עבירה של החניית רכב ללא תשלום אגרת הסדר

עבירה של החניית רכב ללא תשלום אגרת הסדר, בניגוד לסעיף 13(א) לחוק עזר לגבעתיים (העמדת רכב וחנייתו) התש"ן-1990 (להלן: "חוק העזר"), בכך שביום 27/3/12 החנה את רכבו ברחוב הכנסת בגבעתיים, סמוך לאבני שפה צבועות לסירוגין בצבע כחול (תמרור 817, כפי שפורסם בהודעת התעבורה (קביעת תמרורים) תשע"א-2010) מיום 9.7.2012 (להלן: "הודעת התעבורה").

טענות המערער

2. טענתו העיקרית של המערער, הן בפני בימ"ש קמא והן בערעור, היא שבהיעדר תמרור ספציפי במקום, המורה על חובת תשלום אגרת חנייה, אין די באבני השפה הצבועות לסירוגין בצבע כחול (תמרור 817) כדי להקים חובת תשלום. לטענת המערער, התמרור הרלבנטי לענייננו, תמרור 439, אמנם מצוי בתחילת הרחוב שבו חנה, אך יש להציב את התמרור לפני כל צומת. על פי הטענה, משלא הוצב תמרור 439 במקום בו חנה המערער, החניה חופשית, ללא תשלום.

מסקנה

3. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת הוראות החוק הרלבנטיות, מסקנתי היא כי בנסיבות העניין, יש בהיות מקום, חניית המערער "מקום חנייה מוסדר", מכח היות אבני השפה צבועות לסירוגין בצבע כחול, כדי להקים חובת תשלום אגרת הסדר חנייה, ללא צורך בכל תמרור נוסף ולפיכך, דין הערעור להידחות.

להלן יפורטו טעמיי.

דיון והכרעה

הוראות התמרורים
תמרור 817

4. בהודעת התעבורה מוגדר תמרור 817 כך:
"אבני שפה צבועות לסירוגין בצבע כחול; החנייה מותרת על הכביש שליד אבני השפה או על המדרכה על פי הוראות תמרור 439 או 626 או 627".

5. אין בהוראות איזה מהתמרורים 439 או 626 או 627 כדי להשליך על חובת תשלום אגרת הסדר חנייה במקום חנייה מוסדר, המסומן בתמרור 817, אלא כדי להשפיע על סוג כלי הרכב שחנייתם מורשית, ימים או מועדי החנייה, או למי מותרת החנייה, הכל כפי שיפורט להלן:

תמרור 439
6. תמרור 439 הוא תמרור הורייה של מסר מחייב, איסור או הגבלה מילולית, שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים, משום שתוכן המסר אינו ניתן לביטוי באמצעות תמרור בלבד.
למשל, הרחבה או צמצום של היתרי חנייה מסוג מסויים של כלי רכב, או ימים ומועדי חנייה , או למי מותרת החנייה. אין בעצם הצבת התמרור לכשעצמה, כדי להשמיט את הבסיס מתחת לחובת תשלום אגרת הסדר חנייה.
7. בפני בית משפט קמא הובאו ראיות כי בתחילת רחוב הכנסת, שבו החנה המערער את רכבו מצוי תמרור 439, שאין בו כדי להשליך על עצם חובת תשלום אגרת הסדר חנייה. בנוסף, אין כל בסיס חוקי לטענת המערער כי לצורך חובת תשלום אגרת הסדר חנייה כוחו של תמרור 439 יפה בקטע הדרך עד לצומת הקרוב.

תמרורי 626 ו- 627
8. משמעות תמרור 626 הוא חנייה לכלי רכב, זולת כלי רכב המפורטים בהוראות התמרור.

9. משמעות תמרור 627 היא שמותרת החנייה על המדרכה לסוג כלי הרכב המפורטים בהוראות התמרור.

10. אין בהוראת איזה מהתמרורים כל התייחסות לחובת תשלום אגרת הסדר חנייה, אלא לסוגי כלי רכב שהחנייתם במקום מותרת או אסורה.

11. כוחם של שני התמרורים יפה "עד לצומת הקרוב", אלא אם כן סומנו אבני השפה בצומת ואחריו בתמרור 817.

12. הנה כי כן, די בסימון אבני השפה במקום חניית המערער - עובדה שאינה שנויה במחלוקת בענייננו - כדי לסייג תחולת התמרורים 626 ו- 627, וזאת מעבר למסקנה בסעיף 10 לעיל.

13. לאור האמור, די בטעמים אלה כדי לדחות טענות המערער.

למעלה מן הצריך, אף בבחינת נוסח חוק העזר והחקיקה הראשית, ואף אפשרות החלת סייג של טעות במצב משפטי, יש כדי לחזק את המסקנה שדין הערעור להידחות, כפי שיפורט להלן.

הגדרת העבירה

14. העבירה שבה הורשע המערער מוגדרת בסעיף 3(א) לחוק העזר כדלקמן:
"לא יעמיד אדם, לא יחנה רכב, ולא ירשה לאחר להעמידו או להחנותו במקום חנייה מוסדר, אלא אם כן שילם אגרת הסדר החנייה כאמור בסעיף 3(ב)...".

סעיף 3(ב) לחוק העזר קובע כי "ראש העירייה, בהסכמת המועצה, רשאי... לקבוע אזור כמקום חנייה מוסדר".

בענייננו, אין חולק כי המערער החנה את רכבו "במקום חנייה מוסדר", כי אין במקום כל תמרור נוסף וכי בתחילת הרחוב בו החנה המערער את רכבו מצוי תמרור 439.


סעיף 3(ב)(1) לחוק העזר קובע:
"נקבע מקום חנייה מוסדר, תסומן המדרכה במקום בתמרור ד-20...".
ולעניין חובת התשלום נקבע בהמשך הסעיף:
"... לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב ליד מדרכה כאמור או במקום המסומן לחנייה מוסדרת, בשעות היממה, אלא אם כן שילם אגרת הסדר חנייה"...
בסעיף 3(ה) נקבע מפורשות כי "אין באמור בסעיף קטן (ב)(1) כדי לגרוע מהסמכות לסמן מקום חנייה מוסדר בתמרור אחר המיועד לכך לפי תקנות התעבורה", ובענייננו, בתמרור 817.

15. ניתוח הוראות החוק המפורטות לעיל מוביל למסקנה שחובת תשלום אגרת הסדר חנייה במקום חנייה מוסדר – לאמור מקום המסומן בתמרור 817, שהחליף את תמרור ד-20, דהיינו שאבני השפה צבועות לסירוגין בצבע כחול – קבועה מפורשות בסעיף 3(ב)(1) לחוק העזר, ואינה מותנית בקיומו של תמרור נוסף או הודעה אחרת המורים על חובת התשלום.

חיזוק לפרשנות זו נמצא בהוראת סעיף 3(ה) לחוק העזר, לפיה ניתן לסמן מקום חנייה מוסדר באמצעות תמרור אחר המיועד לכך לפי תקנות התעבורה.
אין בחוק העזר כל הוראה המתנה את חובת תשלום אגרת הסדר חנייה במקום חנייה מוסדר, בקיומו של תמרור נוסף.

16. זאת ועוד. חוק העזר, שהוא חקיקת משנה, נחקק מכח סמכות מועצת עיריית גבעתיים לפי סעיפים 250-251 לפקודת העיריות ולפי סעיף 77(א)(2) לפקודת התעבורה.

לענייננו רלבנטית הוראת סעיף 77(א)(2) לפקודת התעבורה המסמיכה מועצת עירייה או מועצה מקומית להתקין חוקי עזר בדבר "הסדר כלי רכב העומדים כחוק בתחומי העירייה או המועצה המקומית בדרך איסור או בדרך אחרת, ובלבד שלא תתנה חנייה בתשלום, אלא אם כן אבני השפה בדרך סומנו לסירוגין בצבע כחול".
בהמשך הסעיף הוסמך גם לקבוע חובת סימון באופן אחר, או מתן פטור מחובת הסימון בדרך "ובלבד שיינקטו אמצעים כדי להבטיח את ידיעתם של הנוהגים ברכב על קיומה של חובת התשלום בדרך".

17. הנה כי כן, מלשון הוראת החוק הראשי, מכוחו נחקק חוק העזר, עולה מפורשות שחובת תשלום אגרת הסדר חנייה נובעת מסימון מקום חנייה מוסדר לסירוגין בצבע כחול. רק אם סומן מקום החנייה המוסדר בדרך אחרת, או שניתן פטור מחובת הסימון בדרך, או אז קמה החובה לנקוט אמצעים כדי להבטיח את ידיעת הנוהגים ברכב על קיום חובת התשלום.

נסיבות אלה אינן מתקיימות בענייננו, ואף מטעם זה, אין להתנות את חובת תשלום אגרת הסדר חנייה בהימצאות תמרור נוסף מלבד הסימון לסירוגין בצבע כחול.

טעות במצב משפטי

18. למעלה מן הצורך, ואף מבלי שהטענה הועלתה ע"י המערער, בחנתי אפשרות החלת הסייג בדבר "טעות במצב משפטי" לפי סעיף 34 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, וזאת בשים לב לקושי העלול להתעורר מנוסח הגדרת תמרור 817. הגעתי לכלל מסקנה שהסייג אינו חל בעניינו של המערער.

19. לטובת המערער, אצא מנקודת הנחה שניתן להחיל הסייג האמור על עבירות של אחריות קפידה.
עם זאת, על פי ההלכה הפסוקה, לצורך החלת הסייג, אין די בהיעדר רשלנות באשר לקיום הדין או להבנת תוכנו, אלא שנדרשת נקיטת אמצעים סבירים, בנסיבות העניין, לבירור הדין הרלבנטי. לא נדרשת נקיטת כל האמצעים האפשריים באופן מוחלט.


20. בענייננו, לא הובאו כל ראיות ואף לא נטענה כל טענה כי המערער נקט באמצעים כלשהם לבירור הדין הרלבנטי.


21. יתרה מזו, המערער אישר שידע אודות הימצאות תמרור 439 ברחוב בו החנה את רכבו. לעובדה זו ליתן משקל אף לצורך ההחלטה בדבר תחולת הסייג של טעות בהבנת מצב משפטי, שכן לא זו בלבד שאין מדובר בהתרשלות מצד המערער שלא בדק הימצאות התמרור – ההכרחי, לשיטתו, לצורך חובת תשלום אגרת הסדר חנייה – אלא שהמערער ידע, לדבריו, על מיקומו של התמרור, אך נטל לעצמו את החירות לפרש את דרישות החוק כהבנתו. על המערער לשאת באחריות המלאה לפרשנות מוטעית זו של החוק. הסייג של טעות במצב משפטי אינו חל על מקרים מסוג זה.


גזר הדין

22. בית משפט קמא גזר על המערער את הקנס המקורי בסך 100 ₪. בנסיבות אלה, איני סבור שנפלה טעות בגזר הדין.

סוף דבר

23. לאור כל האמור, הערעור על שני חלקיו – נדחה.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הזמנה למשפט תעבורה

 2. התיישנות קנסות תעבורה

 3. תקנה 65 לתקנות התעבורה

 4. סעיף 61 לפקודת התעבורה

 5. תקנה 44 לתקנות התעבורה

 6. אי התייצבות למשפט תעבורה

 7. תקנות התעבורה יציאה מחניה

 8. תקנה 28 א לתקנות התעבורה

 9. תקנה 67 א לתקנות התעבורה

 10. תקנה 308 ד לתקנות התעבורה

 11. הגדרת צומת בתקנות התעבורה

 12. תקנה 22 (א) לתקנות התעבורה

 13. ביטול קנס חניה לרכב עם תו נכה

 14. פגיעה ברכב תוך כדי פניה לחניה

 15. פיצוי לנאשם שזוכה מעבירת תעבורה

 16. הגשת הכרעת דין בעבירת תעבורה כראיה

 17. עבירה של החניית רכב ללא תשלום אגרת הסדר

 18. פסילת מינימום 3 חודשים על עבירות תעבורה

 19. התחמקות מקבלת הזמנה לדין בעבירות תעבורה

 20. הפרת סעיף 4ב לחוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993

 21. אי התייצבות לדיון תעבורה עקב נסיעה לחו''ל

 22. נהיגה רשלנית לפי סעיף 62 (2) לפקודת התעבורה

 23. זומנה לדיון בבית משפט לתעבורה אך לא התייצבה

 24. זיכוי מעבירת תעבורה עקב טעות בזיהוי הרכב

 25. דחיית ערעור על פסק דין של בית המשפט לתעבורה

 26. תאונת דרכים תוך כדי חניה בנסיעה אחורה (ברוורס)

 27. תקנה 67 א לתקנות התעבורה - זכות קדימה במעבר חציה

 28. תקנה 83ב א לתקנות התעבורה (נהיגה ללא חגורת בטיחות)

 29. עבירת העמדת/החניית רכב בניגוד לחוק עזר לתל אביב יפו

 30. עבירה של נהיגה בזמן פסילה לפי סעיף 67 לפקודת התעבורה

 31. ניתן לייחס אחריות פלילית לבעל רכב בו בוצעה עבירת תעבורה

 32. סעיף 42 (א) לפקודת התעבורה קובע עקרון של "הצטברות פסילות"

 33. ערעור כנגד החלטת בית משפט לתעבורה שלא לסייג את עונש הפסילה

 34. ניצול הכוח המכני של הרכב במסגרת הייעוד המקורי הלא תעבורתי

 35. חוק העזר העירוני לתל אביב יפו (העמדת רכב וחנייתו) אוסר חניית כלי רכב על מדרכה

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון