זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא זכאות לגמלת הבטחת הכנסה:

.1 זוהי תביעה לגמלת הבטחת הכנסה, על-פי חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980 (להלן - החוק) לחודש אוקטובר 1982בלבד. וזה הרקע לתביעה:ו
א) ביום 4.5.1982 הגישה התובעת למוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד) תביעה להבטחת הכנסה על טופס שקבע המוסד למבקשים גמלה בפעם הראשונה; ב) תביעתה הנ"ל נדחתה, מאחר ותובעת היתה זכאית לדמי אבטלה, ולמעשה זכות זו לדמי אבטלה נמשכה עד לסוף חודש ספטמבר 1982, כאשר קיבלה דמי אבטלה דרך המוסד;

ג) ביום 11.11.1982פנתה התובעת שוב לשירות להבטחת הכנסה וביקשה שוב גמלת הבטחת הכנסה החל מתום תקופת זכאותה לדמי אבטלה; ד) התובעת לא נדרשה למלא שוב את אותו טופס שמילאה במאי 1982, אלא טופס אחר הנושא את הכותרת "תביעה לחידוש זכאות לקבלת גמלת הבטחת הכנסה"; ה) התובעת נימקה את הגשת הבקשה רק בנובמבר 1982, ולא באוקטובר, בזה שהמסמכים על מיצוי הזכות לדמי אבטלה הגיעו לידה רק בנובמבר, ועל כן עד נובמבר לא ידעה שהסתיימה הזכות לדמי אבטלה. טענה זו, שהועלתה בכתב התביעה, לא הוכחשה בכתב ההגנה ועל כן עלי לקבלה; ו) המוסד אישר לתובעת גמלת הבטחת הכנסה רק החל מ-1.11.1982, החודש בו הוגשה התביעה המחודשת, ומכאן תביעה זו לגמלה עבור חודש אוקטובר .1982מכתב התביעה עולה, כי התובעת טוענת לזכאות לגמלה לחודש אוקטובר ואין התייחסות בכתב ההגנה לעצם הזכאות, אילולא האיחור בהגשה, ועל כן אני קובע, על-פי כתבי הטענות, כי לגופו של עניין התובעת ממלאת אחרי תנאי הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה לאוקטובר 1982, והשאלה היחידה היא האם סעיף 14(א) לחוק מונע תשלום זה.
.2סעיף 14(א) לחוק קובע:נ
"גמלה תשולם רק בעד התקופה שתחילתה ב- 1לחודש שבו הוגשה למוסד לביטוח לאומי התביעה לגמלה, ואולם השר רשאי לקבוע בתקנות נסיבות שבהן תשולם הגמלה ממועד מוקדם יותר ולתקופה שקבע".
ואמנם השר קבע, על-פי הסמכות שניתנה לו בסיפה לאותו סעיף, הוראות (קנה 6לתקנות הבטחת הכנסה (כללי זכאות והוראות ביצוע), תשמ"ב-1982; להלן תקנות הביצוע) אולם המקרה דנן איננו נכנס למסגרת אותה תקנה.
.3על כן צריך היה לדחות תביעה זו, אלא אם כן אגיע למסקנה, כי תביעתה של התובעת לגמלת הבטחת הכנסה ככל שהיא מתייחסת לחודש אוקטובר 1982, אכן הוגשה לפני תחילת נובמבר 1982; זאת אומרת, כי התביעה המהווה בסיס להחלטת פקיד התביעות לאישור הגמלה החל מ- 1.11.1982היתה התביעה המקורית שהוגשה בחודש מאי .1982ואכן, לאחר ששקלתי את כל הנסיבות הגעתי למסקנה, כי לא מדובר בתביעה "חדשה" שהוגשה בנובמבר 1982, אלא בהמשך של תביעה קודמת ועל כן, טעה פקיד התביעות בזה שסירב לאשר את התביעה גם לחודש אוקטובר .1982
.4תקנה 7לתקנות הביצוע קובעת, כי תביעה לגמלה תוגש על טופס שקבע לכך המוסד. ואכן, המוסד קבע טופס להגשת תביעה לגמלה, ואת הטופס הזה מילאה התובעת
בחודש מאי .1982ואולם, כאשר חזרה התובעת בחודש נובמבר, לא נתבקשה למלא מחדש את הטופס הראשון, אלא טופס כאמור בסעיף 1(ד) לעיל, שכונה "חידוש זכאות".
אותו טופס חידוש גם הוא מתייחס לתביעה הראשונה במלים אלו:ב
"...מבקש חידוש הגמלה להבטחת הכנסה. בהמשך לבקשתי והצהרתי
מיום... הריני להודיעכם כי...".
מכאן למדים אנו, כי גם המוסד לא התייחס לטופס השני כתביעה עצמאית העומדת בפני עצמה, אלא כהמשך לתביעה קודמת, ובנסיבות מקרה זה, כפי שיוסבר להלן, יש להתייחס אליו גם לעניין סעיף 14(א) לחוק.
.5מטרת סעיף 14(א), כפי שעולה מתוכנו, וכפי שהובא בדברי ההסבר להצעת החוק (ה"ח 1417, תש"ם, ע' 3, בע' 7, סעיף 15להצעה) היא:ו
"מטרת הגמלה היא להבטיח הכנסה לקיום שוטף..."
ועל כן אין לשלמה רטרואקטיבית.
.6במקרה דנן, מדובר בתובעת שבעבר פנתה למוסד בתביעה לגמלת הבטחת הכנסה. תביעתה נדחתה, לא משום שהיתה לה הכנסה מעל הסכום המזכה אותה להבטחת הכנסה, אלא בגלל הכנסה שמקורה בדמי אבטלה. אולם לא מדובר בהכנסה ממקור עצמאי, אלא הכנסה הנובעת אף היא מקצבה המשתלמת דרך אותו מוסד, אשר דרכו משתלמת גמלת הבטחת הכנסה, ואשר מטבעה איננה קצבה צמיתה, אלא לתקופה מוגבלת בלבד.
על כן היה מקום לצפות, כי פקידת התביעות אשר טיפלה בתביעתה הראשונה של התובעת בידעה את הנסיבות המתוארות לעיל, ובהיותה ערה לאמור בסעיף 14(א) לחוק, לא תדחה את תביעתה המקורית של התובעת באופן החלטי, אלא תתן החלטה הדוחה את התביעה כל עוד התובעת מקבלת דמי אבטלה, והמזמינה את התובעת להודיע למוסד על הפסקת תשלום דמי אבטלה כאשר אז תדון הפקידה שנית בתביעתה.
.7במיוחד כאשר מדובר בביטוח סוציאלי, מן הדין היה לנהוג כך.
נראה לי, בהתחשב בנסיבות המקרה ובשוני בטפסים שהשתמש המוסד, שיש לפרש כך את מכתב הדחיה הראשון, על אף שלא נאמר כך במפורש.
תמיכה לגישה זו אפשר לשאוב מהכוח שנטלו לעצמם בתי-המשפט ל"אקוויטי", כאשר התייחסו למעשה שהיה צריך להעשות על-ידי השלטונות כאילו נעשה.
כאשר מדובר בגוף ציבורי המפעיל ביטוח סוציאלי, לא ייגרע כוח בית-דין זה מכוחו של בית-משפט ל"אקוויטי".
.8על כן נראה לי לקבוע, כי הטיפול בתביעה המקורית שהוגשה לא נסתיים אלא
לאחר אישור התביעה לגמלת הבטחת הכנסה בנובמבר 1982, ועל כן מן הדין היה לאשר תביעתה של התובעת גם לחודש אוקטובר .1982

.9התוצאה היא, כי אני מחייב את המוסד לביטוח לאומי לשלם לתובעת גמלת הבטחת הכנסה עבור חודש אוקטובר .1982
סכום הגמלה ישא הפרשי הצמדה, וכן ריבית בשיעור % 3לשנה החל מיום 1.12.982ועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון