אורכה להגשת מסמכי מכרז

העותרת רכשה את מסמכי המכרזים והגישה במועד הצעות במכרזים אלה, שהמועד האחרון להגשת הצעות בהם היה 19.11.13 שעה 18.00. לטענתה, רק ביום 24.11.13 נודע לה, שבאותו יום פירסמה המשיבה שהיא נותנת אורכה להגשת הצעות למכרזים עד 31.12.13 שעה 18.00. לטענתה, מועד הגשת ההצעות הוארך לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, ללא זכות לכך על פי הדין, וזו פעולה פסולה. עוד טענה, שדי באי ידוע המבקשת על הארכת המועד, הן בשעה שרכשה את מסמכי המכרזים והן במועד הגשת ההצעות, כדי להצביע על התנהלות לקויה מצד המשיבה. העותרת טוענת כי המשיבה הקלה את התנאים ושינתה את תנאי המכרז המקוריים על מנת להגדיל את סיכוייהם של משתתפים אחרים לזכות במכרז למרות שלא עמדו בתנאי המכרז. בעתירתה כתבה העותרת, שאין לה מידע על אחרים שרכשו את מסמכי המכרזים לפני חלוף המועד המקורי, אך מתן הארכה מצביע על כוונה מוסתרת של המשיבה לאור העובדה הפשוטה, שהעותרת הגישה הצעתה "והארכה ניתנה בטרם המשיבה פתחה את המכרז". הארכת המועד מיום 19.11.13 ל- 31.12.13 מעלה חשד לפגיעה בשוויון, במיוחד בשים לב לכך שנודע על ההחלטה על הארכה רק ביום 24.11.13. על כן, ביקשה העותרת להורות שהאורכה שניתנה להגשת הצעות במכרזים אלה הינה פסולה ובטלה, רק הצעות שהוגשו בהתאם להוראות המקוריות יפתחו וליתן צו המורה למשיבה לפתוח את תיבת ההצעות וככל שהעותרת היא מציעה יחידה ומתאימה לתנאי המכרזים, להכריז עליה כזוכה במכרזים.

3. על פי תשובת המשיבה, ביום 18.11.13, שמו לב מהנדס העיר ומנהל הפרוייקטים נשוא המכרזים, שעדיין לא נבחרה במשיבה ועדת מכרזים, ועל כן ההצעות שיוגשו ישארו בתיבה ואין מי שיפתח אותה לפי הדין. על כן פנו לראש העיר והוא הורה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות לתאריך 31.12.13. עוד לפני המועד האחרון, הודיעו על כך לנציגי העותרת, ראני ואחמד מחאמיד, כל אחד לחוד, כמו גם לרוכש השני של מסמכי המכרז, מר אברהים ג'בארין. כך גם הודע לנציג העותרת בעת הגשת הצעתו, ביום 19.11.13 סמוך לשעה 18.00. בהתאם לכך, הודיע מר ג'בארין למשיבה שביום 18.11.13 היו בידיו שתי ערבויות בנקאיות לשני המכרזים, אותם החזיר לבנק עם קבלת הודעה על הארכה. המשיבה טענה שהעותרת העלימה מבית המשפט את ידיעתה מראש על הארכת מועד ההגשה ואת אי התנגדותה לכך. כמו כן טענה המשיבה שיש בטענות העותרת, אם תתקבלנה, פגיעה במר ג'בארין, ועל כן יש לצרפו כמשיב לעתירה, כמצוות התקנות. עוד נטען, כי דחיית המועד היתה כדין, מאחר שנעשתה לפני המועד להגשת הצעות, והיא כשרה גם אם בוצעה עד פתיחת תיבת המכרזים. כמו כן טענה המשיבה, שבנסיבות שבהן הצעת העותרת היא הצעת יחיד, לפי תקנות העיריות (מכרזים) אין לקבלה אלא מנימוקים שירשמו, ואין נימוקים כאלה.

4. אציין, כי למרות עיונו בתגובת המשיבה, אף בהנחה שרק ממנה נודע לו על קיומו של רוכש נוסף של מסמכי המכרז, לא ביקש ב"כ העותרת לצרף את מר אברהים ג'בארין כמשיב לעתירה, בתור מי שעלול להפגע מקבלת העתירה, בניגוד לתקנה 6 לתקנות בית המשפט לענינים מינהליים (סדרי דין) תשס"א – 2000. כעולה מהתגובה, רכש מר ג'בארין את מסמכי המכרז ביום 18.11.13, ואפשר שאלמלא נדחה מועד ההגשה היה מגיש במועד את הצעתו, שעבורה הכין ערבויות בנקאיות ביום 18.11.13, כפי שפירט וצירף במכתבו שצורף לתגובת המשיבה. אפשר שדי היה בכך כדי למחוק את העתירה. שאלתי את ב"כ העותרת בתחילת הדיון, אם הוא מבקש לצרף משיבים נוספים, והוא השיב בשלילה. אי צירוף משיב החסר לא הפריע לב"כ העותרת לשוב ולטעון טענות כלפי המשיב החסר, אשר אותן מנעתי שוב ושוב. לאור תוצאות העתירה, הנדחית, לא נפגעה זכותו של המשיב שלא צורף.

5. לפני קביעת המסקנות המשפטיות, יש לקבוע את העובדות. המצהיר מטעם העותרת, מר ראני מחאמיד, עמד על גירסתו, שלפני 24.11.13 לא ידע כלל על הארכת המועד להגשת ההצעות. הוא אמנם אישר שאביו אחמד הוא נציג נוסף של העותרת, אבל לא הסביר מדוע אביו, שנטען שקיבל הודעה נפרדת על הארכת המועד לפני המועד האחרון, לא הצהיר ולא העיד ולא הכחיש גירסה זו. מנגד, העיד מר חאלד אבו פרוה, מנהל הפרוייקטים אצל המשיבה שהוא עצמו הודיע למר ראני מחאמיד על הארכת המועד ביום 18.11.13, וביום 19.11.13 בבוקר קיבל אחמד מחאמיד הודעה על כך ממהנדס העיר, שהסביר לו את הסיבה, עקב אי בחירת ועדת מכרזים. כמו כן, העיד שבעת הגשת ההצעות נאמר למר ראני מחאמיד שהמועד הוארך, אך משעמד על הגשת הצעתו, קיבלו את הצעתו. מר ראני מחאמיד העיד שלא נאמר לו דבר בעת הגשת ההצעה.

6. איני מאמין לעדותו של מר ראני מחאמיד, ומנגד אני מאמין לעדותו של מר חאלד אבו פרוה. מלבד התרשמותי מהמחוות הגופניות של מר ראני מחאמיד בעת מתן עדותו, הרי עדותו שלא נאמר דבר בעת הגשת ההצעות אינה מתיישבת עם הרישום שנרשם לו, שקבלת המעטפות נעשית לפי אישור היועץ המשפטי. איני מאמין גם שמר ראני מחאמיד, שראה את המזכיר הולך לדבר עם היועץ המשפטי, לא התעניין מה נאמר, ולמה עושים לו בעיות בקבלת ההצעה. מנגד, עדותו של מר אבו פרוה היתה סדורה ואמינה, כולל כאשר העיד שדיבר עם מר ראני מחאמיד ביום 18.11.13 והודיע לו על דחיית המועד. היא נסמכה גם על מזכר פנימי שרשם הכולל את השתלשלות המגעים עם העותרת ועם מר ג'בארין, שנרשם ביום 19.11.13. כאמור, איש לא סתר את הגירסה שמר אחמד מאחמיד קיבל בשם העותרת הודעה על הדחייה בבוקר יום 19.11.13.

7. על כן, אני מאמץ את גירסת מר אבו פרוה מטעם המשיבה, המקובלת עלי כאמינה, ודוחה את הגירסה העובדתית של מר ראני מחאמיד. העובדות הן איפוא, בין היתר, שהמשיבה קיבלה החלטה על דחיית המועד עוד ביום 18.11.13, והודע לעותרת דבר ההחלטה גם ביום 18.11.13, יום לפני המועד האחרון, וגם ביום 19.11.13 בבוקר המועד האחרון, שהיה בשעה 18.00, ומכל מקום לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, ולפני שהגישה העותרת את הצעתה.

8. אני דוחה את טענת העותרת, שמועד הגשת ההצעות נדחה רק לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות. בדברי העותרת נשמעה טענה שראש העיר לא החליט, משום שלא הופיעה חתימתו. אם ראש העיר כלל לא החליט, כלומר, אין החלטה כלל, לא מובן על מה מוגשת העתירה. מכל מקום, אם הודע לעותרת על כך שראש העיר החליט על אורכה, לא נפגעו זכויותיה כתוצאה מאותה החלטה. זו גם התוצאה של טענת העותרת, שאין להחלטה תוקף כל עוד לא פורסמה ברבים. אף אם היה צריך לפרסמה ברבים כתנאי לתוקפה, כלפי העותרת, יש להחלטה תוקף עוד לפני שפורסמה ברבים, מייד לאחר שהודיעו לה ישירות על ההחלטה.

9. אציין, כי למרות טענת העותרת שבוודאי יש ועדת מכרזים, הרי מסתבר שמאז הבחירות לרשויות המקומיות ב- 22.10.13, כוננה מועצת עיריה חדשה, 21 יום לאחר מכן, אבל הועדות הקודמות שהיו בתוקף חדלו מפעולתן עם תום כהונתה של המועצה הקודמת, ויש לבחור חדשות, שחלקן לא נבחרו עדיין, ובהן ועדת המכרזים. מצער הדבר, שהמועצה עדיין לא בחרה בוועדות הדרושות לפעולתה, ובין היתר לטיפול במכרז שפורסם 9 ימים לפני הבחירות, אבל יש לקוות שעד 31.12.13, או 14 יום לאחר מכן, תבחר המעוצה ועדת מכרזים.

10. בנסיבות אלה, הארכת מועד המכרז נעשתה באופן שלא פגע בזכויות העותרת, ואין כל בסיס לטענה שהשינוי נעשה לצורך שיפור סיכויי אחרים לזכות במכרז. תתכבד העותרת, שעדיין לא חלף המועד האחרון להצעתה, ותגיש הצעה טובה ותזכה במכרז, ולא על ידי מניעת קבלת הצעות אחרות.

11. לענין פסיקת שכר טירחת עו"ד, נושא זה אינו מוסדר בתקנות סדרי הדין לבתי משפט לענינים מינהליים. לאחר ששמעתי את דעתם של הצדדים בענין זה אני מחיל את תקנה 512 מתקנות סדר הדין האזרחי העוסקת בכך, וקובעת כי שכר הטרחה לא יפחת מהשכר המינימלי המומלץ על ידי לשכת עורכי הדין, בכפוף להתחשבות בדרך ניהול הדיון. לענין זה יש לזכור את העלאת הטענות כנגד מר ג'בארין שוב ושוב. מדובר במכרזים על עשרות מילוני ₪, ובהתחשב בתעריף הנ"ל, אני קובע את סכום ההוצאות שעל העותרת לשלם למשיבה עם דחיית עתירתה לסך 59,000 ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון