בקשה לאישור הסתלקות לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות

בקשה לאישור הסתלקות לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

ב. המבקש, מס' 2 (אלון רוזן) טען בתובענה שהגיש, ובבקשה לאישורה כייצוגית, שהמשיבה מס' 2 מייצרת ומשווקת מוצר המכונה בתואר "יין קונדיטון", כשהוא מתואר כמיוחד במינו יקר ומשובח, כשעל האריזה מצויין שהוא יין עתיק יומין המיוצר מזנים מיוחדים ונדירים והתיישן במרתפים טבעיים ועתיקים, ועל גבי האריזה נכללים איורים אסורים המרמזים על עתיקות היין, ובדומה גם לגבי אריזתו של יין נוסף שמשיבה מס' 2 משווקת: "יין מלכים".

ג. המבקש מס' 4 (שי ליבוביץ) טען בתביעתו ובבקשת האישור, כי המשיבה מס' 4 משווקת מוצר המכונה "חברון עתיק" אותו היא מכונה "יין אדום מתוק מיוחד", ומציינת כי הוא יין מתוק מיוחד המופק מענבים אדומים משובחים.

בנוסף, משווקת המשיבה מס' 4 יין אדום מתוק נוסף המכונה "יין אדום מתוק מיוחד", והיא מציינת כי מדובר ביין מתוק מיוחד שנסחט מענבים אדומים משובחים.

ד. לטענת המבקשים, סימון יינות המשיבות מס' 2 ומס' 4 כאמור לעיל, מנוגד להוראות הדין (תקן ישראלי 1318 העוסק ביינות ותקן ישראלי 1145), האוסרות על המשיבות מס' 2 ומס' 4 לסמן את המוצר בתיאור, כינוי, ספרור, ציור, או צילום המצביע על יושן היין, או גילו,
או עתיקוּתוֹ (למעט שנת הבציר), וכן אוסרים כל סימון המצביע על איכותו של המוצר, ללא קבלת אישור הרשות המוסמכת.

ה. לאחר הגשת בקשת האישור והתובענה, שוחחו נציגי המשיבות מס' 2 ומס' 4 עם ב"כ המבקשים מס' 2 ומס' 4.
נציגי המשיבות הנ"ל ציינו, כי מכירות המוצרים הינם בשיעור נמוך יחסית.

ו. הוסכם כי התובענה תסתיים בהסדר הסתלקות בכפוף למילוי התחייבויות המשיבות מס' 2 ומס' 4 כדלקמן:

1. המשיבות מס' 2 ומס' 4 מתחייבות להתאים, בתוך 4 חודשים ממועד אישור הסדר ההסתלקות את סימון המוצרים נשוא התביעה כמפורט להלן.

בכלל זאת, המשיבה מס' 2 תסיר מאריזות מוצריה את המלים "ישן", "מיוחד במינו יקר ומשובח", "יין עתיק יומין" וכיוצא בזה, ככל שהוא נוגע לתיאור המוצר, וכן כל כינוי מקביל בשפה האנגלית. המשיבה מס' 2 תבהיר על גבי האריזה כי האיורים אינם מצביעים על יושן היין, גילו, או עתִיקוּתוֹ.

המשיבה מס' 4, תסיר מאריזת היינות נשוא התביעה את המלים "מיוחד"
ו-"Excellent" בשפה האנגלית. יובהר, כי אם וככל שהמשיבה מבקשת ליצור זיקה בין היין ובין מקום ייצורו (חברון העתיקה), תהיה רשאית לעשות זאת, אך זאת תוך הבהרה מפורשת כי המילה "עתיק" מתייחסת לעיר חברון ולא ליין.

2. מעבר לכך, המשיבות מס' 2 ומס' 4 מתחייבות לתרום כל אחת ממוצרי היינות שהיא מייצרת, מוצרים בסך כולל של 25,000 ₪ לפי מחיר המחירון של המשיבות לאותם יינות.

המשיבה מס' 2 תתרום את המוצרים לעמותת אהבת חסד ע.ר. 580420370 בתוך 180 ימים ממועד אישור ההסדר.

המשיבה מס' 4 תתרום את המוצרים לעמותת אהבת חסד ע.ר. 580420370 בתוך 180 ימים ממועד אישור ההסדר.

אישורים בדבר התרומה יישלחו בידי המשיבות מס' 2 ומס' 4 לב"כ המבקשים בחלוף 190 ימים ממועד אישור ההסדר.

ז. בנסיבות אלה ובכפוף למילוי התחייבויות המשיבות מס' 2 ומס' 4, הוסכם כי ניתן לייתר את הצורך בהמשך ניהול בקשת האישור והתובענה דנן כנגד המשיבות מס' 2 ומס' 4.

ח. לאור העבודה שהושקעה בהכנת בקשת האישור, וכן לאור הסכמת המשיבות מס' 2 ומס' 4 לפעול לתיקון הסימון על אריזות היין, באופן שיעלה בקנה אחד עם הוראות הדין ולתרום ממוצריהן, הוסכם כי:

1. המשיבה מס' 2 תשלם למבקש מס' 2 סך של 2,500 ₪ כגמול לתובע המייצג, וכן תשלם המשיבה מס' 2 שכר טרחת עו"ד לב"כ המבקשים בסך של 22,500 ₪ בתוספת מע"מ (26,550 ₪ כולל מע"מ).

2. המשיבה מס' 4 תשלם למבקש מס' 4 סך של 2,500 ₪ כגמול לתובע המייצג, וכן תשלם המשיבה מס' 4 שכר טרחת עו"ד לב"כ המבקשים בסך של 22,500 ₪ בתוספת מע"מ (26,550 ₪ כולל מע"מ).

ט. המבקשים מס' 2 ומס' 4 ובאי כוחם מצהירים, כי לא קיבלו ולא יקבלו כל טובת הנאה מעבר לסכומים כמפורט בסעיף 7 של בקשת ההסתלקות, בכפוף לאישורם בידי בית המשפט הנכבד. לטענת המבקשים מס' 2 ומס' 4, הסכומים הנ"ל הינם ראויים נוכח תרומת התובענה לאכיפת הדין.

י. ב"כ הצדדים לבקשת ההסתלקות מבקשים שבית המשפט לא יורה על פרסום הודעה, או מינוי תובע מייצג חלופי, או בא-כח מייצג חלופי, ולהתיר למבקשים מס' 2 ומס' 4 להסתלק מן התובענה ומן בקשת האישור כלפי המשיבות מס' 2 ומס' 4, ולהורות על סילוק תביעתם האישיות ללא צו להוצאות וללא צורך בפרסום הודעה בקשר להסתלקות.

לבקשה מצורפים תצהיריהם של המבקשים מס' 2 ומס' 4 ושל בא כוחם עו"ד שלומי כהן.

י"א. לאחר שעיינתי בבקשה על נימוקיה, אני סבור שיש מקום להיעתר למבוקש.

אינני סבור שיש צורך בנסיבות העניין להורות על פִרסום הודעה בדבר הסתלקות זו, וזאת בשים לב לשלב המוקדם מאד בו מוגשת בקשה זו, ובהתחשב בכך שאין ההסתלקות יוצרת מעשה בית דין, זולת כמובן לגבי המבקשים מס' 2 ומס' 4.

ראו בענין זה גם : ת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ, בפיסקאות 30-29 (מיום 22.12.2010).

י"ב. אני נותן איפוא תוקף של פסק דין לכל התחייבויותיהן של המשיבות מס' 2 ומס' 4, כמפורט בפיסקה ו' דלעיל.

לא יאוחר מתאריך 1.7.2014 על המשיבות מס' 2 ומס' 4 להמציא לבית משפט זה את תצהיריהם של מנכ"ליהן בדבר ביצוע ההתחייבויות הנ"ל (העתק התצהירים יומצא במקביל לב"כ המבקשים).

י"ג. עוד אני נותן תוקף של פסק דין להתחייבויותיהן של המשיבות מס' 2 ומס' 4 לתשלום גמול ושכר טרחת עו"ד כמפורט בפיסקה ח' דלעיל.

תשלום הגמול ושכר הטרחה יבוצע במשרד ב"כ המבקשים בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין, שאם לא כן ישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

י"ד. אני מורה על דחיית תביעותיהם האישיות של המבקשים מס' 2 ומס' 4 כנגד המשיבות מס' 2 ומס' 4, ומחיקת בקשות האישור שלהם, ללא צו להוצאות (זולת, כמובן, כל המפורט לעיל).

התיק יובא לעיוני ליום 1.7.2014

ניתן היום, ח' טבת תשע"ד, 11 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא את העתקי פסק הדין לב"כ המבקשים, עו"ד שלומי כהן, למשיבה מס' 2 ולמשיבה מס' 4, וכן תמציא המזכירות את העתק פסק הדין למנהל בתי המשפט לצורך עדכון פנקס התובענות הייצוגיות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תביעה ייצוגית ?

 2. ביטול תביעה ייצוגית

 3. תביעות סרק ייצוגיות

 4. תביעה ייצוגית בשטחים

 5. פסיקת שכר לתובע ייצוגי

 6. תביעה ייצוגית אומגה 3

 7. הסתלקות מתביעה ייצוגית

 8. התיישנות תביעה ייצוגית

 9. עורך דין תביעה ייצוגית

 10. הסתלקות מתובענה ייצוגית

 11. תביעה ייצוגית נגד תנובה

 12. מחיקת נתבע מתביעה ייצוגית

 13. תעריפי מים - תביעה ייצוגית

 14. העברת הדיון בתביעה ייצוגית

 15. תנאים לאישור תביעה ייצוגית

 16. תביעה ייצוגית נגד אולג'ובס

 17. תגובה לתשובה בתביעה ייצוגית

 18. בקשה לאישור תובענה ייצוגית

 19. תביעה ייצוגית נגד נושאי משרה

 20. מי יכול להגיש תביעה ייצוגית

 21. מי רשאי להגיש תביעה ייצוגית

 22. אישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 23. החזר ארנונה - תביעה ייצוגית

 24. תביעה ייצוגית להחזר שכר לימוד

 25. פשרה לפני הגשת תביעה ייצוגית

 26. הפרת הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 27. בדיקת מונה גז - תביעה ייצוגית

 28. פשרה בתביעה ייצוגית נגד מנורה

 29. תביעה ייצוגיות חוק חניה לנכים

 30. תביעה ייצוגית של אגודת החרשים

 31. תשלום לעורך דין בתביעה ייצוגית

 32. פשרה בתביעה ייצוגית נגד שטראוס

 33. תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 34. שתי תביעות ייצוגיות באותו נושא

 35. אישור תביעה ייצוגית נגד שטראוס

 36. בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 37. על מה אפשר להגיש תביעה ייצוגית ?

 38. תביעה ייצוגית בנושא מגה גלופלקס

 39. חיוב על אס אמ אסים תביעה ייצוגית

 40. תקנה 19 לתקנות תובענות ייצוגיות

 41. אישור הסדר הסתלקות תביעה ייצוגית

 42. פסיקת הוצאות לתובע בתביעה ייצוגית

 43. הגשת ראיות נוספות בתביעה ייצוגית

 44. תנאים לאישור פשרה בתביעה ייצוגית

 45. פשרה בתביעה ייצוגית נגד פיצה האט

 46. בקשה לצירוף תובעים לתביעה ייצוגית

 47. דוגמא לבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 48. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 49. תביעה ייצוגית בנושא העלאת הארנונה

 50. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד כלל

 51. הסדר פשרה לפני אישור תביעה ייצוגית

 52. פשרה בתביעה ייצוגית נגד הדיוטי פרי

 53. אישור תביעה ייצוגית נגד חברת שמירה

 54. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בנק דיסקונט

 55. בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 56. שתי בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 57. הגשת תביעה של עובדים כתביעה ייצוגית

 58. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד יטבתה

 59. עיכוב תביעה ייצוגית עד להכרעה בבג''צ

 60. מינוי בודק להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 61. בקשה לדחיית מועד בירור תביעה ייצוגית

 62. פשרה בתביעה ייצוגית בנושא חניית נכים

 63. פתיחת כרטיס סים נעול - תביעה ייצוגית

 64. הסדר פשרה צופה פני עתיד בתביעה ייצוגית

 65. תנאים לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 66. סילוק בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 67. מחיקת בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 68. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סטימצקי

 69. תביעה ייצוגית בנושא גביית יתר על גרירה

 70. העברת הדיון בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 71. תביעה ייצוגית בנושא חישוב תגמולי ביטוח

 72. הפסקת גבייה על פי חוק תובענות ייצוגיות

 73. פשרה בתביעה ייצוגית לפני הגשת כתב הגנה

 74. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סופר פארם

 75. פסיקת הוצאות לאחר הסתלקות מתביעה ייצוגית

 76. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד תחנות דלק

 77. בקשת הסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 78. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד לאומי קארד

 79. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד דואר ישראל

 80. חובת פרסום בקשה להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 81. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 82. הפסקת גבייה לאחר בקשת אישור תביעה ייצוגית

 83. בדיקת משכון רכב דואר ישראל: תביעה ייצוגית

 84. פליטת חומרים מזהמים - פשרה בתביעה ייצוגית

 85. תביעה ייצוגית בנושא גביית דמי חבר הסתדרות

 86. בקשה בהסכמה להסתלקות מאישור תביעה ייצוגית

 87. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הולמס פלייס

 88. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 89. אישור תביעה ייצוגית בנושא הסתרת תאריך תפוגה

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנושא ביטוח דירה

 91. אין צורך לאשר תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 92. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בית חולים בילינסון

 93. הפיכת תביעה בבית הדין לעבודה לתביעה ייצוגית

 94. ביטול אישור תביעה ייצוגית בבית המשפט העליון

 95. אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 96. תביעה ייצוגית: שינוי גודל האריזות של דגני הבוקר

 97. הגשת בקשה לתביעה ייצוגית ללא "פניה מוקדמת" לנתבע

 98. תביעה ייצוגית: טעות בחישוב מע"מ בתשלום צריכת מים

 99. טוען כי פוטר מהעבודה בגלל שהגיש בקשה לתביעה ייצוגית

 100. תביעה ייצוגית: חוסר אפשרות להשתחרר מחוזה במשך שנה

 101. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק לאומי למשכנתאות

 102. בקשה לאישור הסתלקות לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות

 103. זכות לגילוי ועיון במסמכים בשלב הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 104. תביעה ייצוגית: חובות הדיווח החלות על בעלי עניין בחברה ציבורית

 105. תביעה ייצוגית - אי השבת יתרות זכות שנרשמות לטובת נישומים בגין תשלומי חובה

 106. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון