נדחתה תביעת המערערת לתשלום חוב בגין היטל סלילה של סמטת השסק

נדחתה תביעת המערערת לתשלום חוב בגין היטל סלילה של סמטת השסק

2. המערערת (להלן: המועצה) הגישה תביעה כספית על סך 49,248 ₪ נגד המשיב תושב המועצה. מלכתחילה הוגדר החוב כ"ארנונה עירונית/היטלים על פי חוק".

התביעה נדונה תחילה בפני כב' הרשם זיתוני. במסגרת הדיון שם (לאחר שפסק הדין שניתן בהעדר כתב הגנה בוטל וקויים דיון לגופו) התברר כי התביעה היא גם בגין היטל סלילה של סמטת השסק, ולאחר שטענת המשיב שאין לחייבו בהיטל מאחר שאין לו גישה לסמטת שסק נדחתה, וכמו כן נדחו טענותיו בקשר לחוב הארנונה, נותר במחלוקת נושא היטל סלילה עבור סמטת השסק.
בנושא זה קבע כב' הרשם שהוא מקבל את הבקשה להתגונן מפני החיוב האמור, מאחר שהמשיב טען כי שילם היטל סלילה עבור סלילת רח' הדס הנמצא בחזית הבית, ואין מקום לחייבו בשנית בגין סלילת סמטת השסק או בגין רחוב הדס, מאחר שעל פי סעיף 6(א) לחוק העזר לרמת ישי (סלילת רחובות), התשמ"ב-1982 (להלן: חוק העזר), ניתן לחייב נכס בהיטל סלילת כביש אחד ומדרכה אחת.

3. המחלוקת לגופה התבררה בפני כב' השופט לבנוני, ס' נשיא ולאחר הגשת תצהירים מטעמם של הצדדים, קבע בית המשפט כי המועצה לא הביאה די ראיות אשר יש בהם כדי לבסס את הקביעה, שאכן מדובר בדרישה ראשונה להיטל סלילה.

4. בפני בית משפט השלום טען המשיב כי שילם היטל סלילת הדס ב-1987 בעת שבנה את ביתו, ואילו המועצה טענה כי לא נמצאה כל דרישה לחיובו של המשיב בהיטל סלילת רחוב הדס.

5. בפסק הדין שניתן על ידי בית משפט השלום, מצד אחד, אין למעשה קביעה פוזיטיבית שהמשיב אכן שילם היטל סלילה של רחוב הדס, ואולם מצד שני, נקבע שאין גם די ראיות מטעם המועצה כדי לבסס טענתה בדבר היות דרישתה להיטל סלילת סמטת השסק, דרישה ראשונה, וזאת במיוחד לאור טענת המשיב שהוא חויב בהיטל סלילה של רחוב הדס בשנת 1987, וכי תשלום ההיטל היה תנאי לקבלת טופס 4, ואלמלא שולם הסכום הייתה המועצה מוציאה מכתבי התראה.

בלשון פסק הדין של הערכאה הדיונית נכתב:
בסעיף 11 בפסקה השנייה,
"בעניין זה התחייב מענה מפורט בתצהירה של בן לולו. לא היה קושי לברר האם אכן הנתבעת בנה את ביתו בשנת 1987. לא היה קושי לברר מן הסתם בטופס סטנדרטי שקודם למתן טופס 4, האם חייב היה הנתבע בהיטל הסלילה, אם לאו. ומכל מקום ככל שהנתבע היה חייב בהיטל סלילה, אמורה הייתה בן לולו להרים את הכפפה ולהסביר הכיצד אין זכר לדרישות ולהליכים משפטיים, במשך שנים רבות וארוכות".
ובסע' 12 הוסיף בית המשפט:
"מנגד ככל שאניח שלא נעשתה סלילה ברחוב הדס, כמתחייב מסיכום טענות ב"כ המועצה, אף אז התחייב הסבר מפורט בתצהיר, מתי כן נעשתה סלילתו של רחוב הדס...
ובעיקר המועד לכך, בהקשר לטענתו המפורטת של הנתבע באשר לבניית ביתו בשנת 1987".

6. התוצאה המתבקשת מן האמור שתביעת המועצה נדחתה בשל העדר ראיות נדרשות מבלי שבית המשפט יכול היה לקבוע ממצא פוזיטיבי בקשר לטענת המשיב כי אכן שילם בעבר בגין סלילת רחוב הדס.

7. במהלך הדיון ובהסתמך על פסק הדין של בית משפט השלום, הבהיר בית המשפט כי על המועצה היה להציג ראיות, בין היתר: מועד סלילת רחוב הדס, היתר הבניה הספציפי שניתן למערער לצורך בירור טענתו שאכן נדרש עובר לאותו מועד לשלם היטל סלילה של רחוב הדס, לבדוק אם מסירת טופס 4 למשיב נעשתה לאחר תשלום היטל הסלילה, וככל שלא היו בנמצא ראיות אלה, להביא תצהיר המפרט מתי החלה הדרישה לתשלום היטלי סלילה, ואם אלה אכן היו חלק מתנאי הוצאת היתר. ראיות אלה נדרשו במיוחד כאשר מדובר בחוק עזר מ-1982, וטענת המשיב הייתה כי הבניה הייתה כ-5 לאחר אותו מועד.

8. יש עוד להזכיר שבאת כוח המערערת טענה שהיטל סלילה מורכב משני מרכיבים: אחד על המגרש ואחד על הבניה. ולכן, גם לא ניתן לקבוע שבכל פעם שמבקשים היטל בניה משולם היטל הסלילה. היטל הסלילה נדרש כאשר יש פיתוח של המקום.
גם טענה זו יש להוכיח ואין בה כדי לשנות את פסק הדין שניתן בנוגע לסלילה הקיימת בכל אחד מן הרחובות הנ"ל.

9. לאור פסק הדין כפי שניתן וכפי שהובהר במהלך הדיון בערעור ובסעיפים 6 ו-8 של פסק דין זה, יש לדחות את הערעור, באופן שהמועצה לא תהא עוד רשאית לדרוש בגין סלילת סמטת השסק כפי שנעשתה עובר למועד הוצאת הדרישה ב-2009.

ואולם, פסק הדין של הערכאה הדיונית אינו יכול לשמש מעשה בית דין – לא כהשתק עילה ולא כהשתק פלוגתא – אם וכאשר תיעשה סלילה חדשה של סמטת השסק או רחוב הדס, ובמקרה כזה תעמוד הזכות המלאה של שני הצדדים להעלות טענותיהם.

הצעה זו נתקבלה על ידי הצדדים.

10. לפיכך, אני דוחה את הערעור לגופו, ואולם זאת בכפוף לכך שלא ניתן לראות בפסק הדין שניתן בת"א 29304-09-10 על ידי בית משפט השלום בחיפה (כב' השופט ש' לבנוני, ס' נשיא) ביום 11/8/13, כמעשה בית דין - השתק פלוגתא או השתק עילה – בנוגע לתביעות עתידיות חדשות בקשר לסלילה נוספת ו/או חדשה של רחובות אלה או רחובות נוספים אחרים הגובלים לביתו של המשיב, ולבעלי הדין תעמוד הזכות המלאה להביא את מלוא ראיותיהם, ככל שתהיה דרישה כזו בעתיד.

מובהר בזאת שוב כי ככל שמדובר בסלילה הקיימת של כביש הדס ושל סמטת השסק, לא תוכל המערערת לחזור ולהגיש תביעה לתשלום היטל סלילה. במקרה כזה יש השתק עילה.

מאחר שהערעור נדחה בכפוף להסתייגות, יישא כל צד בהוצאותיו.

העירבון, אם הופקד, יוחזר למפקיד באמצעות בא-כוחו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. היטל בטחה

 2. היטל פיתוח

 3. היטל קליטה

 4. היטל מדרכות

 5. שיטת ההיטלים

 6. היטל נכס גובל

 7. החזר היטל שמירה

 8. חישוב היטלי פיתוח

 9. תשלום היטל שמירה

 10. ביטול היטלי פיתוח

 11. היטל סלילת רחובות

 12. תשלום היטלי פיתוח

 13. היטל פיתוח מפעל מים

 14. מי משלם היטל פיתוח

 15. ערעור על היטלי פיתוח

 16. נכס גובל - היטל סלילה

 17. ביטול היטל סלילת רחובות

 18. תשלום היטל סלילת מדרכות

 19. תביעה להשבת היטל תיעול

 20. היטל פיתוח עיריית רמת גן

 21. היטל סלילת רחובות לא חוקי

 22. היטלי פיתוח מעלות תרשיחא

 23. מחדל של העירייה בגביית היטל

 24. תביעה להחזר היטל סלילה כביש

 25. חיוב בעלי הדירות בהיטל סלילה

 26. תשלום היטל על חיטה וקמח חיטה

 27. תשלום היטל כבישים ביתר לעירייה

 28. היטל סלילת כביש ומדרכה ירושלים

 29. היטל סלילת מדרכות במועצה מקומית

 30. ערעור על היטל סלילת כביש היטל תיעול

 31. חישוב היטל הסלילה על בעלים משותפים של חלקת מקרקעין

 32. נדחתה תביעת המערערת לתשלום חוב בגין היטל סלילה של סמטת השסק

 33. דרישת התשלום עוסקת גם בהיטל הנחת צינורות וגם בהיטל קווי הולכה

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון