חזקת החפות

סעיף 34 כב' לחוק העונשין, קובע כי אדם לא ישא באחריות פלילית לעבירה אלא אם כן היא הוכחה מעבר לספק סביר. בחובה זו להוכיח אשמה פלילית מעבר לספק סביר משתלבת חזקת החפות. זוהי חזקה ראייתית המחייבת זיכוי הנאשם מקום שלא הובאו ראיות מספיקות להוכחת אשמתו. יסוד הספק הסביר עוסק בשאלת דיותן ומשקלן של הראיות המפלילות והוא עונה לשאלה האם הופרכה חזקת החפות אם לאו. ככאלה חזקת החפות ועקרון הספק הסביר, אינם מושגים חופפים אלא מושגים המשלימים זה את זה. בית המשפט פסק כי היקפו של הספק הסביר נעוץ באיזון הראוי בין ההגנה על חזקת החפות לבין אינטרס החברה להתגונן מפני עבריינים. ספק סביר המצדיק זיכוי הוא ספק המותיר, על פי מבחני השכל ישר, הגיון ונסיון חיים, שאלה אמיתית באשר לאשמת הנאשם. לא כל ספק שהוא, ויהא המרוחק והדמיוני ביותר, עונה למבחן זה. עוד נפסק כי מבחן הספק הסביר הוא איפוא מבחן השכל הישר וניסיון החיים ובשאלה מהו הספק הסביר, שהיו שנטו שלא להגדירה כלל אלא להותירה לנסיבות כל מקרה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון