אומד דעת הצדדים - חופש החוזים

בית המשפט קבע בפסיקתו את עקרון חופש החוזים אשר מתבטא בחוק החוזים, ולצידו ערך האוטונומיה של הרצון הפרטי, מחייבים ליתן משקל לרצון ולהסכמה של צד לחוזה, לתנאי החוזה. מידת ההגנה שתינתן לחופש החוזים אינה עולה כדי מלוא היקפו של חופש החוזים. חופש החוזים הוא מרכיב באיזון בין הערכים המתנגשים. זהו מרכיב משמעותי באיזון אך לא תוצאת האיזון. תוצאת האיזון נקבעת לפי אמות המידה של תקנת הציבור ולפיה ניתן יהיה לשרטט את מידת ההגנה שתינתן לחופש החוזים.

מהי תקנת הציבור
תקנת הציבור משקפת את תפיסות היסוד של החברה הישראלית באשר לרמה הראויה של התנהגות ביחסים שבין הצדדים לחוזה מסויים. בתי המשפט קבעו כי היקפה של תקנת הציבור הוא תוצר של האיזון הראוי בין ערכיה של שיטת המשפט, תפיסותיה היסודיות והמטרות והאינטרסים שלה בגדרי המשפט הפרטי. תקנת הציבור מופיעה בחוק החוזים והיא נקודת המוצא העקרונית לבחינת תוקפה של התחייבות או תניה בהסכם , סעיף 30 לחוק החוזים הקובע כי הסכם הנוגד את תקנת הציבור הוא בטל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון