פיטורים של עובד זמני

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיטורים של עובד זמני:

.Iההליך
.1בבית-הדין האזורי בנצרת (אב-בית-הדין - השופט עבוד; נציגי הציבור -
ה"ה וינשטיין ושישנסקי (תב"ע לח/119-2), התבררה תובענה של המערער (להלן -
העובד) בעתירה לחייב את המשיב (להלן - מד"א) בתשלום שכר עבודה כאילו לא פוטר מעבודתו.
בית-הדין האזורי דחה את התביעה ומכאן ערעורו של העובד בפנינו.
.2העובדות הצריכות לערעור הן:נ
א) העובד התקבל לעבודה אצל מד"א, מגדל העמק, ביום .1.8.1977 על-פי כתב קבלתו לעבודה (המכונה "הזמנה לעבודה") התקבל העובד כעובד זמני לתקופת ניסיון של 6חודשים; ב) ביום 30.12.1977שלחה מד"א לעובד מכתב פיטורים, עת הטעם לפיטורים הוא עבירת משמעת, שלפי הנטען ביצע העובד ביום 14.10.1977 ובעקבותיה הושעה מעבודתו; ג) ביום 16.12.1977, היינו בין מועד ההשעיה לבין מועד הפיטורים, שלחה הרשות המוסמכת לטיפול בהעסקת נכי מלחמה לפי חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949- תקנות העסקת נכי מלחמה, תשי"א- 1951(להלן - התקנות) - הודעה לפי תקנה 6(ב) המכוונת למד"א, מגדל העמק, והמתייחסת לעובד; ד) אצל מד"א, באותה עת, הועבדו לא יותר משמונה עובדים; ה) ביום 17.1.1978כתב יועץ תעסוקתי במשרד הביטחון למד"א, שהודעת הפיטורים אינה חוקית, ועל מד"א לפנות לרשות המוסמכת ולבקש היתר פיטורים:ב
ו) לבית-הדין האזורי לא הוגש העתק בקשה מאת מד"א המופנית לרשות המוסמכת ליתן היתר פיטורי העובד; ז) ביום 19.2.1978כתב מנכ"ל מד"א מכתב לרשות המוסמכת ובו נאמר, כי העובד "נתקבל לעבודה במד"א, שלא על-פי הוראות תקנה 6(ב)", ולכן פיטוריו אינם טעונים היתר לפי תקנה 7; ח) הרשות המוסמכת קיימה דיון ביום 27.2.1978בנוכחות נציגי מד"א והעובד והחליטה שלא ליתן היתר לפיטורי העובד;
ט) ביום 14.3.1978כתבה מד"א לרשות המוסמכת ובמכתב נאמר, כי "בפתח הדיון, העלינו על הסף את הטענה של חוסר סמכות הרשות המוסמכת לדון בעניין. הרשות המוסמכת לא התייחסה בהחלטתה לטענת חוסר הסמכות שהעלינו"; י) בתום בירור במשרדו של היועץ המשפטי של משרד הביטחון, כתבה עורכת-
דין שפיצר מכתב, בתאריך 3.9.1978, לרכז איגוד מקצועי של מועצת פועלי מגדל העמק ובו נאמר:ו
" .4מסקנתנו היא כי מד"א קיבל את מר בוסקילה כעובד רגיל ולא היה על מד"א לקבל היתר לפיטורים מהרשות המוסמכת להעסקת נכי מלחמה.
.5 מכאן כי החלטת הרשות המוסמכת מיום 27.2.1978בטעות יסודה".
.3בכתב ההגנה הועלתה טענה "כי לא הוצא צו העסקה כדין על-ידי הרשות המוסמכת בעניין העסקת נכי מלחמה, ולחלופין, במידה והוצא צו כאמור - הוצא ללא סמכות ושלא כדין וכי החלטות הרשות המוסמכת בעניין בטלות".
.4בערעור טען הפרקליט שייצג את העובד שתי טענות:נ
א) לבית-הדין האזורי לא היתה סמכות לבטל אינצידנטלית את צו ההעסקה.
הסמכות לבטל את צו ההעסקה היא בדרך כלל תקיפה ישירה בבג"צ; ב) מד"א לא השיג על צו התעסוקה בבית-משפט ואף השתתף בדיון בו נדחתה תביעתו למתן היתר פיטורים, כך שהוא מנוע estoppel by conductמלטעון לבטלות צו ההעסקה.
.Iiפסק-דין
.1גורלו של ערעור זה תלוי בתשובה לשתי שאלות, והן:ב א) האם רשאי היה בית-הדין האזורי לבחון את נפקותה של "ההודעה" שניתנה למגן דוד אדום בעניין "העסקתו" של העובד (סעיף 2, פסקה ג', שבחלק iלעיל); ב) אם רשאי היה בית-הדין לבחון את נפקות "ההודעה" האמורה - האם הגיע למסקנה הנכונה.
.2הלכה פסוקה היא, ש"אינצידנטלית" רשאי בית-משפט לבחון נפקותו של דבר חקיקת משנה, אם חרג מחוקק המשנה מסמכותו או שלא חרג, ומקל וחומר רשאי הוא לבחון, אם במעשה על-פי חקיקת משנה חרגה הרשות המינהלית מסמכותה. "בטלות מדעיקרא חושפת את מעשה הרשות בפני התקפת עקיפין בכל הליך, ולא רק בפני התקפה ישירה בבית-המשפט הגבוה לצדק" (ע"א 183/69, [1], בע' 402, 404). התשובה לשאלה הראשונה היא, אפוא, שאכן רשאי היה בית-הדין להידרש לטענה שבסעיף 4לכתב ההגנה (סעיף 3שבחלק iלעיל) ולבחון את נפקותה של ה"הודעה".

.3מכאן לשאלה השניה:ו אם בדין הגיע בית-הדין האזורי למסקנה, שההודעה ניתנה תוך חריגה מסמכות ולכן בטלה היא מדעיקרא.
.4סמכותה של הרשות באה מתקנה 6לתקנות והיא מוגבלת. התקנה קובעת, כי "רשות מוסמכת רשאית... למסור לכל נותן עבודה החייב בהעסקת נכי מלחמה לפי תקנות אלה, הודעה בכתב... ". לשון אחר - רק לנותן עבודה החייב בהעסקת נכי מלחמה רשאית הרשות ליתן הודעה, להם ולא לאחרים. ומי הוא "נותן עבודה" החייב בהעסקת נכי מלחמה? על שאלה זאת תמצא תשובה בתקנה 4(א) לתקנות, היינו, נותן עבודה המעסיק במפעלו לא פחות מעשרה עובדים. בענייננו נקבע כעובדה, שבמקום העבודה שבו מדובר ואילו היתה מכוונת ה"הודעה", הועבדו פחות מעשרה עובדים (סעיף 2פסקה ד', שבחלק iלעיל). מכאן שהרשות נתנה הודעה למי שלא היתה רשאית לתתה ומכאן חרגה מסמכותה.
.5ואם תאמר, שבעצם העובדה שמגן דוד אדום ביקשה היתר פיטורים יש כדי להודות בחוקיות ה"הודעה" - התשובה לטענה היא כפולה. ראשית - אין מעשה הבטל מדעיקרא הופך לבר-תוקף משפטי מכוח "השתק" או "מניעות", מה גם שמדובר בצו שהפרתו מהווה עבירה פלילית (תקנה 13לתקנות). שנית - מגן דוד אדום טען, וחזר וטען, בפני הרשות שה"הודעה" ניתנה ללא סמכות.
.6מן הראוי לציין את העובדה, שהעובד נתקבל לעבודה בשירות מגן דוד אדום על-פי "הזמנה לעבודה" מיום 1.8.1977(סעיף 2, פסקה א', שבחלק iלעיל) והחל בעבודתו שלא על-פי צו או "הודעה" מכוח התקנות. למסקנה זאת הגיע גם היועץ המשפטי למערכת הביטחון. לשון אחר - הוא לא "נתקבל לעבודה לפי הוראות תקנה 6(ב), והרי, רק לגבי מי שנתקבל לעבודה לפי הוראות תקנה 6(ב) חל האיסור שבתקנה 7לפטר ללא היתר בכתב מאת הרשות המוסמכת. גם למסקנה זאת הגיע היועץ המשפטי למערכת הביטחון (סעיף 2, פסקה י', שבחלק iלעיל).
התוצאה היא שדין הערעור להידחות.
בית-הדין האזורי לא ראה לחייב את העובד בהוצאות ובנסיבות המקרה אף אנו לא נחייבו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מנכ''ל

 2. פיטורי צמצום

 3. פיטורי זבנית

 4. פגמים בפיטורים

 5. פיטורים של רוקח

 6. פיטורים פדגוגיים

 7. פיטורי אימאם

 8. פיטורים בגלל גיל

 9. פיטורי עובד נמל

 10. פיטורים מחמת גיל

 11. פיטורי עובד ארעי

 12. פיטורי עובד בזק

 13. פיטורים של מטפלת

 14. פיטורי עוזרת בית

 15. פגם בפיטורי צמצום

 16. פיטורי עובד מועצה

 17. פיטורים לא חוקיים

 18. פיטורי רופא ילדים

 19. עורך דין פיצויי פיטורין

 20. פיטורים בזמן חירום

 21. פיטורים לפני תאונה

 22. פיטורי עובד פלסטיני

 23. פיטורים לפני קביעות

 24. פיטורי עובדת בטלפון

 25. ביטול הודעת פיטורים

 26. תביעה לביטול פיטורים

 27. בקשה להשהיית פיטורים

 28. פיטורי מזכירה מבוגרת

 29. פיטורים בהסכמה הדדית

 30. פיטורי עובדת בפעוטון

 31. דחיית פיטורים בחודש

 32. פיטורים של עובד זמני

 33. פיטורים בתקופת מחלה

 34. פיטורים פיטורי צמצום

 35. תוקף של מכתב פיטורים

 36. פיטורים עקב היעדרויות

 37. פיטורי עובדת סוציאלית

 38. פיטורי עובדת בגלל גיל

 39. התבטאויות על כוונה לפטר

 40. פיטורים אחרי חצי שנה

 41. פיטורים טכנאית מעבדה

 42. פיטורים ממועצה מקומית

 43. פיטורי צמצום בעירייה

 44. פיטורי עובדים רפא''ל

 45. ביטול פיטורים מהעירייה

 46. צו זמני לאיסור פיטורים

 47. פיטורי רופא קופת חולים

 48. פיטורים בגלל משבר אמון

 49. ביטול פיטורים מחמת גיל

 50. פיטורים של ספרית שכירה

 51. פיטורים עקב הבראת חברה

 52. פיטורים לא חד משמעיים

 53. פיטורים בגלל גניבת דלק

 54. פיטורים של עובד מהבורסה

 55. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 56. ביטול פיטורים מטעמי גיל

 57. פיטורי עובד חברה קדישא

 58. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 59. פיטורי עובדת מההסתדרות

 60. ביטול פיטורים שרירותיים

 61. פיטורי עובד אחרי 30 שנה

 62. פיטורים בגלל הפרת הוראות

 63. פיטורי התייעלות בעירייה

 64. הקפאת פיטורים של נהג אגד

 65. פגיעה נפשית בגלל פיטורים

 66. פיטורי סוהר עקב היעדרות

 67. ביטול פיטורי עובד עירייה

 68. פיטורים מסיבות בריאותיות

 69. פיטורים בתעשייה האווירית

 70. פיטורי עובדים - רה ארגון

 71. פיטורי עובד במושב אמירים

 72. פיטורי עובד שקילל את הבוס

 73. פיטורים במסגרת הסכם הבראה

 74. פיטורים אחרי תקופת ניסיון

 75. פיטורים מחברת פיתוח תוכנה

 76. פיטורים בגלל עבירות משמעת

 77. פיטורים ללא אישור המועצה

 78. עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

 79. פיטורים של נהג אוטובוס אגד

 80. פיטורי עובדת בטיפולי הפריה

 81. ביטול פיטורי מנהל בית ספר

 82. החזרה לעבודה לאחר פיטורין

 83. פיצויי פיטורין אחרי 3 שנים

 84. צו זמני למניעת פיטורי עובד

 85. פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 86. תוקף משפטי של מכתב פיטורים

 87. פיטורים ממשרד העבודה והרווחה

 88. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 89. פיטורי מזכירה במועצה מקומית

 90. רציפות בעבודה פיצויי פיטורין

 91. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 92. פיטורים עקב התנכלות פוליטית

 93. פיטורי ראש צוות פיתוח תוכנה

 94. פיטורי עובד לאחר חזרה מחופשה

 95. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל

 96. פיטורים משיקולים לא ענייניים

 97. טענת פיטורים בשל חשיפת שחיתות

 98. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 99. פיטורים לאחר תלונות עם הממונה

 100. פיטורים בתדיראן בגין צמצומים

 101. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 102. פיטורים בגלל יחסי אנוש גרועים

 103. פיטורים מיידיים עקב חשד לגניבה

 104. פיטורים של עובדת זמנית בעירייה

 105. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים

 106. פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

 107. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 108. פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

 109. פיטורים בגלל שאין למעסיק עבודה

 110. מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

 111. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 112. פיטורים בגלל גניבה בלי פיצויים

 113. עיכוב פיטורים עד להכרעה בערעור

 114. פיטורי עובד עקב סירוב לבצע מטלות

 115. ביטול פיטורים בגלל טיפולי פוריות

 116. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים

 117. פיטורי עובד עקב גרימת נזק למכונה

 118. פיטורי עובד עקב אי ציות להוראות

 119. פיטורים כתוצאה מהגשת תלונה נגד המעביד

 120. פיטורים בגלל סירוב לחתום על מכתב

 121. היתר פיטורים עובדת בטיפולי פוריות

 122. פיטורים בגלל בקשה לעבוד בחצי משרה

 123. פיטורי עובד בשל גרימת נזק במתכוון

 124. פיטורי עובד עירייה לפי חוזה מיוחד

 125. פיטורים בגלל הגשת תביעה נגד המעביד

 126. פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

 127. ביטול פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 128. פיטורי מנכ''ל לאחר מספר חודשים בלבד

 129. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 130. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 131. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 132. פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

 133. ערעור מצד המעביד על פיטורים שלא כדין

 134. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 135. חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

 136. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 137. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

 138. ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

 139. פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

 140. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 141. ערעור על פיטורי עובד שחשף התנהלות בלתי תקינה

 142. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 143. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 144. חובת המעביד לשקול העברה למחלקה אחרת לפני פיטורים

 145. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 146. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון