משפט מנהלי

 1. טעות של רשות מנהלית

 2. שינוי החלטה מנהלית

 3. סבירות החלטה מנהלית

 4. פסלות שופט בתיק מנהלי

 5. דיון מוקדם בעתירה מנהלית

 6. המועד להגשת עתירה מנהלית

 7. חקירת מצהיר בעתירה מנהלית

 8. חזקת התקינות המנהלית

 9. איך כותבים עתירה מנהלית ?


חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש"ס-2000

מטרת חוק בתי משפט לענינים מינהליים להסמיך באופן הדרגתי את בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים לדון בענינים מינהליים הנדונים בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק או בבתי משפט אחרים, על ידי שופטים של בית המשפט המחוזי שייקבעו לצורך זה, ולפי סדרי דין מיוחדים שייקבעו.

הגדרות

2. בחוק זה -

"ענינים מינהליים" - ענינים הנוגעים לסכסוכים שבין אדם לרשות;

"רשות" - רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין;

"החלטה של רשות" - החלטה של רשות במילוי תפקיד ציבורי על פי דין, לרבות העדר החלטה וכן מעשה או מחדל.

בית משפט לענינים מינהליים

3. (א) בית משפט מחוזי ישב כבית משפט לענינים מינהליים בהתאם להוראות חוק זה (להלן - בית משפט לענינים מינהליים).

(ב) שופטי בית משפט לענינים מינהליים יהיו נשיא בית המשפט המחוזי ושופטים אחרים של בית המשפט המחוזי, שיקבע נשיא בית המשפט המחוזי, על פי הנחיות שקבע נשיא בית המשפט העליון לענין זה; תקופת הכהונה של שופט בית משפט לענינים מינהליים תהא ארבע שנים וניתן להאריכה לתקופות כהונה נוספות של ארבע שנים כל אחת; ואולם ניתן לקבוע תקופת כהונה קצרה יותר בהתאם לצורכי בית המשפט.

(ג) מקרב השופטים שנקבעו כאמור בסעיף קטן (ב) ימונה סגן נשיא לענינים מינהליים (להלן - סגן הנשיא); על מינוי של סגן הנשיא ועל כהונתו יחולו הוראות סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ואולם כהונתו של סגן הנשיא תיפסק אם חדל לכהן כשופט של בית משפט לענינים מינהליים.

הרכב

4. (א) בית משפט לענינים מינהליים ידון בשופט אחד, ואולם רשאי נשיא בית המשפט המחוזי או סגן הנשיא לקבוע כי ענין מסוים יידון בשלושה.

(ב) נשיא בית המשפט העליון רשאי לקבוע סוגי ענינים שיידונו בשלושה; הודעה על סוגי ענינים שנקבעו לפי סעיף קטן זה תפורסם ברשומות.

סמכות בית המשפט

5. בית משפט לענינים מינהליים ידון באלה –

(1) עתירה נגד החלטה של רשות או של גוף המנוי בתוספת הראשונה בענין המנוי בתוספת הראשונה ולמעט עתירה שהסעד העיקרי המבוקש בה ענינו התקנת תקנות, לרבות ביטול תקנות, הכרזה על בטלותן או מתן צו להתקין תקנות (להלן – עתירה מינהלית);

(2) ערעור המנוי בתוספת השניה (להלן - ערעור מינהלי);

(3) תובענה המנויה בתוספת השלישית (להלן - תובענה מינהלית);

(4) ענין מינהלי או ענין אחר שנקבע בחוק אחר כי בית משפט לענינים מינהליים ידון בו, ובכפוף להוראות אותו חוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טופס עתירה מנהלית

 2. תיקון עתירה מינהלית

 3. סעד כספי עתירה מנהלית

 4. עורך דין עתירה מנהלית

 5. צו ביניים בעתירה מנהלית

 6. שיהוי בהגשת עתירה מנהלית

 7. בקשה לתיקון עתירה מנהלית

 8. עתירה מנהלית לאיחוד משפחות

 9. עתירה מנהלית למתן צו על תנאי

 10. בקשה להצטרף כצד לעתירה מנהלית

 11. עתירה מנהלית נגד אישור תכנית

 12. עתירה מנהלית נגד ועדה מקומית

 13. עתירה מנהלית בבית הדין לעבודה

 14. עתירה מנהלית אחרי בניה לא חוקית

 15. תוך כמה זמן מגישים עתירה מנהלית

 16. עתירה מנהלית בעקבות הפסד במכרז

 17. מיצוי זכויות לפני עתירה מנהלית

 18. סירוב לאשר תכנית - עתירה מנהלית

 19. עתירה מנהלית - ארנונה משרדי בנקים

 20. מחיקת עתירה מנהלית ללא צו להוצאות

 21. תוך כמה זמן אפשר להגיש עתירה מנהלית

 22. אי עמידה בתנאי סף במכרז - עתירה מנהלית

 23. עתירה מנהלית לדון בבקשה לשינוי תב"ע מקומית

 24. סמכות עניינית לבית משפט לעניינים מנהליים

 25. עיון בחומר חקירה בבית המשפט לעניינים מנהליים

 26. התנגדות ועדת ערר מחוזית להסכמה בעתירה מנהלית

 27. פסיקת הוצאות ראויות בגין דחיית עתירה מנהלית

 28. פסיקת הוצאות משפט בבית משפט לעניינים מנהליים

 29. דחיית עתירה מנהלית מבלי שבית המשפט פסק הוצאות

 30. אי התייצבות לדיון בבית המשפט לעניינים מנהליים

 31. המצאת כתבי בי דין - בית המשפט לעניינים מנהליים

 32. האם מגישים עתירה מנהלית בחובות ארנונה של חברה ?

 33. סמכות בית משפט לעניינים מנהליים תוכנית מתאר ארצית

 34. עתירה מנהלית לביטול מינוי במכרז בטענת חוסר ניסיון

 35. עתירה מנהלית לפסול הצעה במכרז פומבי לבניית מעון יום

 36. סעד החזר כספי סמכות עניינית ביהמ''ש לעניינים מנהליים

 37. עתירה מינהלית להורות על ביטול החלטות ועדת הערר מחוזית

 38. בקשה להעברת הדיון לבית משפט לעניינים מנהליים בירושלים

 39. הארכת מועד להגשת ערעור פסק דין ביהמ''ש לעניינים מנהליים

 40. עתירה מנהלית נגד חלטת הועדה לדיור לאומי: הקצאת זכויות בניה עתידית

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון