כתב אישום בעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף שפקע מעל 6 חודשים

כתב אישום בעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף (רישיון שפקע מעל ששה חודשים), בניגוד לסעיף 10 (א) לפקודת התעבורה (נוסח חדש) תשכ"א – 1961. (להלן: "הפקודה") וללא פוליסת ביטוח תקפה, בניגוד לסעיף 2 (א) לפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) התש"ל – 1970 (להלן: "פקודת הביטוח").
המערער הודה והורשע בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום. טרם טיעונים לעונש, נשלח לקבלת תסקיר ותסקיר משלים.
ביום 10.9.13 גזר בית משפט קמא העונש ל:
8 חודשי מאסר לריצוי בפועל.
הפעלת מאסר על תנאי בן 7 חודשים מתיק פ"ל 719/09, בית משפט תעבורה, ירושלים, בחופף.
מאסר על תנאי בן 10 חודשים ל-3 שנים שלא יעבור על נהיגה בזמן פסילה או נהיגה ללא רישיון נהיגה, שתוקפו פקע מעל שנה.
פסילה בפועל מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 24 חודשים.
הפעלת פסילה על תנאי בת ששה חודשים, מתיק תעבורה ירושלים 719/09, מיום 28.7.09, בחופף.
הפעלת פסילה על תנאי בת שלושה חודשים, מתיק תעבורה תל אביב 32820/09, מיום 21.9.09, בחופף.
פסילה על תנאי בת ששה חודשים, לשלוש שנים.


2. בנימוקי הערעור:
בית משפט לא נתן דעתו לעובדה כי מדובר בנהיגה ללא רישיון נהיגה תקף, לתקופה של שלוש וחצי שנים בלבד, ליום ביצוע העבירה.
הרישיון לא חודש בעקבות חוב במרכז לגביית קנסות וחוב הנובע מלשכת ההוצאה לפועל.
לעבירה נשוא הערעור, לא התלוותה עבירה נוספת.
התביעה לא פירטה נסיבות מחמירות בעובדות כתב האישום, המצדיקות הטלת מאסר ממש.
בית משפט קמא לא נתן משקל לעובדה שהמערער שתף פעולה ונטל אחריות.
יש לזכור כי מדובר בעבירות תעבודה ועבירות במרשם הפלילי שהן ישנות.
בית משפט לא נתן משקל לעולה מהתסקיר להכרה והבנת המערער בצורך לעריכת שינוי בדפוסי התנהגותו.
בית משפט לא נמק מדוע חרג מהמלצת שירות המבחן.

3. נימוקי באת כוח המשיבה:
המשיבה מבקשת שלא להתערב בעונש. בית המשפט ערך האיזון הנכון.
הפסיקה שהוצגה לבית המשפט על ידי בא כוח המערער, שונה מעניינו של המערער
בית המשפט נתן משקל לאמור בתסקיר, הופעל מאסר על תנאי בחופף ולא במצטבר ובכך נגזר עונשו של המערער לקולא ולא לחומרא.

4. לגופו של ענין, דין הערעור להידחות.

א. סעיף 56 א לחוק העונשין תשל"ז – 1977, קובע במפורש כי על בית המשפט להפעיל מאסר על תנאי תלוי ועומד כנגד נאשם, ככלל. החריג לכלל, הוא הארכת המאסר על תנאי וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו, המצדיקים הארכת התנאי. לעניין זה, ראה דברי בעפ"ת 1002-05-10 (מחוזי מרכז).
עיון בגיליון הרשעות קודמות בתעבורה מלמד על וותק נהיגה משנת 2006 ו-25 הרשעות קודמות, מתוכן נהיגה ללא רישיון נהיגה; נהיגה שלא בכוון החץ; נהיגה בשכרות; רישיון רכב פקע פחות מששה חודשים, יותר מפעם אחת; נהיגה בזמן פסילה, יותר מפעם אחת; אי ציות לתמרור 818; פקיעת רישיון נהיגה עד ששה חודשים. בעברו הפלילי עבירות שבל"ר, נהיגה פוחזת של רכב, תקיפה סתם, נטילת נכסים לשם סחיטה, ניסיון לגנוב רכב, החזקת כלי פריצה, ניסיון פריצה לרכב.
עברו התעבורתי של המערער מעיד על נהיגה רשלנית, מסוכנת ומסכנת כלל ציבור המשתמשים בדרך וניכר על המערער שהוא נהג רצידיביסט ומורא החוק אינו לנגד עיניו.
מכאן, היה מקום בנסיבותיו של המערער ובנסיבות העבירה, להורות על הפעלת המאסר על תנאי במצטבר ולא בחופף.
חסד עשה בית משפט קמא עם המערער, שהורה על חפיפת שבעת חודשי מאסר על תנאי מתיק תעבורה ירושלים.

ב. בית משפט קמא הביא בשיקוליו האמור בתסקיר, בכך שהורה על הכפפת המאסר על תנאי. יש לזכור כי שירות המבחן נותן דעתו לנסיבות אישיות של נאשם, לשיקום נאשם, להתייחסותו לעבירה. תסקיר שירות מבחן אינו אלא כלי עזר לשופט, אך אינו חזות הכל. על בית המשפט האמון על שלום הציבור ליתן משקל עודף ומשמעותי לאינטרס הציבורי, שמירת שלום הציבור מפני נהגים שנהיגתם מסוכנת ומסכנת.
לאחר עיון בשני התסקירים, זה מאפריל 2013, לפיו המערער מתקשה להכיר בבעייתיות שבהתנהגותו, מתקשה לקחת אחריות ולהציב גבולות, מגלה הבנה ראשונית, מכיר בצורך לערוך שינוי בדפוסי התנהגותו. ביולי 2013, מתרשם קצין המבחן מנכונות המערער לקשר טיפולי ומרצונו לערוך שינוי חיובי באורח חייו, ומכאן המלצת קצין המבחן לצו מבחן ולהארכת עונש המאסר על תנאי.
בית משפט קמא צדק משעה שלא קיבל המלצת קצין המבחן. לא די בנכונות נאשם לקבל טיפול עתידי או להתחיל קשר טיפולי עכשווי, אין בנכונות זו כאמור, כדי להוות נסיבות חריגות המצדיקות עונש מקל עד כדי הארכת מאסר על תנאי.
נאשם, המציג בפני בית משפט שוני מהותי בחייו, שיקום בפועל שבוצע הלכה למעשה לאורך מספר שנים ותסקיר חיובי, אלה עשויים להיות בחינת נסיבות חריגות, אך לא זה המקרה בענייננו.
מאז ביצוע העבירה נשוא ערעור זה ועד למועד הדיון, חלפו כשנתיים ולא נעשה שיקום במעבר שנתיים אלה. הנכונות לקשר טיפולי כאמור, הייתה רק ביולי 2013.

ג. סיכום, הערעור נדחה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זיוף רשיון נהיגה

 2. שלילת רישיון פעמיים

 3. בקשה להחזרת רישיון נהיגה

 4. עיכוב פסילת רישיון נהיגה

 5. שלילת רישיון בגלל אי התאמה

 6. התליית רשיון נהיגה עקב טעות

 7. תאונת דרכים בלי רישיון נהיגה

 8. חישוב תקופת פסילת רישיון נהיגה

 9. אי חידוש רישיון נהיגה עקב קנסות

 10. הפקדת רשיון נהיגה בבית משפט אחר

 11. תוקף רשיון נהיגה אמריקאי בישראל

 12. צו למשרד הרישוי - תוקף רישיון נהיגה

 13. פטור מרישיון נהיגה ישראלי לתושב חוץ

 14. פקיעת ביטוח עקב אי חידוש רישיון נהיגה

 15. בחינה עיונית כתנאי לחידוש רישיון נהיגה

 16. דחיית בקשה לקבלת רישיון נהיגה מעל 15 טון

 17. תאונת דרכים בישראל עם רשיון נהיגה מארה''ב

 18. ערעור כנגד תחילת מנין פסילת רישיון הנהיגה בפועל

 19. פטור מרישיון נהיגה לבעל רישיון נהיגה בינלאומי

 20. מעצר עד לתום ההליכים בעבירות של נהיגה ללא רשיון

 21. עתירה מנהלית לענין מועד תחילת מנין פסילת רישיון נהיגה

 22. רישיון נהיגה תקף מכוח תקנה 567 (א) ו-(ב) לתקנות התעבורה

 23. בקשה לפסול מלהחזיק ברישיון נהיגה עד תום ההליכים המשפטיים

 24. תאונה עם רכב של אזרח זר שאינו מחזיק ברישיון נהיגה ישראלי

 25. התניית חידוש רישיון הנהיגה שלו במבחן עיוני, בנוסף לקורס ריענון

 26. כתב אישום בעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף שפקע מעל 6 חודשים

 27. שימוש ברישיון נהיגה מזויף - עבירה בניגוד לסעיף 62(9) לפקודת התעבורה

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון