תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

1. כנגד המערער הוצא צו עיכוב יציאה מהארץ ב- 5.2.95 בתיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה.

2. הקטינה בת 8, אין חוב מזונות עבר, והמזונות השוטפים עומדים על סך 1,156 ש"ח.

3. עוד בערעור בתמ"ש 56890/97 פסק בית משפט זה:ב

(א) גם אם החיוב הכספי או החיוב של המזונות השוטפים שולם כסדרו ואין יתרת חוב בהוצאה לפועל - אין מניעה ליתן סעד של עיכוב יציאה מהארץ כנגד החייב בגין חיובי המזונות שנושאים פני עתיד, ושנקבעו בפסק-הדין.

(ב) אין המדובר בסעד זמני בטרם ניתן פסק-דין כאשר קניינו של הנושה, בהיבט של זכות חוקתית, אינו מוכח. פסק הדין, המבוצע בהוצאה לפועל, ניתן לאחר בירור מלא של זכויות הצדדים והוראת סעיף 14 לחוק ההוצאה לפועל חלה גם על חיובים עתידיים שנקבעו בפסק-הדין. לקטגוריה זו ניתן לסווג גם פסק-דין למזונות, שמטיבו מתפרש על פני תקופה ממושכת בעתיד.

4. החייב לא עירער על עיכוב היציאה שהוצא כנגדו בפב' 95. בשנים שחלפו המציא המערער שני ערבים, שיציאתם עוכבה, כל אימת שחפץ היה לנסוע לחו"ל.

5. ביולי 97 הגיש המערער בקשה לראש ההוצאה לפועל לביטול צו עיכוב היציאה מהארץ.

בבקשה הציע המערער לעקל את קיצבת הנכות המשולמת לו ע"י המוסד לביטוח לאומי לצורך גביית מזונות הקטינה, וכנגד לבטל את צו עיכוב היציאה מהארץ. בבקשה הודגש שהמערער עומד לנסוע לחו"ל ב- 1.8.97.

קיצבת הנכות עמדה נכון ליוני 96 על גובה 1,347 ש"ח ועלתה על גובה מזונות הקטינה. המערער אף טרח והמציא אישור שגימלת הנכות תשולם לו עד הגיעו לגיל 65 - גם לאחר שתפוג חובת המזונות לקטינה.

6. לצורך הנסיעה באוגוסט 97 המציא המערער ערבים. עתה מבקש הוא להעמיד להכרעה עקרונית את הסוגיה.

7. סעיף 303 (א) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 - מורה:ו

"זכות לגימלת כסף אינה ניתנת להעברה, לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מהזכאי לגימלה לפי פסק-דין של בית משפט או של בית-דין מוסמך".


סעיף 14 (א) לחוק המזונות (הבטחת תשלום) קובע:נ

"המוסד יגבה מן החייב כל סכום שהגיע או המגיע ממנו לזוכה לפי פסק-הדין למזונות..."


8. העקרון המנחה את המוסד לביטוח לאומי בעניין נכוי חוב מזונות מקיצבת נכות הוא, שיש הכרח מחד לגבות מזונות מהחייב באמצעות נכוי מהקצבאות המגיעות לו, ומאידך להבטיח לחייב - הנכה הכנסה מינימלית לקיום.

עקרון מנחה זה ישים רק כאשר המוסד לביטוח לאומי, המשלם לחייב את קיצבת הנכות, משלם לזוכה את קיצבת המזונות - בנסיבות בהן מעדיפה הזוכה לממש את פסק-הדין למזונות דרך הביטוח הלאומי ולא באמצעות ההוצאה לפועל.

כאשר המוסד לביטוח לאומי הוא אשר משלם את המזונות ינוכה מקיצבת הנכות של החייב במזונות, לטובת מזונות, סכום שיותיר לנכה הכנסה מינימלית לקיום.

9. כאשר פסק הדין למזונות מבוצע בהוצאה לפועל - לא הוסמך המוסד לביטוח לאומי להפעיל שיקול דעת לעניין גובה הנכוי מקיצבת הנכות.

כאשר הנכוי בגין חוב המזונות מתבצע עפ"י צו ראש ההוצאה לפועל ניתן לעקל את מלוא קיצבת הנכות וגם לצורך גביית מזונות העבר.

ניתן גם לעקל בצו הוצאה לפועל את קיצבת השירותים המיוחדים והניידות אם הדבר נדרש במפורש בצו העיקול.

במקרים כאלה, נכה שנותר ללא מקורות קיום, מופנה לבדיקת זכאות לקיצבת הבטחת הכנסה.

10. נוצר חוב גימלת יתר וכן חוב מזונות ינוכה חוב הגימלה בעדיפות על חוב המזונות.

11. לאחר שלמדנו על יחסי הגומלין בין חוב מזונות או קיצבת מזונות לבין קיצבת נכות, נעבור ונבחן אם קיצבת נכות יכולה לשמש בטוחה לתשלום מזונות קטינה בזמן שהותו של החייב בחו"ל.

12. סעיף 324 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה - 1995 מורה:ב

"הנמצא בחוץ לארץ למעלה משישה חודשים לא תשולם לו קיצבה בעד הזמן שלמעלה מששת החודשים הראשונים אלא בהסכמת המוסד, ואולם רשאי המוסד לשלם את הקיצבה כולה או מקצתה לתלויים בו".


13. קיצבת הנכות אינה יכולה לשמש ערובה לתשלום מזונות בתקופת שהות החייב בחו"ל באשר אין ערובה שהחייב לא יהגר מהארץ.

תשלום קיצבה לשוהה בחו"ל מותנה בכך שהנכה הוא בגדר "תושב ישראל" גם בעת שהותו בחו"ל אולם אם הנכה היגר מהארץ הרי שאינו זכאי לקיצבה גם ב- 6 החודשים הראשונים מאז עזב את הארץ.

14. עפ"י הכללים שנקבעו ע"י המוסד לביטוח לאומי תשולם קיצבת נכות לנכה השוהה מעל 6 חודשים בחו"ל רק אם התקיימו אחד מהתנאים הבאים:ו

(א) 50% נכות רפואית לפחות או דרגת אי כושר בשיעור 75%. לא הוכח שהמערער עומד בקרטריון זה באשר עפ"י האישור שהוצג דרגת נכותו 41%.

(ב) הנכה שוהה בחו"ל באחת מהארצות אתן כרתה ישראל אמנה הנוגעת לעניין ביטוח נכות. יסוד זה אף הוא לא הוכח לעניין המערער.

(ג) הנכה מועסק ע"י מעביד ישראלי הממשיך לשלם לו שכר עבודה בתקופת שהותו בחו"ל ומהשכר משולמים דמי ביטוח לאומי ומס הכנסה בישראל.

יסוד זה אינו ניתן לאכיפה לאחר שהמערער יעזוב את ישראל.

(ד) המערער שוהה בחו"ל לצורך טיפול רפואי או שיקום.

יסוד זה לא נטען כלל ולא הוכח.

15. עפ"י הנוהלים לעניין תשלום קיצבת נכות לשוהה יותר מ- 6 חודשים בחו"ל, על הנכה - החייב במזונות - להמציא אחת לשנה שורה של אישורים כדוגמת אישור חיים קונסולרי, תעודות רפואיות וכדו'.

אי המצאת האישורים גוררת הפסקת תשלום קיצבת הנכות.

16. אין שום וודאות אם קיצבת הנכות תשולם לקטינה עבור מזונותיה בתקופת שהיית המערער בחו"ל. לאור התנאים הנדרשים ע"י המוסד לביטוח לאומי והצורך בשיתוף פעולה של המערער, גם בתקופת שהותו בחו"ל, אין קיצבת הנכות של החייב יכולה לשמש כערובה לצורך ביטול עיכוב יציאה מהארץ שהוצא כנגד חייב מזונות.

17. בנסיבות אלה, משלא הוצעה ערובה אחרת - לא ניתן לבטל את צו עיכוב היציאה מהארץ, ודין הערעור להדחות.

18. ניתן היה גם לדחות את הערעור מנמוקים פרוצדורלים, באשר הערעורים לא הוגשו במועד הקבוע בתקנות. לא הוגשה בקשה להארכת מועד ולא הובאו בפני בית המשפט נמוקים המצדיקים את האחור.

19. הערעור נדחה.

20. הנני מחייב את המערער לשלם למשיבה הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 1,500 ש"ח + מ.ע.מ צמוד למדד ונושא ריבית מיום מתן פסק הדין ועד התשלום בפועל.

ניתן היום ג' באב תשנ"ח, 26 ביולי 1998 בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתק לב"כ הצדדים.
מותר לפרסום מיום 26/07/1998

גייפמן יהושע, שופט      לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון