מענק פטירה ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מענק פטירה ביטוח לאומי:

.Iההליך
.1בבית-הדין האזורי בבאר-שבע (אב-בית-הדין - השופט נויגבורן; תב"ע מב/ 98-0) התבררה תובענה של המערערת (להלן - האלמנה) בעתירה לחייב את המוסד לביטוח לאומי ליתן למערערת הענקה מכוח סעיף 198אא לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח- 1968(להלן - חוק הביטוח הלאומי) בעקבות מות בעלה.
בית-הדין האזורי דחה את התובענה, ומכאן הערעור בבית-דין זה.

.2העובדות הצריכות לערעור הן:ו
א) בעלה של המנוח נפטר ביום 4.1.1972, עת היתה מתחת לגיל 40וללא ילדים; ב) דרישתה ל"מענק" - מענק ולא קצבה, בשים לב לגילה ולכך שלא היו עמה ילדים (סעיף 23(א) לחוק הביטוח הלאומי) - נדחתה בחודש מאי 1972תוך הסתמכות על סעיף 181(א) (3) לחוק הביטוח הלאומי - פיגור בתשלום דמי ביטוח; ג) בחודש יולי 1978- הגישה האלמנה בקשה למוסד לביטוח לאומי, לתשלום
"הענקה" מכוח סעיף 198אא לחוק הביטוח הלאומי;
ד) פקידת התביעות האזורית דחתה את הבקשה, תוך הפניית תשומת לב המבקשת לכך, שבהתאלמנותה היה בת פחות מ- 40וללא ילדים, כך שהיתה זכאית למענק - תשלום חד-פעמי בלבד ובנימוק כי א) "על-פי תקנה 22לתקנות הביטוח הלאומי (הענקות מטעמי צדק), תשל"ה- 1975(להלן - תקנות בדבר מתן הענקות), לא תשולם הענקה מעבר לתקופה של שנים-עשר חודשים מהאחד בחודש שבו הוגשה הבקשה להענקה"; ב) "מאחר והגשת את בקשתך להענקה ב-5.6.1978, לאחר שחלפו למעלה מ- 12חודשים מהיום שבו נפטר בעלך המנוח, אינך זכאית להענקה". באותו מכתב הופנתה תשומת הלב לזכות להגיש תביעה ("ערעור") לבית-הדין הארצי לעבודה.
.3ההוראות הרלבנטיות שבחוק הביטוח הלאומי ובתקנות לפיו הן:נ
סעיף 198אא לחוק (בא במסגרת תיקון מס' 10לחוק; ס"ח תשל"ג, ע' 137, ואין בגינו "הוראת מעבר" לעניין תחולה למפרע) -
"198אא. המוסד רשאי לפי שיקול דעתו מטעמי צדק לתת הענקות לאדם בכסף ובעין על-פי מבחנים, כללים ובשיעורים שנקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה של הכנסת, כשתביעתו של האדם לגמלה במסגרת ענפי הביטוח אינה מזכה אותו בגלל אחת מאלה:ב

. . .
.4פיגור בתשלום דמי ביטוח לפי סעיפים 98או 181".
תקנות בדבר מתן הענקות (הותקנו בחודש אוגוסט 1975ופורסמו ב-4.9.1975):ו
" .21מועד הגשת הבקשה
הענקה תינתן אם הוגשה בקשה להענקה תוך שנים-עשר חודשים מהיום שבו נוצרה עילת התביעה לגמלה או מהיום שבו דחה המוסד את התביעה לגמלה.

.25הוראת מעבר
בכפוף לאמור בתקנה 22לא תידחה בקשה להענקה מסיבה זו בלבד שהתביעה לגמלה בענפי הביטוח השונים נדחתה כאמור בסעיף 198א לחוק לפני תחילתן
של תקנות אלה, ובלבד שהבקשה להענקה הוגשה תוך 12חודשים מיום הפרסום של תקנות אלה".
.4בכתב ההגנה העלה פרקליטו של המוסד לביטוח לאומי שתי טענות:נ א) התובענה לבית-הדין האזורי הוגשה מכבר לזמן:ב הדרישה להענקה נדחתה על-ידי המוסד לביטוח לאומי ביום 6.7.1978, והתובענה לבית-הדין הוגשה ביום 16.12.1981, היינו לא תוך 6חודשים "כדרישת החוק"; ב) לא קמה זכאות להענקה "על-פי תקנה 21לתקנות בדבר מתן הענקה מטעמי חסד... משום שהיא (האלמנה) הגישה בקשה להענקה מטעמי צדק לאחר כתשע שנים מאז נדחתה תביעתה לקצבת שאירים על-ידי הנתבע".
.5פסק-הדין שבערעור דחה את התובענה תוך התייחסות ל"בקשה" של המוסד
"לדחות את התביעה בשל התיישנות בהגשתה לבית-הדין", וקבלת הטענה.
.6עם ראשית הדיון בערעור הפנה בית-הדין את תשומת לבו של הפרקליט אשר ייצג את המוסד לביטוח לאומי, כי הינו רואה בחומרה רבה את העובדה שהמוסד לביטוח לאומי נהנה מזכות יתר, ללא תקדים, של "גילוטינה" שבהתיישנות תובענה נגדו עם תום שישה חודשים. זכות יתר זאת קמה מתקנות שהותקנו מכוח סעיף 233לחוק ובתי-המשפט מתחו ביקורת חריפה עליה - ללא הועיל.
ענייננו אינו מחייב לעמוד על השאלה, אם אין היא פסולה בשל "אי-סבירות" שבה, מהטעם של נוקשות יתר, קיצוניות והעוול, ללא צידוק ענייני, העשוי להיגרם.
כל אלה צריך שיישארו בצריך עיון, לעת מצוא.
.7לעניין הדיון בערעור הפך בית-הדין את סדר הטענות, והפרקליט אשר ויצג את המוסד לביטוח לאומי נתבקש לטעון תחילה, ולטעון לגופו של עניין, תוך התעלמות מהעובדה שהתובענה לבית-הדין האזורי הוגשה מעבר לזמן (סעיף 4שבחלק iלעיל).
טענותיו של הפרקליט היו, כי התקנות בדבר מתן הענקות (מובא בסעיף 3שבחלק Iלעיל) קבעו מועד להגשת בקשה להענקה, ומשלא הוגשה הבקשה במועד - אין המוסד רשאי ליתן את ההענקה. תקנה 25קבעה הוראת מעבר, אך גם במועד הקבוע בהוראת המעבר לא הוגשה הבקשה. הפרקליט טען, כי "סעיף 198אא כפשוטו בכלל אינו חל על עילות מלפני תיקון החוק", אך תקנה 25מאפשרת למעשה "להחיות עילות תוך הגבלה".
.Iiפסק-דין
.1בית-הדין יפסוק בערעור תוך התייחסות לגופו של עניין, מבלי לעמוד על כך שהתובענה "התיישנה" משום שהוגשה זמן רב אחרי שחלפו ששת החודשים הקבועים בתקנות. טענת "התיישנות" היא טענה שאפשר לטעון, אך אין חובה לטעון אותה, ומצפים מגוף ממלכתי - וכזה הוא המוסד לביטוח לאומי - שילך בעקבות המקובל בהליכים שבהם המדינה היא הנתבעת, שלא לטעון טענת "התיישנות" בכל מקרה ובכל הנסיבות.

.2עצם הזכות ל"הענקה" - עת תביעתו של אדם לגמלה מכוח חוק הביטוח הלאומי נדחתה, בין השאר, בגלל אי-תשלום דמי ביטוח - קמה מכוח סעיף 198אא לחוק הביטוח הלאומי, שנוסף לחוק בעקבות תיקון שנתקבל בכנסת ביום 11.4.1973, ומכוח תקנות לפיו שהותקנו רק ביום .24.8.1975ענייננו אינו מחייב לעמוד על כל הבעיות שיכול ותתעוררנה עקב מחדל הפעלת סמכות לטובת האזרח במשך למעלה משתי שנים, אף עת מודעים לתועלת שבהוראת המעבר בתקנה 25- באשד מדובר בעילת תביעה משנת .1972
.3בתיקון מס' 10לחוק הביטוח הלאומי, אין הוראה מיוחדת לעניין תחילת תוקפו של סעיף 84שבחוק (הסעיף המוסיף את הפרק ט' 1- הענקות, ובו סעיף 198אא) ואין הוא כלול ברשימת הסעיפים בגינם נקבעו תאריכי תחילה מיוחדים (סעיף 103לחוק המתקן). פשיטא - תחילתו של פרק ט'1, כולל סעיף 198אא, מיום פרסום החוק ברשומות, היינו .20.4.1973פרק ט' 1אינו מטיל, אפוא, חובות על המוסד לביטוח לאומי ואינו מקנה זכויות לטוען לגמלה - רטרואקטיבית. אין הוא מטיל חובות ואין הוא מקנה זכויות מעילות שמלפני חקיקת החוק. הפרק כשלמות אינו מלמד שעל-ידי חקיקתו התכוונה הכנסת לפתוח מחדש דיון בכל התביעות שנדחו מאז 1954בשל פיגור בתשלום דמי ביטוח או מסיבה אחרת כמפורט באותו סעיף. באין הוראה חד-משמעית לעניין נפקות למפרע, יש לראות את החוק כמטיל חובה ומקנה זכות החל מיום 20באפריל .1973בעלה של המערערת נפטר ביום 4.1.1972ודרישתה לגמלה נדחתה בחודש מאי 1972(סעיף 2, פסקות א' ו-ב', שבחלק iלעיל). להכיר בזכאות מכוח סעיף 198אא לחוק, במערכת עובדות זאת, פירושו לפתוח מחדש את כל התביעות מאז תחילת תוקפו של חוק הביטוח הלאומי - 1באפריל .1954לזאת, כאמור, לא התכוון המחוקק בהוסיפו בשנת 1973את פרק ט' 1לחוק.
3.1תקנה 25לתקנות קובעת "הוראת מעבר". הכלל הוא, שאם לדבר חקיקה ראשי אין נפקות למפרע, אין למחוקק המשנה סמכות לפעולה בת-נפקות למפרע, אלא אם הוקנתה לו, במפורש, אותה סמכות בחוק הראשי. טוב עשה מתקין התקנות בקבעו בתקנה 25הוראת מעבר (מובא בסעיף 3שבחלק iלעיל). בכך מנע טענות שיכול והיו מעלים על אי-עשיה במשך למעלה משנתיים למען תת תוכן לסעיף 198אא לחוק.
3.2ואם תאמר שתקנה 25מתייחסת לכל תביעה לגמלה שנדחתה לפני תחילת התקנות, היינו גם לתביעה שנדחתה לפני שנים רבות ובטרם בא פרק ט' 1- התשובה היא:ו בענייננו לא הוגשה הבקשה ל"הענקה" תוך הזמן הנקוב באותה תקנה. המערערת הגישה את הבקשה מקץ למעלה משלוש שנים (סעיף 2, פסקה ב', שבחלק iלעיל).
.4בהזדמנות זאת רואה בית-הדין לאמר, כי טוב יעשה המוסד לביטוח לאומי, אם בדחותו בקשה לגמלה מאחד הטעמים המפורטים בסעיף 198אא לחוק - יפנה את תשומת הלב לאפשרות שמאותו סעיף ולחובה לפעול תוך הזמן הנקוב בתקנה .21דרך זאת תמנע עוול ותמנע טענות "לא ידעתי על המועד להגשת בקשה".


.5התוצאה היא, שדין הערעור להידחות.
לאור מצבה הקשה של האלמנה, ייתכן וקמה לה זכאות מכוח חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א 1980בית-הדין מניח שהמוסד לביטוח לאומי יזמין את המערערת לשם בירור זכאותה מכוח אותו חוק.
אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון