תאונת דרכים - האם אפשר להגיש תביעה אישית נגד נהג ? ייחוד עילה

תביעה אישית נגד נהג ?
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע את מי תובעים בתאונת דרכים, החוק בא לקבוע, בתחום שבו הוא דן, פיצויים לנפגעי תאונות הדרכים, הסדר ייחודי השונה מדיני הנזיקין. הדבר החשוב שנקבע בחוק הוא ביטול האשם שהוא היסוד הדומיננטי בעוולת הרשלנות וקביעת אחריות מוחלטת בשילוב עם ביטוח אישי, ביטוח אחריות וביטוח סטטוטורי מיוחד באמצעות קרנית, במקרים מסוימים הקבועים בחוק.

מהו עקרון ייחוד העילה ?
כדי להגשים מטרה זו קבע המחוקק את עקרון "ייחוד העילה" שבא במקום תביעת הנזיקין. אם הנזק נובע מפגיעת גוף, אין למזיקים על פי החוק זכות חזרה על המזיקים מכוח חוק אחר, כשם שאין הניזוק בתאונת הדרכים זכאי לתבוע מחוץ למסגרת החוק.

החוק קבע הסדר שבו האחריות יוחדה לנוהג ולמתיר השימוש ואילו מזיקים אחרים פטורים מאחריות. יחוד העילה וקביעת העיקרון של אחריות מוחלטת באה להבטיח לניזוק פיצוי מהיר ולפיכך העדיף המחוקק מתן פטור מכל חובת השתתפות של מזיק אחר.

סעיף 4(א) לחוק, השמיט המחוקק את הוראת סעיף 84 לפקודת הנזיקין, שדנה בהשתתפות בין מזיקים. השתתפות בין מזיקים קיימת כאשר לפי הדין המהותי המזיק האחר חב אף הוא בפני הניזוק ולפיכך מזיק שאינו אחראי מבחינת המשפט המהותי כלפי הניזוק, אינו מזיק ולכן אין חלים עליו הכללים בדבר מעוולים יחד. כך גם נקבע לגבי זכות החזרה שבסעיף 9(ב) לחוק.

בית המשפט העליון, מפי השופטת נתניהו, פירש את המלים "חבותו של מי שחוזרים עליו... תהיה לפי פקודת הנזיקין", שהחלוקה תעשה על ידי בית המשפט "על פי הצדק והיושר בהתחשב עם מידת האשם היחסי שלהם במערכת היחסים שביניהם. במערכת יחסים זו תיבדק השאלה בדבר ההשתתפות ביניהם על פי הצדק והיושר בהתחשב עם מידת האשם המוסרי של כל אחד מהם". במלים אחרות, גם כאשר מותרת זכות החזרה במסגרת החוק, אין להחיל את מבחני האשם שבפקודה.

האם יחוד העילה שקבועה בסעיף 8 לחוק שולל את עילת התביעה על פי הפקודה בשל נזק גוף "ממי שתאונת דרכים מקנה לו עילת תביעה לפי חוק זה"? שילוב הוראות הסעיפים 8 ו- 9 לחוק, מוליך למסקנה שאין תביעת השבה ולא רק נגד "אדם החייב בפיצויים לפי החוק" (זולת זכות החזרה שבסעיפים 8ו9- לחוק), אלא גם נגד "אדם שהיה חייב בפיצויים על פי הפקודה אלמלא ההוראות החוק בדבר ייחוד העילה".

כך גם נפסק בע"א 3765/95, הנ"ל, שם, עמ' 583 - 590), שהוראת ייחוד העילה היא מהותית והיא באה למנוע הכנסת שאלות של אשם בדלת האחורית ולכן לחייבים לפי החוק אין עילה לשיפוי או להשתתפות כלפי מי שאשם כמזיק על פי הפקודה, אם גרם או תרם לנזק גוף שנגרם לניזוק.

השילוב של הוראות הסעיפים 9 ו- 8, סיפא, לחוק, ממצות את זכויות החזרה שבידי החייבים על פי החוק. זכות חזרה שאינה מנויה בחוק במפורש, נשללת. שלילה זו עולה בקנה אחד עם העיקרון המהותי של ייחוד העילה שנקבע בחוק וגם בעובדה שסעיף 84 לפקודה הושמט מרשימת סעיפי הפקודה שהוחלו על החוק והכל מתוך מטרה לשלול אפשרות חזרה על מזיקים לפי הפקודה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טענת העדר עילה

 2. זכויות הילד כעילה לאימוץ

 3. הוכחת עילת הנטישה

 4. יסודות עילת העושק

 5. הגדלת מזונות – הפחתת מזונות

 6. התיישנות עילת תרמית

 7. התיישנות עילת תביעה

 8. הרעה מוחשית בתנאי עבודה

 9. נטל ההוכחה בעילת הנטישה

 10. מחיקת התביעה מחוסר עילה

 11. ייחוד העילה חוק הפלת''ד

 12. סילוק על הסף העדר עילה

 13. פסק דין על סמך עילה שונה

 14. עונש על בעילה אסורה בהסכמה

 15. האם טובת הילד יכולה לשמש עילה לאימוץ

 16. עילות אימוץ - סעיף 13 לחוק אימוץ ילדים

 17. עילת תביעה אישית בתביעה ייצוגית

 18. האם עומס בעבודה עילה להתפטרות ?

 19. עילת כפייה: סעיף 17 לחוק החוזים

 20. תשלום משכורת חלקי עילה להתפטרות

 21. תביעה בעילת רשלנות נגד רואה חשבון

 22. עילות שונות בתביעה הצהרתית כספית

 23. אי תשלום משכורת בזמן עילה להתפטרות

 24. מחיקת תביעה נגזרת בהעדר עילה אישית

 25. תביעה של הנתבע נגד התובע באותה עילה

 26. עילת סל: סעיף 31(א)(4) לחוק בתי המשפט

 27. התיישנות עילת תביעה לפני חקיקת חוק ההתיישנות

 28. האם עילת התביעה במקרקעין לא מוסדרים התיישנה ?

 29. הגשת תביעה באותה עילה לאחר פסק דין בהעדר הגנה

 30. האם ניסוח מטעה עילה לפסילת שאלות בבחינות הלשכה ?

 31. תאונת דרכים - האם אפשר להגיש תביעה אישית נגד נהג ? ייחוד עילה

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון