הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי:

.1בבית-הדין האזורי בתל-אביב (השופטת פורת - דן יחיד; תב"ע שם/722-0) התבררה תובענה של המשיב נגד המערער - המוסד לביטוח לאומי (להלן-המוסד) לחייב את המוסד ליתן הענקה לפי סעיף 198 אא לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח 1968(להלן - החוק) ותקנות הביטוח הלאומי (הענקות מטעמי צדק), תשל"ה- 1975(להלן התקנות). בית-הדין האזורי פסק כפי שעתרו ממנו, ומכאן הערעור של המוסד לבית-דין זה.
.2להלן העובדות הצריכות לערעור, כעולה מפסק-הדין שבערעור ומחומר הראיות שבתיק:ו
א) ביום 13.3.1976 נפגע התובע-המשיב בתאונה. אותה עת היה התובע "עובד עצמאי" - רוכל - מינואר 1976, והתאונה ארעה בעת עבודתו; ב) ביום התאונה לא היה התובע רשום כעובד עצמאי על-פי סעיף 33(א) לחוק; ג) דרגת נכותו של התובע, בעקבות התאונה האמורה, נקבעה ל-% .15לעניין נכות כללית (פרק ו' לחוק) נקבעה דרגת נכותו של התובע ל-%75; ד) התובע היה נכה מזה שנים רבות, והיה בטיפול לשכת הסעד, אשר, בין היתר, שילמה עבורו "קופת-חולים וביטוח לאומי".
.3א) התובע הגיש בקשה למענק נכות מעבודה לפי סעיף 66לחוק, ובקשתו נדחתה בנימוק שלא קיים אחר חובת הרישום; ב) לאחר שנדחתה בקשתו כאמור, ביקש התובע מענק לפי סעיף 198אא לחוק תקנה 3(1) לתקנות. הבקשה, כפי שהוגשה - נדחתה, אך אושרה הענקה לפי תקנה .4
.4ההוראות הרלבנטיות שבחוק ובתקנות הן:נ
א. חוק הביטוח הלאומי
"198אא. המוסד רשאי לפי שיקול דעתו מטעמי צדק לתת הענקות לאדם בכסף ובעין על-פי מבחנים, כללים ובשיעורים שנקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה של הכנסת, כשתביעתו של האדם לגמלה במסגרת ענפי הביטוח אינה מזכה אותו בגלל אחת מאלה:ב

(1) אי-השלמת תקופת אכשרה לפי סעיפים 15, 22או 127כג; (2) אי-מילוי חובת רישום לפי סעיף 33; (3) אי-הזדקקות לאשפוז לפי סעיף 94; (4) פיגור בתשלום דמי ביטוח לפי סעיפים 98או 181".

ב. התקנות
" .3בכפוף לאמור בסימן ג' יתן המוסד הענקה במקרה שלא אושפזה היולדת או נבצר מהמבוטח למלא חובת רישום לפי סעיף 33לחוק או לשלם דמי ביטוח, כולם או מקצתם, ונוצר פיגור לפי סעיפים 98או 181לחוק מחמת אחד מאלה:ו
(1) מחלה או תאונה;...
(10) סיבה אחרת שלפי שיקול דעת המוסד מקורה בנסיבות שלא היו תלויות במבקש הענקה בתום לב והמוסד שוכנע ששורת הצדק מחייבת מתן הענקה.
4(א) בכפוף לאמור בסימן ג' יתן המוסד הענקה למבקש הענקה כשהכנסתו הממוצעת אינה עולה על סכום הנקוב בלוח ב' לחוק, לפי מספר התלויים, מחולק ל-12; עולה ההכנסה הממוצעת על הסכום המתקבל כאמור - תשולם הענקה יחסית לפי האמור בתקנה .17
.10שיעור ההענקה שתינתן למבקש הענקה שתביעתו למענק לפי סעיף 66
או לפי סעיף 77לחוק נדחתה ומתקיימות בו הנסיבות האמורות בתקנה 3יהיה כמענק שהיה משתלם אילו היה זכאי לפי הסעיפים האמורים".
.5התובע הגיש תביעה לבית-הדין האזורי בעתירה שהמוסד יחויב ליתן הענקה לפי תקנה 3, כך שיהיה זכאי למענק לפי סעיף 66לחוק. בית-הדין האזורי קיבל את התביעה כך, שהעניין הוחזר למוסד לביטוח לאומי על מנת שישקול בבקשה המקורית מחדש. המוסד עמד על החלטתו הקודמת.
התובע הגיש שוב תביעה לבית-הדין האזורי, בעתירה להענקה לפי תקנה 3, ובאותו הליך ניתן פסק-הדין שבערעור.
.6עיקר הטענות של הפרקליטה, אשר ייצגה את התובע בבית-דין קמא, היו:נ
א) בזמן הרלבנטי לרישום מכוח סעיף 33לחוק היה התובע חולה במחלת הנפילה ומכור לסמים, כך שלא היה מסוגל לעשות את הדרוש לעניין הרישום; ב) "בזמן שהיה צריך התובע להרשם כדין - הדבר נמנע ממנו בשל מחלתו ומצבו הנפשי הקשה, הוא לא ידע מה נעשה אתו, היה בטיפולה של לשכת הסעד, הם ידעו מה המצב, והיה עליהם לרשום אותו במוסד".

.7הפרקליט אשר ייצג את המוסד כפר בכך שהתובע היה חולה במחלת נפילה, וכי לא היה מסוגל לעשות לעניין הרישום בהיותו מכור לסמים. רופא שהעיד מטעם המוסד שלל מחלת נפילה וכן שלל את היותו של התובע מכור לסמים כדי-כך שלא היה מסוגל לטפל בענייניו. בפני הרופא שהעיד היה תיקו של הנכה, וכן קיים איתו הרופא שיחות.
בעדותו אמר הרופא:ב
"אין שום סימן לטענה של נטילת סמים. התובע סיפר הרבה מאד ולא סיפר אף מלה על סמים. מאד קשה להניח, שאדם שיהיה בטיפול עד ליום הפגיעה כ- 5שנים - ולא יהא לכך ביטוי בתיקו. בית-החולים הצרפתי נרכש על-ידי משרד הבריאות ושוכן בו המרכז לבריאות הנפש ומלב"ן. בדקתי את העתקו.
לא ראיתי אף מלה על גמילה מסמים, או אפילו על שימוש בסמים. פעם או פעמיים מצאתי בתיק אחר שמוסר כי לוקח סמים, אבל את זה מוסר או לעובדת סוציאלית או כשרוצה תעודה רפואית כללית מרופא משפחה. אף פעם לא מסר לפסיכיאטר ויש לי מספר גדול מאד של ראיונות בינו ובין פסיכיאטרים ואין אף מלה אחת על סמים. התובע נבדק הרבה מאד פעמים ולא נמצאו שום סימנים פתולוגיים של מחלת נפש או המצביעים על נטילת סמים".
.8בפסק-הדין שבערעור קבע בית-הדין, כי "אין ספק כי האדם הניצב לפנינו (התובע) איננו אדם בריא. אשר יש לנהוג עמו באותן אמות המדינה הננקטות כלפי אדם רגיל וסביר, יחד עם זאת ייתכן וצודקת באת-כוח הנתבע בטענתה, כי יכול היה התובע, חרף מצבו, לבצע את פעולת הרישום ועל כן אין לומר כי "נבצר" ממנו לבצעה מפאת מחלתו, כאמור בתקנה 3(1) לתקנות".
בית-הדין לא מרחיב בשאלה זו, כיון שלדעתו חלות הנסיבות הכלולות בסעיף קטן 3(10), והן המאפשרות לתובע לזכות בהענקה הנדונה.
לעניין זה אומר בית-הדין האזורי:ו
"העיד בפנינו התובע - ולעניין זה לא נסתרה עדותו ולא הובאו עדים להפרכתה - כי מעולם לא שילם דמי ביטוח לאומי, ולשכת הסעד היא ששילמה אותם בעבורו.
ואלה דברי התובע כלשונם:נ
'לא שילמתי ביטוח לאומי כי לשכת הסעד היתה משלמת עבורי. קופת-חולים וביטוח לאומי משלמת לשכת הסעד. משלמת כל הזמן ביטוח לאומי ---
ידוע לי שלשכת הסעד היתה משלמת עבורי לביטוח לאומי ולקופת-חולים. לא ניגשתי לביטוח לאומי כי לשכת הסעד מטפלת בי' (ע' 2- 3לפרוטוקול).
גם המוצג ת/ 9הוא מכתב לשכת הסעד לנתבע, מחזק את עדות התובע לאמור, כי לשכת הסעד היא שהסדירה ענייניו אצל הנתבע, שהרי לשכת הסעד - ולא התובע - היא שהודיעה גם בסופו של דבר ב-ת/ 9לנתבע, כי החל מינואר 1976החל התובע לעסוק ברוכלות.
משמע, כי לשכת הסעד היא שעשתה במאוחר את הפעולה, שהמחדל לבצעה בעת הנכונה היתה בעוכרי התובע וגרמה לשלילת קצבתו. לאור העובדה
שלשכת הסעד טיפלה בעניינו של התובע ושילמה דמי ביטוח בעבורו, למדים על שניים אלה:ב
(1) כי מחדלו של התובע התמצה בפעולת הרישום הפורמלית-טכנית ולא נועד המחדל להשתמט מתשלום דמי ביטוח. שהרי אלה אמורים היו להשתלם על-ידי לשכת הסעד, ולא על-ידו.
(2) סביר להניח כי הושלה התובע לחשוב שלשכת הסעד תסדיר את כל ענייניו, במוסד לביטוח לאומי (כזכור אין התובע יודע קרוא וכתוב). ומכאן שלא היה התובע מודע לחובתו לבצע הרישום בעצמו, שאם לא כן ובאין חובת התשלום עליו - מדוע יימנע מפעולה פורמלית-טכנית, המבטיחה זכויותיו כעובד עצמאי? שעה שאדם אינו מודע לחובה הרובצת עליו ולאי-מודעותו סיבות אובייקטיביות וסבירות ואלה אינן תלויות בו - ובמקרה הנדון הסיבה לאי-מודעותו של התובע נעוצה בהנחה שהניח כי לשכת הסעד תטפל בכל ענייניו בנתבע - הרי ניתן לומר שלא מילא את החובה מסיבה שאינה תלויה בו.
אף במקרה הנדון היה לתובע יסוד אובייקטיבי להניח כי לשכת הסעד תטפל בכל ענייניו אצל הנתבע. את הנחתו השתית על מנהגה עימו מימים ימימה, והא ראיה שגם בסופה של הפרשה, היא, לשכת הסעד, ולא התובע, הודיעה לנתבע על היות התובע עובד עצמאי (ת/9)".
.9עיקר הטענות שהעלה הפרקליט אשר ייצג את המוסד בערעור היו:ו
א) בית-הדין האזורי טעה בפירוש פסקה 10לתקנה 3וביישומה למקרה העומד לדיון; ב) בית-הדין האזורי טעה בקביעת העובדות בדבר טיפול לשכת הסעד בעניינו של התובע וייחס משקל לא נכון לעובדה, שלשכת הסעד טיפלה בתובע, והתעלם מהעובדה שהתובע עצמו ידע לנהל התכתבות ענפה עם המוסד לביטוח לאומי.
.10המשיב, שלא היה מיוצג בערעור על-ידי עורך-דין, ביקש, למעשה, שפסק-
הדין של בית-הדין האזורי יאושר מטעמיו.
.11במהלך הדיון התעוררה, ביזמת בית-הדין, שאלת יחס הגומלין בין תקנה 3

לתקנה .4
.Iiפסק-דין
.1עד שנידרש לשאלה שתקבע גורלו של ערעור זה, נתייחס לשאלה שעלתה בערעור ביזמת בית-הדין (סעיף 11בחלק iדלעיל). מתברר, שלמעשה אין השאלה רלבנטית, אך משהועלתה - טוב שנשיב עליה. עיון בתקנות כשלמות מלמד, כי צדק פרקליטו של המוסד
בטענתו, שיישום תקנה 4אינו מחייב מסקנה שהתקיים הדרוש לאחת הפסקות שבתקנה .3תקנה 4עומדת בפני עצמה ומכוונת למצבים שונים ולשיעורי הענקה שונים, כמפורט בסימן ג', שהן תקנה 3והן תקנה 4כפופות לו.
.2מכאן לשאלה שתקבע גורלו של ערעור זה:נ הטעה בית-הדין האזורי בפירוש וביישום תקנה 3? האמור בפסק-הדין (בקטע המובא בסעיף 8בחלק iדלעיל), ודאי שמשקף את מצבו הכללי של התובע. כן לא נחלוק על הקביעה האומרת, ש"לא היה התובע מודע לחובתו לבצע הרישום בעצמו, שאם לא כן, ובאין חובת התשלום אליו - מדוע יימנע מפעולה פורמלית-טכנית המבטיחה זכויותיו כעובד עצמאי?" עד שנתייחס למסקנה, טוב שייאמר שהדבר לא היה בגדר ודאי שגם בעד עובד עצמאי היתה לשכת הסעד משלמת דמי ביטוח, אך לא זה יקבע.
.3ראשית דבר יש ליתן את הדעת לכך, שאין המדובר בגמלה המשתלמת מכוח חוק הביטוח הלאומי כזכות. מדובר בהענקה המשתלמת מכוח פרק ט' 1לחוק, הקובע, כי המוסד "רשאי לפי שיקול דעתו מטעמי צדק לתת הענקות", על-פי מבחנים ובשיעורים שנקבעו בתקנות. ברור שגם בעניין הענקה מכוח אותו פרק שבחוק אין המוסד רשאי לעשות כטוב בעיניו. הוא חייב לשקול כל בקשה עניינית ולגופה, וכשמתקיימים התנאים - חייב הוא ליתן את ההענקה. אופיה של הזכות מאותו פרק - מן ההכרח שישתקף בפירוש התקנות לפיו, במקביל לעצם הפיקוח השיפוטי הנובע מהפעלת שיקול-דעת שנתן המחוקק לרשות.
.4בית-הדין האזורי פסק כפי שפסק על-פי פירוש שנתן לפסקה 10שבתקנה .3
את הפסקה 10אין, כמובן, לפרש כעומדת בפני עצמה. יש לפרשה תוך התייחסות לקטע הפותח את התקנה כולה. פסקה 10, כיתר תשע הפסקות, מתארת מצב או נסיבות אשר אינן אלא בגד סיבה לעיקר. העיקר הוא בקטע הפותח האומר, שהענקה תינתן "במקרה... (ש)נבצר מהמבוטח למלא חובת רישום... מחמת אחד מאלה...". כאשר לא מתקיים הרישא - לא תועיל אחת הפסקות. כאשר מי שבו מדובר הוא אמנם חולה, אך מחלתו לא מביאה למצב שבו נבצר ממנו לקיים חובת רישום - לא התקיים הדרוש לזכאות מכוח תקנה .3אדם החולה בכליותיו ומקבל כדורים או תרופה אחרת, אך ממשיך בעבודתו, ודאי לא יבוא בגדר תקנה 3, פסקה (1). הוא הדין עת מדובר במבוטח המשרת בצבא ההגנה לישראל, תפקידו "קצין עיר" בעיר מסוימת, והפעולה שלא נקטו בה לפי חוק הביטוח הלאומי חייבה אותו לגשת למוסד לביטוח לאומי ולשלם סכום קטן ביותר כדמי ביטוח או לשלוח אותו סכום בדואר.
במהלך הדיון בבית-הדין האזורי הועלתה הטענה, שהנכה היה "מכור לסמים" וזה אשר מנע בעדו קיום חובת הרישום (סעיף 6, פסקה א', בחלק iלעיל). ליתן מאן דפליג שיכול ושלב מסוים של התמכרות לסמים יביא לכך שמי שבו מדובר - יימנע בעדו לקיים חובות מסוימות, וביניהן החובה להרשם כעצמאי, אם כי ייתכן ועצם העובדה שאדם פעיל כעצמאי, כבר סותרת טענת אותו שלב של התמכרות לסמים. השאלה, אם אכן היה הנכה "מכור לסמים" במשמעות האמורה לעיל, התבררה בבית-הדין האזורי, עת היה הנכה מיוצג על-ידי עורך-דין. מהעדות הרפואית היחידה בבית-הדין עולה ברורות שהנכה כלל לא היה מכור לסמים (סעיף 7בחלק iדלעיל).

הקובע הוא, אם אמנם "נבצר מהמבוטח" לקיים את החובה שבה מדובר, במקרה שלנו - רישום במוסד לביטוח לאומי, כאמור בסעיף 33לחוק. מודעות לחובה, כדאיות או אי- כדאיות הפעולה, או אף חוסר כל ידיעה על עצם החובה - ולמעשה, לכך מייחס בית-הדין האזורי את הזכאות מכוח פסקה 10- עדיין אינם מביאים למצב שבו נבצר מהמבוטח לעשות לשם הרישום.
.5התקנות באות ליתן תוקף ומשמעות לסעיף 198אא לחוק הביטוח הלאומי, היינו, להקנות למוסד לביטוח לאומי כוח ליתן גמלה עת אין מתקיימים התנאים שקבע החוק למתן הגמלה ובין השאר - "אי-מילוי חובת רישום לפי סעיף 33". לשון אחר -
החוק והתקנות באים להיטיב עם אדם שלא קיים חובה המהווה תנאי לזכאות. יסוד זה צריך שינחה בפירוש התקנות כאמור בסעיף 3דלעיל. נראה לנו על כן שלדיבור "נבצר" בתקנה 3אין ליתן פירוש מרחיב. על-פי המילון (אבן-שושן) - "נבצר" כולל גם "היה קשה". פירוש זה לא יהלום את מהות התקנה. נראה לנו יותר הפירוש השני "נמנע". יחד עם זאת, אין להחמיר עד כדי כך שאותה "מניעה" תהיה מוחלטת. די בכך שהסיבה תביא למצב, שמאמץ סביר לא ימנע את התוצאה - אי-רישום.
על כל פנים, טעות, אי-ידיעת החובה, שכחה וכדומה - לא יבואו בגדר הצידוק לאי-רישום ולזכאות להענקה.

.6פסק-הדין שבערעור בנוי על פירוש פסקה .10אף אם נניח שצודק בית-הדין האזורי במסקנה, שאי-מודעות לחובה להרשם כבר באה בגדר אותה פסקה, לא נוכל לאשר את פסק-הדין, וזאת מהטעם הפשוט:ב בית-הדין האזורי פסק כפי שפסק מבלי להתייחס לבסיס שעליו יש לבנות את הפסקה 10- הקטע הראשון בתקנה .3השאלה היא, אפוא, אם אכן נבצר בעד המשיב למלא חובת הרישום. ממערכת העובדות שקבע בית-הדין האזורי ואשר שימשה למסקנתו, לומדים, כי אכן טעה או הוטעה המשיב עת סבר שאין הוא חייב ברישום, או שמישהו אחר יעשה במקומו על מנת שיירשם. התקנה 3מייחסת אמנם משקל לטעות או להטעיה, אך עושה כן עת מדובר ב"מסירת מידע לא נכון מאת עובד המוסד שפעל בתפקיד". כל טעות או הטעיה אחרת לא תביא לתוצאה שתקיים אחרי התנאי הבסיסי, והוא - "נבצר מהמבוטח למלא אחר חובת רישום לפי סעיף 33לחוק".
התוצאה היא, שדין הערעור להתקבל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון