תביעה ייצוגית: סימון אריזות של מוצרי יין

תביעה ייצוגית: סימון אריזות של מוצרי יין שמייצרות ומשווקות כל אחת מן המשיבות בנפרד, אינו תואם, על פי הנטען, את שנדרש על פי הוראותיו הרשמיות של תקן ישראלי 1318 שכותרתו: "יין".

ג. המשיבות מצידן טענו שאין ממש בתובענה ובבקשת האישור, וכי אין למבקשים עילת תביעה אישית כנגד המשיבות, כי אין התובענה ראויה להידון כתובענה ייצוגית, ואין כל דופי באריזות היינות נשוא התובענה.

ד. לאחר הגשת התובענה והבקשה לאישורה כייצוגית, באו המשיבות בדברים עם ב"כ המבקשים, והגיעו למסקנה כי בתיק הנוכחי יהא זה נכון וצודק ליישב את המחלוקות על דרך של הידברות ויצירת הסכמה. כל זאת לפנים משורת הדין ומבלי להודות בטענה כלשהי או בעילת תביעה כלשהי מן הטענות והעילות שבבקשת האישור.

ה. בכל הנוגע למשיבה מס' 1 סוכם בין המבקשים לבינה מתווה ההסדר הבא: החל משישה חודשים לאחר מועד אישור בקשת הסתלקות זו על ידי בית המשפט, התוויות שיודבקו על גבי הבקבוקים של היינות נשוא התביעה, ככל שהמשיבה מס' 1 תעשה שימוש במילים: "כרמל אדום עתיק" או "כרמל עתיק", או "אורגינל" או "ישן נושן", או באיור המופיע כיום על האריזה, תיכלל באריזה הבהרה מפורשת כי מילים אלו (או האיור הנ"ל) אינן מתייחסות ליין, אלא ליקבי כרמל ולמתכון, שהינם בעלי וותק ומוניטין רב.

עוד הוסכם, כי המשיבה מס' 1 תתרום לעמותת מגדל אור (מייסודו של הרב גרוסמן) ו/או עמותת עזר מציון, בתוך 180 יום ממועד אישור בקשת ההסתלקות על ידי בית המשפט, מוצרי יינות שהיא מייצרת בסכום כולל של 45,000 ₪, לפי מחירון המשיבה מס' 1 לאותם מוצרים.

ו. בכל הנוגע למשיבה מס' 3, סוכם בין המבקשים לבינה מתווה ההסדר הבא: החל משישה חודשים לאחר מועד אישור בקשת הסתלקות זו על ידי בית המשפט, התוויות שיודבקו על גבי הבקבוקים של היין נשוא התביעה, ככל שהמשיבה מס' 3 תעשה שימוש במילים "אפרת ישן נושן" או באיור המופיע כיום על האריזה, תיכלל באריזה הבהרה מפורשת כי מילים אלה (או האיור הנ"ל) אינן מתייחסות ליין, אלא למותג "אפרת" ולמתכון, שהינם בעלי ותק ומוניטין רב.

עוד הוסכם, כי המשיבה מס' 3 תתרום לעמותה לתמיכה בנזקקים ניצב רפאל ו/או מוסדות יד עזרא, בתוך 180 יום ממועד אישור בקשת הסתלקות זו על ידי בית המשפט, מוצרי יינות שהיא מייצרת בסכום כולל של 18,000 ₪, לפי מחירון המשיבה מס' 3 לאותם מוצרים.

ז. נוכח הסכמת המשיבות להוסיף את ההבהרה המפורשת על גבי התוויות שיודבקו על בקבוקי היין, והסכמת המשיבות למתן התרומה כמפורט בסעיף 8 של בקשת ההסתלקות, הגיעו המבקשים ובאי כוחם למסקנה כי הושגו מטרות הגשת התובענה, וכי האינטרס הציבורי יצא נשכר, ואין עוד טעם בהמשך בירורה של בקשת האישור.

ח. משכך החליטו המבקשים להודיע שהם מוותרים וויתור סופי מלא ומוחלט על כל טענותיהם בתביעתם האישית, ומסכימים כי בית המשפט ידחה את תביעתם האישית, וכן יורה על סילוקה של בקשת האישור.

ט. בנוסף, הושגה הסכמה בין הצדדים בדבר תשלום שכר טרחת עורך דין לבא כוח המבקשים, וכן גמול למבקשים, בתוך 30 יום ממועד אישור בקשת ההסתלקות, וזאת כדלקמן:

המשיבה מס' 1 תשלם לב"כ המבקשים שכ"ט עו"ד בסכום של 42,500 בתוספת מע"מ כחוק, וכן תשלם המשיבה מס' 1 גמול למבקשים בסכום של 2,500 ₪.
המשיבה מס' 3 תשלם לב"כ המבקשים שכ"ט עו"ד בסכום של 16,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק, וכן תשלם המשיבה מס' 3 גמול למבקשים בסכום של 2,000 ₪.

י. המבקשים ובאי כוחם מבהירים, שהם לא קיבלו ולא יקבלו כל טובת הנאה מעבר לשכר טרחת עורך דין וגמול בתמורה להסתלקות, כמפורט לעיל.


יא. בנוסף, נוכח הנסיבות שפורטו לעיל ובהתאם להוראת 16(ד)(1) של חוק תובענות ייצוגיות,
עותרים הצדדים להורות כי הסתלקות המבקשים לא תהא כרוכה בפרסום הודעה על כך.

יב. צויין בבקשת ההסתלקות כי הסכמת המשיבות להסתלקות ולדחיית התובענה האישית, ולרבות תשלום שכ"ט עו"ד וגמול, נובעת מרצונן של המשיבות לחסוך בהוצאות הצפויות מהמשך ניהול ההליך, ונעשית בשים לב לשלב המוקדם בו נמצא הדיון, לפנים משורת הדין, ובכפוף להתחייבות של המבקשים ובאי כוחם כדלקמן:

1. המבקשים מוותרים וויתור סופי מלא ומוחלט על כל טענותיהם בתובענה ובבקשת האישור, ומסכימים כי בית המשפט ידחה את תביעתם האישית, וכן יורה על דחיית בקשת האישור.

2. המבקשים ובאי כוחם מתחייבים שלא להגיש, או לשדל, או להיות שותפים, או לנקוט, במישרין או בעקיפין, בכל הליך חדש הקשור, במישרין או בעקיפין, לעניינים העולים במסגרת התובענה ובקשת האישור בכל הליך בהתייחס להוראות התקן הישראלי 1318, בהקשר הרלוונטי לתובענה, לגבי מוצרים המשווקים על-ידי המשיבות, או מי מהן, או חברות בנות, או קשורות אליהן, וכן שהמבקשים ובאי כוחם לא יהיו מעורבים במישרין או בעקיפין בכל דרך שהיא בהגשת הליך כאמור על-ידי כל גורם אחר.

יג. לבקשת ההסתלקות מצורפים תצהיריהם של המבקשים ובא כוחם עו"ד שלומי כהן.

יד. לאחר שעיינתי בבקשת ההסתלקות על נימוקיה המפורטים, אני סבור שההסכמה אליה הגיעו הצדדים, לרבות התנאים וההתחייבויות נשוא בקשת הסתלקות זו, סבירים ומידתיים. לפיכך, אני מאשר את בקשת ההסתלקות.

טו. אני נותן תוקף של פסק דין לבקשת הסתלקות זו, ולרבות גם לכל ההתחייבויות ללא יוצא מן הכלל שהמשיבות מס' 1 ומס' 3 נטלו על עצמן בהתאם לבקשת ההסתלקות המוסכמת, כשם שאני נותן תוקף לוויתורים ולהתחייבויות של המבקשים, כמפורט בבקשת הסתלקות זו.

טז. אני מורה שלא יאוחר מתאריך 31.7.2014 יגישו נציג מוסמך מטעם המשיבה מס' 1 ונציג מוסמך מטעם המשיבה מס' 3 תצהירים כדין לבית משפט זה (עם העתק ישירות לב"כ המבקשים). בתצהירים אלה יש לציין מפורשות האם אכן ביצעו המשיבות מס' 1 ומס' 3 את מתן התרומות כפי שהן לקחו על עצמן לתיתן, בהתאם לאמור בבקשת ההסתלקות, וכך גם לגבי הכללת ההבהרה באריזת הבקבוקים, על גבי התוויות, הכל כמפורט בסעיף 8 של בקשת ההסתלקות.

יז. אני מחייב את המשיבה מס' 1 לשלם לב"כ המבקשים שכ"ט עו"ד בסכום של 42,500 ₪ בתוספת מע"מ כחוק, וכן גמול למבקשים בסך 2,500 ₪. כמו כן אני מחייב את המשיבה מס' 3 לשלם לב"כ המבקשים שכ"ט עו"ד בסכום של 16,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק, וכן גמול למבקשים בסך 2,000 ₪. התשלומים הנ"ל יבוצעו במשרד ב"כ המבקשים בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין, שאם לא כן יישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

יח. לא ראיתי מקום לחייב את הצדדים בפרסום הודעה בדבר הגשת בקשת הסתלקות זו, בשים לב לכך שבקשת ההסתלקות איננה יוצרת מעשה בית דין, זולת כמובן לגבי המבקשים עצמם (ועיינו: ת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (מיום 22.12.2010)).

יט. עוד ובנוסף, אני מורה בזאת, לפי המבוקש והמוסכם, על דחיית תביעתם האישית של המבקשים ומחיקתה של בקשת האישור לגבי המשיבות מס' 1 ומס' 3.

כ. הישיבה הקבועה בתיק זה ליום 23.2.2014 – מבוטלת בזאת, והמזכירות תעדכן את לוח הדיונים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חיקוי מוצרים

 2. אי התאמה במוצר

 3. העתקת מוצרים מסין

 4. אי קבלת מוצר בזמן

 5. חוב על מוצרי תאורה

 6. חיקוי אריזה של מוצר

 7. תאונה בגלל מוצר פגום

 8. תביעה בגין גניבת מוצרים

 9. רכישת מוצרים בתחנת דלק

 10. טענת מחדלים באספקת מוצרים

 11. אי סימון מוצר בניגוד לתקן

 12. תביעה ייצוגית סימון מוצרים

 13. הסכם הזמנת מוצרי אלומיניום

 14. קיזוז קניית מוצר משכר העובד

 15. תשלום מכס על מוצרים שנגנבו

 16. נזק גוף עקב שימוש במוצר פגום

 17. מע''מ על מכירת מוצרים לעובדים

 18. תיאור מוצר הפרת זכויות יוצרים

 19. פציעה ביד עקב פתיחות מוצר מזון

 20. העונש על מכירת מוצרים מזויפים

 21. אספקת מוצר שאיננו תואם את הזמנה

 22. אחריות בנזיקין על מוצרים פגומים

 23. שמות מוצרים דומים עד כדי להטעות

 24. מכירת מוצר מזויף לחנויות בארה''ב

 25. תביעה לתשלום בגין מכירת מוצרי דלק

 26. תביעה לתשלום יתרת התמורה עבור מוצר

 27. אספקת מוצר לבית: מנגנון מיטה עם חלודה

 28. סיווג מכס - מוצר המורכב מרכיבים שונים

 29. תביעה ייצוגית: סימון אריזות של מוצרי יין

 30. יבוא מוצרים מסין - הפרת זכויות יוצרים

 31. אספקת מוצר שונה באופן מהותי ממה שסוכם

 32. ביטול עסקה בגלל פגם במוצר - הגדרת "פגם"

 33. תביעה כספית על חוב בגין אספקת מוצרי ריצוף

 34. הסתלקות מתביעה ייצוגית לאחר שינוי באריזת המוצר

 35. דוגמא לתביעה לפי חוק האחריות למוצרים פגומים

 36. "חוק אחריות על מוכר מוצר": 5 חובות שחלות על המוכר

 37. האם אפשר להחליף לקבל זיכוי על מוצר שנקנה ב"מבצע" ?

 38. תביעה ייצוגית: מידע שגוי על אריזה של מוצר קפה טורקי

 39. פרסום מוצר פיקטיבי כדי להראות את האפקטיביות של הפרסום

 40. תביעה ייצוגית: אי הצגת מחירי מוצרים בחנויות נוחות בתחנת דלק

 41. תביעה ייצוגית: אי פירוט "חומרי יסוד" של מוצר מזון על האריזה

 42. תביעה ייצוגית: כתוב בערבית משהו אחר על מוצר ממה שכתוב בעברית

 43. תביעה ייצוגית: אי רישום על מוצר מזון בערבית לגבי סכנת חנק לילדים

 44. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון