האזרחי

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון