בקשת רשות ערעור - גילוי מסמכים ספציפיים

בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום אשר דחתה את בקשת לגילוי מסמכים ספציפיים

2. ואלו תמצית העובדות הצריכות לעניין כעולה מהבקשה שלפני –

המנוחה, שעיזבונה הוא המשיב 1, והמשיב 2 הינו אחד מיורשיה, ניהלה חשבון בנק אצל המבקש (להלן: "הבנק"), במסגרתו הועמדה לה הלוואה מובטחת במשכנתא. לאחר פטירת המנוחה, וכפי טענת הבנק ההלוואה לא נפרעה ופניות הבנק ליורשיה בעניין לא נענו, פתח הבנק בהליכי הוצל"פ למימוש המשכנתא. הצדדים הגיעו להסדר אשר קיבל תוקף של פסק דין, ולפיו מנהל עיזבון המנוחה יפעל למכירת המקרקעין הממושכנים ולכיסוי מלוא חובה של המנוחה כלפי הבנק.
כשנתיים לאחר מכן, הגישו המשיבים תביעה כספית נגד הבנק ע"ס 2,440,000 ₪, במסגרתה הגיש הבנק בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים, וביניהם – ייפוי כח שנתנה המנוחה למשיבים או לבתה ויורשתה ממועד פתיחת חשבון הבנק; התכתבויות בין הצדדים; תעודת פטירה של המנוחה; בקשות, החלטות ופרוטוקולים של בית המשפט לענייני משפחה בהם נזכרים הבנק או ההלוואה או המשכנתא, וכן דו"חות ובקשות שהגיש שם מנהל העיזבון; המסמכים בגינם נרשמה הערת אזהרה על המקרקעין הממושכנים; הצעות שהוגשו למשיבים לרכישת המקרקעין הממושכנים, התכתבויות וחוזי המכר שהוחלפו עם המציעים; הערכות שמאי של המקרקעין הממושכנים.

3. לאחר שהתקבלו תגובת המשיבים ותשובת הבנק, דחה בימ"ש קמא ביום 9.9.13 את רוב חלקי הבקשה:
- בית המשפט נעתר לבקשה ככל שהיא נוגעת ליפויי הכח שנתנה המנוחה למשיבים או ליורשתה, למרות שלדברי המשיבים הם נמסרו בעבר לבנק, וזאת לנוכח חשיבותם לבנק לצרכי הגנתו.
- בית המשפט דחה את הבקשה ככל שהיא נוגעת למסמכים בגינם נרשמה הערת אזהרה על המקרקעין הממושכנים וההסכמים שנחתמו עם הנהנה, בנימוק שעל פי טענות המשיבים מסמכים אלו אינם רלוונטיים ולא היו בידיעתם.
- בית המשפט דחה את הבקשה ככל שהיא נוגעת לתעודת פטירה של המנוחה בנימוק שהבנק קיבל לידיו את צו קיום הצוואה בו מצוין מועד הפטירה.
- בית המשפט דחה את הבקשה ככל שהיא נוגעת להתכתבויות בין המשיבים / המנוחה לבין הבנק ממועד רכישת המקרקעין, התכתבויות בין המשיבים לבין עצמם / המנוחה / יורשת המנוחה בעניין המקרקעין או חשבון הבנק, בנימוק שהם פורטו ונמצאים בידי הבנק.
- בית המשפט דחה את הבקשה ככל שהיא מתייחסת להליכים שננקטו אצל הרשם לענייני ירושה ובבית המשפט לענייני משפחה בעניינה של המנוחה, בנימוק שלא ברור כיצד הם יכולים להעיד על השקפת המשיבים על זכויותיהם בתביעה בבימ"ש קמא.

על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור שלפני.

4. לטענת הבנק, החלטת בימ"ש קמא מונעת ממנו לקבל מסמכים הרלוונטיים לתביעה, מסמכים העומדים ביסוד המחלוקות שבין הצדדים ודרושים לו לצורך ניהול הגנתו. החלטה זו עומדת בניגוד לפסיקה אשר נתנה לדרישת הרלוונטיות פרשנות מרחיבה, מתוך הכרה בחשיבות הליך הגילוי ועיון במסמכים לשם היעילות הדיונית והחתירה לחקר האמת. בימ"ש קמא ביסס את החלטתו על טענות עובדתיות של המשיבים לפיהן מרבית המסמכים הומצאו לבנק בזמן אמת. לטענת הבנק, טענות אלו, אשר לא נתמכו בתצהיר מטעם המשיבים, אינן נכונות עובדתית. המסמכים מעולם לא גולו לבנק ולא הומצאו לו על ידי המשיבים. לעניין הדרישות לגילוי מסמכים שנדחו בהחלטת בימ"ש קמא, חוזר הבנק על טענותיו לגבי רלוונטיות המסמכים המבוקשים אשר הועלו על ידו בבימ"ש קמא.

המשיבים מתנגדים לבקשה, הן על יסוד הכלל כי ערכאת הערעור לא תתערב בהחלטות הנוגעות לראיות ופרוצדורה הנתונים לשיקול דעת הערכאה הדיונית, והן לגופם של דברים. לטענתם לא נפלה כל שגגה תחת ידי בימ"ש קמא והם חוזרים על טענותיהם לגבי רלוונטיות המסמכים המבוקשים והימצאותם בידי הבנק, כפי שטענו בבימ"ש קמא.

5. לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, בהחלטת בימ"ש קמא, בתגובת המשיבים ובתשובת המבקש, ניתנת רשות ערעור והבקשה תידון כערעור.

דין הערעור להתקבל ברובו:

א. בכל הנוגע למסמכים שהתבקשו בסעיף 6.2 בבקשת המבקש למתן החלטה בבימ"ש קמא (סעיפים 2.14-2.15 לדרישת המבקש לגילוי מסמכים) – מסמכים הנוגעים לרישום הערת אזהרה על המקרקעין הממושכנים וההסכמים שנחתמו בין המשיבים או המנוחה לבין הנהנה על פי הערת האזהרה - בימ"ש קמא דחה את הבקשה בנימוק: "לטענת התובעים (המשיבים – ו'פ') מסמכים אלה אינם רלוונטיים ולא היו בידיעתו, משכך אין כל מקום להמצאתם, שכן יש להמציא מסמכים המצויים בידי צד ואין מקום להורות לצד להשיג מסמכים שאינם כלל בידיעתו".

עיון בכתב הגנתו של הבנק בבימ"ש קמא ממעלה, כי סוגיית רישום הערת האזהרה על המקרקעין הממושכנים לטובת הבנק, מבלי לקבל את הסכמתו לכך כנושה מובטח, היוותה שיקול משמעותי מצד הבנק בנקיטת הליכי ההוצל"פ (סעיף 7.3 לכתב ההגנה). לפיכך סבורני כי המסמכים המבוקשים בעניין זה רלוונטיים לצורך ניהול הגנתו של הבנק. איני מקבלת את טענת המשיבים בתגובתם לפני, לפיה המסמכים אינם נוגעים לבנק ואין ביניהם לבין החלטת הבנק לפעול למימוש המשכנתא ולא כלום, לנוכח האמור בכתב הגנתו של הבנק. מה גם שהמשיבים אינם טוענים בתגובתם כי המסמכים הללו אינם מצויים בידם, כעולה מהחלטת בימ"ש קמא. לפיכך הערעור בעניין זה מתקבל ועל המשיבים לגלות את המסמכים המבוקשים בעניין זה המצויים בידם.

ב. בנוגע להתכתבויות המבוקשות – בסע' 6.4 לבקשה למתן החלטה (סעיפים 2.3-2.7 לדרישה לגילוי מסמכים) ביקש הבנק שני סוגי התכתבויות:

 1. התכתבויות בין המשיבים / המנוחה לבין הבנק ממועד רכישת המקרקעין ועד הגשת התביעה – מסמכים אלו אמורים להימצא בידי הבנק כמפורט בהחלטת בימ"ש קמא, ואני דוחה את הבקשה לעניין זה.
 2. התכתבויות בין המשיבים, המנוחה ויורשת המנוחה הגב' קים בן פורת, בינם לבין עצמם, בעניין חשבון הבנק והמקרקעין נושא התביעה – נימוק בימ"ש קמא לפיו המסמכים נמצאים בידי הבנק, מבלי שהמשיבים הציגו לפניו את תצהיר גילוי המסמכים, אינו יכול לעמוד.

מסיבה זו אני דוחה גם את תגובת המשיבים לפני לפיה כל ההתכתבויות פורטו בתצהיר גילוי המסמכים, אשר לא צורף לתגובה.
כמו כן נדחית טענת המשיבים כי מדובר בבקשה חסרת ביסוס הואיל ולא מבוקש מסמך ספציפי. המסמכים המבוקשים ספציפיים דיים ונכנסים לגדר הגדרת "גילוי מסמך פלוני" וראה לעניין זה רע"א 3059/12 שדורי פרסומת מאוחדים מדיה (2003) בע"מ נ' רשות השידור (1.7.12).
אמנם דומה כי בימ"ש קמא לא התייחס לשאלת רלוונטיות המסמכים לתביעה, ואולם, על פניו נראה כי הזיקה בין המסמכים למהות התביעה עולה מעצם הקשר בין המשיבים למשיבה והפיכתם – מיוזמתם- לבעלי דין בתיק שבנידון.
לפיכך, הבקשה מתקבלת ועל המשיבים לגלות את המסמכים המבוקשים בעניין זה המצויים בידם.

ג. אני דוחה את הבקשה ככל שהיא מתייחסת לדחיית הבקשה לגילוי מסמכים הקשורים להליכים שננקטו לשם הוצאת צו קיום צוואת המנוחה אצל הרשם לענייני ירושה ובית המשפט לענייני משפחה, מחוסר רלוונטיות לפלוגתאות המועלות בבימ"ש קמא ומנימוקי בימ"ש קמא.

ד. מצאתי ממש בטענת הבנק לפיה בימ"ש קמא לא התייחס בהחלטתו לבקשה לגילוי מסמכים הנוגעים להצעות שהוגשו למשיבים לרכישת המקרקעין, חוזי המכר וההתכתבויות בעניין והערכות שמאי שבוצעו ממועד רכישת המקרקעין (סעיפים 2.16-2.17 לדרישה לגילוי מסמכים). על פניו נראה כי מסמכים אלו רלוונטיים לתביעה, הם מצויים בידי המשיבים, ועליהם לגלותם לבנק.

6. משהתקבל הערעור ברובו, יישאו המשיבים בהוצאות הבקשה בסך 3,000 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה רשות ערעור ?

 2. ערעור ברשות ערעור בזכות

 3. רשות ערעור בגלגול שלישי

 4. בקשת רשות ערעור על החלטה אחרת

 5. בקשת רשות ערעור בגלגול שלישי

 6. רשות ערעור לעליון על הריסת מבנים

 7. הגשת בקשת רשות ערעור במקום ערעור

 8. בקשת רשות ערעור על מזונות זמניים

 9. ועדת ערר ניידות - בקשת רשות ערעור

 10. רשות ערעור לעליון גובה מזונות אישה

 11. בקשת רשות ערעור על מתן צו מניעה זמני

 12. בקשת רשות ערעור - גילוי מסמכים ספציפיים

 13. טעם מיוחד להארכת מועד בקשת רשות ערעור

 14. בקשת רשות ערעור על אישור תביעה ייצוגית

 15. בקשת רשות ערעור לתקן את בקשת הרשות להתגונן

 16. שאלה משפטית חשובה המצדיקה מתן רשות ערעור

 17. רשות ערעור לעליון לגבי הרחבת חזית אסורה

 18. רשות ערעור לעליון - פירוק שיתוף במקרקעין

 19. הארכת המועד להגשת בקשת רשות ערעור לעליון

 20. רשות ערעור לעליון ועדת חיילים שנספו במערכה

 21. רשות ערעור לעליון - צו ביניים בעתירה מנהלית

 22. בקשת רשות ערעור לעליון לביטול צו הריסה מנהלי

 23. בקשה להארכת מועד להגשת רשות ערעור על החלטת רשם

 24. ארכה להגשת בקשת רשות ערעור על פסק דין בדיון מהיר

 25. אי צירוף תצהיר לבקשת רשות ערעור לבית הדין לעבודה

 26. רשות ערעור על "החלטה אחרת" שניתנה לאחר מתן פסק דין

 27. בקשת רשות ערעור על החלטה של בית הדין האזורי לעבודה

 28. לא תינתן רשות ערעור על החלטה שהיא קבלת בקשה לביטול פסק דין או לביטול החלטה

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון