נטען כי בית המשפט לא נתן משקל מספיק לנסיבותיו האישיות, ובמיוחד להתמכרות

נטען כי בית המשפט לא נתן משקל מספיק לנסיבותיו האישיות, ובמיוחד להתמכרות הכפולה ממנה סובל המערער. לא זו בלבד שהמערער מכור להימורים, כפי שצויין כבר לעיל, המערער מכור גם לסמים. המערער נהג להשתמש בחשיש והדברים קשורים וכרוכים זה בזה. הן ההימורים והן השימוש בסמים, הביאו לכך שהמערער צבר חובות בסכומי-עתק. הוא הסתבך עם השוק האפור והעסק שאותו ניהל קרס. עד להסתבכותו זו, המערער היה אדם נורמטיבי, וגם במקביל להתמכרות ניהל אורח חיים נורמטיבי. הסניגורית מפנה לכך, שלמערער הרשעה אחת בלבד משנת 2005, שעניינה מירמה, גניבה וזיוף. מדובר בהרשעה ישנה. העבירה משנת 2003, שעל-כן אין לתת לה משקל של ממש.

עוד מפנה הסניגורית להליך הטיפולי שעבר ועובר המערער. המערער טופל, הן בעמותת "אפשר" לענין ההתמכרות בסם. המערער נקלט בזמנו בקהילה הטיפולית "הדרך", הגם שנפלט משם לאחר שעבר על אחד מחוקי המקום. עדיין יש לתת משקל רב לתהליך הארוך שעבר. נציין בהקשר זה, כי המערער עצמו נשא דברים בפנינו באשר לתהליך הטיפולי שהוא עובר. המלווה שלו באותו תהליך נכח באולם בזמן הדיון בפנינו.

נושא נוסף עליו הושם הדגש בטיעוני הסניגורית, עניינו ההתדרדרות במצבו הנפשי של המערער. המערער סובל מהפרעת דחק כרונית. הוא התחיל בטיפול תרופתי. אם כך ואם כך, הוא מצוי בהליך טיפולי ארוך ומתמשך. משכך היה מקום לתת משקל בכורה להיבט השיקום, כמתחייב גם מתיקון 113 לחוק העונשין. הסניגורית מפנה אותנו לסעיף 40ד ולשיטתה, זהו המקרה שבו בית המשפט צריך היה לחרוג גם מהמתחמים שנקבעו על ידו, בשל אותו הליך שיקום.

היבט נוסף שאליו הפנתה הסניגורית עניינו, המאמץ שעשה המערער להחזיר לפחות חלק מהחובות שצבר במעשי המירמה השונים שביצע. יש בכך משום נטילת אחריות. זאת לצד הודאתו בכל העבירות שיוחסו לו, ומכאן שדבריו של המערער היום בפנינו כי הוא בוש במעשיו ומבקש לשנות את דרכו, אינם בבחינת מס-שפתיים בלבד אלא תהליך אמיתי שהוא עבר ועובר.

7. כפי שניתן לצפות, המדינה מפנה לריבויין של העבירות כמו גם לאופיין. המדינה מציינת, כי המערער, גם לשיטתו, מכור להימורים כבר מגיל 16 ולא ניתן לקבל כי בשנים שבהם בוצעו העבירות ישתמש בנימוק זה כנימוק עיקרי להקלה בעונשו. המערער מודע לבעייה. הוא אדם מבוגר ולא ניתן לראות בכך הסבר של ממש לביצוע העבירות.

עוד מפנה המדינה לאמור בתסקירי שירות המבחן. את העבירות משנת 2009 ביצע כאשר היה במהלך טיפול, במסגרת קבוצה לעזרה עצמית וגם בעמותת "אפשר". באותו נימוק עצמו שהמערער מבקש "לגזור" ממנו הקלה בעונש, רואה המדינה לחומרה. אדרבא, המערער היה בטיפול ובעוד הטיפול מתמשך המשיך לבצע עבירות במקביל. המדינה מפנה גם לשורה התחתונה בסופם של כל תסקירי המבחן שהוגשו. שירות המבחן לא בא בהמלצה, ואין צורך להכביר מילים על משמעות ההימנעות של שירות המבחן.

עוד טוענת המדינה, כי כאשר נקבע עונש מאסר כולל של 15 חודשים, לא נלקחו בחשבון אפילו המתחמים שנקבעו על-ידי בית-משפט קמא עצמו. כאמור, בית-משפט קמא קבע מתחמים שונים לעבירות השונות, המתחמים הם פרטניים ולא ניתן להבין כיצד בסופו של יום שוקללו לכלל ענישה של 15 חודשי מאסר כעונש כולל.

עד כאן טיעוני הצדדים ומכאן להכרעה.

8. נפתח ונאמר, כי לא התלבטנו כלל באשר לדחות ערעורו של המערער, וספק בעינינו אם היה מקום להגשתו. העונש שהטיל בית-משפט קמא הוא קל בצורה חריגה ומובהקת, ושמא ביטוי לחרטה אמיתית מצד המערער צריך היה להביא לכך, שהמערער יימנע מהגשת ערעור. מכל מקום, כל השיקולים שנמנו על-ידי הסניגורית, כמפורט לעיל, מצאו ביטוי, ויותר מאשר ביטוי, בגזר הדין המקל. אנו דוחים, איפוא, את ערעורו של המערער.

9. באשר לערעור המדינה - דעתנו היא, כי יש ממש בערעור ומתחייבת החמרה משמעותית בענישה. נתחיל מאופיין של העבירות שמדובר בהן: כפי שאמרנו בפתיח, פרשת הגניבה מכספי ועד הבית בפני עצמה, מחייבת מאסר בפועל לתקופה לא מבוטלת. בנוסף לצבר העבירות שביצע המערער בפרשה זו, שריבויין מדבר בעד עצמו, אנו רואים להדגיש את הכיעור והשיפלות שבמעשים. ניתן במערער אמון, ניתן בידיו פנקס שיקים על-מנת שיעשה לצרכי הבית, כדי לדאוג לכל הדיירים המתגוררים בו. את הכסף נטל המערער לעצמו, ללא שום נקיפות מצפון ועשה בו שימוש להשבעת מאווייו ורצונותיו הפרטיים, הא ותו לא. עניינם של דיירי הבית, שאמורים היו לקבל את התמורה עבור כספם, ככל הנראה לא טרד את מנוחתו.

נמשיך באישומים שעניינם הונאה כלפי כל אותם זכיינים של מפעל הפיס. גם כאן החומרה והכיעור מדברים בעד עצמם. המערער פיתח לעצמו שיטה "מנצחת", שכנראה השתכללה מפעם לפעם. מספר ההזדמנויות הרבות שבהם עשה המערער שימוש בשיטה זו מדבר בעד עצמו. לא בכדי ציינו לעיל, כי עיון בכתב אישום זה הוא "מעייף" את הקורא: עמוד ועוד עמוד, אישום ועוד אישום. לא נחה עליו דעתו של המערער עד אשר נתפס, וגם כאשר נתפס, או לפחות נעשה ניסיון לתופסו, כפי שציינו לעיל בשני אישומים שונים, נמלט מהמקום כשהכסף בידו. גם כאן מדובר בניצול אמונם, שלא לדבר על כספם, של כל אותם זכיינים, כשהסכומים מצטברים לעשרות אלפי שקלים. לכך מצטרף גם האישום הנוסף של גניבת שיקים. השיטתיות, ההתפרסות על פני כל הארץ, חוסר המעצורים שבו פעל המערער, מחייבים תגובה עונשית של ממש.

10. באשר למתחמי הענישה: ציינו לעיל את המתחמים שקבע בית-משפט קמא. אנו מוכנים להניח, כי המתחמים הללו משקפים נורמה עונשית ראוייה וניתן לאמץ אותם. עדיין, לא ברור לנו כיצד תורגמו המתחמים הללו, בסופו של יום, לכלל הענישה האופרטיבית בת 15 החודשים שהטיל בית-משפט קמא. כאמור, המתחמים נקבעו עבור כל עבירה בפני עצמה. לו היה המתחם מתורגם לכלל ענישה בכל עבירה, הדעת נותנת כי העונש לא היה מסתכם, כאמור, ב- 15 חודשים.

11. אנו נותנים משקל לכל אותם נסיבות לקולא, אותם בחן גם בית-משפט, דהיינו – העובדה שהמערער החזיר חלק מהכסף, הטיפול שעבר. עיינו בכל המסמכים שהוגשו לצורך זה. לצערנו, התמונה, בסופו של יום, ספק אם היא חיובית. כיוון שהזכרנו את הטיפול שעבר המערער, אנו רואים לציין כי התסקיר האחרון שמונח בפנינו, שהוא תסקיר עדכני, מיום 10.9.13, מסתיים באמירתה של קצינת המבחן, ולפיה: "לאור כל זאת, כמו גם ריבוי וחומרת העבירות בהן הורשע, איננו יכולים לתמוך, כבעבר, בהמשך קידומו של התהליך הטיפולי ואנחנו נמנעים מהמלצה". עוד אנו רואים להעיר כי תסקיר אחרון זה מסכם תהליך שתחילתו ביום 28.10.12 וסופו, כאמור, בתסקיר מיום 110.9.13. כמעט שנה שלמה של תסקירים, של טיפול, של מעקב אחרי אותו שיקום שעובר המערער, וזוהי השורה התחתונה. בנסיבות אלה, איננו יכולים לתת משקל של ממש לשיקול זה, משום שאיננו סבורים שהשיקום קיים בפועל. המערער נפלט ממסגרות שונות ולא תמיד הסתייע ביד שהושטה לו.

12. סוף דבר –
כפי שאמרנו לעיל, איננו רואים להתערב במתחמי הענישה של בית-משפט קמא ואנו מותירים אותם בעינם. התערבותנו תהיה באשר לגזר הדין, כאשר הוא משקלל את המתחמים הללו. אנו מטילים על המערער 3 שנות מאסר במקום 15 חודשים, כפי שהטיל בית-משפט קמא. אנו ערים לפער שבין הענישה שהוטלה בבית-משפט קמא לעונש שהוטל על-ידינו. חזקה עלינו מצוות הפסיקה, כי גם כאשר ערכאת הערעור מתערבת בענישה, חייבת להיות התייחסות לענישה שהוטלה בבית-משפט קמא וההחמרה צריכה עדיין "להתכתב" עם העונש שהוטל על-ידי הערכאה הדיונית. עדיין, ראינו, כאמור, להעמיד את העונש על התקופה הנ"ל, שיש בה, לשיטתנו, ביטוי מזערי לחומרת והיקף העבירות שבפנינו. ברע"פ 3642/06 הוחמרה הענישה מ- 6 חודשים מאסר בעבודות שירות ל- 30 חודשי מאסר. המערער באותו ענין פנה לבית המשפט העליון בבקשת רשות ערעור, שעניינה הפער בין הענישה בערכאה הדיונית לענישה בערכאת הערעור, ועל-כך אמר בית המשפט העליון, מפי כב' השופט א' א' לוי: "במקרה דנן לא הפער שבין העונשים אינו סביר, כי אם העונש שנגזר על המבקש מלכתחילה בבית-משפט השלום. עונש זה אינו הולם את חומרתם של המעשים שבביצועם הורשע, ובדין קבע בית המשפט המחוזי כי אין בו משום שיקלול ראוי לנסיבותיה של הפרשה. ועוד יודגש, כי אלמלא ראתה ערכאת הערעור שלא למצות את הדין עם המבקש, היה העונש הראוי על מעשיו כבד אף יותר ואף בשל כך אין הפער בין העונשים שנגזרו כה עמוק". הדברים דלעיל כאילו נכתבו בענייננו. העונש שהטיל בית-משפט קמא, לשיטתנו, אכן חורג מן הסבירות. גם, כאמור, בהינתן המתחמים שנקבעו על-ידו. שעל-כן החלטתנו היא כדלקמן. איינו מתערבים ברכיבי הענישה האחרים והם ישארו בעינם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ידיד בית המשפט

 2. מתורגמן בית משפט

 3. מתורגמן בבית המשפט

 4. זכות הגישה לבית המשפט

 5. בקשות סרק לבית המשפט

 6. הרחקה מאולם בית המשפט

 7. כללי התנהגות בבית משפט

 8. סעיף 37 לחוק בתי המשפט

 9. סעיף 76 לחוק בתי המשפט

 10. סעיף 77 לחוק בתי המשפט

 11. השוואת קולות בבית המשפט

 12. סעיף 75 לחוק בתי המשפט

 13. סעיף 77א לחוק בתי המשפט

 14. חובת ההנמקה של בית המשפט

 15. סעיף 79ב לחוק בתי המשפט

 16. וידאו קונפרנס בבית משפט

 17. הודעה לא נכונה לבית משפט

 18. בקשה לעיין בתיק בית משפט

 19. בירור תביעת חוב בבית משפט

 20. הטרדת בית המשפט שלא לצורך

 21. אי השלמת חקירה בבית המשפט

 22. העברת התיק לבית משפט אחר

 23. בקשה לשחזור תיק בית משפט

 24. בקשה להצטרף כידיד בית משפט

 25. תכלית סעיף 76 לחוק בתי המשפט

 26. העברת תביעה לבית משפט השלום

 27. אב בית הדין בית משפט השלום

 28. מחיקת תביעה בהמלצת בית המשפט

 29. בדיקה גנטית בהוראת בית המשפט

 30. בקשה לאיחוד משפחות מבית המשפט

 31. שמיעה רציפה של תיק בבית המשפט

 32. חשיפת סוד במהלך דיון בבית משפט

 33. הפרת צו בית משפט - עבירה נמשכת

 34. ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון

 35. פסילת חקיקת משנה ע''י בית המשפט

 36. בקשה "לעכב כל פעילות" בתיק בית משפט

 37. בדיקה בטחונית בכניסה לבית המשפט

 38. בקשה נוספת באותו נושא בבית המשפט

 39. בקשה מבית המשפט לבטל תוכנית בניה

 40. אי ידיעה על הקדמת דיון בבית משפט

 41. תוקף הצהרת בעל דין בדיון בבית משפט

 42. צו מבית משפט - בעלות על תכולת דירה

 43. בקשה לקיום דיון בבית המשפט של הפירוק

 44. מינוי רואה חשבון חוקר ע''י בית המשפט

 45. בקשה מבית המשפט לאישור עסקה בין חברות

 46. בית משפט לעניינים מקומיים בקרית ארבע

 47. בקשה להעברת הדיון לבית המשפט בתל אביב

 48. חלוקת כספים מעוקלים שהופקדו בבית המשפט

 49. משלוח החלטות בית משפט לכתובת הלא נכונה

 50. התערבות בית המשפט בהליך מכירה בהתמחרות

 51. מתן משקל ראוי מצד בית המשפט להודאה מיידית

 52. תוספת שכר עובדי מערכת בתי המשפט משפטנים

 53. מחיקת כתב תביעה בגין הפרת צווי בית משפט

 54. ביקש מבית המשפט להצהיר כי הוא יליד ישראל

 55. טענת שקר של עו''ד בבקשת דחייה לבית המשפט

 56. העברת תביעת פלת''ד בבית משפט השלום למחוזי

 57. אי התקדמות תביעה בבית משפט במשך שנים רבות

 58. בקשה להעברת תביעה לבית המשפט לענייני משפחה

 59. שימוש לרעה בהליכי בית המשפט - מחיקת טענות

 60. בקשה להעברת הדיון לבית המשפט לענייני משפחה

 61. הכרזה על אדם כפסול דין ע''י בית משפט אזרחי

 62. סילוק תביעה עקב הליך מקביל בבית משפט בחו''ל

 63. אי התייצבות לדיון בבית המשפט לעניינים מנהליים

 64. דוגמאות לפסילת שאלות בבחינות הלשכה על ידי בית המשפט

 65. מיצוי הליכים בעניין תכנון ובניה לפני פניה לבית המשפט

 66. התערבות בית המשפט העליון בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה

 67. בקשה להעברת הדיון לבית משפט לעניינים מנהליים בירושלים

 68. מחיקת תביעת אישה בבית משפט בגלל תביעה בבית הדין הרבני

 69. לא היה מיוצג בתקופה לגביה נקבע כי פעל מתוך זלזול בבית המשפט

 70. נטען כי החלטתו של בית משפט קמא נסמכת על תמונות ישנות ולא עדכניות

 71. נטען כי בית המשפט לא נתן משקל מספיק לנסיבותיו האישיות, ובמיוחד להתמכרות

 72. נטען כי בית המשפט לא ייחס את המשקל הראוי להמלצת שירות המבחן ולאפשרות לשיקום

 73. עתירה על מנת שבית המשפט יורה למשיבים לאפשר לילדיהם ללמוד בכתה ז' בחטיבת הביניים

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון