תאונת דרכים - קביעת מל"ל - ביטוח לאומי / קביעת מומחה בית משפט

הגשת חוות דעת מומחה לפני קביעת ביטוח לאומי
הסוגיה שעמדה בפני בית המשפט היא זו: עוד בטרם נתן המל"ל (המוסד לביטוח לאומי) את קביעתו לעניין דרגת נכותו של נפגע, מינה בית המשפט שורה של מומחים רפואיים. עוד בטרם נתן המל"ל את קביעתו האמורה, הוגשו לתיק בית המשפט חוות דעת של אחד או יותר מהמומחים שמונו. נשאלת השאלה האם חוות הדעת של שאר המומחים שמונו כאמור, אשר הוגשו לתיק בית המשפט לאחר המועד שבו נתן המל"ל את קביעתו, "גוברות" אף הן על קביעתו של המל"ל שנקבעה לפני קביעת מומחה בית משפט ?

מה הדין ?
על פי ההלכה שנפסקה המועד שבו מוגשת לתיק בית המשפט חוות דעת של מומחה רפואי, הוא המועד שבו מתחילה "שמיעת הראיות בתביעה". מועד תחילת "שמיעת הראיות בתביעה" קובע, אם בתיק תחייב הקביעה על פי דין או חוות הדעת של המומחים, שמונו ע"י ביהמ"ש על פי סעיף 6א' לחוק הפוצויים לנפגעי תאונות דרכים. נוסחו של סעיף 6ב' לחוק הנ"ל הוא כדלקמן: "נקבעה על פי כל דין דרגת נכות לנפגע בשל הפגיעה שנגרמה לו באותה תאונת דרכים, לפני שמיעת הראיות בתביעה לפי חוק זה, תחייב קביעה זו גם לצורך התביעה על פי חוק זה; ואולם בית המשפט יהיה רשאי להתיר לבעל דין בתביעה לפי חוק זה, להביא ראיות לסתור את התביעה האמורה, אם שוכנע שמן הצדק להתיר זאת מטעמים מיוחדים שיירשמו".

פרשנות וניתוח הסיטואציה
יש לקבוע, האם קיים מועד אחד בלבד של תחילת "שמיעת הראיות בתביעה", שהוא המועד שבו מוגשת לתיק בית המשפט חוות הדעת הראשונה, כאשר ממועד זה ואילך קביעה על פי דין שתינתן לא תהא מחייבת, או שמא מועד תחילת שמיעת הראיות בתביעה הוא שונה בתחומים שונים של מומחיות רפואית. אם הוגשו לתיק בית המשפט חוות-דעת של מומחה רפואי אחד או יותר, לאחר מכן ניתנה קביעה של דרגת נכות על פי דין, ולאחר מכן מי מהצדדים מבקש מינוי של מומחה רפואי בתחום נוסף - האם יש להתעלם מהקביעה על פי דין ולהורות על מינויו של מומחה נוסף?

לכל אחד משני הפירושים הנ"ל "מעלות וחסרונות". מחד גיסא, קשה לקבל גישה, שלפיה מועד תחילת שמיעת הראיות בתיק איננו אחד, אלא שקיימים מספר מועדים של תחילת שמיעת ראיות. מאידך גיסא, אם ייקבע, כי מועד הגשת חוות דעת של מומחה אחד לתיק ביהמ"ש הוא המועד של תחילת שמיעת הראיות בתיק, וכי קביעות המל"ל, הניתנות לאחר מכן, אינן מחייבות, נגיע לתוצאה, הנוגדת את תכלית חקיקתו של סעיף 6ב', שכן יהיה על בית המשפט למנות מומחה, למרות שבינתיים ניתנה קביעה על-פי דין. תכלית החקיקה של סעיף 6ב' היא, כידוע, "לחסוך" במינוי מומחים, כאשר נקבעה קביעה על-פי דין שכן עיקר תכליתו של הסעיף הוא למנוע את הצורך במינוי מומחה רפואי בקביעת דרגת נכותו עקב התאונה, כשזו כבר נקבעה על פי כל דין, על ההוצאה והטרחה הנוספים שיגרמו על ידי כך.

סיכום
מבין שני הפירושים הנ"ל בית המשפט בחר בפירוש הראשון, דהיינו כאשר החלה "שמיעת הראיות בתביעה" עקב הגשת חוות דעת רפואית לתיק ביהמ"ש, מועד זה ייחשב כמועד תחילת שמיעת הראיות בתיק גם באשר להגשת חוות דעת של מומחים בתחומים אחרים, וכל קביעה של המל"ל, שתינתן לאחר הגשתה של חוות הדעת הראשונה, לא תחייב. פירוש זה מונע קביעה בלתי הגיונית, שלפיה קיימים מספר מועדים של תחילת "שמיעת הראיות בתיק".

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עד מומחה

 2. בקשה להחלפת מומחה

 3. החלפת מומחה מוסכם

 4. מומחה טוקסיקולוגיה

 5. בקשה למנות מומחה בתחום הנפשי

 6. עדות מומחה בית משפט

 7. טעות מומחה חשבונאי

 8. ויתור על חקירת מומחה

 9. פסילת חוות דעת מומחה

 10. הסמכת מומחה - הסמכת בורר

 11. ערעור על חוות דעת מומחה

 12. פסילת מסמך שנשלח למומחה

 13. העברת תצהיר למומחה מוסכם

 14. עורך דין - מומחה רפואי ומה שביניהם

 15. חובת התייעצות עם רופא מומחה

 16. מתן פסק דין ללא חקירות מומחים

 17. הפגיעות פגימות הקטנות במיקרוטראומה

 18. ההבדל בין ''מומחה'' לבין בורר

 19. חקירת מומחה על גובה אחוזי נכות

 20. פטירת מומחה לפני דיון ההוכחות

 21. סוגיית "טובת הילד" על פי חוות דעת מומחים

 22. פסילת חוות דעת מומחה לחישוב חוב

 23. פגמים במרצפות - חוות דעת מומחה

 24. בקשה לפסול חוות דעת מומחה בתחום האורטופדי

 25. פסילת חוות דעת מומחה בתיק פלת''ד

 26. בקשה למחיקת חלקים מחוות דעת מומחה

 27. בקשה להורות למומחה להגיש חוות דעת

 28. פסיקת בית משפט על פי עדויות עורכי דין מומחים

 29. פטירת מומחה שנתן חוות דעת לבית המשפט

 30. חוות דעת מומחה בתביעה נגד ביטוח לאומי

 31. בקשה לחקור עד מומחה לאחר שמיעת הראיות

 32. צירוף חוות דעת מומחה לתצהיר עדות ראשית

 33. בקשה לבדיקה נוספת ע''י מומחה בית משפט

 34. חוות דעת מומחה לעניין מקום מושבו של אדם

 35. קביעה לפנים משורת הדין בחוות דעת מומחה

 36. בקשה לפסילת מומחה שעובד עם ביטוח לאומי

 37. בקשה להחלפת מומחה בטענה לסכסוך על שכר טרחה

 38. מכתב למומחה בית משפט הכולל טענות משפטיות

 39. תשלום עורך הדין של הלקוח על חוות דעת מומחה

 40. חוות דעת מומחה לעניין התחשבנות בין בנק ללקוח

 41. תיקון כתב תביעה לאחר חוות דעת מומחה בית משפט

 42. חוות דעת מומחה בית משפט המבוססת על מידע לא נכון

 43. מומחה רפואי מטעם בית המשפט פסק 30% נכות אורטופדית

 44. האם מומחה בית המשפט רשאי להיעזר בחוות דעת מומחה אחר

 45. תאונת דרכים - קביעת מל"ל - ביטוח לאומי / קביעת מומחה בית משפט

 46. מינוי מומחה בית הדין לעבודה שנותן שירותים לביטוח לאומי

 47. נטען שהמומחה עמו התייעצה הוועדה, אינו מומחה לפענוח CT או MRI

 48. פסילת חוות דעת מומחה שניתנה לפני חלוף המועד למשלוח מסמכים

 49. התלונן בפני הוועדה אודות אין אונות אולם לא הועמד בפני מומחה בתחום האורולוגיה

 50. נדחתה בקשת למנות מומחים רפואיים מטעם בית המשפט לפי סעיף 6א לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון