שכר המינימום לעובדים בשיטת העמלות

בית הדין לעבודה קבע בפסיקתו בדיני עבודה כי שיטת תשלום השכר בצורה של עמלות עונה הן על דרישות חוק שכר מינימום והן על דרישות חוק הגנת השכר, אולם יש לבדוק כל מקרה לגופו שכן במקשרה של עובד, ששכרו משתלם על בסיס עמלות, ואשר הכנסתו החודשית מעמלות נמוכה משכר המינימום החודשי על פי חוק שכר מינימום חייב יהיה המעביד להשלים לאותו עובד את שכרו עד לגובה שכר המינימום החודשי. תשלום סכום ההשלמה יעשה במועד הקבוע לתשלום שכר חודשי, על פי חוק הגנת השכר, ואם לא ישולם במועד יחולו לגביו הוראות חוק הגנת השכר וחוק שכר מינימום הנוגעות להלנת שכר. יחד עם זה, יהיה זכאי המעביד לנכות בכל חודש את סכום ההשלמה מסכום העמלות שזכאי להן העובד במועד הניכוי, ובתנאי שלאחר ניכוי סכום ההשלמה יוותר בידי העובד בחודש הניכוי סכום השווה לשכר המינימום החודשי, ובתנאי נוסף, שסכום הניכוי לא יעלה על הסכום המותר לניכוי מקדמות על פי חוק הגנת השכר. הניכוי יעשה בערך נומינלי כדין כל ניכוי מקדמה על פי חוק הגנת השכר, אלא אם כן הוסכם מראש אחרת, והוא יוכל להתבצע גם מסכומי עמלות, שיגיעו לעובד לאחר סיום עבודתו, עד לתשלום המלא של סכום ההשלמה ששולם לעובד על ידי המעביד בתקופת עבודתו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה לתשלום שכר מינימום

 2. התפטרות בגלל שכר מינימום

 3. הרעיון מאחורי חוק שכר המינימום

 4. שכר המינימום לעובדים בשיטת העמלות

 5. תשלום שכר נמוך משכר המינימום

 6. תביעה של סייעת שעובדת בשכר מינימום

 7. שכר מינימום לצוערים המשרתים בכלי שיט

 8. תשלום לעובדים זרים מתחת לשכר מינימום

 9. השלמה לשכר מינימום לעובד במכירות באחוזים

 10. טענת אין להשיב לאשמה בעבירות שכר מינימום

 11. עבודה במשרה מלאה משכורת פחות משכר מינימום

 12. פיטורים בגלל דרישת העובד לקבל שכר מינימום ?

 13. קיזוז הבטחת הכנסה מחצית משיעור שכר המינימום

 14. הארכת מועד להגשת בקשה להישפט בעבירת שכר מינימום

 15. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון