עיקול נכסים בתביעה אזרחית על עבירה פלילית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עיקול נכסים בתביעה אזרחית על עבירה פלילית:

1. המבקשת היא אשתו של משה X, החשוד ברצח יגאל דניאל, העצור עד תום ההליכים, ומשפטו הפלילי מתקיים בבית המשפט המחוזי בירושלים.

2. לטענת ב"כ המשיבים - הוגשו סיכומים באותו תיק פלילי והכרעת הדין אמורה להינתן ב31.10.98-.

3. המשיבים בבקשה זו, שהם אשתו וילדיו של המנוח יגאל דניאל - הגישו ביום 26.5.98 תביעה אזרחית לבית המשפט המחוזי בירושלים בת"א 1168/98, וביחד עמה הגישו בש"א 634/98 לצו עיקול זמני על נכסי משה X.

4. בית המשפט נעתר לבקשה ונתן צו עיקול זמני על נכסי משה X, ובין השאר גם על הנכס שלו בגוש 30642, חלקה 4, תת חלקה 2, וכן על דירה ברחוב נתיב המזלות 16/2 בפסגת זאב, בגוש 30609 חלקה 57 (להלן - הדירה) - וזאת לכיסוי סכום התביעה בסך 7,763,000 ש"ח + הוצאות.

5. הדירה אינה רשומה בספרי המקרקעין אלא בחברה המשכנת - מ. בן גיאת ובניו בע"מ, שם היא רשומה על שם "משה X" ו"רחל X". (ראה נספח א' לבקשה - אישור עו"ד עדי קידנר מיום 14.5.98 "לכל המעוניין").

6. על פי אותו אישור של עו"ד קידנר נרשמה על הדירה משכנתא לטובת בנק טפחות על סך 90,000 ש"ח, ועוד משכנתא על סך 125,000 ש"ח (לא נאמר באישור מתי נרשמו המשכנתאות).

7. המבקשת הגישה בקשה זו לבית המשפט בה עתרה לפסק דין הצהרתי שיקבע:ב
א. כי הדירה הינה בבעלות משותפת של המבקשת ובעלה, ומחצית הזכויות בדירה זו - שייכות למבקשת.
ב. כי מחצית הזכויות בדירה, השייכות למבקשת -חופשיות מכל עיקול.
ג. כי כל עיקול המוטל או שיוטל על נכסיו או זכויותיו של משה X - אינו חל אלא על מחצית הדירה שבבעלותו.
ד. כי בכפוף להסרת המשכנתאות הרובצות על הדירה - זכאית המבקשת למכור את הדירה ולקבל את מחצית הכספים המתקבלים ממכירה זו, ללא כל הגבלה.

8. המשיבים מתנגדים לבקשה בטענה כי המבקשת מעונינת במכירת הדירה כדי לממן את הוצאות ההגנה של בעלה בתיק הפלילי, ובכך היא נותנת לבעלה מתנה - שהמשיבים זכאים להיפרע ממנה.

9. עוד טוענים המשיבים כי משה X מואשם לא רק ברצח יגאל דניאל, אלא גם בגניבת 35,000$ ממנו.
סכום של 22,500$ נמצא בדירת המבקשת ובעלה על-ידי המשטרה, כך שעדיין חסר סכום של 12,500$ שמשה X עשה בו שימוש לצרכי המשפחה, ומכאן שעל המבקשת לכסות לפחות את מחצית הסכום החסר.

10. בסיכומיהם טענו המשיבים גם כי המבקשת לא פעלה בבקשה זו בהליך הנכון ועל כן יש למחקה.
לטענתם - ההליך הנכון נעשה על-ידי משה X בבש"א 1775/98 במסגרת ת"א 1168/98 - בבקשה למכירת הנכס, ובקשתו מייתרת את ההליך שלפנינו.

11. להלן אתייחס לכל אחת מהבקשות העומדות לפני בתיק זה.

העתירה להצהיר כי הדירה הינה בבעלות משותפת של המבקשת ובעלה:ו

12. לעתירה זו היה על המבקשת לצרף את בעלה - משה X בין כמבקש, בין כמשיב ראשון, שהרי הוא בעל זכויות באותה דירה, ולא ניתן לקבוע את חלקה של המבקשת בדירה בהליך שמשה X אינו שותף בו.
משנמנעה המבקשת מלצרף את בעלה כמבקש או כמשיב בבקשה - לא ניתן להיעתר לבקשת המבקשת ולהצהיר כי יש לה זכויות במחצית הדירה.

העתירה להצהיר כי מחצית הזכויות בדירה, השייכות למבקשת, חופשיות מכל עיקול:נ
13. אין כל קושי להצהיר כי זכויותיה של המבקשת בדירה - חופשיות מכל עיקול, שהרי צו העיקול חל במפורש על זכויות משה X בדירה, ולא על זכויות המבקשת בדירה.
עם זאת לא ניתן להצהיר כי מחצית הזכויות בדירה חופשיות מעיקול, שהרי עדיין לא ניתן לקבוע מה זכויותיה של המבקשת בדירה - בהעדר צירופו של משה X לעתירה זו, בין כמבקש ובין כמשיב.

העתירה להצהיר כי כל עיקול המוטל או שיוטל על נכסיו או זכויותיו של משה X - אינו חל אלא על מחצית הדירה שבבעלותו:ב

14. בהמשך לאמור בסעיפים 12 ו13- לעיל - אין קושי להצהיר כי כל עיקול המוטל או שיוטל על נכסיו או זכויותיו של משה X (כולל זכויותיו בדירה) - חל רק על זכויות של משה X ולא על זכויות המבקשת, אלא שבשלב זה לא ניתן להצהיר זאת על חלק מסוים בדירה, מן הטעם שהעדרו של משה X בהליך זה מונע את האפשרות לקבוע את חלקה המדויק של המבקשת בזכויות בדירה.

העתירה להצהיר כי בכפוף להסרת המשכנתאות - זכאית המבקשת למכור את הדירה ולקבל את מחצית התמורה ללא הגבלה:ו

15. עתירה זו יש לדחות לחלוטין מכמה טעמים:נ
א. העתירה הוגשה שלא בהליך הנכון.
ב. אפילו הייתי מקבלת את שאר עתירותיה של המבקשת וקובעת כי מחצית הזכויות בדירה שייכות לה, (וסביר שאכן כך הוא, אלא שלא ניתן להצהיר על כך בהליך זה, כמוסבר לעיל), עדיין לא היה בכך כדי להועיל ליתן צו או פסק דין המתיר לה למכור את כל הדירה, דהיינו, גם את זכויותיו של בעלה - מבלי שבקשה זו באה מטעם שני בני הזוג הרשומים כבעלי הזכויות בדירה, או מבלי שהוגשה בקשה לפירוק שיתוף במקרקעין או בזכויות בדירה.
ג. אם משה X אכן הגיש בקשה למכירת זכויותיו בדירה במסגרת ת"א 1168/98, יכולה המבקשת להצטרף לאותה בקשה או ליתן במסגרת אותה בקשה הסכמתה למכירת חלקה בדירה.

16. משקבעתי מה שקבעתי לעיל - שוב אין לי צורך להתייחס לנימוקי ההתנגדות של המשיבים.
אולם מאחר שנראה לי כי בכך לא תיתם המחלוקת בין הצדדים, ראיתי להתייחס גם לנימוקי ההתנגדות של המשיבים.

17. המשיבים טוענים כי המבקשת מבקשת למכור את חלקה בדירה על מנת לממן את הוצאות ההגנה של בעלה, וכי נתנה לבעלה במתנה את זכויותיה בדירה.

18. אין כל ראייה כי המבקשת נתנה לבעלה במתנה את זכויותיה בדירה או כל חלק מהן.
אין דרך להטיל עיקול על זכויות המבקשת בדירה מכוח צו העיקול שניתן על נכסי משה X ביום 27.5.98 - על בסיס השערות או מסקנות של המשיבים בדבר רצונה או כוונותיה של המבקשת, יהיו ההשערות או המסקנות סבירות ככל שיהיו, ואף שקריה של המבקשת (ככל שהיו) - לא מועילים למשיבים לעניין זה.
19. כל עוד לא הוצגה ראייה (במובחן מהשערה) כי זכויות המבקשת בדירה נמסרו על ידיה במתנה לבעלה - זכויות המבקשת בדירה (יהא חלקן אשר יהא) הן שלה בלבד, וצו העיקול לא חל עליהן.

20. המבקשת איננה חייבת לדווח למשיבים מה בדעתה לעשות בזכויותיה בדירה או בתמורתן לאחר שהדירה תימכר, אם וכאשר תימכר.

21. אם וכאשר המבקשת תעביר לבעלה בפועל את זכויותיה בדירה או את תמורתן לאחר שזו תימכר - יחול עליהם צו העיקול הזמני החל ממילא על נכסיו של משה X.

22. אם המבקשת תבחר לתת את חלקה בדירה או בתמורתה לגורם אחר כלשהו, פרט לבעלה - זכותה לעשות ברכושה כראות עיניה, ואין המשיבים יכולים לעקל את נכסיה (שאינם נכסי בעלה) רק מן הטעם שהיא בוחרת לשלם בכספה את שכר טרחת עורכי דינו של בעלה, או את חובותיו לנושה זה או אחר - במקום לרכוש לעצמה דירה אחרת, או בגדים, או להפסיד את הכסף בהימורים, או לתת את כספה הפרטי למשיבים.

23. אם המבקשת תיתן את כספה לצד שלישי שאינה חייבת לו מאומה - הרי בכך היא נותנת מתנה לצד השלישי, אולי בגלל רגשותיה לבעלה, אך אין לראות בכך משום מתנה לבעל, שהרי הבעל אינו יכול לעשות בכספיה כברכושו כטוב בעיניו, וכספה אף לא יגיע לחזקתו כלל, ולא יהיו לו בו כל זכויות הניתנות לעיקול.

24. אם המשיבים טוענים כי המבקשת חבה להם סכומי כסף מסוימים (למשל - המחצית מ12,500-$ החסרים) - עליהם להגיש תביעה גם נגדה.
כל עוד אין תביעה נגד המבקשת - אינני רואה כיצד ניתן להטיל עיקול כלשהו על נכסיה, כל עוד הם נכסיה.
ולאחר שתיתן מנכסיה לאחרים (פרט לבעלה) - בוודאי לא ניתן להטיל עיקול על נכסים של צד שלישי שאינו צד לתביעה האזרחית של המשיבים נגד משה X.

25. א. משקבעתי את שקבעתי לעיל אין לי אלא להציע (ואין לראות בכך צו או
פסק דין או החלטה או הוראה שיפוטית) שהצדדים יסכימו למכירת הדירה, פירעון המשכנתאות, חלוקת התמורה בין המבקשת לבעלה, והטלת העיקול על מחצית התמורה הנותרת לאחר פירעון המשכנתא - על מנת שיהא למשיבים מנין להיפרע אם יינתן פסק דין לטובתם.
ב. שלב ההוכחות בתיק הפלילי הסתיים, והכרעת הדין תינתן גם אם הדירה לא תימכר והמבקשת לא תקבל את חלקה בתמורתה, ואף אם עורכי דינו של משה X לא יזכו לקבל שכר טרחתם.
אי לזאת אין במכירת הדירה בשלב זה אפילו כדי לסייע למשה X לצאת זכאי במשפטו הפלילי.
ג. אני משערת כי האשמת משה X ברצח יגאל דניאל נפלה כרעם ביום בהיר גם על המבקשת, ואין כל טענה כי היא הייתה מעורבת בעבירות המיוחסות לבעלה.
ד. אם יימצא משה X אשם בעבירות בהן הואשם - תסבול גם המבקשת על לא עוול בכפה, שכן במקרה כזה ייאסר בעלה לתקופה ממושכת.
ה. אני רואה, איפוא, הגיון במכירת הדירה בהקדם, פירעון המשכנתאות שקיומן רק מכביד על ערך הדירה שכן הן אוכלות כל חלקה טובה מערכה, (הבנק ירוויח והמבקשת והמשיבים רק יפסידו), והבטחת מחצית מהיתרה השייכת למשה X, לתשלום חובו למשיבים על פי צו העיקול - אם יינתן פסק דין לטובתם, תוך מתן חלקה של המבקשת בדירה - למבקשת, שהיא אישית אינה חייבת למשיבים מאומה ואף לא נתבעה על ידיהם.
ו. אם הצעה זו מקובלת על הצדדים, כולל - משה X, ניתן יהיה להסיר את העיקול מעל הדירה בכפוף למכירתה על-ידי ב"כ הצדדים כנאמנים, והטלת העיקול על חלקו של משה X בתמורת הדירה.

26. המבקשת תשלם למשיבים הוצאות בקשה זו בסך 5,000 ש"ח + מע"מ. הסכום יישא ריבית והצמדה כדין מהיום ועד יום התשלום בפועל.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה אזרחית מנהלית

 2. תביעה אזרחית על גניבה

 3. נטל ההוכחה בתביעה אזרחית

 4. תביעה אזרחית על מקרה פלילי

 5. התיישנות במשפט אזרחי

 6. בקשה להצטרף כצד לתביעה אזרחית

 7. עורך דין תביעה אזרחית נגררת לפלילים

 8. תביעה אזרחית בגין פריצה למחשב

 9. תביעה אזרחית נגד אדם שהרביץ לילד

 10. למה יש התיישנות על תביעות אזרחיות ?

 11. ארנונה:גביה מנהלית או תביעה אזרחית ?

 12. תביעה אזרחית נגררת לפלילים על תקיפה

 13. תביעה אזרחית נגררת לפלילים ללא הרשעה

 14. בקשה להגיש פסק דין פלילי בתביעה אזרחית

 15. תביעה אזרחית למרות זיכוי במשפט הפלילי

 16. תביעה אזרחית בגין הגשת תלונות סרק במשטרה

 17. עיקול נכסים בתביעה אזרחית על עבירה פלילית

 18. תביעה אזרחית בטענה להפרת הוראות פתיחה באש

 19. האם גזר דין יכול לשמש כראיה בתביעה אזרחית

 20. תביעה אזרחית על סגירת הר הבית לכניסת יהודים

 21. פסק דין פלילי בבית משפט לתעבורה כראיה בתביעה אזרחית

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון