בקשה לאכיפת שעבודים ולמינוי כונס נכסים קבוע לטובת הבנק

בקשה לאכיפת שעבודים ולמינוי כונס נכסים קבוע לטובת הבנק

במסגרת הבקשה ביקש הבנק להורות על אכיפת השעבודים, בהתאם לאגרות החוב, שהעתקן צורפו כנספחים 7 ו-8 לבקשה, ולמינויו של עו"ד רון חכים ככונס נכסים קבוע לאכיפת השעבודים הספציפיים והשעבוד השוטף שפורט באגרות החוב.

2. ביום 05/01/14 הוגשה הבקשה וכן בקשה דחופה למינוי כונס נכסים זמני במעמד צד אחד.

בקשת הבנק למינוי כונס נכסים זמני נעתרה בהחלטה מיום 05/01/14 ועו"ד רון חכים מונה ככונס נכסים זמני על נכסיה וזכויותיה של החברה, מכוח אגרות החוב. הדיון במעמד הצדדים נקבע ליום 14/01/14.

3. מעיון בבקשת הבנק עולה, כי בתאריך 20/02/11 פתח הבנק לחברה, על פי בקשתה, חשבון עובר ושב, שמספרו 10913 (להלן: "החשבון"), כאשר על פי תנאי החשבון ובהסכמת הצדדים נקבע, כי הבנק יהיה רשאי בכל עת ועל פי רישומי הבנק לדרוש את סילוק יתרת החובה בחשבון וכי על החברה לשלם לבנק מיד עם דרישתו הראשונה את הסכום הנדרש, בתוספת עמלות והוצאות.

4. סך יתרות החובה של החברה לבנק, לנוכח מתן אשראי, הלוואות, העמדת מסגרות אשראי וכו', עומד נכון ליום הגשת הבקשה (05/01/14) על סך של 1,865,867 ₪.

5. החברה יצרה שני שעבודים על נכסיה לטובת הבנק: שעבוד קבוע על ציוד, כמפורט באגרת חוב, ללא הגבלה בסכום מיום 07/07/11, אשר נרשם אצל רשם החברות, ושעבוד שוטף על כל המפעל, הנכסים, הזכויות וכו', להבטחת כל חוב של החברה ללא הגבלה בסכום מיום 10/03/11, אשר נרשם אצל רשם החברות ביום 22/03/11.

6. יצוין, כי השעבוד השוטף של הבנק הינו פרי פסו עם בנק לאומי לישראל בע"מ, בהתאם להסכם שנקשר בין הבנקים.

7. מהבקשה עולה, כי לבנק נודע לאחרונה שביום 04/08/11 נחתם בין החברה לבין חברה בשם אי.אם.טי טכנולוגיות ייצור אלקטרוניקה בע"מ (להלן: "אי.אם.טי") הסכם רכישת פעילות, במסגרתו מכרה החברה, ללא אישור הבנק, את הרכוש הקבוע והציוד המשמש את החברה לצורך פעילותה ואשר שועבד לבנק לחברת אי.אם.טי וזו התמקמה ופועלת מהשטח שהושכר לחברה.

8. עוד נודע לבנק, כי בקשת פירוק כנגד החברה הוגשה על ידי מר ארתור שלייפר, עובד החברה, ביום 25/11/13 (פר"ק 47373-11-13) וזו נקבעה לדיון בפני כב' השופט א. קיסרי ליום 07/01/14.

9. בנסיבות אלה, נטען על ידי הבנק, כי על פי תנאי ההסכמים שנקשרו בין הבנק והחברה, עומדת לבנק הזכות להעמיד את יתרות החובה של החברה לפירעון מיידי.

10. לדיון שהתקיים ביום 07/01/14 בפני כב' השופט א. קיסרי לא התייצב מי מטעם החברה, חרף זימונו כדין, וכונס הנכסים הזמני, עו"ד ריבנוביץ, ב"כ בנק לאומי לישראל בע"מ, והמפרק הזמני הודיעו, כי הושג הסדר, לפיו כונס הנכסים הזמני יפעל למימוש ציוד החברה המשועבד בשעבודים ספציפיים בעיקר לבנק, לבנק לאומי לישראל בע"מ וכן לבנק מזרחי בע"מ ולחברת אמפא קפיטל בע"מ, ואילו המפרק הזמני יעסוק בגביית כספי חובות, המגיעים לחברה, כאשר כספים שיתקבלו ממימוש השעבודים הספציפיים יועברו לכונס הנכסים הזמני ולנושים המובטחים וכך גם חובות שהינם בדין קדימה, שיועברו אף הם לכונס הנכסים הזמני.

ב"כ בנק לאומי לישראל בע"מ, עו"ד ריבנוביץ, הבהיר, כי מרבית הנכסים המשועבדים בשעבודים קבועים משועבדים לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ וכי התקיימה פגישה עם ב"כ חברת אי.אם.טי ומנהלה, לאחר שנודע כי חברת אי.אם.טי רכשה את הציוד והפעילות של החברה.

עו"ד ריבנוביץ הבהיר, כי התגבש מתווה עקרוני, שאינו כולל פרטים מדויקים, במסגרתו ייעשה ניסיון למכור לחברת אי.אם.טי את הפעילות ונכסי החברה, כאשר מנהל חברת אי.אם.טי ציין, כי חברת אי.אם.טי כבר שילמה סך של 350,000 ₪ וכן סכום של 1,200,000 ₪, בגין חובות החברה לספקים. בנוסף צוין על ידי עו"ד ריבנוביץ, כי נמסר מטעם נציגי חברת אי.אם.טי, כי לחברה חובות נוספים בסך של כ-3,500,000 ₪. עוד ציין עו"ד ריבנוביץ, כי לאחר קבלת מידע רב יותר, יישקלו הצעדים המשפטיים שיינקטו, ככל שיינקטו.

במסגרת הדיון ניתן על ידי כב' השופט א. קיסרי פסק דין, אשר הורה על פירוקה של החברה ועל המשך תפקידו של המפרק הזמני, עו"ד מאיוסט. כן קבע כב' השופט א. קיסרי בהחלטה, כי אין בדעתו להתערב בהסדר שהושג בין כונס הנכסים הזמני והמפרק הזמני.

11. לדיון שהתקיים ביום 14/01/14 לא התייצבו נציגי החברה ו/או מי מהם וכונס הנכסים הזמני דיווח אודות הפעילות שביצע עם מינויו ככונס נכסים זמני וממצאיו. מדבריו עולה, כי עומדות על הפרק שתי אפשרויות-האחת, הגשת בקשה לביטול ההסכם שנקשר בין החברה לבין אי.אם.טי ומתן היתר לכונס הנכסים לתפוס את נכסי החברה בחצריה של חברת אי.אם.טי. השנייה-לפעול למכירת נכסי החברה לחברת אי.אם.טי, כאשר התקבול שיתקבל יחולק לפי דיני הנשייה בין הנושים המובטחים, כאשר סכום מסוים מתוך התקבול שיוגדר כתמורה עבור פעילות החברה, להבדיל מנכסי החברה והמוניטין המשועבדים בשעבוד ספציפי, ייזקף לטובת השעבוד השוטף ויחולק אף הוא בהתאם לדיני הנשייה, תחילה לנושים בדין קדימה.

כונס הנכסים הזמני אף הבהיר, כי נכסי החברה הינם בעיקרם מכונות גדולות ואחודות, ששינוען יקר ומכביד ועתיד להפחית מהתמורה שתתקבל בגינן.

12. כונס הנכסים הזמני ציין, כי בעת הזאת מבוצעת שמאות של נכסי החברה ובדעת כונס הנכסים לפעול לגיבוש הסכם עם חברת אי.אם.טי. כונס הנכסים הזמני הוסיף ואמר, כי מתווה זה יאפשר הן שמירת מקום עבודה של אותם עובדים המועסקים היום על ידי חברת אי.אם.טי והן תשלום לנושים בגין הבטוחות ששועבדו לטובתם. לדבריו, ככל שיושג הסכם, יובא זה לאישור בית המשפט.

13. ב"כ הכנ"ר, שנכח בדיון, ציין, שיש לוודא שהעסקה בין החברה וחברת אי.אם.טי איננה עסקה שתכליתה להבריח נכסים מהנושים וכן כי התמורה בגין הציוד תהא הולמת. עוד ציין ב"כ הכנ"ר, כי לכנ"ר אין התנגדות למינוי כונס הנכסים הזמני לכונס נכסים קבוע.

14. התמונה שהצטיירה בפניי הינה, כי החברה נקלעה לחובות, אינה עומדת בתשלום חובותיה לנושים, ניתן כנגדה צו פירוק ונכסיה לרבות הנכסים המשועבדים, נמכרו על ידה, בלא ידיעת הבנקים, לחברת אי.אם.טי. תמונה זו והוראות ההסכמים שנחתמו בין החברה והבנק אכן מבססים את זכותו של הבנק לגבש את השעבודים ולעתור לאכיפתם, כקבוע בפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983.

15. לאחר ששמעתי את דברי כונס הנכסים ואת דברי ב"כ הכנ"ר וכן שבתי ועיינתי בכתבי הטענות ונספחיהם, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין הבקשה להתקבל ויש להורות, אפוא, כי שעבודי הבנק, המפורטים בנספחי הבקשה, התגבשו ובאופן המזכה את הבנק לאכוף את אגרות החוב.

לפיכך, ניתן בזאת פסק דין, האוכף את השעבודים שניתנו על ידי החברה לבנק דיסקונט לישראל בע"מ.

לצורך אכיפת השעבודים, אני ממנה בזאת את עו"ד רון חכים ככונס נכסים לנכסי החברה.

לנוכח ההסכמה שקיבלה ביטויה בפרוטוקול הדיון בתיק פר"ק 47373-11-13 מיום 07/01/14, יחול המינוי אף על אכיפת השעבודים של בעלי השעבודים הנוספים. ואולם, כונס הנכסים ימציא תוך 7 ימים מהיום הודעה, כי האמור הינו על דעת בעלי השעבודים האחרים.

אני מסמיכה את כונס הנכסים לקבל לרשותו את נכסי החברה המשועבדים וכן את רכוש החברה מכל מין וסוג שהוא, הנמצאים במשרדי החברה, מחסניה ובכל מקום שהוא, וכן מקנה לכונס הנכסים את כל הסמכויות לפי מסמכי השעבודים.

להסרת ספק מובהר בזאת, כי כונס הנכסים אינו מוסמך בשלב זה למכור את הרכוש במלואו או בחלקו, אלא יקדים ויגיש בקשה למתן הוראות, ככל שיבקש לפעול כאמור.

כונס הנכסים יגיש דו"ח ראשוני, תוך 7 ימים מהיום, ולאחר מכן אחת ל-30 יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מעמד כונס נכסים

 2. כונס נכסים באנגליה

 3. כונס נכסים נכס מכביד

 4. עורך דין כינוס נכסים

 5. ביטול צו כינוס נכסים

 6. פסיקה בנושא כונס נכסים

 7. השהיית הליך כינוס נכסים

 8. נזקים לדירה בכינוס נכסים

 9. זכות הקיזוז בכינוס נכסים

 10. תשלום ארנונה כינוס נכסים

 11. פיגור בתשלום לקופת הכינוס

 12. אי גילוי מידע לכונס נכסים

 13. עיכוב ביצוע צו כינוס נכסים

 14. עיכוב מינוי כונס נכסים זמני

 15. משכורות עובדים בכינוס נכסים

 16. צו כינוס נכסים נגד אדם פרטי

 17. בקשה לפדיון נכס בכינוס נכסים

 18. ביטול הסכם רכישה מכונס נכסים

 19. שיקולים במתן צו כינוס נכסים

 20. אחריות כונס נכסים כלפי החייב

 21. תביעת חוב של בנק לכונס הנכסים

 22. מינוי כונס נכסים לאחר פסק דין

 23. בקשה של נושה לצו כינוס נכסים

 24. פיטורי עובדים ע''י כונס נכסים

 25. תפיסת חזקה ברכב ע''י כונס נכסים

 26. פיצויים על הגשת בקשת כינוס נכסים

 27. ההלכה בנושא מינוי כונס נכסים זמני

 28. אחריות הבנק על רשלנות כונס נכסים

 29. מינוי כונס נכסים שהינו נושה מובטח

 30. פינוי דירה ומסירת מפתח לכונס נכסים

 31. בקשה לאכיפת שעבוד מינוי כונס נכסים

 32. אי שיתוף פעולה של החייב עם כונס הנכסים

 33. בקשה להסמיך כונס נכסים לחתום על מסמכים

 34. בקשת כונס נכסים להורות לחתום על מסמכים

 35. שכר כונס נכסים בגין מכירת זכויות בדירה

 36. מכירת נכס בכינוס נכסים - חוות דעת שמאי

 37. מינוי כונס נכסים למכירת דירה של בני זוג

 38. האם אפשר לבטל מינוי כונס נכסים על מקרקעין ?

 39. ביטול מכירת דירה בכינוס נכסים עקב כיסוי החוב

 40. תשלום על אי השתתפות בהתמחרות אצל כונס נכסים

 41. כספים שנותרו אצל כונס נכסים לאחר מימוש הנכס

 42. בקשת כונס נכסים לפרסם תרחישי הערכה בהסדר חוב

 43. מינוי כונס נכסים זמני על נכסים משועבדים לבנק

 44. העברת זכויות בדירה לבן משפחה לפני כינוס נכסים

 45. תביעה בבית משפט לתביעות קטנות נגד חברה בכינוס נכסים

 46. בקשה לאכיפת שעבודים ולמינוי כונס נכסים קבוע לטובת הבנק

 47. הסדרת חובות דיירים קודמים לפני קניית דירה מכונס נכסים

 48. זכויות בעל הערת אזהרה נשמרות גם בהליכי פירוק / כינוס נכסים

 49. ערעור על החלטת כונס הנכסים לדחות תביעות החוב בשל האיחור בהגשתן

 50. האם פעל בניגוד עניניים בין תפקידו ככונס נכסים,לבין היותו ב"כ הזוכים

 51. מינוי כונס נכסים זמני עוד לפני דיון בבקשת כינוס (חשש להברחת נכסים)

 52. תביעה שהגיש עו"ד כונס נכסים לפירוק השיתוף במקרקעין לצורך מימוש עיקול

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון