דיני צבאחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955:

פרק שני: ענשים
דירוג הענשים
21. אלה הענשים שבית דין צבאי רשאי להטיל בגבולות סמכותו על עבירה צבאית וסדרם מן הקל אל החמור:
(1) כל עונש מן הענשים המשמעתיים המנויים בסעיף 22;
(2) קנס;
(3) מחבוש;
(4) הורדה בדרגה;
(5) מאסר לתקופה קצובה;
(6) מאסר עולם;
(7) עונש מוות.

22. אלה הענשים המשמעתיים: אתראה, ריתוק למחנה או לאניה, נזיפה ונזיפה חמורה.

23. עונש ריתוק למחנה או לאניה או עונש מחבוש לא יעלו על שלושים וחמישה ימים.

24. מי שנתחייב בבית דין צבאי על עבירה צבאית, רשאי בית הדין להטיל עליו את העונש שנקבע לה בחוק זה או עונש קל יותר, מתוך המפורטים בסעיף 21 וכן הוא רשאי לצרף לכל עונש גם עונשים קלים יותר כאמור.

25. (א) מי שנתחייב בבית דין צבאי על עבירה שאינה עבירה צבאית, רשאי בית הדין להטיל עליו עונש שבית המשפט היה מוסמך להטילו על אותה עבירה, וכן אחד או יותר מן העונשים המפורטים בסעיף 21(1), (3) אם קבוע לעבירה עונש מאסר, ו-(4); הטיל בית הדין עונש כאמור בסעיף 21(3) לא יעלו תקופות המאסר והמחבוש יחד על תקופת המאסר הקבועה לאותה עבירה.

(ב) (בוטל).

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), מקום שנקבע לעבירה לפי פקודת התעבורה, או לעבירה לפי חיקוק אחר הנוגע לתעבורה, עונש מסויים כעונש חובה, יטיל בית דין צבאי עונש כאמור באותו חיקוק. האמור בסעיף קטן זה אינו בא לגרוע מסמכותו של בית דין צבאי להטיל גם אחד או יותר מן העונשים המפורטים בסעיף 21.

26. לענין סעיף 25 –

(1) רואים את הענשים המנויים בסעיף 21 פסקאות (1), (2) ו-(4) קלים מעונש מאסר לתקופה כל שהיא;

(2) רואים מחבוש כעונש קל ממאסר כשתקופת המחבוש אינה עולה על תקופת המאסר.

26א. הטיל בית דין צבאי על נידון, שהוא בעל דרגה, אחד הענשים המנויים בסעיף 21(5), (6) או (7), יחליט בית הדין גם אם להטיל עונש הורדה בדרגה וינמק את החלטתו.

27. חייל שדרגתו אינה למטה מסמל והוא נידון על ידי בית דין צבאי על עבירה שדינה מאסר, רשאי בית הדין להטיל עליו עונש גירוש מהצבא נוסף על העונש הקבוע לאותה עבירה או במקומו.

28. גירוש מן הצבא גורר אחריו גם שלילת הדרגה הצבאית של הנדון.

29. קנס המוטל על עבירה לפי חוק זה לא יעלה על עשרים שיעורים של שכר יסוד חדשי של טוראי בשירות חובה, כפי שהוא בשעת הטלת העונש; אולם אם הנדון הוא חייל בשירות חובה לא יעלה הקנס על שני שיעורים של שכר כאמור.

30. (א) גזר בית דין צבאי הורדה בדרגה, יקבע בגזר דינו את הדרגה שאליה יורד הנידון. לא קבע בית הדין את הדרגה - יורד הנידון דרגה אחת מן הדרגה שהיתה לו בשעת מתן גזר הדין.

(ב) שום דבר האמור בחוק זה אינו בא לגרוע מסמכותו של הרמטכ"ל, או של מי שהוסמך לכך על ידיו, להוריד חייל מדרגתו הזמנית.

31. מקום שבית דין צבאי רשאי להטיל מחבוש או מאסר לתקופה קצובה, רשאי הוא להורות שהעונש, כולו או חלקו, יהיה על תנאי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התחזות במחסום צה''ל

 2. חולי קרוהן בצבא

 3. טרשת נפוצה בצבא

 4. בקע מפשעתי בצבא

 5. פיברומיאלגיה בצבא

 6. תכיפות במתן שתן בצבא

 7. זמזום באוזניים בצבא

 8. החמרת מחלה במילואים

 9. תאונת דרכים במילואים

 10. סמכות צה''ל להחרים בית

 11. תקופת צינון לאנשי צבא

 12. פציעה מירי חייל צה''ל

 13. ברונכיטיס כרונית בצבא

 14. הלם קרב בשירות מילואים

 15. תשלום מילואים למובטלים

 16. דחיית דיון בגלל מילואים

 17. עתירה נגד פעולות צה''ל

 18. התאבדות בשירות מילואים

 19. יריה ברגל של חיילי צה''ל

 20. כניסה לשטח צבאי ימי סגור

 21. פינוי אשפה מבסיסי צה''ל

 22. תביעה לתשלום דמי מילואים

 23. ביטוח פנסיה לעובדי צה''ל

 24. פיטורי עובד במהלך מילואים

 25. הפסקת עבודה לאחר מילואים

 26. עבודה בזמן שירות מילואים

 27. מכרז הובלת דלק עבור צה''ל

 28. ירי חיילי צה''ל לתוך דירה

 29. טעות בחישוב תגמול מילואים

 30. הרשעה בירי על חיילי צה''ל

 31. תקופת שירות עודפת בצבא קבע

 32. ביטול פיטורים בגלל מילואים

 33. העברה מכלא צבאי לבית סוהר אזרחי

 34. תאונת דרכים אזרח עובד צה''ל

 35. תביעה להפרשים תגמולי מילואים

 36. סיוע ליתומי צה''ל מביטוח לאומי

 37. תביעה בגין רשלנות חיילי צה''ל

 38. פיצויים על תפיסת בית על ידי צה"ל

 39. שימוש ברכוש הצבא שלא למטרות הצבא

 40. נוהל פתיחה באש צה''ל במעצר חשוד

 41. פיטורי עובד במילואים בגלל צמצומים

 42. תביעה בגין פיצוץ בניין ע''י צה''ל

 43. הודעה בכתב לפי תביעת רשלנות צה''ל

 44. עונש על ניסיון פגיעה בחיילי צה''ל

 45. תביעת פיצויים על אלימות חיילי צה''ל

 46. חישוב הפרשי הצמדה - תגמולי מילואים

 47. מחסום צה''ל ללא היתר ליד בית מגורים

 48. מוות מאש צה''ל של תושב מחנה פליטים

 49. נזקי רכוש בגין פיצוץ יזום של צה''ל

 50. פיצוי על נזק שנגרם ע''י דחפור צה''ל

 51. כאבי גב של אזרח עובד צה"ל כתאונת עבודה

 52. פיצויים ממדינת ישראל על ירי חייל צה''ל

 53. דין משמעתי בגין שינוי פרטים במחשב צה''ל

 54. מוות כתוצאה מירי חילופי אש עם כוחות צה''ל

 55. הכנסה מגמלאות לא נפגעת ע''י שירות מילואים

 56. התיישנות תביעת נזיקין בגין פעולות כוחות צה''ל

 57. הבטחה מנהלית להכרה בחללי צה"ל כמשרתים בשירות קבע

 58. האם פגיעה ב"עובר אורח" בפעילות צה"ל מהווה רשלנות

 59. פלסטינית נהרגה מירי חיילי צה''ל - תביעה נגד המדינה

 60. פציעה בקורס מכ"ים ונגרמו שברים בשתי עצמות השוק הימנית

 61. הכרה בתאונת עבודה במהלך ניסוי של צה"ל בביטוח לאומי ?

 62. עיכוב שחרור משירות קבע בגלל צמצום הכוחות הסדירים בצה"ל

 63. פיצויים בגין נזקים עקב פגיעות מירי של כוחות צה"ל במבצע חומת מגן

 64. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון