כמה מקבלים על תקיפת שוטר

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא כמה מקבלים על תקיפת שוטר:

המשיב הורשע עפ"י הודאתו בבית משפט השלום בבית-שאן בעבירה של תקיפת שוטר, לפי סעיף 273לחוק העונשין תשל"ז- 1977ועבירות של איום והעלבת עובד ציבור, לפי הסעיפים 288ו- 192לחוק העונשין תשל"ז- .1977בכתב האישום נטען כי בתאריך 28.1.85בשעה שתיים לאחר חצות, המשיב הכה את רס"ר צבי שהני בפניו ובעט בו ואת שני אנשי משטרה אחרים שהיו עם רס"ר שהני - הוא העליב ואיים שיפגע בגופם.
השופט המלומד בבית משפט קמא ביקש שיוגש לו תסקיר אודות המשיב, וכאשר זה הוגש - הסתבר כי המשיב ביצע העבירות נשוא כתב האישום בהיותו שכור, וכי בעבר הרבה למצוא פורקן ומפלט מבעיותיו בשתיית משקאות חריפים. להערכת שירות המבחן למבוגרים, התנהגותו של המשיב היא "תוצר למידה וחיקוי לדמות אביו אשר הוא היה שותה לשכרה ואף מתנהג באלימות כלפי בני ביתו בהיותו בגילופין". לאחר שהשירות השקיע מאמץ ללמוד את התנהגות המשיב, הגיע למסקנה כי לא כלו כל הקיצין, והשתכנע לאור סימנים חיוביים שונים שחלו בהתנהגות המשיב, כי יש תקווה לשקומו והמליצו איפוא להעמידו בפיקוח שירותם לתקופה של שנה וחצי ללא כל עונש נלווה. התובע המלומד בבית משפט קמא לא התרשם מהמלצת שרות המבחן למבוגרים וביקש מבית המשפט לגזור על המשיב מאסר בפועל ולהפעיל תקופת המאסר על תנאי שאת תנאיו הפר וזאת לאור העובדה כי למשיב שתי הרשעות קודמות בגין עבירות של אלימות, ובגין אחת מהן תלוי ועומד נגדו מאסר על תנאי של ארבעה חודשים שאת תנאיו הפר.
השופט המלומד לא התעלם מחומרת מעשיו של המשיב, וגם היה ער למאסר על תנאי התלוי ועומד נגד המשיב, שאת תנאיו הפר. מאידך, התרשם מהאמור בתסקיר שירות המבחן ומהעובדה כי המאסר על תנאי הוטל בתאריך 20.2.83, ועל כן קיבל את המלצת שירות המבחן למבוגרים, והעמיד המשיב בפיקוח שירות המבחן למבוגרים לתקופה של 18חודשים והאריך תקופת המאסר על תנאי לשנתיים נוספות.
המדינה לא שבעה נחת מקביעותיו של השופט המלומד ומכאן הערעור שלפנינו. לטענתה שגה השופט המלומד בהארכת תקופת המאסר על תנאי ובאי גזירת עונש מאסר בפועל וזאת הן משום חומרת מעשיו של המשיב והן בשל העובדה כי ניתנה לו הזדמנות בעבר שלא עמד בה.
כאשר דנו בערעור בקשנו את שירות המבחן למבוגרים להגיש לביהמ"ש תסקיר משלים על מנת לעמוד על התנהגותו של המשיב מאז מתן גזה"ד בבימ"ש קמא. תסקיר כזה הוגש לנו (ע/1) וממנו אנו למדים כי המשיב ממשיך בעבודה סדירה במפעל לכבלים
בבית שאן ומפרנס את משפחתו באופן נורמטיבי אך מאידך הוגשה נגדו, זה לא מכבר, תלונה נוספת בגין חשד של גניבה ותקיפת שוטרים, וכי נפתח נגדו תיק משטרה והחקירה בענין זה בעיצומה. חרף זאת שירות המבחן למבוגרים ממליץ להשאיר את גזר דינו של בימ"ש קמא על כנו, וזאת לאור תפקודו התקין של המשיב כמפרנס משפחתו.
מבלי להכנס לשאלה אם שיקוליו של השופט המלומד שלא לגזור על המשיב מאסר בפועל היו במקומם, אנו סבורים שלאור לשון סעיף 273לחוק העונשין תשל"ז- 1977תקיפת שוטרים), השופט המלומד היה מנוע מלהאריך תקופת המאסר על תנאי, ובעשותו כן טעה מבחינה משפטית.

לשונו של סעיף 273לחוק העונשין הינו כדלקמן:ב -
"התוקף שוטר כשהוא ממלא תפקידו כחוק או אדם אחר העוזר לשוטר, דינו - מאסר עד שלוש שנים ולא פחות מחודש ימים".
מצוות המחוקק היא, ועל כך אין מחלוקת, שבאם אדם מורשע בעבירה של תקיפת שוטר לפי סעיף 273הנ"ל חובה על בית המשפט לגזור עליו לפחות חודש ימים מאסר. אמנם הלכה פסוקה היא שחודש ימים זה יכול ויהא חודש מאסר על תנאי אך בין אם זה חודש מאסר בפועל או חודש מאסר על תנאי בית המשפט אינו רשאי שלא להטילו ולהסתפק בעונש מסוג אחר, כגון קנס בלבד או ללא הטלת עונש כגון העמדת הנאשם בפקוח שירות המבחן ללא עונש נלווה אחר.
ומכאן לפן האחר של הבעיה שלפנינו. הלכה פסוקה היא כידוע שכאשר מאריכים תקופת מאסר על תנאי שתנאיו הופרו - יש להמנע מלגזור על הנאשם תקופת מאסר - לא מאסר בפועל ולא מאסר על תנאי. הלכה פסוקה זו נפסקה לאור לשונו החד משמעי של סעיף 56לחוק העונשין תשל"ז- 1977אשר לשונו כדלקמן:ו -
(א) "בית המשפט שהרשיע נאשם בשל עבירה נוספת ולא הטיל עליו בשל אותה עבירה עונש מאסר רשאי על אף האמור בסעיף 55ובמקום לצוות על הפעלת המאסר על תנאי, לצוות, מטעמים שירשמו, על הארכת תקופת התנאי לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים, אם שוכנע בית המשפט שבנסיבות הענין לא יהיה צודק להפעיל את המאסר על תנאי".
פירוש הדבר, שאם בית המשפט הטיל עונש מאסר, בפועל או על תנאי, מנוע הוא להאריך תקופת המאסר על תנאי.
מאחר וכפי שראינו לעיל חובה היתה על בית משפט קמא לגזור על המשיב, בשל העבירה של תקיפת שוטר לפי סעיף 273הנ"ל לפחות חודש מאסר, בין אם זה בפועל ובין
הוא על תנאי, מנוע איפוא היה בית משפט קמא להאריך תקופת התנאי ובעשותו כן טעה מבחינה משפטית.
אי לזאת אנו מקבלים הערעור וגוזרים על המשיב חודשיים מאסר בפועל וכן מפעילים ארבעה חודשי מאסר על תנאי שאת תנאו הפר ואשר נגזרו עליו ב-ת"פ 19/83 של בימ"ש השלום בבית שאן בתאריך 20.2.1983אך לאור האמור בתסקיר שירות המבחן למבוגרים ודברי מדריך הנוער, מר מרדכי חזיזה בפנינו - אנו מורים כי שתי תקופות המאסר תהיינה חופפות. העמדתו של המשיב בפיקוח שירות המבחן למבוגרים לתקופה של 18חודשים תשאר בעינה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקיפת שכן

 2. אב תקף את בנו

 3. אשפוז עקב תקיפה

 4. תקיפה בגלל חניה

 5. תקיפה בדרך לעבודה

 6. תקיפה בגן ציבורי

 7. יסודות עוולת התקיפה

 8. תקיפת נכד ע''י סבו

 9. תקיפה עם אקדח צעצוע

 10. תקיפה ע''י שוטר תנועה

 11. תקיפת בן אדם ע''י חיה

 12. עורך דין תקיפה

 13. אי הרשעה בתקיפת בת זוג

 14. פיצויים לשוטר על תקיפה

 15. זיכוי שוטר מעבירת תקיפה

 16. התיישנות תביעה על תקיפה

 17. תקיפה עקיפה משפט מנהלי

 18. פיצוי על חרדה עקב תקיפה

 19. כמה מקבלים על תקיפת שוטר

 20. תקיפה סתם ע''י שוטר מג''ב

 21. היסוד הנפשי בעבירת תקיפה

 22. תקיפה עקיפה ותקיפה ישירה

 23. כמה מקבלים על תקיפת קטין ?

 24. תקיפה על ידי שניים או יותר

 25. תקיפה עם בקבוק זכוכית שבור

 26. פיצוי נזק לשיניים עקב תקיפה

 27. תקיפה של תייר ישראלי בחו''ל

 28. תקיפה של מסתערבים – תביעת פיצויים

 29. תקיפת בת זוג בנסיבות מחמירות

 30. תקיפת ערבי מהשטחים ע''י שוטר

 31. ערעור על הרשעה בתקיפת עובד ציבור

 32. תקיפה - חלוקת האחריות בין המזיק והניזוק

 33. תקיפה הגורמת חבלה של ממש לבת זוג

 34. שחרור ממעצר על תקיפה מינית של קטין

 35. זיכוי מעבירת תקיפה בטענת הגנה עצמית

 36. תקיפת עובד ע"י עובד נוסף במקום העבודה

 37. כמה מקבלים על תקיפה בנסיבות מחמירות ?

 38. תקיפה של עובד שגרם לפיטוריו של עובד אחר

 39. הורשע בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש

 40. הועמד לדין בבימ"ש קמא בעבירה של תקיפה סתם

 41. טענת תקיפה במהלך חקירה במשטרה - תביעת פיצויים

 42. פטור למעביד מאחריות שילוחית על תקיפה של עובד ?

 43. תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף כתוצאה מתקיפה בפאב

 44. האם ויכוח בין נהגים שהסתיים בתקיפה מהווה תאונת דרכים

 45. האם למקום העבודה יש אחריות שילוחית לתקיפה שביצע עובד ?

 46. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע כתוצאה מאירוע תקיפה

 47. תקיפה בנסיבות מחמירות בצוותא לפי סעיפים 380 ו-382(א) לחוק העונשין

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון