סעיף 84 לפקודת הנזיקין

התכלית של "זכות החזרה" של קרנית
על פי בסעיף 84 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], אשר חל על חבותו של מי שחוזרים עליו לפי סעיף 9(א) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. בית המשפט העליון פסק כי ההכרה בזכות השתתפות בין חייבים לפי סעיף 9 אף מתיישבת עם הגיונו ותכליתו של הסעיף ושל חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. לסעיף 9 מטרות עונשיות והרתעתיות כלפי מי שלא דאג לביטוח מתאים וכלפי מי שאילו היה נפגע בעצמו, לא היה זכאי לפיצויים, על-פי סעיף 7 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, בשל פסול כלשהו בהתנהגותו. הותרת הפתח לחזור אל מי שמקיימים תנאים אלה, במסגרת תביעת השתתפות, עשויה לתרום להגשמת המטרות האמורות. זכות ההשתתפות אף איננה מתנגשת עם עקרון ייחוד העילה הקבוע בסעיף 8 לחוק הפיצויים, שכן היא מוגבלת למי שמלכתחילה היה חייב כלפי קרנית במסגרת סעיף 9 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. זכותה של קרנית לחזור אל מי מבין החייבים המנויים בסעיף 9 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, שהיא רואה לנכון לחזור אליו אף היא איננה נפגעת, שכן במישור היחסים שבין קרנית לבין כל אחד מן החייבים, חייב כל אחד מהם לשפות את קרנית בגין מלוא סכום הפיצויים ששילמה. קביעת חלקו של כל חייב היא אך במישור היחסים שבין החייבים לבין עצמם.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון