דחיית בקשה לביטול עיקול זמני

נדחתה בקשת המבקשים לביטול עיקול זמני, תוך שבית המשפט קמא אמר את שיובא להלן (הנוסח המלא של ההחלטה):
"אני דוחה את בקשת התובע לביטול העיקול. הבקשה המקורית הוגשה לפני שנה וחצי, כב' הרשם פוני נתן החלטה בבקשה, בהסכמת הצדדים עוד ביום 2.5.12, תוך השארת העיקול על כנו.
אומנם הוא איפשר לתובע לחזור על הבקשה – אולם בקשה כזו של התובע לא הוגשה ולפיכך אין בפני כל עניין הדורש הכרעה.
בתוך כך אני דוחה את בקשה (צ"ל: בקשת – ר.י) התובע להטיל על הנתבע הוצאות בגין אי התייצבותו לחקירה בעניין 'הבקשה' לביטול העיקול.
אמנם ראוי היה כי הנתבע היה מתייצב לדיון על פי הוראתי, אולם, בפועל, לא נגרם כל נזק או עיכוב מכך שהוא לא התייצב ולפיכך אין מקום להטיל הוצאות".

3. בבר"ע דנן כל שמבוקש הוא "להורות לשופטת הנכבדה לקיים דיון ולהכריע בבקשה לביטול העיקול לגופה".

4. בהחלטה מ-5.12.13 נתבקשה תשובה לבקשה וכן נקבע כי הצדדים יתייחסו לאפשרות שבית המשפט יבקש לפעול לפי סמכותו מכח תקנה 410 לתקסד"א, דהיינו: לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות ערעור והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה וזאת על יסוד הבר"ע והתשובה.

5. הצדדים הביעו הסכמה לכך שבית המשפט יפעל באופן האמור.

6. לאחר עיון במכלול מה שהוגש החלטתי לדון בבקשה כבערעור, ולגופו של עניין החלטתי לקבל הערעור ולהורות כמבוקש בבר"ע.

7. לנוכח מכלול השתלשלות העניינים, לא היה מקום שבית המשפט לא יאפשר דיון בבקשה לביטול העיקול וידחה את הבקשה כפי שדחה אותה.

8. מהלך העניינים הרלבנטי היה כדלקמן:
א. ב-6.2.12 ניתן צו העיקול.
ב. ב-18.4.12 הוגשה בקשה לביטול העיקול והוחלט שהבקשה תידון בקדם המשפט הקבוע ל-2.5.12 (לפני כב' הרשם פוני).
ג. בקדם המשפט הנ"ל הסכימו הצדדים לפנות להליך גישור, תוך שהעיקול יישאר על כנו ושניתן יהיה לעתור לדיון בבקשה לביטולו אם הליך הגישור לא יצלח. בעקבות אותה הסכמה ניתנה החלטה לפיה "ככל שהליך הגישור לא יצליח יודיעו על כך ב"כ הצדדים לבית המשפט וכן יצרפו להודעה מועדים מוסכמים לדיון בבקשה לביטול צו העיקול וזאת מבלי לפגוע בטענה מטענות הצדדים".
ד. הליך הגישור לא צלח וב-9.10.12 דיווח על כך ב"כ המשיבים לבית המשפט.
ה. ב-20.11.12 ניתנה החלטת הרשם כי "לאור כשלון הליך הגישור ימציאו הצדדים רשימת מועדים מוסכמת לדיון בבקשה לביטול העיקול הזמני...". בעקבות אותה החלטה נמסרו מועדים המתאימים לצדדים. המשיבים מסרו הודעתם לעניין זה ב-26.11.12.
ו. בהמשך להשתלשלות דלעיל נדונו בין הצדדים בקשות שונות בכתב וביום 2.12.12 התקיים קדם משפט לפני השופטת שנתנה את ההחלטה שביסוד הבר"ע ובמסגרות אלה לא נדונה הבקשה לביטול העיקול.
ז. לקדם המשפט שהתקיים ב-9.10.13 לא התייצב המשיב 1, על אף החלטת בית המשפט קמא כי על הצדדים עצמם להתייצב לאותו דיון.
בדיון זה העלה ב"כ המבקשים, בין היתר, את נושא ביטול העיקול תוך שאמר: "אנחנו גם ביקשנו את ביטול העיקול ואני מפנה את ביהמ"ש לבקשה שבתיק, ובעניין העיקול יש לחקור את הנתבע (המשיב 1, שלא התייצב לאותו דיון – ר.י.)" (פרוטוקול שם, ע' 9, ש' 29-28).
על דברים אלה השיב ב"כ המשיבים כהאי לישנא:
"לגבי ביטול העיקול, לא קיבלנו שום בקשה או הודעה. היה דיון בפני כב' השופט פוני על בקשה לביטול העיקול, אשר נתן החלטה. מה שחברי עושה עכשיו זה דבר שהוא פסול. השופט פוני הפנה את הצדדים לגישור וכתב ששמורה לו הזכות לפנות ולחדש את ההליכים לביטול העיקול, ולא הוגשה בקשה כזו עד היום. מי שטיפל בבקשה לביטול העיקול זה כב' השופט פוני" (שם, ע' 10, ש' 9-6).
בהמשך לכך ניתנה החלטה לפיה "תינתן החלטה בבקשה לביטול העיקול ותישלח לצדדים בדואר" ובעקבותיה ניתנה בו ביום ההחלטה שביסוד הבר"ע (שצוטטה במלואה בסעיף 2 דלעיל).

9. בהינתן מהלך הדברים שהובא לעיל, טעה בית המשפט קמא בדחותו את הבקשה לביטול העיקול בשל כך שלא הוגשה בקשה לקיום דיון בה. לנוכח הסכמת הצדדים, הבקשה המקורית לכך נותרה תלויה ועומדת כל העת והיא התעוררה מתרדמתה מיד ברגע שהליך הגישור לא צלח. כך ראה את הדברים גם כב' הרשם פוני, אשר מיד לאחר הדיווח על כשלון הגישור ביקש לקבל מועדים המתאימים לדיון כזה והם אמנם נמסרו לו. כמו כן, נמצא כי דברי ב"כ המשיבים שצוטטו לעיל בסעיף 8(ז) אינם מדויקים. אכן, מטעמים שונים (הקשורים בחילופי המותב ובעיסוק בעניינים אחרים בקשר לאותה תביעה) חלף פרק זמן משמעותי שבמהלכו לא נדונה הבקשה לביטול העיקול, אך די היה בכך שבדיון מ-9.10.13 עלה שוב עניינה, כדי שייקבע דיון מתאים בה. החלטת בית המשפט קמא לוקה גם בכך שנקודת המוצא שלה בעניין מצב הדברים אינה נכונה וגם בכך שאפילו היו הדברים כמצוין בה, עדיין לא הייתה הצדקה למנוע דיון בבקשה ולקטול אותה כפי שנקטלה.

10. לנוכח כל האמור, הרי שלאחר דיון בבר"ע כבערעור, מתקבל הערעור. כפועל יוצא מכך מבוטלת ההחלטה שהובילה לבר"ע ונקבע כי על בית המשפט קמא לקיים דיון בבקשה לביטול העיקול לגופה.

11. שאלת ההוצאות בקשר לבר"ע זו תישקל ע"י בית המשפט קמא בשלב שיימצא מתאים לכך.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו עיקול ?

 2. עיקול עצמי

 3. עיקול במשרד

 4. עיקול קופת גמל

 5. הסרת עיקול זמני

 6. אישור עיקול זמני

 7. הכבדה עיקול זמני

 8. המרת עיקול בערובה

 9. עורך דין עיקולים

 10. עיקול בבית ההורים

 11. עיקול זמני ברישום

 12. עיקול נכסים במושב

 13. בקשה לאישור עיקולים

 14. מתנה לילד לפני עיקול

 15. ערעור על אישור עיקול

 16. נכסים הניתנים לעיקול

 17. המצאת צו עיקול זמני

 18. עיקול סיוע בשכר דירה

 19. עיקול פיצויי פיטורין

 20. עיקול על דירת הגרושה

 21. בקשה להסרת עיקול זמני

 22. עיקול מכונית יד שניה

 23. בקשה לביטול עיקול רכב

 24. מאזן הנוחות עיקול זמני

 25. איחור במסירת צו עיקול

 26. עיקול משכורת אצל צד ג

 27. עיקול חנות לאחר מכירה

 28. נכסים שאינם ברי עיקול

 29. עיקול דירה רשומה במינהל

 30. החזרת עיקול זמני שבוטל

 31. אי מתן תשובה לצו עיקול

 32. בקשה למתן צו עיקול עצמי

 33. עיקול זמני במעמד צד אחד

 34. קניית קרקע עם עיקול רשום

 35. קניית רכב בדיקת עיקולים

 36. בקשה בהולה לביטול העיקולים

 37. עיקול זמני על חברת ביטוח

 38. הפרת צו עיקול של בית משפט

 39. עיקול בגין דו"ח חניה בודד

 40. ערעור על הטלת עיקול זמני

 41. בקשה למחיקת עיקול מקרקעין

 42. עיקול נכסים של ילדי החייב

 43. עיקול זמני בבית הדין לעבודה

 44. עיקול פיצויים מחברת ביטוח

 45. עיקול חשבון בבנק דיסקונט

 46. דחיית בקשה לביטול עיקול זמני

 47. בקשה לביטול צו עיקול זמני

 48. פגיעה בשם הטוב מימוש עיקול

 49. מאזן הנוחות עיקולים זמניים

 50. עיקול בגין חוב דמי שכירות

 51. המרצת פתיחה להסרת עיקולים

 52. ביטול עיקול עקב חוסן כלכלי

 53. עיקול במסגרת תביעת קופת גמל

 54. עיקול על כספים בתיק הוצל''פ

 55. מימוש עיקול שהטיל הבעל המנוח

 56. בקשה לביטול עיקול חשבון בנק

 57. בקשת עיקול על נכס שכבר מעוקל

 58. ביטול עיקול זמני על מקרקעין

 59. התחייבות לתת מתנה מול עיקול

 60. עיקול צד ג' בגין חוב מזונות

 61. עיקול זמני על נכסי חברה זרה

 62. פיצויים על עיקול שנעשה בטעות

 63. תקנה 380 - בקשה לאישור עיקול

 64. עיקול זמני שלא אושר בפסק דין

 65. הפרת התחייבות לא להטיל עיקול

 66. בקשת עיקול על הרשות הפלסטינית

 67. משיכת בקשה לביטול עיקול זמני

 68. חובת הגילוי בבקשת עיקול זמני

 69. עיקולים בגלל חובות הבעל שנפטר

 70. קיזוז משכרו של עובד עקב עיקול

 71. בעלות על דירה שהוטל עליה עיקול

 72. פיצוי על נזקים בגין עיקול זמני

 73. עיקול דירה הרשומה בחברה המשכנת

 74. בקשה לביטול עיקולים על סמך הסכם

 75. קניית רכב עם עיקולים ללא ידיעה

 76. עיקול דירה בגלל רשלנות עורך דין

 77. תביעה לביטול עיקול על חשבון בנק

 78. שעבוד צף בנק מול עיקול נושה פרטי

 79. עיקול על חוב ארנונה של אדם שנפטר

 80. בקשה לביטול צו עיקול זמני שנדחתה

 81. הגדלת סכום ערובה - פקיעת צו עיקול

 82. ביטול עיקול לאחר פסק דין בהעדר הגנה

 83. בקשה לביטול צו עיקול זמני ע''י צד ג

 84. עיקול חשבון בנק להבטחת תביעה עתידית

 85. פיצוי על עיקול במסגרת תביעה שנדחתה

 86. בקשה להטלת עיקול זמני בנושא שכר טרחה

 87. ביטול עיקול עקב עיכוב ביצוע פסק דין

 88. עיקול משכורת - עיקול פיצויי פיטורים

 89. עיקול כספי פיצויים לנפגע תאונת דרכים

 90. חיוב אישי על צד שלישי שהפר צו עיקול

 91. עיקול זמני בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 92. עיקול דירת האישה בגלל חוב בעלה שנפטר

 93. עיקול רכוש האישה ע''י נושים של הגרוש

 94. עיקול נכסי חייב הנמצאים בידי צד שלישי

 95. פיצוי בגין הפרת צו עיקול בידי צד שלישי

 96. בקשה לביטול צו עיקול זמני בתביעה כספית

 97. ערעור על ביטול עיקול זמני במעמד צד אחד

 98. ערעור על החלטת רשם לביטול עיקולים זמניים

 99. התראה לפני עיקול בדואר רגיל או דואר רשום

 100. בקשה לעיקול חשבון בנק לצורך תשלום מזונות

 101. זכות לקבל חלק מהכסף על עיקול דירה ע''י הבנק

 102. עיקול זמני עד לקיום פסק דין בבית הדין לעבודה

 103. התנגדות לעיקול נכסים שעבוד צף עם תניה מגבילה

 104. עיקול חשבונות בנק של עובד בחשד לגניבה ממעביד

 105. ערעור לבטל עיקולים שהוטלו על זכויות בתיק העיקרי

 106. בקשה לקיים דיון במעמד הצדדים בבקשה להטלת עיקולים

 107. נקבע כי במקום צווי העיקול שבוטלו ניתן צו עיקול ברישום

 108. בקשה למתן צו עיקול זמני על דירה בבעלות רעייתו המנוחה

 109. ביטול עיקול על כספי פיצויים מחברת ביטוח על תאונת דרכים

 110. טענה כי הרכב נקנה לפני הטלת העיקולים ולכן גובר המכר על העיקול

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון