כאב וסבל סכום מקסימלי

פסק דין

תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון), תשל"ו-1976
בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ב) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרה
בתקנות אלה, "הסכום המקסימלי" - הסכום המקסימלי שנקבע בסעיף 4(א)(2) לחוק או כפי שהוא הוגדל, צמוד למדד המחירים לצרכן.

2. חישוב הפיצויים
(א) בכפוף לאמור בתקנה 3, סכום הפיצויים יהיה סך הכל של אלה: (1) שני פרומיל מן הסכום המקסימלי כפול מספר הימים שבו היה הניזוק מאושפז בבית חולים, במוסד לטיפול בחולים או בנכים בשל התאונה; (2) אחוז אחד מן הסכום המקסימלי כפול אחוזי הנכות לצמיתות שנגרמה לניזוק כתוצאה מן התאונה; לענין זה, "אחוזי הנכות" - כפי שנקבעו בהתאם למבחנים שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגות נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. (ב) לא היה הנפגע זכאי לפיצוי לפי תקנת המשנה (א) או שסבל נזק שאינו נזק ממון שאינו מכוסה על-ידי אותה תקנה, יהיה סכום הפיצויים, הסכום שהוסכם עליו או שייפסק, ובלבד שהסכום לא יעלה על עשרה אחוזים מהסכום המקסימלי.

3. הפחתת סכום הפיצויים
אירעה התאונה למי שמלאו לו ביום התאונה שלושים שנה, יוקטן סכום הפיצויים לפי תקנה 2(א)(2) באחוז אחד לכל שנה שמלאה לו מעל לשלושים שנה.

4. הפיצויים במות הניזוק
נגרם מותו של הניזוק כתוצאה מן התאונה, יהיה סכום הפיצויים לעזבונו עשרים וחמישה אחוזים מן הסכום המקסימלי.

5. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום א' בתשרי תשל"ז (25 בספטמבר 1976).כאב וסבל מקסימלי – הסבר

בע"א 8452/02 פלוני נ' כהן נטלי, תק-על 2006(1), 2277, קובע כב' השופט א' ריבלין, כדלקמן:

"תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון), התשל"ו - 1976 קובעות שני מודדים מרכזיים לחישוב הנזק הלא ממוני - שניהם במסגרת הסכום המקסימלי הנקוב בסעיף 4(א)(3) לחוק הפיצויים. סכום הפיצויים בגין הנזק הלא ממוני הוא הסכום המצטבר של מכפלת שני פרומיל מן הסכום המקסימלי במספר ימי האשפוז של הנפגע ומכפלת אחוז אחד מן הסכום המקסימלי באחוזי הנכות הצמיתה שנקבעה לו. ימי האשפוז המשמשים את המודד הראשון כוללים, כך נפסק, את הימים שבהם היה הניזוק מאושפז בבית החולים או במוסד לטיפול בחולים או בנכים והוא כולל גם אשפוז לצורכי סיעוד, אפילו אם נשאר מצבו הרפואי של הניזוק סטטי (ע"א 235/78 הורנשטיין נ' אוהבי פ"ד לג(1) 346). אין להביא בחשבון המודד הראשון את ימי האשפוז העתידיים, כך ניתן ללמוד מלשון התקנה הדוברת זמן עבר, וכך ראוי ללמוד מהגיון החוק והתקנות המבקש ליתן בידי בית המשפט נוסחת חישוב פשוטה שעל גורמיה אין מחלוקת.

התוצאה היא כי יש לקבל בעניין זה הערעור ולתקן את פסק הדין באופן שימי "האשפוז לימים" יבוא במניין חישוב הנזק. לפיכך, יפוצה המערער בסכום המקסימלי המשתלם בגין נזק שאינו נזק ממון - לאמור - סכום של 142,693 ₪ נכון ליום פסק הדין בבית משפט קמא. פסק דינו של בית המשפט המחוזי יתוקן בהתאם". כן ראו ע"א 9079/04 אלון לילך נ' חגי לאופר, תק-על 2007(2) 282 (15.4.07)).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון