רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא רישום בן זוג עובד ביטוח לאומי:

.1זו תביעה לחיובו של הנתבע לרשום את התובעת כעובדת עצמאית במובן סעיף 1לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח- 1968(להלן - החוק).
.2הנתבע מבקש לדחות את התביעה, באשר לטענתו התובעת אינה עונה על דרישות סעיף 1לחוק ויש לראותה כעקרת בית כאמור בסעיף 8שבו.
.3לבעלה של התובעת, יש בית-ספר לנהיגה ברחוב הס בהרצליה ולטענת התובעת (סעיף 2לכתב התביעה המתוקן) עזרה היא לבעלה בבית-ספרו הנ"ל. בע' 3לפרוטוקול הוצהר על-ידי בא-כוח התובעת, כי התביעה מתייחסת לתקופה מ-.21.1.1976
.4בתצהירה, שהוגש במקום עדות בחקירה ראשית, אמרה התובעת כי היא עוזרת לבעלה החל משנת 1976 בשעות אחר-הצהריים ותפקידה הוא לקבל שיחות טלפון מתלמידים, לבטל שיעורי נהיגה לפי בקשת התלמידים ולהודיע על כך לבעלה, למסור לתלמידים טפסים לבדיקת עיניים ולמכור להם ספרי לימוד של תיאוריה לנהיגה.
בחקירה הנגדית אמרה התובעת, כי היא עובדת בשעות אחר-הצהריים מהשעה 16.00עד השעה 19.00במשך 5ימים בשבוע. בשעות הבוקר היא אינה עובדת ובעלה נמצא מחוץ לבית-הספר, הוא עוסק במתן שיעורי נהיגה, וכי "בבוקר יושבות תלמידות לפעמים במשרד תמורת שיעור חינם של בעלי".
לעניין התשלומים שהיא מקבלת עבור עבודתה אמרה:ו "המשכורת שלי רשומה בהוצאה אצל בעלי והוא נותן לי תלוש משכורת. כך הדבר מתנהל משנת .1976התחלתי ב- 500ל"י לחודש ועכשיו אני מקבלת 000, 10ל"י לחודש, אני לא מקבלת תלוש משכורת מבעלי. אני מקבלת תוספת יוקר. גם ביוני קיבלתי 10.000ל"י".
נדגיש כי את עדותה מסרה התובעת בתאריך .8.9.1982
.5מרדכי אשכנזי הגיש את עדותו הראשית בתצהיר, ובתצהיר תמך לחלוטין בגרסת התובעת.
בחקירה הנגדית אמר הוא:נ "אני משלם לאשתי משכורת. אני לא נותן לה תלוש.
מה שאני חייב לתת לה עבור הוצאות הבית אני נותן לה מדי פעם בפעם, אך בראשון לחודש אני נותן לה את 000, 1השקל בשבילה כדי שהיא תרגיש שהיא עובדת".
והלאה:ב "בשנת 1976התחלתי לשלם 500ל"י. המשכורת צריכה להיות דמי כיס.
אני מעלה את משכורתה אחת לשנה".
ובמקום אחר אמר:ו "אין לנו פקידות בבוקר. לפעמים בני אומר לתלמידה לשבת קצת במשרד בשעות הבוקר. אני לא יודע, אם במשרד יושבות בבוקר תלמידות תמורת קבלת שיעור נהיגה בחינם - צריך לשאול את בני, הוא בעל סמכויות של בעל בית". בע' 9לפרוטוקול אמר, כי אשתו עובדת מאז 1962כעוזרת לו.
.6זו ואף זו, מאז 1962מנהל מרדכי אשכנזי בית-ספר לנהיגה. עד שנת 1973התנהל בית-הספר בתוך ביתו ורק בשנת 1973הוא שכר מקום נפרד לבית-הספר (ראה עדותו בע' 9לפרוטוקול). לדבריו, אשתו עבדה במשרד בית-הספר מאז 1973, כפי שהיא עבדה בתקופה נשוא התובענה.
התובעת בעדותה (ע' 6לפרוטוקול) אמרה, כי בשנת 1976התחילה לקבל משכורת מבעלה וכי לפני כן - מאז 1973- עזרה לו ללא משכורת וכי כל עוד לא קיבלה משכורת לא הודיעו לנתבע כי היא עובדת עצמאית.
.7התובעת הגישה את בקשתה הראשונה להרשם כעובדת עצמאית עוד ב- 1/76(ג/1) ובה טענה, כי היא עובדת עצמאית החל מ- 4/70וכי עד אז היתה עקרת בית.
בקשתה זו נדחתה על-ידי הנתבע.

בתאריך 20.7.1980הגישה התובעת בקשה נוספת להרשם כעובדת עצמאית (נ/2) וגם בה טענה, כי החל מ- 4/70היא עובדת עצמאית וכי היא משמשת:נ "כמזכירה וניהול בית-הספר לנהגות של בעלי, בית-הספר רקורד ברחוב הס 32בהרצליה. הכנסותי כלולות בהכנסות בעלי שמשלם לכם דמי ביטוח ונא לחלק את ההכנסה בינינו כפי המקובל". גם בקשה זו נדחתה על-ידי הנתבע.
.8לאחר שהוגשה הבקשה הראשונה ערך עובד הנתבע, אברהם בסון, שהעיד בפנינו, 3ביקורים בבית-הספר בשעות הבוקר ולא מצא את התובעת. לאחר שהוגשה הבקשה השניה, ערך עובד אחר של הנתבע, משה דביר, 3ביקורים בבית-הספר בשעות הבוקר וגם הוא לא מצא בהם את התובעת. באחד הביקורים מצא את מרדכי אשכנזי ולשאלתו, היכן רעייתו, השיב, כי היא עובדת בשעות לא קבועות, לפעמים באה בבוקר ולפעמים בשעות אחר-הצהריים.
מרדכי אשכנזי הכחיש בעדותו כי שוחח עם העד דביר משה ואמר, כי ייתכן ובנו שוחח עימו.
.9מטעם התובעת העיד גם יוסף מליח, אשר בבעלותו מרפדיה הסמוכה לבית-הספר לנהיגה של מרדכי אשכנזי.
לדבריו, אין במרפדיה טלפון והתובעת נוהגת לקרוא לו בשעות אחר-הצהריים למשרדה, כדי שיקבל שיחות טלפון מלקוחותיו הפונים באמצעות טלפון זה. כן הוסיף הוא ואמר, כי ידוע לו שהתובעת מקבלת הודעות טלפוניות מהתלמידים, רושמת הודעות מתלמידים ומוסרת טפסים לצורך בדיקת עיניים.
בחקירתו הנגדית (ע' 10לפרוטוקול) אמר, כי בדרך כלל התובעת היתה קוראת לו בשעות אחר-הצהריים לענות על הטלפון.
.10לגבי תחילת עבודת התובעת כעוזרת לבעלה בבית-הספר ישנו מספר גרסות. הראשונה, כפי שמופיעה בע' 9לפרוטוקול, בעדות של מרדכי אשכנזי, היינו בשנת .1962השניה, במוצגים נ/ 1ו-נ/2, בהם רשום כי משנת 1954ועד 4/1970היתה התובעת עקרת בית ורק מ- 4/70היא משמשת כעובדת עצמאית, והשלישית, כפי שמופיעה בעדות התובעת כי רק מאז 1973עוזרת היא לבעלה (אם כי ללא תמורה עד שנת 1976).
לגבי מועד תחילת תשלום תמורה עבור עבודת התובעת ישנן גם כן שתי גרסות. הראשונה היא, כי בשנת 1976התחילה התובעת לראשונה לקבל תשלום (עדות התובעת ע' 6לפרוטוקול, ועדות בעלה - ע' 8לפרוטוקול) והשניה - במוצגים נ/ 1ו-נ/2, לפיה מ- 4/70הכנסותיה כלולות בהכנסות בעלה, היינו מאז מקבלת היא תמורה עבור עבודתה.
לגבי צורת התשלום מצאנו גם כן סתירות בעדויות. בעוד התובעת ובעלה מעידים על תשלום סכום קצוב מדי חודש, הרי במוצגים נ/ 1ו-נ/ 2כתוב, כי את הכנסות העסק יש לחלק ביניהם בהתאם למקובל, היינו כי הכנת התובעת היתה פונקציה של רווחי
העסק ולא בלתי-תלויה בו. לא רק זאת, אלא שהתובעת העידה, כי התשלום שקיבלה השתנה בהתאם לעליות בתוספת היוקר, בעוד בעלה של התובעת אמר, כי משכורתה הועלתה פעם בשנה.
.11הסתירות הללו בעדויות התובעת ובעלה, בנוסף להתרשמותנו הכללית מעדותם, שכנעו אותנו שלא לתת אמון בגרסתם.

תוסיף לזה את עדותו של מר משה דביר - המהימנה עלינו - לפיה, בשעת ביקור בבית-הספר אמר בעלה של התובעת, כי היא עובדת בשעות לא קבועות, ותתקבל התוצאה, כי התובעת אינה עובדת במשלח ידה בעבודות משרד בית-הספר, כי אינה מקבלת תשלום עבור עבודתה וכי היא מזדמנת לעיתים בשעות אחר-הצהריים לבית-הספר כדי לסייע לבעלה במסגרת של יחסים בין בני זוג ועזרה הדדית במשפחה, מבלי שביקורים אלה בבית-הספר ייעשו למען מטרה שאותה יעדה לה לקיום ולפרנסה (כפי שעשתה שעה שבית-הספר היה עוד בביתם). לאור זאת ניתן גם לראות את עדות העד יוסף מליח.
.12לסיכומו של דבר אנו קובעים, כי לא הוכח להנחת דעתנו כי התובעת עבדה במישלח ידה 12שעות בממוצע ועל כן אין לראותה כעובדת עצמאית במובן הוראות החוק.
.13אנו דוחים את תביעת התובעת נגד הנתבע.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון