תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

השופטת ורדה וירט-ליבנה
1. לפנינו בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה (ב"ל 57875-05-12; סגנית הנשיא איטה קציר), בו נדחה ערעורו של המבקש על החלטת ועדת הרשות שהתכנסה לפי תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956 (להלן גם התקנות) מיום 22.5.12.

הרקע לבקשת רשות הערעור:
2. המבקש עבר אירוע לבבי ביום 29.10.92 שהוכר כפגיעה בעבודה, ונקבעה לו נכות יציבה בשיעור של 25% לפי פריט ליקוי 19(1)ג2 לתוספת לתקנות בתחולה מיום 1.5.93, ללא הפעלת תקנה 15.
המבקש הגיש בינואר 2011 בקשה לקביעת דיון מחדש בדרגת הנכות לפי תקנה 17 לתקנות, בטענה כי הנכות הביאה לירידה ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסותיו. ועדת הרשות (להלן גם הוועדה) התכנסה ביום 1.11.11 וקבעה כי אין מקום להגדיל את נכותו של המבקש מהנימוק כי לא נכותו היא שהביאה לירידה הניכרת בהכנסותיו אלא "כפי שנטען בזמנו ע"י התובע עצמו – מצב כלכלי וכו'". הוועדה ציינה כי המבקש המשיך בעיסוקו כעצמאי ובעל עסק לממכר נעליים כ-13 שנים לאחר הפגיעה.
3. המבקש הגיש ערעור לבית הדין האזורי כנגד ההחלטה האמורה, וביום 22.4.12 ניתן פסק דין בהסכמת הצדדים (ב"ל 17753-12-11; השופט אסף הראל, להלן גם פסק הדין הקודם) בו נקבע כי עניינו של המבקש יוחזר לועדה על מנת שתדון בתלונתו כפי שבאה לידי ביטוי בחוות הדעת של עובדת השיקום מיום 15.8.11 ולפיה "מאז פיטוריו מעבודתו בקפיטריה בבי"ס מתלונן על מצוקה כלכלית, מנסה לחפש עבודה, שולח קורות חיים, אך אינו מתקבל במיוחד כאשר נדרש להציג אישורים על מצב רפואי". בפסק הדין הונחתה הוועדה לקבוע האם לאור תלונות אלה יש מקום לשנות את החלטתה הקודמת.
הוועדה התכנסה מכוח פסק הדין הקודם ביום 22.5.12 ולא שינתה ממסקנתה הקודמת. בנימוקיה נכתב בין השאר כי: "לאור כל האמור לעיל ובהתייחס בכובד ראש לאמור בפס"ד, סבורה ועדת הרשות כי לא הנכות בגין הפגיעה הנדונה הביאה ל'מצוקה הכלכלית' ובשים לב 'למקצועו ולגילו' מסוגל בהחלט להמשיך בעיסוקו, כפי שאכן עשה בפועל מספר שנים לא מבוטל לאחר הפגיעה הנדונה".
המבקש ערער על ההחלטה, ובית הדין האזורי, בפסק דינו מושא בקשת רשות הערעור, קבע כי לא נפל בהחלטה פגם המצדיק קבלת הערעור, והוועדה קיימה את הוראות פסק הדין הקודם. מכאן בקשת רשות הערעור שלפנינו.
4. הצדדים הסכימו כי בקשת רשות הערעור תידון כאילו ניתנה הרשות, והוגש ערעור על פי הרשות, וזאת בהתאם לקבוע בתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991.

טענות הצדדים:
5. בבקשת רשות הערעור נטען, כי הוועדה לא מלאה אחר הוראות פסק הדין הקודם אלא רק חזרה על מסקנותיה. על פי הטענה, הוועדה לא התייחסה במנומק לטענת המבקש שעולה מחוות דעת פקידת השיקום מיום 15.8.11, כפי שנדרשה לעשות בפסק הדין הקודם. עוד נטען כי היה על הוועדה להתייעץ עם מומחה ברפואה פנימית או קרדיולוגיה טרם מתן ההחלטה, כאשר אופי נכותו מגביל את יכולותיו הגופניות לעבוד. בנוסף נטען כי הוועדה לא התייחסה לסיכויי המבקש למצוא עבודה בהתחשב בשיקולים האחרים, דוגמת גילו, מקצועו והבעייתיות שבמצבו הרפואי. כמו כן טוען ב"כ המבקש כי נפל פגם בהרכב הוועדה.
ב"כ המוסד לביטוח לאומי, מנגד, טוענת כי דין בקשת רשות הערעור להידחות והוועדה מלאה אחר הוראות פסק הדין הקודם. לטענתה, הוועדה הגיעה למסקנה כי הירידה בהכנסות המבקש אינה קשורה לפגיעה בעבודה ולנכות שנקבעה לו בגינה, ולכן לא מתקיים התנאי הנדרש להפעלת תקנה 17 בעניינו.

דיון והכרעה:
6. לאחר שנתנו דעתנו לטענות הצדדים, לפרוטוקול הוועדה, חוות דעת פקידת השיקום, ולהוראות פסק הדין הקודם, הגענו לכלל מסקנה כי דין בקשת רשות הערעור להתקבל כך שעניינו של המבקש יוחזר לועדת רשות בהרכב אחר, על מנת שתדון מחדש בתלונותיו ותנמק את החלטתה לאור כל המסמכים הרלוונטיים, לרבות חוות דעת עובדת השיקום מיום 15.8.11.
7. עיון בהחלטת הוועדה מלמד כי הוועדה לא מלאה אחר הוראות פסק הדין הקודם כנדרש. כפי שצוין לעיל, הוועדה נדרשה בהוראות פסק הדין הקודם לדון בתלונתו כפי שבאה לידי ביטוי בחוות דעת פקידת השיקום ולפיה המבקש, מאז פיטוריו, מנסה לחפש עבודה אך אינו מתקבל, במיוחד כאשר נדרש להציג אישורים על מצבו הרפואי.
מנימוקי הוועדה עולה כי אין בהם התייחסות כלל לטענה האמורה. הוועדה בנימוקיה ציינה כי היא נצמדת לנוסח תקנה 17 לתקנות, והפנתה להחלטות בפרוטוקולים קודמים מיום 4.8.04, 27.10.04, 23.1.07 ולפרוטוקול בעניין תקנה 17 מיום 1.11.11, בלי שפירטה את המסקנות שעלו מפרוטוקולים אלה. בנוסף הוועדה הפנתה להחלטת ועדה רפואית לעררים מיום 1.3.07 לעניין יכולתו של המבקש לחזור לעבודתו. יצוין, כי הפרוטוקולים אליהם מפנה הוועדה הינם פרוטוקולים ממועדים שקדמו באופן משמעותי למועד מתן חוות הדעת על ידי פקידת השיקום, ואין אנו סבורים כי יש בכך משום הנמקה מספקת ומתן מענה להוראות בפסק הדין הקודם. בכך, נפלה טעות משפטית בהחלטת הוועדה.
בנסיבות אלה, לאור החלטת הוועדה, וכאשר עניינו של המבקש כבר הוחזר לוועדה בהוראות פסק דין קודם, נוצר הרושם כי הוועדה נותרה "נעולה" בעמדתה, באופן שמייתר את הצורך להחזיר את עניינו של המבקש לפניה שוב. על כן, תוצאת הדברים היא כי עניינו של המבקש יוחזר לועדת רשות בהרכב חדש.
8. סיכומו של דבר: בקשת רשות הערעור מתקבלת כך שעניינו של המבקש יוחזר לועדת רשות בהרכב אחר, על מנת שתדון מחדש בתלונותיו ותנמק את החלטתה לאור כל המסמכים הרלוונטיים, לרבות חוות דעת עובדת השיקום מיום 15.8.11.
המוסד לביטוח לאומי ישא בשכ"ט עו"ד בערעור זה בסך של 3,500 ₪, אשר ישולמו למבקש תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד למועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון