ערעור על החלטת ועדת הביקורת של ההסתדרות

לפנינו בקשת עובד לבטל את קביעת ועדת הביקורת בקשר לפסילת העובד לכהן כחבר, או להיות מועמד להיבחר, בנציגות עובדים במקורות.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על החלטת ועדת הביקורת של ההסתדרות:

.1בין המבקש, עובד ותיק של המשיבה (להלן - העובד) ובין המשיבה (להלן
- מקורות) נתגלע סכסוך, שבעטיו פוטר העובד מעבודתו במקורות.
העובד ערער על פיטוריו בפני ועדת הביקורת המרכזית של ההסתדרות. העובד נתמך בערעורו על-ידי ועד העובדים, בו הוא כיהן שנים רבות כחבר ומזכיר הוועד וכן על-ידי הסתדרות ההנדסאים. העובד כיהן גם כנציג הטכנאים במזכירות הארצית של ארגון עובדי מקורות.
ערעורו של העובד התברר בפני הרכב של 3 חברים ממזכירות ועדת הביקורת (להלן - ועדת השלושה) שקיבלה את הערעור וקבעה, שהעובד פוטר שלא כדין, שיש להחזירו לעבודתו במקורות ולשלם לו את השכר לתקופה שלא קיבל שכרו.
.2על החלטת ועדת השלושה הגישה מקורות ערעור בפני מליאת מזכירות ועדת הביקורת (להלן - ועדת הביקורת).
בכדי למנוע ספיקות חוקתיים בקשר לערעור הוחתמו הצדדים להתדיינות על הסכם בוררות כדת וכדין. במבוא להסכם הבוררות ובסעיף א' נאמר בין היתר:ו
"הואיל וקיימים חילוקי דעות בין הצדדים הנ"ל ביחס לדרישת מקורות לפטר את זאב ליכטנשטיין כמפורט במכתב החברה מיום 3.5.1978המהווה חלק בלתי-נפרד מהסכם בוררות זה, והואיל והצדדים מוסרים את חילוקי הדעות הנ"ל שביניהם להכרעת בוררות למזכירות ועדת הבקורת המרכזית - בהתאם להסכם בוררין זה; לכן באו הצדדים לידי הסכם כדלקמן:נ
א. הצדדים מסכימים למסור את חילוקי הדעות הנ"ל על כל השאלות הכרוכות בהן, להכרעת מזכירות ועדת הבקורת המרכזית (להלן - חבר הבוררים), אשר יפעל בתנאים המפורטים בהסכם זה".

.3 ועדת הביקורת החליטה, לאחר דיון ממצה וענייני, לדחות את ערעורה של מקורות ולאשר את מסקנות ועדת השלושה.
עם זאת קבעה ועדת הביקורת, כי לאור נסיבות המקרה שתוארו בהחלטתה (בסעיפים ג-ד-ה בעמוד 7) -
"יחדל העובד להמשיך לכהן כחבר וכיו"ר ועד הטכנאים וההנדסאים במקורות ולא יציג את מועמדותו... לפרק זמן של 4שנים מיום הבחירות הבאות...".
.4 לפנינו בקשת העובד לבטל את קביעת ועדת הביקורת בקשר לפסילת העובד לכהן כחבר, או להיות מועמד להיבחר, בנציגות עובדים במקורות (להלן - החלטת הפסילה).
.5 בהיות השאלה העומדת להכרעה בעיקרה משפטית, הגישו הצדדים סיכומים בכתב.
.6 טענתו העיקרית של בא-כוח העובד היא, כי בהחלטה על הפסילה חרגה ועדת הביקורת מסמכותה לפי הסכם הבוררות.
.7 בא-כוח מקורות טוען, כי לאור העניינים שהועלו במהלך הבירור אין לראות בפסילה חריגה מסמכות ולכן יש לדחות את הבקשה.
.8 נראה לנו, כי אכן שגתה ועדת הביקורת כאשר החליטה בשני העניינים כמקשה אחת. הדבר נובע כנראה מכך, שאכן בסמכותה של ועדת הביקורת, כגוף מפקח ומבקר לפי חוקת ההסתדרות, לדון גם בשאלת כשרותו של עובד חבר ההסתדרות להיות חבר בנציגות עובדים. נתחלפו לה כנראה לוועדה סמכויותיה השונות - כאשר במקרה דנן ישבה אך ורק כחבר בוררים לפי הסכם בוררות, ובסוף נתנה פסק בוררות שחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968(להלן - חוק הבוררות) חל עליו.
.9 זאת ועוד. ספק גדול עם עניין כשרותו של עובד להיות חבר בנציגות עובדים יכול להיות נושא לבוררות לפי חוק הבוררות. אמרנו ספק, כי לא בדקנו את השאלה לעומקה אולם כידוע עניינים של מעמד או של כעין-מעמד אינם יכולים להיות נושא לבוררות.

כשרות להיות חבר בנציגות עובדים או פסילתו של עובד להיות חבר כאמור הוא בבחינת עניין כעין-מעמד ולכן נראה לנו, כי החלטת הפסילה אינה יכולה להיות חלק של פסק הבוררות.

.10התוצאה היא, שאנו נעתרים לבקשה, מבטלים את החלטת הפסילה שבפסק הבוררות ומאשרים את ההחלטה בדבר ביטול פיטוריו של העובד.
.11בנסיבות המקרה אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ועדת צר''מ

 2. ועדת מינהל השירות

 3. ועדת המאוימים

 4. החלטת ועדת המעקב

 5. ערעור על ועדת שליש

 6. ועדת שחרורים מיוחדת

 7. בקשת הקלה מועדה מקומית

 8. שימוע בפני ועדה בעירייה

 9. ביטול החלטת ועדת חריגים

 10. משוא פנים בוועדת המכרזים

 11. הקלטת ישיבות ועדת מכרזים

 12. ביטול החלטת ועדת מכרזים

 13. ביטול החלטת ועדה פריטטית

 14. ועדת חריגים לדיור ציבורי

 15. הקלטת דיון בועדת המכרזים

 16. ערעור על החלטת ועדת האכלוס

 17. שינוי עמדה של הוועדה המקומית

 18. בחירות לועדה לתכנון ובניה

 19. כינוס ועדת מעקב תוך זמן סביר

 20. טעויות בהחלטת ועדת המכרזים

 21. זכות הקיזוז של ועדה מקומית

 22. אכיפת החלטה של ועדה פריטטית

 23. אי יישום המלצות ועדת חקירה

 24. הועדה שגתה לא ביצעה בדיקות

 25. זיכוי מעבירות עקב עדות יחידה

 26. טוענת כי פוטרה בשל עדותה בהליך

 27. הועדה המקומית אישיות משפטית

 28. דרישה לקיים דיון בועדה המחוזית

 29. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 30. פגם מנהלי בהחלטת הועדה המקומית

 31. בקשה לביטול החלטת ועדת הבוחנים

 32. החלטת ועדה מחוזית על סגירת תיק

 33. לטענת הועד המקומי לא שולמו כספים

 34. בקשה לתשלום מיוחד ועדת ההתנתקות

 35. ביטול החלטת ועדת המכרזים עקב פגמים

 36. זכות טיעון חלקית בפני הועדה המחוזית

 37. הקלה לא בהתאם למדיניות הועדה המקומית

 38. בדיקת חוסן פיננסי ע''י ועדת המכרזים

 39. התערבות שיפוטית בהחלטות ועדת המכרזים

 40. שינוי החלטת ועדת קידום הפקולטה לרפואה

 41. קבילות דו''ח ועדת חקירה פנימית כראיה

 42. החלטת מכרז ועדת המכרזים פסולה מעיקרה

 43. חיוב הועדה לתכנון ובניה לעמוד במועדים

 44. ביטול תוצאות ועדת הבוחנים במכרז פנימי

 45. ערעור על החלטות הועדה להטלת עיצום כספי

 46. מינוי נציג בועדה המקומית לתכנון ולבניה

 47. ערעור על החלטת ועדת הביקורת של ההסתדרות

 48. ביטול החלטת הוועדה לעניינים הומניטאריים

 49. טענת פגמים מנהליים בהחלטת הועדה המחוזית

 50. ביטול החלטת ועדת המכרזים על חלוקת עבודה

 51. תביעה לחייב לקיים את החלטה הועדה הפריטטית

 52. ביטול המלצה לאחר הגשת תכנית לועדה המקומית

 53. הקטנת חוב עפ"י החלטת הוועדה לביטול חובות

 54. תביעה נגד ועדת הביקורת המרכזית של ההסתדרות

 55. ערעור על ועדת הערעורים לפי חוק משפחות חולים

 56. ערר על החלטת הועדה לאשר שני אלמנטים מתוך בקשה

 57. נוהל בקשות בפני הוועדות לעניינים הומניטאריים

 58. איטום / מילוי חללים במרתף בהוראת ועדה מקומית

 59. ערעור על החלטת ועדת הערר של הרשות לאסירי ציון

 60. הגשת תביעה בטעות לועדת הערר ולא לוועדה המקומית

 61. החלטת ועדה מחוזית ''למשוך'' תוכנית לפני הדיון

 62. הארכת תוקף החלטת ועדה לתכנון ובניה למתן היתר

 63. ביטול החלטת הועדה לערעורים לענייני קרן מבטחים

 64. בקשה לשינוי החלטת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 65. נטען כי הוועדה לא קיימה את האמור בפסק הדין המחזיר

 66. דחיית ערעור על החלטת ועדת הערעורים לפי חוק הנכים

 67. ערעור על החלטת ועדת הערעור לפי סעיף 33 לחוק הנכים

 68. המלצת ועדת האיתור לעניין בחירת היועץ המשפטי לממשלה

 69. הוועדה שינתה את הממצאים שלה בין התכנסותה הראשונה לשנייה

 70. ממצאים בפסק דין קודם הם בבחינת עדות מפי השמועה בהליך המאוחר

 71. האם 2 עדויות בביהמ"ש: בעל ואשתו נחשבות לשתי עדויות נפרדות ?

 72. שאלת הרגישות הנופית - האם החלטת הוועדה בנושא זה חרגה ממתחם הסבירות

 73. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון לאשר תוספת חדרים על הגג במקרקעין

 74. בקשה לועדה הציבורית להחלפת דירה בדירה גדולה יותר בשל צפיפות המגורים

 75. הועדה המקומית החליטה לתקן את מידות הבריכה הן לגבי עומקה והן לגבי רוחבה ואורכה

 76. בקשה מוועדת האכלוס העליונה מטעם משרד הבינוי והשיכון להקנות זכויות חוזיות כדייר

 77. ערעור מינהלי על החלטת ועדת ערר לפי חוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות

 78. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון