הגדלת אחוזי נכות מעבודה בביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הגדלת אחוזי נכות מעבודה בביטוח לאומי:

.Iההליך
.1ערעור על פסק-דין של בית-הדין האזורי בתל-אביב-יפו (השופטת פורת - דן יחיד; תב"ע לט/628-0) שדחה את עתירת המערער להגדיל את דרגת נכותו מעבודה לפי סעיף 63א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח- 1968(להלן - החוק).
.2העובדות הצריכות לעניין אינן שנויות במחלוקת, והן:ב
א) המערער נפגע בתאונת עבודה ביום 25.5.1975ונקבעה לו דרגת נכות של % 10לצמיתות; דרגה זו הוגדלה ל-% 12.5אחרי הפעלת תקנה 15לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז- 1956(להלן - התקנות); ב) המערער נפגע בתאונת עבודה שני ביום .22.8.1977גם הפעם נקבעה דרגת נכות של % 10ושוב הופעלה תקנה 15הנ"ל, כך שדרגת נכות בגין תאונה זו הועמדה על %15; ג) המערער פנה למוסד לביטוח לאומי בבקשה שתיקבע לו דרגת נכות מצטברת כדי שיזכה "בקצבה במקום מענק" (תקנה 12(2) (א) לתקנות); ד) במכתבו מיום 29.10.1978הודיע המוסד למערער שתביעתו נדחתה. פקיד התביעות היה בדעה שצירוף שתי דרגות הנכות (ללא תקנה 15) מביא לדרגת נכות של % 19- היא דרגת המחסום שאין להוסיף עליה אחוזי נכות (תקנה 15(א) סיפא), ובגינה זכאי המערער למענק (סעיף 66(א) לחוק) ולא לקצבה.
.3הוראות החוק הרלבנטיות הן:ו
א) סעיף 63א לחוק מייפה את כוחו של שר העבודה לקבוע בתקנות נסיבות לפיהן אפשרי יהיה להגדיל דרגת נכות על-ידי הבאה בחשבון של נכות קודמת הנובעת אף היא מפגיעה בעבודה "אם עקב האופי המצטבר של הנכויות נפגע במידה ניכרת כושר השתכרותו של הנכה מעבודה; הטעם לחקיקת סעיף זה, בשנת 1973, היה, שנוכחו לדעת כי לעיתים עקב האופי המצטבר של הנכות "נגרע כושר השתכרותו של הנכה, במידה העולה בהרבה על מה שהוא זכאי לפי כל דרגת נכות בנפרד; (ה"ח 998, תשל"ב, 331; בע' 338, דברי הסבר לסעיף 24לחוק המוצע); ב) תקנות 12, 12א, 12ב ו-12ג לתקנות הותקנו על-ידי שר העבודה מכוח סמכותו לפי סעיף 63א והרלבנטיות לענייננו הן:נ
(1) תקנה 12("נסיבות לצירוף דרגות נכות") קובעת, וזו לשונה:ב
" .12הנסיבות שלפיהן תובא בחשבון נכות מעבודה קודמת... הן אלה:ו
(1) כתוצאה מהאופי המצטבר של הנכויות צמצם נכה מעבודה בדרך קבע את הכנסתו מעבודה או ממשלח יד ב-% 50או יותר...
(2) צירוף דרגות הנכות מעבודה עשוי לזכות את הנכה באחת מאלה:נ
(א) קצבה במקום מענק;
(ב) דרגת נכות כאמור בתקנה 16".
(2) תקנה 12א ("דרכי הקביעה לעניין סעיף 63א") קובעת כי ועדה רפואית "תקבע את דרגת הנכות המצטברת לאחר שפקיד התביעות יאשר שהתקיימו בנכה העבודה הנסיבות כאמור בתקנה 12".

(3) תקנה 12ב ("דרגת נכות מצטברת"):ב
"12ב.(א) הוועדה... תקבע מחדש, בהתאם למבחנים שהם בתוקף ביום הקביעה, את דרגת הנכות המצטברת לפי אחוזי הנכות שבתוספת לגבי כל פגיעה בעבודה המובאת בחשבון לעניין צירוף דרגות הנכות.
(ב) דרגת נכות מצטברת תחושב באופן ובסדר המפורטים להלן:ו
(1) בעד פגיעה שנקבעה לה אחוז הנכות הראשון
במעלה - אחוז הנכות שנקבע כאמור;
(2) בעד פגיעה שנקבע לה אחוז הנכות השני
במעלה - מספר אחוזי הנכות מהכושר המופחת במספר האחוזים שנקבעו כאמור בפסקה (1); (3) ...
(ג) ....
(ד) ....
(ה) בקביעת דרגת הנכות המצטברת רשאית הוועדה... להחיל הוראות תקנה 15; ג) בתקנה 15(א) נאמר:נ
" 15(א) הוועדה רשאית לקבוע דרגת נכות יציבה... גדולה עד מחצית מזו שנקבעה לצד המבחנים... ובלבד שדרגת היציבה כתוצאה משינוי זה לא תעלה עד % 19אם דרגת הנכות פחותה מ-%...20".
.4בפסק-הדין שבערעור נקבע, כי לאור הוראות תקנה 12ב(א) ו-(ב), פקיד התביעות הגיע למסקנה נכונה שיש לחשב תחילה את אחוזי הנכות לפי המבחנים שבתוספת "ואילו תקנה 15אינה נכללת במבחנים שבתוספות" וצדק, כמו כן, בראותו לחשב את אחוזי הנכות של הפגיעה השניה מן הכושר המופחת שנותר עקב הפגיעה הראשונה. תקנה 12(ב) (ה) מאפשרת אמנם יישום תקנה 15בדרגת נכות מצטברת אולם האמור בסיפא של התקנה היה כובל ממילא את ידי הוועדה הרפואית מלהעניק דרגת נכות העולה על %.19
בית-הדין האזורי הקשה:ב שמא ייאמר כי לא פקיד התביעות הוא המוסמך לחשב דרגת נכות, שהרי מלאכה זו יוחדה, על-ידי תקנה 12א, לוועדה רפואית.

אלא שאותה

תקנה עצמה מתנה את העברת העניין לטיפולה של ועדה רפואית בתנאי מוקדם, והתנאי הוא שפקיד התביעות יאשר, תחילה, "שהתקיימו בנכה העבודה הנסיבות כאמור בתקנה 12". אחת "הנסיבות" היא שצירוף דרגות הנכות עשוי לזכות את הנכה "בקצבה במקום מענק" (תקנה 12(2) (א)). לפי איזו אמת מידה יעריך פקיד התביעות שצירוף אחוזי הנכות "עשוי לזכות" את הנכה בקצבה - אם לא לפי אמת המידה הקבועה בתקנות עצמן? ההוראות שבתקנות מחייבות את המסקנה, שלא ניתן לפרוץ את מחסום ה-% 19ולפיכך נבצר מפקיד התביעות לאשר שנתקיימו "הנסיבות כאמור בתקנה 12" ונחסמה בפני המערער הדרך לוועדה רפואית.
.5בערעורו טען המערער, כי בעקבות שתי התאונות שאירעו לו, קיבל שתי הודעות מהמוסד לביטוח לאומי, אודות קביעת דרגת נכות לצמיתות, פעם בשיעור של % 12.5ופעם בשיעור של % .15אין להפעיל לגבי צירוף נכויות בגין שתי תאונות - את ההוראות והכללים שכוחם יפה לגבי קביעת דרגת נכות בגין תאונה אחת בה נגרמו שתי פגימות או יותר.
.6בדברי תשובתו טען ב"כ המוסד, כי תכליתו של סעיף 63א היתה להרחיב בתנאים מסוימים את זכויותיהם של נכי פגיעות עבודה. בטרם התיקון, קבעו את דרגת הנכות בעד כל פגיעה בנפרד, כך שמבוטח עלול היה "לזכות" פעמיים או יותר במענק נכות בלבד, בעוד שצירוף פגימותיו עשוי היה לזכותו בקצבה חודשית. תקנה 12ב מאפשרת עתה להעריך את נכותו המצטברת של מבוטח כאילו נגרמו כל פגימותיו בתאונה אחת. תקנה 12ב (ה) אף מאפשרת להחיל הוראות תקנה .15אך הכניסה לטרקלין הוועדה הרפואית, מותנית באישור מוקדם מאת פקיד התביעות, שנתמלאו שני תנאים. בא-כוח המוסד היה מוכן להניח שהתנאי הראשון (צמצום ההכנסות ב-% 50לפחות) נתקיים במערער דנן. אשר לתנאי השני, תאר הפרקליט המלומד מה היה קורה לו אישר פקיד התביעות, על סמך סיכום אריטמתי (%5.72=%12.5+%15) שהמערער עשוי לזכות במענק:ו העניין היה מובא בפני הוועדה וזו היתה קובעת שדרגת הנכות היא %19, בלא שתהא אפילו אפשרות לפנות לתקנה .15לא היתה איפוא דרך אחרת בפני פקיד התביעות, ביודעו את תוכן התקנות, מלהחליט כפי שהחליט.
.Iiפסק-דין
.1יפים לענייננו - בשינויים "שהעניין מחייב" - הדברים שנאמרו בדב"ע לט/359- 01(לא פורסם) בקשר ל"מסלול המפותל" בו חייב מבוטח ללכת כדי לקבל קצבת נכות בענף ביטוח נכות כללית (הביטוי "מסלול מפותל" הוטבע בדב"ע לח/15-0, [1]).
להלן קטע מדב"ע לט/359-01, בו ממוקדת תשומת הלב לתפקידו של פקיד התביעות:נ

" .3(א) את גלגלי ההליך בתביעת קצבת נכות, מניעה המבוטח, בהגישו טופס...
(ב) על סמך בדיקת פרטי הטופס יכול פקיד התביעות לנקוט עמדה ראשונית ולקבוע כי לכאורה נתמלאו בתובע המסוים המבחנים הנקובים בהגדרת 'נכה' שבסעיף 127כא לחוק. הא ותו לא.
(ג) מכאן עובר הטיפול לרשויות אחרות (....) שלהן אמצעי עזר משלהן (כגון מסמכים רפואיים; בדיקות; דו"ח של עובדת סוציאלית, של מכון להערכת כושר התפקוד; אישור משירות התעסוקה).
(ד) בתום כל הבירורים ב'מסלול המפותל' (דב"ע לח/15-0, [1]) חוזר העניין לפקיד התביעות, כאשר סוג העניינים בהם נותר 'להחליט' הינו, בעיקרו, טכני.
.4 .... בלתי-אפשרי הוא, שפקיד התביעות בעת שהוא 'עומד בשער', בודק טופס תביעה ונותן רשות כניסה ל'מסלול המפותל', יקבע כבר סופית שדרגת נכותו של פלוני היא לפחות + .50קשה לדמיין מצב קיצוני יותר בו תהא העגלה רתומה לפני הסוסים, שכן 'קביעה' כאמור, על סף הכניסה, תהיה בעלת תוקף מחייב כביכול, בטרם נקבעו הנכות הפיזיולוגית, מועד תחילת הנכות ומידת איבוד הכושר להשתכר".
.2מכאן - על דרך ההיקש - לענייננו. הכניסה לוועדה רפואית, האמורה לקבוע את הנכות המצטברת, מותנית באישור מוקדם מאת ה"עומד בשער", כי "צירוף דרגות הנכות מעבודה עשוי לזכות את הנכה (...) בקצבה" (תקנה 12(2) (א) לתקנות). אי-מתן האישור שולל מהנכה את הזכות להיבדק על-ידי ועדה סטטוטורית, המורכבת ממומחים מקצועיים, אשר "תקבע מחדש, בהתאם למבחנים... את דרגת הנכות המצטברת.. ." (תקנה 12ב (א) לתקנות). בתקנות ישנה ערובה, שהנכה יקבל בסך הכל דרגת נכות לא נמוכה יותר, אך גם לא גבוהה יותר, מזו שהיתה נקבעת לו אילו נגרמו פגימותיו בתאונה אחת. ראיית הנפגע, על כל ליקוייו, ובכלל זה השפעת הגומלין של הליקויים והפגימות אחד על השני, והשפעתם המצטברת על כושר עבודתו - ראיה זו יש בה כדי למנוע את העוול שבשיטה הקודמת, לפני הוספת סעיף 63א לחוק.
.3עיון בפסק-הדין שבערעור מראה שאין פגם אם הולכים לדרכה של השופטת. אך יש לראות את מטרת החוק, ולאורה, לפרש את התקנה פירוש שיהיה גם intra viresוגם יתיישב עם המטרה:ב מתן אפשרות לנכי עבודה, שכושר עבודתם צומצם במצטבר, מעבר לנכות הנפרדת בגין כל תאונה - להיבדק על-ידי ועדה רפואית. מכאן שיש לסלק, מלפני הכניסה לוועדה רפואית, כל מכשול - שפירוש ברוח האמורה לעיל - מביא לסילוקו.
מכאן לשאלה הבאה, שהיא השאלה המכרעת.

.4מה גדר סמכותו של פקיד התביעות בבואו למיין את התביעות המוגשות לו לפי תקנה 12לתקנות? כמי ש"עומד בשער", כל שעליו לעשות הוא לקבוע, קביעה ראשונית, אם צירוף הדרגות "עשוי לזכות, וכו'...." ואל לו לשים עצמו תחת או במקום (ושמא, מעל ל-) ועדה רפואית. אין הוא יודע, ואין מצפים ממנו שידע, כיצד עשויה ועדה רפואית לקבוע "מחדש" את הנכות המצטברת, מ יהיו שיקוליה הרפואיים בבואה להעריך את מכלול מגבלותיו ופגימותיו של הנכה. הדיבור "דרגת נכות" שבתקנה 12(2) לתקנות ("צירוף דרגות הנכות מעבודה") אין חובה לפרשו לצורך תקנה זו, פירוש המוציא מלכתחילה, הזדקקות לתקנה .15הדיבור הנ"ל מופיע מספר רב של פעמים בתקנות, בהקשרים שונים, וממילא, במשמעויות שונות. וכשהמדובר, לא בקביעת דרגת נכות (על-ידי ועדה רפואית), אלא בהערכה מקדמית על-ידי מי שאינו רופא, כתנאי לבדיקה על-ידי רופאים, הרי שדי לו לפקיד התביעות, בשלב זה של ההליך, בצירוף הקביעות (% 15ו-%12.5), שעל פיהן הוא עצמו הורה בשעתו לשלם למבוטח גמלאות נכות.

.5סוף דבר:ו הערעור מתקבל, כך שהעניין יועבר לוועדת נכות מדרג ראשון לשם קביעת דרגת נכותו המצטברת של המערער.
המשיב ישלם למערער הוצאות נסיעה בסך 50שקל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחוזי נכות - לסת

 2. אחוזי נכות - לשון

 3. אחוזי נכות - שיניים

 4. אחוזי נכות - אף

 5. צלעות - אחוזי נכות

 6. פציעת כתף - אחוזי נכות

 7. 69 אחוז נכות

 8. תאונת דרכים אחוזי נכות

 9. בעיות כלי דם - אחוזי נכות

 10. חישוב נכות משוקללת

 11. עיגול אחוזי נכות

 12. אחוזי נכות גאוט

 13. אחוזי נכות אסתטית

 14. אחוזי נכות הלם קרב

 15. אחוזי נכות שבר ישן

 16. אחוזי נכות קוצב לב

 17. גלאוקומה אחוזי נכות

 18. אחוזי נכות מיניסקוס

 19. אחוזי נכות על יבלות

 20. כריתת שד אחוזי נכות

 21. אחוזי נכות זעזוע מוח

 22. ערעור על 24 אחוז נכות

 23. ערעור על 30 אחוז נכות

 24. אחוזי נכות דום נשימה

 25. יריה בבטן - אחוזי נכות

 26. אחוזי נכות פגיעה באוזן

 27. אחוזי נכות רצועה צולבת

 28. שבר בכף הרגל אחוזי נכות

 29. שבר באף ללא אחוזי נכות

 30. ביטוח לאומי 1 אחוז נכות

 31. ביטוח לאומי 5 אחוז נכות

 32. תאונת דרכים 35 אחוז נכות

 33. תאונת דרכים 20 אחוז נכות

 34. 30 אחוז נכות תאונת עבודה

 35. תאונת דרכים 4 אחוז נכות

 36. תאונת דרכים 7 אחוז נכות

 37. תאונת דרכים 5 אחוז נכות

 38. תאונת עבודה 15 אחוז נכות

 39. תאונת דרכים 60 אחוז נכות

 40. כמה אחוזי נכות מקבלים פגיעת גולגולת

 41. ביטוח לאומי 19 אחוז נכות

 42. ביטוח לאומי 10 אחוז נכות

 43. כריתת מניסקוס אחוזי נכות

 44. תאונת עבודה 19 אחוז נכות

 45. תאונת דרכים 30 אחוז נכות

 46. תאונת דרכים 50 אחוז נכות

 47. תאונת דרכים 58 אחוז נכות

 48. קרע ברצועה בברך אחוזי נכות

 49. כמה אחוזי נכות מקבלים על פגיעת ברך ?

 50. שבר בחוליה C6 - אחוזי נכות

 51. אחוזי נכות בגין מחלת איידס

 52. אחוזי נכות בגין דליפת שתן

 53. אחוזי נכות ביטוח לאומי 74%

 54. הפרעה זיקפתית - אחוזי נכות

 55. ערעור על אחוזי נכות מעבודה

 56. קטיעת חלק ברגל - אחוזי נכות

 57. יתר לחץ דם - לחץ דם גבוה - אחוזי נכות

 58. הזעה עקב תאונה - אחוזי נכות

 59. קביעת אחוזי נכות ממחלת מקצוע

 60. שבר בפיקת הברך - אחוזי נכות

 61. תאונת דרכים מעל 90 אחוז נכות

 62. תאונת דרכים קטין 70 אחוז נכות

 63. סטיה של מחיצת האף - אחוזי נכות

 64. הורדת אחוזי נכות בביטוח לאומי

 65. תאונת דרכים 20 אחוז נכות לצמיתות

 66. ערעור על אחוז נכות 0 בביטוח לאומי

 67. תאונת דרכים 0 אחוז נכות אורטופדית

 68. כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה

 69. הורדת אחוזי נכות בגלל סירוב עבודה

 70. תאונת דרכים 57 אחוז נכות משוקללת

 71. אחוזי נכות בגין עור לפי סעיף 80 2

 72. קרע בשרוול המסובב בכתף אחוזי נכות

 73. ערעור על 5 אחוז נכות בביטוח לאומי

 74. ערעור של ביטוח לאומי על אחוזי נכות

 75. 30 אחוזי נכות בגין היצרות פי הטבעת

 76. ערעור על 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 77. סטייה מאחוזי הנכות בתקנות הביטוח הלאומי

 78. ערעור לבית דין לעבודה על אחוזי נכות

 79. ערעור על 19 אחוז נכות - תאונת עבודה

 80. פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי

 81. הגדלת אחוזי נכות מעבודה בביטוח לאומי

 82. תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 83. הורדת אחוזי נכות בגלל מצב רפואי קודם

 84. תאונת דרכים תאונת עבודה 100 אחוז נכות

 85. פיגור שכלי מולד אחוזי נכות ביטוח לאומי

 86. כמה אחוזי נכות מקבלים על "מרפק גולף" ?

 87. תאונת דרכים 30 אחוז נכות בביטוח לאומי

 88. תאונת דרכים בדרך לעבודה - 0 אחוז נכות

 89. פגיעה בכושר השתכרות - אחוזי נכות נמוכים

 90. האם קביעת אחוזי נכות היא "שאלה משפטית" ?

 91. בהלוקס ולגוס / הלוקס ריגידוס - אחוזי נכות

 92. כמה אחוזי נכות מקבלים על לימפומה בהפוגה ?

 93. האם ערעור על אחוזי נכות מהווה שאלה משפטית

 94. 20 אחוז נכות על סחרחורות בעקבות תאונת דרכים

 95. הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

 96. 10% נכות בגין אי התאמה סוציאלית כתוצאה מהתאונה

 97. אחוזי נכות על פגיעה בסעיף התחושתי של העצב הרדיאלי ?

 98. האם אפשר לקבל אחוזי נכות על הפרעה חרדתית לאחר תאונה ?

 99. העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים

 100. ערעור על החלטה לא לתת אחוזי נכות מלאים לפי סעיף ליקוי בתקנות

 101. הפחתת אחוזי נכות בגלל טווחים תקינים בתנועות הסיבוב והרמת ידיים

 102. אחוזי נכות: תגובה דיכאונית, ליקוי בראיה, פסוריאזיס, השמנת יתר, פיברומיאלגיה, סוכרת ואבנים בכליה

 103. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון