בקשה לפי סעיף 74 לחסד"פ

בקשה לפי סעיף 74 לחסד"פ

הקובע: "הוגש כתב אישום בפשע או בעוון, רשאים הנאשם וסניגורו, וכן אדם שהסניגור הסמיכו לכך, או, בהסכמת התובע, אדם שהנאשם הסמיכו לכך, לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה וכן ברשימת כל החומר שנאסף או שנרשם בידי הרשות החוקרת, והנוגע לאישום, שבידי התובע ולהעתיקו".

החובה להעביר את מלוא חומר החקירה לידי ההגנה, נגזרת מזכות העיון, אשר תכליתה לאפשר לנאשם לקיים את הזכות למשפט הוגן, באופן שבו תינתן לנאשם הזדמנות מלאה להכין את הגנתו נגד האישומים המיוחסים לו (בש"פ 9322/99 מסארווה נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(1) 376, 381 (2000)).

ביהמ"ש העליון קבע, כי אין לכלול בגדר המונח "חומר חקירה" חומר שאינו קשור במישרין לאישום או לנאשם ושהרלוונטיות שלו לאישום היא גבולית, רחוקה ושולית (בג"ץ 233/85 אל הוזייל נ' מדינת ישראל, פ"ד לט(4) 124 (1985)).

בנוסף נפסק, כי הגישה המרחיבה בעניין זכות העיון בחומר חקירה אינה חסרת גבולות, שכן עלולה היא שלא לתרום להגנת הנאשם ואף לפגוע בזכויות המוגנות של אחרים באופן לא מידתי וללא הצדקה (בג"ץ 620/02 התובע הצבאי הראשי נ' בית הדין הצבאי לערעורים, פ"ד נז(4) 625, 633 (2003)).

בענייננו יפים הדברים שנקבעו בבש"פ 3099/08 אברהמי נ' מדינת ישראל ( 23.2.09(:

"אין להסתפק באפשרויות הגנה ערטילאיות שאינן נראות לעין, ואין ליתן יד ל"מסע דיג", שאין רואים את תכליתו המעשית. יש צורך ביסוד של ממש להשערה של הנאשם כי החומר ישפיע על בירור האישום נגדו. יתרה מכך, ככל שהזיקה בין החומר הנדון לבין השאלות שבמחלוקת במשפט רחוקה יותר, והזיקה בין החומר לפוטנציאל ההגנה של הנאשם קטנה יותר, כך גובר המשקל הניתן לשיקולים אחרים, כגון הפגיעה שעלולה להיגרם לעדים, בהם לקורבנות ולצדדים שלישיים. באיזון זה, זכותו של הנאשם למשפט הוגן אמורה להכריע באיזון חזיתי מול השיקולים הנוגדים, אולם כאשר האפשרות של הפגיעה בזכותו רחוקה - כך גובר משקלם של השיקולים הנגדיים".

עוד יש ליתן את הדעת בסוגיה שבפנינו לדבריו הבאים של כב' השופט עמית בבש"פ 8252/13 מדינת ישראל נ' שיינר ( 23.1.2014):

"כשלעצמי, אני סבור כי נקודת המוצא לדיון צריכה להיות טכנית: אם החומר נמצא בידי התביעה יחול סעיף 74 לחסד"פ, ואם החומר אינו בידי התביעה יש להעדיף את סעיף 108 לחסד"פ. עם זאת, אין מדובר בכלל בלתי עביר, ותיתכן גם בדיקה מהותית של החומר המבוקש במסגרת דיון לפי סעיף 74 לחסד"פ, על מנת לבחון אם מדובר בחומר שנמצא בליבת המחלוקת ואם החומר צריך היה להיות בשליטתה של התביעה".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשת רשות להגן

 2. בקשה להפחתת הון

 3. בקשה לחיקור דין

 4. בקשה להחלפת נתבע

 5. בקשה להחלפת מותב

 6. בקשה להסרת חסיון

 7. בקשה לאשרת ביקור

 8. תשובה לבקשה בכתב

 9. בקשה לתעודת עולה

 10. בקשה לייחוד דירות

 11. בקשה לצירוף נתבעת

 12. בקשה להוספת מוצג

 13. בקשה לצירוף משיבים

 14. בקשה להבהרת פס''ד

 15. בקשה לרישום ראשון

 16. בקשה להבהרת החלטה

 17. בקשה למתן צו מרווה

 18. בקשה למתן צו הגנה

 19. בקשה לשינוי החלטה

 20. בקשה לדיור ציבורי

 21. בקשה להפסקת תובענה

 22. בקשה לצרף תובע נוסף

 23. בקשה להקמת תחנת דלק

 24. בקשה להעיד פעם שנייה

 25. בקשה להפרדת אישומים

 26. בקשה לדחיית המשך משפט

 27. בקשה לפי סעיף 74 לחסד"פ

 28. בקשה לביטול צו חיפוש

 29. בקשה לביטול צו כינוס

 30. בקשה להחזרת ילד חטוף

 31. בקשה לא להעסיק עובדים

 32. בקשה למתן פרטים נוספים

 33. קבלת בקשה למחיקת כותרת

 34. בקשה לביטול החלטת משקם

 35. בקשה להצטרף כתובע נוסף

 36. בקשה לאישור הסדר מיזוג

 37. בקשה רשמית לקבלת חופשה

 38. בקשה לאשר ביקור עצורים

 39. בקשה להגשת תביעה שכנגד

 40. בקשה למתן הוראות פירוק

 41. בקשה למתן הוראות לנאמן

 42. בקשה להרשות לתקן תביעה

 43. בקשה להחזיר עובד לעבודה

 44. בקשה להסרת מפגעי בטיחות

 45. בקשה לקיצור תקופת צינון

 46. בקשה לפסילת החלטות משקם

 47. בקשה למתן צו אנטון פילר

 48. בקשה לחלוקה ואיחוד דירות

 49. בקשה לקבלת רשימת לקוחות

 50. בקשה למסירת החזקה בדירה

 51. בקשה לקיים אסיפות עובדים

 52. בקשה למניעת השעיה מעבודה

 53. בקשה לתקן את סכום התביעה

 54. בקשה לצירוף נתבע פורמאלי

 55. בקשה מהשופט לפסול את עצמו

 56. בקשה למתן צו למסירת פרטים

 57. בקשה לסילוק תובענה על הסף

 58. בקשה לחשיפת הקלטות ותמלילים

 59. הגשת אותה בקשה לשתי ערכאות

 60. בקשה מטעם המדינה לסגור עסק

 61. בקשה למתן החלטה בהעדר תגובה

 62. בקשה לאיסור פרסום הליך משפטי

 63. בקשה לרישום ילד במשרד הפנים

 64. בקשה לאישור חלוקה - סעיף 303

 65. הגשת בקשות חוזרות באותו עניין

 66. בקשה לפסילת תוכנית בניין עיר

 67. החלטה הדוחה בקשה לדחות תביעה

 68. בקשת דירקטור לקבל ייעוץ משפטי

 69. החלטה לא לדון בבקשת אשרת שהייה

 70. בקשה לחייב לנהל מו"מ עם ההסתדרות

 71. בקשת ארכה עקב טעות במניין הימים

 72. בקשת אישה להגיש תביעה נגד בעלה

 73. בקשה לביטול רישום בלוח הזכויות

 74. התנגדות לבקשה למתן פרטים נוספים

 75. בקשה לביצוע טיפול רפואי ניסיוני

 76. בקשה לביטול החלטה לאשר תביעת חוב

 77. בקשה לפטור מעירבון בבית המשפט העליון

 78. בקשה להארכת פסילה עד תום ההליכים

 79. בקשה להוספת פלוגתא לרשימת הפלוגתאות

 80. בקשה לביטול החלטת לשכת רואי חשבון

 81. בקשה דחופה למתן הוראות למפרק הזמני

 82. בקשת מפרק למתן הוראות לחלוקת כספים

 83. בקשה לקבלת ראיון טלויזיוני לא ערוך

 84. בקשה לביטול מחיקת התביעה מחוסר מעש

 85. בקשה למחיקת תביעה בגין שירותי עגינה

 86. בקשה להעביר לקופת כינוס כספים ממכירה

 87. בקשת מנהל מיוחד למימוש זכויות החייב

 88. בקשה למתן צו הצהרתי ביטול הפסקת עבודה

 89. בקשה לביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד

 90. בקשה לפרסום הליך שהתנהל בדלתות סגורות

 91. בקשת יורשים לבטל העברת דירה בגלל אלצהיימר

 92. יש לקבל בקשת צד כי יוגש תרגום מאושר של מסמך בשפה זרה

 93. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון