עתירה שלא להתחיל בבניית מדרגות בחזית הבניין

עתירה שלא להתחיל בבניית מדרגות בחזית הבניין, באופן הסמוך לחדר השינה שלה ולחלופין להורות על תיקון היתר הבניה בו יבוטלו לאלתר בניית מדרגות בחזית הבניין או להורות לועדת הערר המחוזית לעיין מחדש בהתנגדות העותרים.

2. העובדות הצריכות לעניין -
2.1 המבנה מושא הדיון מצוי בחלקה 8 גוש 18150 שברחוב רבי עקיבא 9א' בנהריה (להלן: "המבנה"). במבנה 2 קומות הכוללות 4 יחידות דיור, 2 יחידות דיור בקומת הקרקע ו- 2 יחידות דיור בקומה השניה.
2.2 על פי נסח הרישום החלקה בבעלות רשות הפתוח ו- 4 חלקות המשנה שלה מוחכרות.
2.3 העותרים מתגוררים בקומת קרקע בצד המערבי. מעליהם מתגוררת דיירת שאיננה חלק מהמחלוקת. בקומת קרקע בצד המזרחי מתגורר דייר שכפי שעולה בנה בניה מרובה בחלקה ללא היתר בניה. המשיבה 3 רכשה את הזכויות בקומה שניה בצד המזרחי , ולקראת מעבר משפחתה לגור שם היא מבקשת להרוס את היחידה ולבנותה מחדש.
2.4 בחלקה שני שבילי גישה לכניסות מצד צפון. שביל גישה מערבי שהוא בצד הקיצוני מערבי של החלקה ושביל גישה מזרחי שהוא בצד החיצוני מזרחי של החלקה. העותרים סבורים שהשביל המערבי בחלקה אמור לשרת רק אותם ואת הדירה שמעליהם ולכן התקינו שער ואינם מאפשרים למשיבה 3 לעבור דרך שביל גישה זה.
2.5 גם הדייר בקומת קרקע בצד המזרחי ניכס לעצמו את שביל הגישה המזרחי ובשל בניה מרובה, כנראה לא חוקית, המתרחבת עד לקצה החלקה, מי שיעשה שימוש בשביל המזרחי צריך לסובב את כל אורך החלקה על מנת להגיע מסביב לצד הצפוני של הבניינים. התיאור מודגם בצילום אוויר מש/1.
2.6 העותרים נהגו להיכנס לביתם מהצד הדרומי. הכניסה היתה תחילה בשביל הצמוד ליחידה המזרחית בקומת הקרקע. לאחר מכן, הרחיבו מרפסת מקורה שנסגרה והפכה להיות חדר שינה ופערו חלון בקיר המזרחי של אותו חדר שינה, חלון שלפי תוכנית המשיבה 3קרוב במידה מסוימת למהלך המדרגות שהמשיבה 3 מבקשת לבנות.
2.7 המשיבה 3 הגישה בקשה להיתר בניה. על פי ההיתר מדרגות הבניין הם בחזית הדרומית. באופן היסטורי העלייה לקומה השניה היתה מהצד הצפוני. העותרים הגישו התנגדות לבקשה להיתר שהוגשה על ידי המשיבה 3.
2.8 הועדה המקומית קיימה שני דיונים. בדיון מיום 19.2.13 נשמעה התנגדות העותרים ובעקבותיה ערכה הועדה המקומית סיור בשטח.
ביום 23.4.13 לאחר סיור בשטח החליטה הועדה המקומית לאשר את הבקשה בכפוף למספר תנאים. נרשם כי עיקר התנגדות העותרים היתה בנושא מניעת גישה למוני החשמל והגז. לאחר הסיור בשטח הוברר כי אין התוכנית איננה מונעת גישה כזו ולכן ההתנגדות בעניין זה נדחית. לגבי טענת העותרים לפגיעה פוטנציאלית בגלל עבודות בניה והריסה נרשם כי ניתן לבצע את עבודת פירוק המרפסת ללא פגיעה במרפסת הקיימת של המתנגדים.
2.9 העותרת פנתה לועדת ערר מחוזית , שם טענה כי היא חוששת שתיהרס המרפסת של ביתה וכן מבקשת שלא ימקמו את המדרגות בסמוך לביתה, אלא בצד המרוחק ממנה.
2.10 ועדת הערר נתנה ביום 13.8.13 החלטתה לפיה, "ככל שהדבר נוגע לבניית המדרגות בחזית, הרי שאלו נדרשות דווקא בשל העובדה שהעוררים מנעו את הגישה לדירה המתוכננת במיקום המקורי שלהם. על מנת שלא להכנס לעימות עימה או עם השכן הנמצא בקומת הקרקע מתחת לבניה המוצעת הוצעו המדרגות כפי שהוצגו". ועדת הערר סברה כי המיקום המוצע נכון, אך הקטינו את המדרגות ב - 15ס"מ כך שמעבר לשעונים יהיה 90 ס"מ.

3. טיעוני הצדדים -
3.1 העותרים טענה כי גרם מדרגות חיצוני בצד הדרומי של המבנה יעבור במרחק של פחות ממטר מחדר השינה שלהם. יש בכך לטענתם לחסום כניסת אוויר ושמש לביתם. עוד טענו כי ייאלצו לשמוע כל עליה וירידה במדרגות המבנה. העותרים טוענים כי לא היו מיוצגים בשלב ההתנגדויות ולכן לא השכילו לפרוס את טענותיהם לגופם של דברים.
3.2 המשיבים טענו להעדר נקיון כפיים שכן החדר השינה שטוענים לו העותרים נבנה ללא היתר וכך גם החלונות שנפערו בקיר המזרחי.
עוד נטען כי הנושא של חסימת החלונות (שנבנו ללא היתר) כלל לא עלה במהלך ההתנגדויות בפני הועדה המקומית או בפני ועדת הערר. נטען כי החלטת הועדה הינה סבירה ואין כל עילה להתערבות בית המשפט בהחלטה.

4. דיון -
4.1 הונחה בפניי התוכנית שקיבלה את ההיתר, לרבות מיקום יחידות הדיור במבנה ומיקום המדרגות המבוקשות. כמו כן הונח צילום אוויר המלמד על הבעייתיות במקום. הוגשה תמונת השער הסגור, שבו חוסמים העותרים את הכניסה למשיבה 3 המונעת ממנה להגיע למדרגות מהצד הצפוני של המבנה, וכן המעבר שנסגר על ידי השכן בקומת קרקע מהצד המזרחי. כמו כן הוצגה תמונת החלון שנפער בקיר המזרחי של יחידת העותרים , שהוא החלון היחידי הסמוך לאזור בניית המדרגות.
4.2 ראשית יאמר, כי נטען על ידי נציג הועדה המקומית כי החלונות שנפערו בקיר המזרחי של חדר השינה של העותרים נבנו ללא היתר בניה . במהלך הדיון נתבקשה ב"כ העותרים להציג היתר בניה אך כל שהיה ברשותה היה מפת תכנון שהוגשה לעמיגור ששם חדר השינה של היום הוא מרפסת מקורה בלבד. לא הוצג בפני בית המשפט היתר , לא לבניית התוספת של חדר השינה (שכפי שעולה מצילום האוויר מש/1 מהווה בניה נוספת לבניין המקורי) ולא לחלונות שנבנו בקיר המזרחי של המבנה שהוסף. די בכך כדי לקבוע שהעותרים לא הגיעו בידיים נקיות לבית המשפט. אם החלון שנפער בקיר המזרחי לא נבנה על פי היתר , בוודאי שלא ניתן לטעון כי ההטבות שהוא נותן ליושבי הבית נמנעות שלא כדין על ידי מדרגות השכנים.
4.3 העותרים עצמם עומדים מאחורי הטענה שהם חוסמים בפני המשיבה 3 את המעבר בשביל המערבי ומונעים בכך הגעתה לצד הצפוני של המבנה. כך גם השכן בקומת קרקע בצד המזרחי. גם הוא מונע גישה מהמשיבה 3. לכן תכנון המדרגות בחזית הדרומית הוא סביר ומתבקש בנתונים הקיימים, מה גם שגם העותרים עצמם בחרו למקם את הכניסה לביתם בצד הדרומי, צד בו קיים שביל גישה שכלי רכב נעים בו. הצד הצפוני של החלקה, הוא צד השדות.
4.4 לא מצאתי לנכון להתערב בהחלטות המקצועיות של ועדת הערר, הנמצאות במסגרת תחום הסבירות וראו לעניין זה עע"מ 402/03 עמותת העצמאים אילת (לשכת המסחר) נ' ועדת ערר לתכנון ובניה מחוז דרום (12.2.04) -
"בעיקרו של דבר, אין בית המשפט ממיר את שיקול דעת הרשות התכנונית שהחלטתה עומדת למבחן בשיקול דעתו. היקף הביקורת שעל בית המשפט להפעיל מתמצה בבדיקה האם החלטת מוסד התכנון נתקבלה ללא משוא פנים, בלא הפליה, תוך שקילת השיקולים הרלוונטיים בתום לב וללא שיקולים זרים, ואם מצויה היא בתחום הסבירות".

וראו גם עע"מ 3478/07 ביקל נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה - מחוז מרכז (29.6.09)

"בית משפט חזר ופסק כי סמכות התכנון הופקדה בידיהם של גופי התכנון המנויים בחוק. במרחב שיקול הדעת הניתן להם, ועל יסוד הנחה שהם פועלים בתום לב ובמידה ראויה של סבירות, רשאים ומוסמכים אותם גופים לנוע כרצונם ועל פי שיקול דעתם. בית המשפט לא יתערב בפעילותם של גופי התכנון אלא במקרה של פעולה שלא כחוק או בחוסר סמכות, שלא בתום לב או שלא בסבירות ראויה. (ראו בג"צ 2920/04 אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ' המועצה הארצית לתכנון ולבניה, פ"ד נ(3) , 441, 446 (1996); בג"צ 10242/03 מילובלובסקי נ' המועצה הארצית לתכנון ולבניה , פ"ד נח(6) 673, 679, (2004); עע"ם 9654/06 החברה להגנת הטבע נ' ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ולבניה (לא פורסם, 5.5.2008), סעיף 15 לפסק הדין.
4.5 ניתן להבין את הקושי שנתקלים בו העותרים, זוג מבוגר, כשהעותר הוא בן 81, ניצול שואה ולאחר אירוע מוחי. העותרים מתגוררים במקום תקופה ארוכה והבניה החדשה מהווה שינוי עבורם. יחד עם זאת, טוב יעשו העותרים אם ישתפו פעולה עם הדיירים החדשים, משפחת המשיבה 3, על מנת למזער ככל שניתן את אי הנוחות שנגרמת לעותרים בשל הבניה החדשה ולהפיק את המירב משכנות טובה.

5. העתירה נדחית.

6. בנסיבות העניין - אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פחת על בניינים

 2. חריגה מקו בניין אחורי

 3. תביעה לפינוי מחסן בבניין

 4. קומה מפולשת בבניין משותף

 5. החוק מאפשר הקלות בגובה בניין

 6. התנגדות דיירים להגבהת הבניין

 7. מהו חדר טרנספורמציה בבניין

 8. חדירת מי גשמים לבניין משותף

 9. בקשה לתוספת בניה בבניין לשימור

 10. בניית מרתף מחוץ לקווי הבניין

 11. הסכמים בין דיירי הבניין לגבי הגג

 12. האם אפשר לגור בבניין ללא טופס 4 ?

 13. ערר על בקשה הכוללת הקלה לבניית בניין

 14. התנגדות לחריגה של קווי בניין למדרכות

 15. בקשה לשינוי קווי בניין אשר נקבעו בתכנית

 16. ערר על החלטת הועדה לאשר בקשה להקמת בניין

 17. הסתרת אור ואוויר עקב בניית בניין קומות

 18. בקשה לשינויים בהיתר בניה לבניית בניין חדש

 19. שינוי קווי בניין והעברת זכויות מקומה לקומה

 20. תביעה נגד חברה שהתקינה מעלון נכים בבניין

 21. נשירת אריחי החיפוי של חזיתות בניין משותף

 22. הקלה בקו הבניין האחורי לצורך הקמת גזוזטראות

 23. עתירה שלא להתחיל בבניית מדרגות בחזית הבניין

 24. בקשה לביצוע תוספת בנייה על גג בניין בתל אביב

 25. מעצר על סמך קלטות מצלמות אבטחה בבניין מגורים

 26. אי אכלוס בניין עד להתאמת הבניין למצב הסטטוטורי

 27. ערר הנוגע לאישור תכנית שמטרתה שינוי בקווי הבניין

 28. התנגדות לבניית בניין "שונה" משאר הבניינים בסביבה

 29. הקלה לתוספת קומות בבניין על מגרש המיועד לבניה רוויה

 30. תביעה לחייב בתשלום שירותי החזקה וניהול לבניין מגורים

 31. הקלה בקו בניין צדדי צפוני ודרומי עד 10%, תוספת 1 יח"ד

 32. בקשה להקים בניין ובו יחידת דיור אחת בחלק העורפי של המגרש

 33. פניה למנהל האגודה לתרבות הדיור בנוגע לסוגיות בבניין מגורים

 34. בקשה להקלות בגובה הבניין, הקמת חצר אנגלית וכניסה נפרדת למרתף

 35. כתנאי להיתר בניה נדרש לצבוע את הבניין כולו בגוון הצבע המקורי

 36. נטען כי באישור התוכנית הוצג מצג מטעה לעניין מספר היחידות בבניין

 37. תביעה בטענות להתרופפותם של אריחי חיפוי חיצוניים בבניין בתל אביב

 38. הקמת בניין חדש בשינוי מהבינוי המאושר / הקלה בבניה שלא תואמת תכנית

 39. המשכיר לא גילה לשוכרים כי בבניין יתחילו שיפוצים לפני שנכנסו לדירה

 40. ערר על החלטת הועדה להתנות הפקדת תכנית התאמת קווי הבניין לגבולות מגרש חדשים שהקטינו את המגרש

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון