אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

טענתו העיקרית של הפרקליט אשר ייצג את המערער היתה, שהוועדה שגתה בכך שלא קבעה דרגת נכות מסויימת, אלא קבעה (שהמערער) לא איבד כדי % 75מכושר ההשתכרות (על דרך השלילה).

כנגד זה טען פרקליטו של המוסד לביטוח לאומי, כי אין ועדת נכות חייבת לקבוע דרגת נכות מסויימת, באשר די בכך שהיא קובעת כי התובע לא איבד כדי % 75מכושר ההשתכרות.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית:

.Iההליך
.1בבית-דין זה ערעור, מכוח סעיף 127לד לחוק לביטוח לאומי [נוסח משולב], תשכ"ח- 1968(להלן - חוק הביטוח הלאומי), על החלטה של ועדת נכות לערערים בעניינו של המערער. ההחלטה עצמה אינה נושאת תאריך, אך מדו"ח הוועדה, אחרי תום החלק המטריאלי ובמדור שבטופס המיועד "לשימוש המזכיר (ואי-אפשר לדעת מה שמו של המזכיר ומיהו - פקיד של צד מעוניין, היינו פקיד המוסד לביטוח לאומי, או מי שהתמנה במיוחד לתפקיד "מזכיר ועדה") אפשר ללמוד שהדיון התקיים בתל-אביב ביום .4.10.1979
.2במדור שבטופס דו"ח הוועדה (דו"ח ועדת נכות לקביעת דרגת נכות (נכה חדש)) הנושא את הכותרת "החלטת הוועדה", לא נרשם דבר בתת-הסעיף "אבדן כושר השתכרות פחות מ-%50", ולא נרשם דבר בתת-הסעיף המיועד לרישום "אובדן כושר השתכרות" לפי אחוזים ודרגות ומשך ה"אבדן" - "לצמיתות" או לתקופה זמנית.
.3בסעיף שבדו"ח הוועדה הנושא את השם "נימוקי ההחלטה (נימוקים רפואיים, תעסוקתיים, שיקומיים וכדומה)" נאמר:ו
"לאחר שיחה עם התובע ועיון במסמכים החליטה הוועדה לדחות את הערר. התובע ממשיך לעבוד במקצוע כנגר עצמאי, הצהיר בפני הוועדה על הכנסה חודשית בסך 500, 4ל"י לחודש.
לדעת הוועדה מסוגל התובע להתמיד בעבודתו ולהשתכר מעל כדי מחיה.
על-פי בדיקה שנערכה לא קיים צמצום כדי % 75בהכנסתו".
.4בעמוד הראשון שבטופס "דו"ח הוועדה" מסומן, כי הוועדה היא "ועדת נכות לעררים,, רשום שמו ושם משפחתו של "התובע", אך כל יתר הפרטים שבחלק א', שאותם צריך לפי הטופס למלא, משום מה, "פקיד התביעות" - דבר המחזק את התחושה בציבור שוועדת הנכות לעררים אינה גוף עצמאי, אלא חלק ממנגנונו הפקידותי של המוסד לביטוח
לאומי - לא מולאו כלל, ואין אותו חלק של הדו"ח חתום על-ידי "פקיד תביעות" כמתחייב מהטופס. כן לא צוינו כלל "פרטים על עיסוקים והכנסה", מידת "צמצום ההכנסה" ואילו הם ה"המסמכים וחוות (ה)דעת שעמדו לרשות הוועדה" (אגב, כיצד יכול אותו פקיד תביעות לדעת ולאשר בחתימת ידו אילו מסמכים עמדו לרשות הוועדה? הרי ייתכן וייתכן שלרשות הוועדה עמדו מסמכים שהגיש התובע, ולפירוטם של אלה אין כלל מדור בטופס).
.5טענתו העיקרית של הפרקליט אשר ייצג את המערער היתה, שהוועדה שגתה בכך "שלא קבעה דרגת נכות מסויימת, אלא קבעה (שהמערער) לא איבד כדי % 75מכושר ההשתכרות".
כנגד זה טען פרקליטו של המוסד לביטוח לאומי, כי אין ועדת נכות חייבת לקבוע דרגת נכות מסויימת, באשר די בכך שהיא קובעת כי התובעת "לא איבד כדי % 75מכושר ההשתכרות". הפרקליט ציין, שבזמן הרלבנטי להחלטת הוועדה, אוקטובר 1979, השתכר התובע 500, 4ל"לחודש (על כך לא חלקו), אותו סכום "יחסית לקצבת זוג עם 3ילדים" אינו קטן ב-%75, ועל-כן בדין קבעה הוועדה כי אין המערער זכאי לגמלה. ושוב הדגיש הפרקליט, כי "כל קביעה של הפרש פחות מ-%75, אין לה משמעות".
.Iiפסק-דין
.1כבר על פני דו"ח הוועדה מוצדקת קבלת הערעור. ועדת נכות לעררים פועלת בתור גוף מעין-שיפוטי; היא פוסקת בזכויות האזרח, זכויות מכוח חוק, והדבר מחייב כי עקרונות החלים על גופים מעין-שיפוטיים יישמרו על-ידה. לא ייתכן, שהאזרח שבזכויותיו היא דנה לא ידע אילו מסמכים היו בפניה, וכלשון הטופס - גם "מקור המסמך". והרי המדור המחייב לפרט מסמכים אלה נשאר "חלק". תוסיף לזה את העובדה, שהחלק האופרטיבי של הדו"ח פותח במילים "לאחר שיחה עם התובע ועיון במסמכים החליטה הוועדה"... (סעיף 3שבחלק iלעיל). התובע לא ידע מה היה כתוב באותם מסמכים, לא ידע כיצד להגיב עליהם ואנו חסרי כלים לפיקוח שיפוטי. בכך פגם משפטי המקנה זכות התערבות לבית-דין זה מכוח סעיף 127לד לחוק הביטוח הלאומי, פגם המצדיק קבלת הערעור.
.2מן הדין שיודגש, שוועדת נכות, להבדיל מוועדה רפואית, פועלת בתחום שאינו מחייב ידע מיוחד בשדה הרפואה. היא קובעת עובדות, אשר לבית-הדין לעבודה, הכולל נציגי ציבור, כלים לבחינתן ואכן ישתמש בהם במקרים קיצוניים הגובלים באי-סבירות, שכמוה כטעות שבחוק.
.3גם בחובת ההנמקה לא עמדה הוועדה. ההנמקה צריך שתהא מלאה, על מנת שהמבוטח שדרגת נכותו הרפואית היא % 60- וזהו המקרה שלפנינו - יבין כיצד ליישב אותה נכות רפואית רבה עם העדר זכות לגמלה. ההנמקה חיונית גם לפיקוח השיפוטי.

בחלק האופרטיבי נאמר:נ "על-פי בדיקה שנערכה, לא קיים צמצום כדי % 75בהכנסתו"; "נערכה" על-ידי מי, על-פי אלה נתונים ומה שימש בסיס להשוואה? לא נתייחס לשאלה, מי קובע את העובדות הצריכות למידת "צמצום" ההשתכרות - פקיד התביעות שהחלטתו היא מנהלית, וממנה תביעה לבית-הדין האזורי, או שקובעת ועדת נכות. על כל פנים, לא ייתכן שהפרטים הדרושים לא יירשמו במדור המיועד לכך בטופס דו"ח הוועדה, ושפרטים אלה לא היו בידיעת התובע בעוד מועד, על מנת שידע בפני מה הוא עומד.
.4מכאן לצד הענייני-משפטי. השאלה היא, עם מי הדין:ב עם פרקליטו של המערער שטען כי ועדת נכות לעררים חייבת לקבוע "דרגת נכות ספציפית" (סעיף 5, קטע ראשון, שבחלק iלעיל) או עם פרקליטו של המוסד לביטוח לאומי שטען, כי די בקביעה ש"התובע לא איבד % 75מכושר השתכרותו" (סעיף 5, קטע שני, שבחלק iלעיל).
.5התשובה לשאלה עולה מלשון החוק - לשון סעיף 127ל האומר מפורשות:ו

"ועדת נכות תקבע דרגת נכות". אכן אין לקבוע דרגות לשמן, אך במסגרת שיש לה משמעות - יש לקבוע ספציפית מהי הדרגה. אבדן כושר השתכרות של "פחות מ-%75" אינה קביעה מספקת וברורה דיה. הגבול התחתון לזכאות הוא % 50(סעיף 127כו). לנכות שדרגתה בין % 50ו-% 75יש ויש משמעות לאור האמור בסעיף 127לח לחוק, עת בנכה חדש מדובר ומדו"ח הוועדה אין ללמוד שהמערער סווג כדין כ"נכה קודם", אם טוענים כי כך סווג.
.6התוצאה היא, שדין הערעור להתקבל, כך שהחלטת ועדת הנכות לעררים בטלה. העניין יובא לדיון מחדש בפני ועדת נכות לעררים וזאת תפעל בהתאם למתחייב מהאמור בפסק-דין זה. בכדי לחסוך בהפעלה מיותרת של מנגנונים, טוב יהיה, אם בהסכמה יתקיים תחילה בירור בין המוסד לביטוח לאומי עצמו לבין הנכה לעניין מידת צמצום ההשתכרות גם בשנים שמאז ההחלטה נשוא הערעור.
המשיב ישלם למערער 000, 4שקלים, בתוספת מע"מ, הוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון