החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי:

.1ביום 3.3.1979נפגע התובע באצבעו והתאונה הוכרה על-ידי הנתבע כ"תאונת עבודה", על-פי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח- 1968(להלן החוק).
.2כתוצאה מתאונת העבודה הנ"ל הופיעה על אצבעו של התובע ביד השמאלית בליטה דמוית מקור ציפור בגודל אפונה. הבליטה הפריעה לתובע הן מן הבחינה האסתטית ובמידה מסוימת גם מן הבחינה התיפקודית (התובע איטר יד ימינו).
על טיב הפגיעה ותוצאותיה ראה תעודה רפואית של ד"ר אנגל, שהוגשה כראיה מטעם התובע וסומנה ת/1, וכן עדותו של התובע, אשר לא נסתרה בחקירה הנגדית והיא נאמנה עלי.
.3התובע פנה לרופא קופת חולים, שהוא בגדר שירות רפואי מוסמך במשמעות סעיף 45לחוק (להלן - הקופה), על מנת שתוסר הבליטה המטרידה אותו. הרופא הפנהו לבתי-חולים שהם ממוסדות הקופה, אולם שם סרבו לנתחו וחרף פניותיו התקיפות קבעו הרופאים במוסדות הנ"ל, כי אין מקום להתערבות כירורגית (ראה המסמכים:ו נ/1, נ/3, ת-נ/1, ת-נ/3, ת-נ/4, ת-נ/5, ת-נ/8, ת-נ/ 9המדברים בעד עצמם ומתוכם משתקף "מאבק" התובע על חסרת הבליטה, "מאבק", אשר לא הוכתר בהצלחה).
.4משלא הועילו פניות התובע למוסדות קופת-חולים פנה לד"ר פרישמן, מנהל מחלקת התאונות של הקופה ושאל אותו, מאין יבוא עזרו ומיהו המסוגל לשחררו מהבליטה המציקה, על כך השיב ד"ר פרישמן, כי רופא בשם ד"ר הרנס שחזר זה מקרוב מחו"ל, התמחה ועוסק בניתוחים מסוג הניתוח בו חפץ התובע.
.5התובע פנה לד"ר הרנס, הוזמן על-ידו למרפאתו הפרטית בבית-החולים "אסותא", ולאחר שבדק ד"ר הרנס את אצבעו חיווה דעתו, כי ניתן להסיר הבליטה עלידי ניתוח.

.6התובע ביקר מספר פעמים במרפאת ד"ר הרנס לפני הניתוח ונותח על-ידו בבית-החולים "אסף הרופא", שם משמש ד"ר הרנס כמנהל מחלקה.
לאחר הנתוח פנה התובע לביקורת לקופת-חולים, אך סרבו לקבלו ונאמר לו שם, כי מי שביצע את הניתוח הוא שצריך להמשיך בטיפול (עדות התובע בע' 2למטה, בפרוטוקול). לפיכך חזר התובע למרפאת ד"ר הרנס לשני ביקורים נוספים לצורכי טיפול וביקורת.
התובע נדרש לשלם לד"ר הרנס סך הכל עבור הניתוח והביקורים במרפאתו למעלה מ-000, 5שקלים כמצוין בקבלות נ/1, נ/2, נ/3, אך את תביעתו העמיד התובע על סך 000, 5שקלים בלבד.
.7יצוין ויודגש, כי עבור הטיפול האמבולטורי בבית-חולים "אסף הרופא" הכרוך בניתוח הנ"ל התחייבה לשלם קופת-חולים. ולפיכך נתנה בידי התובע - על-פי סידור אצל ד"ר פרישמן - את הטופס הידוע כ"טופס 17", הכולל את ההתחייבות כאמור.
.8התובע פנה לנתבע ולקופת-חולים וביקש להחזיר לו הוצאותיו עבור הטיפול הרפואי לו נזקק, שאותו לא קיבל בקופת-חולים חרף פניותיו אליה. מטעם קופת-חולים סרבו להענות לבקשתו מן הטעם, כי אין הקופה מכסה הוצאות טיפול רפואי אצל רופא פרטי בנסיבות הנדונות, ואילו הנתבע סרב לכסות את ההוצאות האמורות מן הטעם, שהטיפול לא ניתן על-ידי "שירות רפואי מוסמך" כמשמעותו בסעיף 45לחוק והתקנות שהותקנו מכוחו.
על כן פנה התובע לבית-דין זה והגיש את התביעה הנדונה.
.9בהיפתח ההליך בתביעה זו שלח הנתבע הודעת צד ג' לקופת-חולים ובה הודיע לקופה, כי היה ויזכה התובע בתביעתו כנגד הנתבע יטען הנתבע, כי הוא זכאי לשיפוי ממנה על כל סכום שיחוייב לשלם לתובע בגין התביעה הנ"ל, וזאת על-פי ההסכם הקיים בין הנתבע וצד ג' מיום .30.7.1975
מוסיף הנתבע וטוען בהודעתו לצד ג', כי על-פי ההסכם הנ"ל התחייב צד ג' ליתן, בין היתר, ריפוי לנפגעי עבודה, כאמור בסעיף 43לחוק הביטוח הלאומי.
עד הנה השתלשלות האירועים וטיעוני הצדדים.
.10השאלה הטעונה הכרעה היא השאלה הבאה:נ
האם בנסיבות שתוארו, עת שיחר התובע לפיתחם של מוסדות הקופה ודרש במפגיע, חזור ודרוש. כי יוסר המטרד המציק לו (בין אם קוסמטית או תיפקודית), מטרד בו לקה כתוצאה מתאונת עבודה - ופניו הושבו ריקם - הזכאי הוא להחזר ההוצאות ששילם לרופא הפרטי, אליו פנה בצר לו ובלית כל יכולת להיוושע על-ידי השירות הרפואי המוסמך"? .11טוענים הנתבע וצד ג', כי הפגם בו לקה התובע היה קוסמטי בלבד והניתוח היה מיותר, כדעת רופאי הקופה. מאידך, לגרסת התובע, סרבו לנתחו מפאת אי-מומחיות מספקת ומפני החשש מתוצאות לוואי עקב הניתוח.

.12אפתח ואציין, כי אין נפקא מינה בעיני, אם היה הפגם קוסמטי בלבד - אם לאו (אך ראה החומר הרפואי ובעיקר תעודת ד"ר אנגל מהם עולה, כי הפגם לא היה רק קוסמטי).
שהרי סביר מאד להניח, כי לא שש אדם אלי ניתוח מיותר, וכי לא נאבק התובע על ביצוע הניתוח לצורכי בילוי או שעשוע. מסתמא הציקה לו הבליטה דמוית מקור הציפור, ובל נזלזל גם בפגם קוסמטי-אסתטי:ב יכול פגם כזה להטריד נפגע אף יותר מפגם תיפקודי. הא ראיה, שגם מתקין התקנות בדבר קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה אינו מקל ראש בפגמים אסתטיים ומאפשר הבאתם בחשבון עת נקבעת דרגת הנכות, אף אם אין עימם בד בבד הפרעה תיפקודית (ראה פרק תשיעי ל"מבחני הנכות" - צלקות ופגימות בעור).
זו ואף זו:ו לו היה התובע פונה לרופא פרטי, מתוך העדפה גרידא ואפילו מוצדקת מבחינתו, לא הייתי מהססת לדחות את תביעתו מייד. אולם התובע חיזר על פתחי רופאי הקופה ומוסדותיה ופניו הושבו ריקם, על כן לא נותרה כל ברירה בידו, אלא להיפטר מהבליטה המציקה הוטלה בו כתוצאה מתאונת העבודה, על-ידי פניה לרופא פרטי שממנו באה ישועתו.
.13כאן המקום לציין, כי גם הקופה, בדיעבד, לא ראתה את הניתוח כמיותר:נ אלמלא ראתה צידוק לביצועו, על שום מה נשאה בהוצאות הטיול האמבולטורי שהיו כרוכות בניתוח?! .14ולסיום:ב זכות המבוטח שנפגע בתאונת עבודה, כי במידת האפשר יוחזר המצב על כנו, כולל תיקון דפורמציות ומומים מכערים.
מסתבר, לאור תוצאת הניתוח, כי ניתן היה לסלק את המום. דא עקא שנבצר מהתובע להסתייע ב"שירות הרפואי המוסמך" ועל כן נאלץ לפנות לרופא הפרטי.
כאן אציין, כי אין נפקא מינה בעינו, אם נבצרות מבוטח להעזר בשירות רפואי מוסמך נובעת משהותו בחו"ל ודחיפות הטיפול (שאז קבעה ההלכה כי הוצאותיו לרופא פרטי תוחזרנה) ובין נבצרות לקבל טיפול מסיבה אחרת. הקובעת היא, לסברתי, עצם הנבצרות - ותהא סיבתה אשר תהא.

.15לאור האמור לעיל מורה אנכי לנתבע לשלם לתובע סך 000, 5שקלים כעתירתו בכתב התביעה, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית, תשכ"א1961, החל מיום תשלום כל סכום לד"ר הרנס (על-פי מועדי הקבלות שהוצגו) ועד התשלום בפועל.
.16מאחר ולא הוצג ההסכם בין הנתבע לבין צד ג' (הוכחש בסעיף 3לכתב ההגנה של צד ג') - אין בידי לבחון את קיום והיקף חבותו של צד ג' בנסיבות הנדונות, ולפיכך נאלצת אנוכי לדחות את תביעת הנתבע כנגד צד ג'.
אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון