שווי רכב לצורך ביטוח

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שווי רכב לצורך ביטוח:

התביעה שלפנינו מעוררת סוגיה עקרונית של קביעת שווי רכב לצורך תשלום תגמולי ביטוח למבוטח. הבעיה חוזרת ועולה לא אחת בבית משפט זה וכבר נתתי דעתי עליה בעבר (ת.ק. 2527/97 בבית משפט לתביעות קטנות בחיפה).

1. ביום 20.8.96 נגנב רכבו של התובע שהיה מבוטח אצל הנתבעת בפוליסה הנוהגת בביטוח רכב מקיף. הנתבעת שילמה לתובע את שווי הרכב על פי מחיר מחירון בניכוי עשרה אחוז מערך הרכב מן הטעם שהרכב היה בעבר בבעלות חברה.

2. לכאורה, נהגה הנתבעת כדין על פי סעיף 56 (ג) לחוק חוזה הביטוח התשמ"א - 1981 (להלן :ב "חוק חוזה ביטוח") המבטא את אחד העקרונות הבסיסיים בדיני הביטוח וקובע כלהלן:ו

"תגמולי הביטוח יחושבו באופן שיביאו את המוטב ככל האפשר למצב שהיה נמצא בו אילולא קרה מקרה הביטוח".

למרות זאת, דין התביעה להתקבל מן הטעם שהפחתת שווי הרכב במקרה דנן, מהווה שימוש בזכות שלא בתום לב. אבהיר את דברי.

3. הבסיס לקביעת שווי הרכב הוא המחירון המקובל בשוק. השווי הבסיסי מושפע ממספר פרמטרים שהעיקריים ביניהם הם :נ

( - ) מספר הקילומטרים שעבר הרכב (קילומרטז'). כך לדוגמה, מקובל כי רכב פרטי גומא בין 15,000 עד ל - 20,000 ק"מ בשנה ורכב מסחרי 30,000 - 40,000 ק"מ בשנה.
( - ) תאונות קודמות.

( - ) מצבו הכללי של הרכב ( מיכני ומרכב).

( - ) בעלויות קודמות וזהות הבעלים הקודמים. כך למשל, יפחת שוויו של רכב שבאחד מגילגוליו הקודמים היה בבעלותו של קיבוץ או של חברה ציבורית או שימש כרכב השכרה או לימוד נהיגה וכיו"ב.

( - ) תוספות שונות שהותקנו ברכב כמו הגה כח, מזגן, חלונות חשמליים וכיו"ב.

4. פרמטרים אלו ידועים היטב לחברות הביטוח אך למרבית הפליאה, הנתבעת מבחינה בין שווי הרכב לצורך חישוב הפרמיה לבין שווי הרכב לצורך חישוב תגמולי הביטוח. במקרה דנן, בעת כריתת חוזה הביטוח הנתבעת התעלמה מכך שהרכב היה בבעלות קודמת של חברה, אך בבואה לשלם תגמולי הביטוח לקחה פרמטר זה בחשבון.

5. איני נדרש אלא להפנות לטיעון בכתב שהגישה הנתבעת כהאי לישנא :ב

"בעליו של רכב המבטח את ריכבו, אינו נדרש למסור על עברו של הרכב כאשר רק ובעת מקרה ביטוח (אירוע תאונתי) הנ"ל יצרף מסמכים נוספים ובמסגרת גילוי כל פרט שיסייע לפצות בנזק המוכח. בנסיבות אלה, תשלום הפרמיה הינו עפ"י שווי הרכב, כאשר ובמידה ו"עברו" של הרכב יוודע רק לאחר התאונה, יקוזז מסך הפיצוי החלק היחסי" (הדגשה שלי - י.ע.).

מדברים אלו נמצאתי למד כי בעת כריתת חוזה הביטוח הנתבעת אינה מבררת את הפרמטרים השונים העשויים להשפיע על שוויו של הרכב המבוטח.

ודוק:ו איני סבור כי על הנתבעת לערוך ולחקור בנושא זה. כל שעליה לעשות הוא לכלול בשאלות ובפרטים שהתובע נדרש להשיב עליהם את אותם פרמטרים שפורטו לעיל שיש בהם כדי להשפיע על שוויו של הרכב. אם סבורה הנתבעת כי מספר הבעלויות ברכב או זהות הבעלים הקודמים הוא פרט מהותי, שומא עליה לכלול פרט זה בין הפרטים שהמבוטח נדרש להצהיר עליהם לצורך קביעת הפרמיה.

מטיעונה של הנתבעת כפי שצוטט לעיל עולה תמונה הפוכה. הנתבעת עוצמת עיניה מראות ומלברר את אותם פרטים שהיא כה להוטה לבררם לאחר קרות מקרה הביטוח.

6. סעיף 6 (א) לחוק חוזה ביטוח קובע כלהלן:נ


"הציג המבטח למבוטח לפני כריתת החוזה, אם בטופס של הצעת ביטוח
ואם בדרך אחרת שבכתב, שאלה בענין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו
של מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל או לכרותו בתנאים שבו (להלן -
ענין מהותי), על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה"

ואם יטען הטוען כי עובר לכריתת חוזה הביטוח על המבוטח מוטלת מיוזמתו החובה לגלות כל הפרמטרים המשפיעים על שווי הרכב, אפנה אותו להלכה שנקבעה בע"א 282/89 רוטברג נ. כלל חברה לביטוח פ"ד מו (2) 339 .

על פי דעת הרוב שם, סעיף 6 לחוק חוזה ביטוח מצמצם את חובת הגילוי הספונטנית למה שנשאל בשאלון בלבד, אלא אם שתיקת המבוטח עולה כדי תרמית.

יש הסבורים כי ראוי להרחיב חובת הגילוי של המבוטח מעבר לאמור בסעיף 6 לחוק חוזה ביטוח ( ראה דעת המיעוט בפסק הדין וכן ג. שלו במאמרה "חובת הגילוי בחוזי ביטוח " הפרקליט מ עמ' 20 ). דומני כי גם אלו יסכימו כי כאשר חברת הביטוח נמנעת במודע מלבקש מהמבוטח את הפרטים אותם היא בודקת לאחר האירוע הביטוחי, אין לייחס למבוטח חוסר תום לב.

כל שנדרש מהמבטח הוא לכלול בשאלון הצעת הביטוח פרטים נוספים על בעלים קודמים, זהות בעלים קודמים, מספר הקילומטרים שהרכב עבר וכיו"ב. כאשר המבטח עצמו גרם לכך שתשובותיו של המבוטח אינן מפרטות את הפרמטרים הנ"ל אין לו אלא להלין על עצמו (והשווה לסעיף 8 (1) לחוק השולל מן המבטח תרופות אם הוא עצמו גרם לכך שהתשובה לא הייתה מלאה וכנה).

7. התוצאה אליה הגעתי מביאה לכאורה לכך שהמבוטח מתעשר על חשבון המבטח ומקבל יותר מכפי נזקו האמיתי. תוצאה זו יכול המבטח למנוע בכך שיבקש מהמבוטח מספר פרטים נוספים בקשר לרכב המבוטח. בכך תימנע התוצאה הצורמת לפיה ביד אחת גובה המבטח תשלומי הפרמיה על פי בסיס מסוים וביד השניה משלם תגמולי ביטוח לפי בסיס אחר.

8. אבהיר כי 'נקודת החיתוך' היא מועד כריתת חוזה הביטוח. אם השתנו הפרמטרים המשפיעים על ערך הרכב לאחר מכן, אין מקום לסטות מהכלל הקבוע בסעיף 56 (ג) לחוק חוזה ביטוח.
לדוגמה, אם לאחר כריתת חוזה הביטוח, נפגע הרכב בתאונה או שהמבוטח נסע מספר גדול של קילומטרים, יהא זה נכון וצודק כי בבוא המבטח לחשב תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח, יילקחו פרמטרים אלו בחשבון.

9. חיזוק לתוצאה אליה הגעתי אני מוצא באנלוגיה לסעיף 58 לחוק חוזה ביטוח, שעניינו ביטוח יתר. במקרה של ביטוח יתר, על הנתבעת להראות כי ערכו של הרכב פחת במהלך התקופה בין כריתת חוזה הביטוח לבין קרות מקרה הביטוח כדי לסתור החזקה לפיה סכום הביטוח משקף שווי הנכס המבוטח בעת כריתת החוזה. וכך נאמר בע"א 195/89 שמיר חברה לביטוח בע"מ נ. ניסן יאיר פ"ד מו(5) 673 :ב

"כאשר נקבע ערך מוסכם של הנכס על חברת הביטוח רובץ הנטל להראות כי ערכו של הנכס המבוטח פחת במהלך התקופה שבין חתימת הפוליסה ובין קרות מקרה הביטוח, ולהוכיח את השיעור המדוייק של ירידת הערך. אם אין ביד חברת הביטוח
להרים את הנטל האמור, אמת המידה היחידה לשווי הנכס המבוטח הינה,
כמוסבר לעיל, סכום הביטוח המוסכם, ונוכח זאת קבע בית המשפט בפרשת כלל
כי המבוטח אכן היה זכאי לתגמולי ביטוח בגובה סכום הביטוח".


במקרה שלפנינו אין תחולה ישירה להלכה זו מאחר והפוליסה אינה נוקבת בסכום ביטוח מוסכם (סעיף 56 (א) לחוק חוזה ביטוח) אלא קובעת כי תגמולי הביטוח ישולמו על פי ערך הרכב ביום קרות מקרה הביטוח.

אולם באנלוגיה להלכת ע"א 195/89 הנ"ל צריכה להיות קורלציה בין הנתונים המשמשים לקביעת ערכו של הרכב לצורך חישוב פרמית הביטוח עובר לכריתת חוזה הביטוח, לבין הנתונים המשמשים לקביעת ערכו של הרכב בעת קרות האירוע הביטוחי.


10. סופו של דבר שאני סבור כי הנתבעת פעלה שלא כדין בכך שהפחיתה מתגמולי הביטוח עשרה אחוז בשל כך שהרכב המבוטח היה בבעלות קודמת של חברה.

אשר על כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע הסך של 3,050 ש"ח בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מיום 20.8.96 ועד התשלום בפועל ובצירוף הוצאות המשפט בסך של 200 ש"ח .לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח סחר

 2. ביטוח כפל

 3. פיצויים מחברת הביטוח

 4. זיקת ביטוח

 5. ביטוח צאן

 6. ביטוח חסר

 7. ביטוח יתר

 8. ביטוח שמשות

 9. תביעות נגד חברת ביטוח

 10. זיקה ביטוחית

 11. ביטוח רבדים

 12. ביטוח הבריאות בישראל

 13. חוק המפקח על הביטוח

 14. תביעת ביטוח תאונת דרכים

 15. ביטוח הסעה בשכר

 16. ביטוח טלוויזיה

 17. ביטוח צמחי נוי

 18. עורך דין תביעות ביטוח

 19. הצתת רכב - ביטוח

 20. ביטוח הצתה מכוונת

 21. שיטת סכומי הביטוח

 22. ביטוח גניבה במפעל

 23. שיעור מתאים ביטוח

 24. ביטוח שמשות לרכב

 25. מתי יש כפל ביטוח

 26. ביטוח גניבת סחורה

 27. הכנסה לצורך ביטוח

 28. עורך דין ביטוח ימי

 29. כיסוי ביטוחי להצתה

 30. ביטוח אובדן תכשיטים

 31. ביטוח סחורה בהעברה

 32. ביטוח אובדן יהלומים

 33. עורך דין חברת ביטוח

 34. גניבת תוכנה – ביטוח

 35. שווי רכב לצורך ביטוח

 36. ביטוח די וי די לרכב

 37. תאונה לאחר הצעת ביטוח

 38. ביטוח סוציאלי גרמניה

 39. ביטוח גניבת רדיו לרכב

 40. ביטוח נזילת שמן מנוע

 41. ביטוח עסק מפני גניבה

 42. התיישנות תביעת ביטוח

 43. ביטוח גניבת חלקים מרכב

 44. ביטוח סוציאלי מגרמניה

 45. ביטוח הסעת נוסעים בשכר

 46. חובת ביטוח שחקני כדוריד

 47. הסתרת מידע מחברת הביטוח

 48. תאונת דרכים - חוקרים חברת ביטוח

 49. ביטוח ציוד תאורה והגברה

 50. ביטוח נזקי עבודות שיפוץ

 51. ביטוח גניבת טייפ של רכב

 52. ביטוח משלים - תאונת עבודה

 53. רכב טוטלוס משועבד - ביטוח

 54. תביעה לתשלום עמלות ביטוח

 55. תביעת ביטוח נסיעות לחו''ל

 56. תשלום תגמולי ביטוח באיחור

 57. ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח

 58. תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח

 59. העברת זכויות ביטוח לאדם אחר

 60. ביטוח פלסטיני - ביטוח ערבי

 61. תשלום השתתפות רכב ללא ביטוח

 62. ביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 63. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 64. ביטוח סחר רכב - תאונת דרכים

 65. ניסיון להונות את חברת הביטוח

 66. מסירת גרסה שקרית לחברת ביטוח

 67. שקר לביטוח לגבי זהות נהג הרכב

 68. מערכת מיגון לרכב כתנאי לביטוח

 69. החזר כספי ביטוח עקב מעשה מרמה

 70. ייצוג ע''י עו''ד של חברת הביטוח

 71. חובת וידוא אקטיבית של חברת ביטוח

 72. ביטוח אובדן תכשיטים במהלך פיקניק

 73. הפסקת ביטוח בריאות לישראלי בחו''ל

 74. חובת המבוטח להודיע על מקרה ביטוח

 75. תגמולי ביטוח בגין שני מקרים שונים

 76. החובה לשמור תכשיטים בכספת - ביטוח

 77. ? תאונת דרכים - שתי חברות ביטוח – מי ישלם

 78. האם חוק ההגבלים העסקיים חל על ענף הביטוח

 79. תביעה נגד סוכנות ביטוח - התיישנות

 80. פיצויים מחברת ביטוח בגין פגיעה ביד

 81. מימון הוצאות מד''א ע''י חברת ביטוח

 82. ביטוח נהג מתחת לגיל 24 תאונת דרכים

 83. ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל

 84. פיגור בהפרשות לביטוח על ידי המעביד

 85. חתימה על הצעת פיצוי של חברת ביטוח

 86. ביטוח ציוד צילום מקצועי מפני גניבה

 87. סירוב חברת הביטוח לשלם מחיר מחירון

 88. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה עצמית

 89. החלפת חברת ביטוח - קטיעת רצף ביטוחי

 90. העדר כיסוי ביטוחי עקב אזעקה לא תקינה

 91. אי דיווח על תאונת דרכים לחברת הביטוח

 92. מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח

 93. ביטוח אובדן יכולת לעבוד בעבודה הקודמת

 94. הגשת תביעת ביטוח לאחר מועד ההתיישנות

 95. הכחשת חברת הביטוח התרחשות תאונת דרכים

 96. האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

 97. טוטאל לוס רכב - סירוב חברת הביטוח לשלם

 98. פירוט ספציפי במכתב דחייה של חברת ביטוח

 99. חובת ביטוח עובדי מוסדות ההסתדרות הכללית

 100. דחיית כיסוי ביטוחי בגין אי הפעלת אזעקה

 101. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה באתר בניה

 102. תאונת דרכים ''מבוימת'' לטענת חברת הביטוח

 103. הארכת תקופת התיישנות במכתב של חברת ביטוח

 104. חובת חברת הביטוח ליידע על מועד ההתיישנות

 105. תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כללי של רכב

 106. חובת חברת הביטוח לפרט מלוא נימוקי הדחייה

 107. בקשה לצירוף המדינה לדיון בחוק ביטוח בריאות

 108. התחייבות כספית מחברת הביטוח למימון בדיקות

 109. תביעה נגד חברת הביטוח של הנהג ולא נגד הנהג

 110. דחיית כיסוי ביטוחי בגין התקנת סוג אזעקה שונה

 111. המילים ''מבלי לפגוע בזכויות'' במכתב חברת ביטוח

 112. התחייבות כיסוי טיפולי שיקום תאונת דרכים ע"י חברת ביטוח

 113. תאונה לפני כניסת ביטוח אובדן כושר עבודה לתוקף

 114. ערעור חברת ביטוח על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 115. תביעת לשיבוב הסכום אותו שילמה חברת הביטוח של רכב

 116. פלסטין חברה לביטוח - סירוב לפצות על תאונת דרכים

 117. מימון בית אבות ע''י חברת הביטוח לאחר תאונת דרכים

 118. חברת הביטוח טענה כי תאונת הדרכים הייתה למעשה תחרות

 119. האם העברת בעלות שוללת אוטומטית זכות לתגמולי ביטוח ?

 120. טענות דחיית ביטוח שלא חייבים להעלות בהזדמנות הראשונה

 121. חברת הביטוח סירבה לשלם שווי רכוש שנגנב לפי דו"ח סוקר

 122. ביטוח אובדן כושר עבודה - ערעור חב' הביטוח על פסק דין

 123. חברת הביטוח חייבת לנמק את סיבת הדחייה של כיסוי ביטוחי

 124. ערעור: חברת הביטוח טענה כי המבוטח שיתף פעולה עם הגנבים

 125. אישור על עבר ביטוחי בגין שלוש השנים שקדמו לתחילת הביטוח

 126. החזרת סכומים ששולמו ביתר - תביעת חברת ביטוח נגד המל''ל

 127. פריצה לדירה: ביטוח all risk (כל הסיכונים) - אי הפעלת אזעקה

 128. סעיף 29 לחוק חוזה ביטוח - כיסוי ביטוחי בשל חריגה מתנאי הביטוח

 129. ההבדל בין מכתב חברת ביטוח ישירות למבוטח לבין מכתב לעורך דינו

 130. מכתב דחיית כיסוי ביטוחי: חובת חברת הביטוח לפרט ולפרש את הנימוקים לדחייה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון