זכאות לדרגת פרישה

זכאות לדרגת פרישה
1. האם זכאי התובע לדרגות פרישה בהתאם לתכנית פרישה מוקדמת למשרד הביטחון, אשר עוגנה בחוזר נש"מ 7/2008 (להלן: "תכנית הפרישה"). זו השאלה המתעוררת בתיק זה.

2. העובדות בעיקרן אינן שנויות במחלוקת ואלה הן –
א. התובע רופא במקצועו, עבד בשירות המדינה החל משנת 1987 ובתקופה הרלבנטית שימש רופא מרחבי באגף שיקום נכים במשרד הביטחון.
ב. דרגתו האישית של התובע אשר היתה צמודה למשרתו הינה 9+.
ג. ביום 15.4.08 נחתם מסמך שעניינו סיכום תכנית פרישה למשרד הביטחון (להלן: "הסכם בינמשרדי") בין משרדי הביטחון, האוצר ונציבות שירות המדינה.
במסגרת ההסכם הבינמשרדי יפרשו ממשרד הביטחון לפחות 350 עובדים כנגד ביטול משרות.
בהסכם הבינמשרדי נקבעו ההטבות הכספיות שינתנו לפורשים ולענייננו שתי דרגות פרישה.
סעיף 5.1 להסכם הבינמשרדי קובע:
"דרגות הפרישה שנקבעו בתכנית ינתנו בהתאם לכללי הנציבות בתכניות הפרישה במועד חתימת הסכם זה (דירוגים זכאים, זמן שהיה בדרגה אחרונה, דרגה מקסימאלית 45 + וכדומה) וכוללות את דרגת הפרישה הניתנת מתוקף כללי התקשי"ר".
ד. ביום 1.5.08 פורסמה תכנית הפרישה.
סעיף 7 לתכנית הפרישה קובע:
"דרגות הפרישה ינתנו בכפוף לדירוגים והדרגות הזכאים בכפוף להחלטת ועדת הפרישה עפ"י התקשי"ר ובכפוף לחלקיות המשרה המשוקללת".
ה. לתובע נערכה סימולציה הממחישה את ההטבות להן יהיה זכאי ככל שתאושר פרישתו במסגרת תכנית הפרישה לרבות גובה הגמלה.
בסימולציה הובהר לתובע כי לא יהיה זכאי לדרגות פרישה אלא רק לחודשי הסתגלות ומענק פרישה.
ו. ביום 24.11.08 הצטרף התובע לתכנית הפרישה במסגרתה אמור היה לצאת לגמלאות בתאריך 31.5.10.
ז. התובע לא קיבל דרגות פרישה.

3. מטעם התובע הוגש תצהיר.
בחקירתו הנגדית אישר התובע כי סימולציית הפרישה נערכה לפני שהגיש בקשה להצטרף לתכנית הפרישה וכן אישר כי לא הגיש בקשה לביטול ההצטרפות לתכנית הפרישה לאחר שהובהרה לו עמדת הנתבעת לפיה לא יוענקו לו דרגות פרישה.
מטעם הנתבעת העידה גב' איילה גונן אשרי, סגנית הממונה על מערכת הביטחון בנציבות שירות המדינה.

4. טענות התובע –
א. התובע זכאי לשתי דרגות פרישה בהתאם להסכם הפרישה.
ב. תנאי העסקתו של התובע נקבעים באופן בלעדי על ידי משרד הביטחון.
עובדה זו אושרה אף היא על ידי עדת הנתבעת.
ג. לעובדת היות התובע רופא אין השפעה על מעמדו כעובד בשירות המדינה, והוא זכאי להנות מכל התנאים מהם נהנים עובדי משרד הביטחון בנוסף לתנאי ההעסקה להם הוא זכאי כרופא.
ראיה לכך היא הסכמת הנתבעת לכלול את רופאי משרד הביטחון במסגרת תכנית הפרישה.
ד. הסכם הפרישה לא מבחין בין הרופאים ליתר עובדי משרד הביטחון.
ה. על פי הסכם הפרישה רק דרגות פרישה לפורשים מעל גיל 60 יוענקו בכפוף להוראות נסמן 85.125 לתקשי"ר (המחריג רופאים מזכאות לדרגת פרישה).
ו. גם לפי נסמן 85.125 לתקשי"ר בהתקיים תנאים מסויימים זכאים אף הרופאים לדרגת פרישה.
ז. אין מקום לטענת הנתבעת כי גם שאר הרופאים שפרשו במסגרת תכנית הפרישה לא קיבלו דרגות פרישה, שכן מחקירתה הנגדית של גב' גונן אשרי עלה כי למעט התובע רק רופא אחד, ד"ר שגיא, פרש לפי תכנית הפרישה ולא קיבל דרגת פרישה.
יתר הרופאים סיימו את עבודתם וקיבלו פיצויים.
ח. נסמן 85.125 לתקשי"ר קובע כי הכללים בפסקה לא יחולו על עובד הזכאי לדרגת פרישה בגין כל הסדר או נוהל אחר.
תכנית הפרישה מהווה הסדר או נוהל יחודי ומקיימת את הסייג האמור.
ט. הסכמת הנתבעת לצרף את התובע להסכם הפרישה מבלי להעניק לו דרגות פרישה, מרוקנת מתוכן את תכנית הפרישה.
י. החלטת הנתבעת שלא להעניק לתובע דרגות פרישה מפלה אותו לרעה ביחס לשאר עובדי משרד הביטחון שיפרשו במסגרת תכנית הפרישה.
יא. החלטת הנתבעת מהווה פגיעה כלכלית קשה בתובע.

5. טענות הנתבעת –
א. תכנית הפרישה כוללת דרגות פרישה, חדשי הסתגלות ומענק מיוחד.
דרגות הפרישה מוענקות על תכנית הפרישה בכפוף להשתייכות העובדים לדירוגים והדרגות והזכאים לדרגת פרישה על פי התקשי"ר.
בהתאם להוראות התקשי"ר הרלבנטיות, עובדים המשתייכים לדירוג הרופאים אינם זכאים לדרגת פרישה.
ב. הסייג בנסמן 85.125 (3)(ד) לפיו הכללים לא יחולו על עובד הזכאי לדרגת פרישה בגין כל הסדר או נוהל אחר אינו יכול להועיל לתובע, שכן קבלת פרשנות התובע תרוקן מתוכן את הוראות תכנית הפרישה.
ג. יש לדחות את טענת התובע כי צירופו לתכנית הפרישה מבלי להעניק לו דרגת פרישה מרוקן את תוכנית הפרישה מתוכן, שכן תכנית הפרישה הקנתה לתובע הטבות כספיות נכבדות של 11 חדשי הסתגלות ומענק כספי בסך 40,000 ₪.
ד. התובע ידע, טרם שהגיש בקשה לפרוש במסגרת תכנית הפרישה, כי לא יהיה זכאי לדרגות פרישה.
ה. התובע אינו מופלה לרעה.
קבוצת השוויון הנכונה בכל הנוגע להענקת דרגות פרישה הינה הדירוגים השונים אליהם משתייכים עובדי המדינה.
לפיכך, לצורך בחינת טענת ההפליה של התובע, יש להשוותו לעובדי משרד הביטחון המדורגים בדירוג רופאים אשר פרשו במסגרת תכנית הפרישה.
התובע לא הוכיח כי קיים עובד אחר במשרד הביטחון המדורג בדירוג הרופאים, וקיבל דרגות פרישה במסגרת תכנית הפרישה.
ו. כבר נפסק כי אבחנה במסגרת תכנית פרישה של משרד הביטחון בין דרוגים שונים הינה לגיטימית ומהווה חלק מפררוגטיבת ניהול של המדינה.
ז. טענת התובע כי רק פורשים מעל גיל 60 כפופים להוראת נסמן 85.125 לתקשי"ר הינה בבחינת הרחבת חזית.
מכל מקום התובע פרש בהיותו מעל גיל 60.
כמו-כן פרשנות זו סותרת את האמור בהמשך הסעיף ובהסכם הבינמשרדי.
ח. העובדה כי נעשתה פניה לנציבות לבחון את בעיית הרופאים מוכיחה כי לפי תכנית הפרישה היה ברור כי הרופאים אינם זכאים לדרגת פרישה.

6. ההכרעה –
ביום 15.4.08 נחתם ההסכם הבינמשרדי לפיו יפרשו לפחות 350 עובדים ממשרד הביטחון כנגד ביטול משרות.
ההסכם הבינמשרדי נחתם בעקבות דו"ח ועדת ברודט אשר עקרונותיו אושרו בממשלה ביום 29.7.07 ובו נקבע כי על משרד הביטחון להפחית את מספר עובדי המשרד.
סעיף 5 להסכם הבינמשרדי קובע הטבות כספיות שינתנו לפורש במסגרת התכנית בהתאם לקבוצות גיל והם: תוספת דרגות, חודשי הסתגלות ומענק כספי.

סעיף 5.1 קובע:
"דרגות הפרישה האמורות לעיל ינתנו בהתאם לכללי הנציבות בתכנית הפרישה במועד חתימת הסכם זה (דירוגים זכאים, זמן שהיה בדרגה אחרונה, דרגה מקסימאלית 45+ וכדומה) וכוללת את דרגת הפרישה הניתנת מתוקף כללי התקשי"ר. דרגות אלה לא ייחשבו לכל דבר ועניין לכל יתר התשלומים בתכנית הפרישה".

7. ביום 1.5.08 פורסם חוזר נש"מ 7/2008, היא תכנית הפרישה.
סעיף 7 לתכנית הפרישה אימץ את ההטבות שבסעיף 5 להסכם הבינמשרדי.

עוד הוסף בהמשך:
"דרגת פרישה לפורשים מעל גיל 60, אשר שוהים בדרגתם האחרונה לפחות שנה אחת.
בכפיפות לסעיף 85.125 לתקשי"ר (אשר יקוזזו מהזכאות במסגרת הגוף הפיננסי)"

ובהמשך:
"דרגות הפרישה ינתנו בכפוף לדירוגים והדרגות הזכאים בכפוף להחלטת ועדת הפרישה עפ"י התקשי"ר ובכפוף לחלקיות המשרה המשוקללת".

8. נסמן 85.125 (3) לתקשי"ר קובע:
"3. זכאות/אי זכאות לדרגת פרישה על-פי דירוגים וקבוצות עובדים
....
ג) הכללים כמפורט בפסקה זו, לא יחולו על העובדים בדירוגים הבאים:
עובדים סוציאליים, רנטגנאים, פיזיותרפיסטים, אחיות, רופאים, פארה רפואיים, מרפאים בעיסוק, אלא כמפורט להלן:
עובד כאמור לעיל, שחל לגביו אחד מהאירועים המזכים כמפורט בנסמן (א)1 לעיל והמכהן במשרה לה צמוד מתח דרגות, רמת גמול תפקיד או מסלול קידום ודרגתו אינה דרגת השיא של משרתו וביום פרישתו מן השירות השלים לפחות מחצית תקופת השהייה בדרגתו, יקודם לדרגה שמעל דרגתו.
ד) הכללים כמפורט בפסקה זו לא יחולו על עובד הזכאי לדרגת פרישה בגין כל הסדר או נוהל אחר".

9. בחינתם של ההסכם הבינמשרדי, תכנית הפרישה והוראות נסמן 85.125 לתקשי"ר מביאות למסקנה כי הצדק עם הנתבעת וכי תכנית הפרישה כפופה בעניין הענקת דרגות הפרישה להשתייכות העובדים לדירוגים והדרגות הזכאים לדרגת פרישה על פי התקשי"ר.
אין לקבל את טענת התובע לפיה רק דרגת פרישה לפורשים מעל גיל 60 כפופה לנסמן 85.125 לתקשי"ר.
המשך סעיף 7 לתכנית הפרישה קובע מפורשות כי "דרגות הפרישה ינתנו בכפוף לדירוגים והדרגות הזכאים בכפוף להחלטת ועדת הפרישה עפ"י התקשי"ר".
בסעיף זה יש משום אימוץ של הוראת סעיף 5.1 להסכם הבינמשרדי.
לפיכך אין בתכנית הפרישה כדי להעניק דרגות פרישה לעובדי משרד הביטחון העובדים בדירוגים המפורטים בנסמן 85.125 (3)(ד): עובדים סוציאליים, רנטגנאים, פיזיותרפיסטים, אחיות, רופאים, פארה רפואיים, ומרפאים בעיסוק בכפוף לסיפא של ס"ק זה.

10. התובע טוען כי החרגת הזכאות לדרגת פרישה לא חלה עליו במקרה זה לאור ס"ק ד' שזו לשונו:
"הכללים כמפורט בפסקה זו לא יחולו על עובד הזכאי לדרגת פרישה בגין כל הסדר או נוהל אחר".
אין לקבל טענה זו.
תכנית הפרישה קובעת במפורש כי היא כפופה לזכאות לדרגות פרישה על פי הדירוגים כעולה מהתקשי"ר.
קבלת הטענה כי יש בתכנית הפרישה כדי להעניק דרגת פרישה לכל הדירוגים, גם אלה המוחרגים על פי התקשי"ר, מאיינת למעשה את הסייג המופיע בתכנית הפרישה לפיו הזכאות לדרגת פרישה כפופה להשתייכות העובדים לדירוגים והדרגות הזכאים לדרגת פרישה על פי התקשי"ר.

11. התובע מוסיף וטוען כי העובדה שתכנית הפרישה הוחלה על הרופאים מחייבת את המסקנה כי יש להעניק להם גם את דרגות הפרישה אחרת נרוקן את תכנית הפרישה מתוכן.
אין לקבל אף טענה זו, שכן על פי הסימולציה אשר נערכה לתובע (נספח נח/2 לתצהיר הנתבעת) פרישתו של התובע במסגרת תכנית הפרישה הקנתה לו הטבות כספיות של 11 חדשי הסתגלות ומענק כספי בסך של 40,000 ₪.

12. זאת ועוד, התובע אף לא הסתמך על דרגות הפרישה כאשר קיבל את החלטתו להצטרף לתכנית הפרישה.
התובע אישר בחקירתו הנגדית כי הסימולציה נערכה לו לפני שהגיש את בקשתו להצטרף לתכנית הפרישה ובשום שלב לא הגיש בקשה לביטול הצטרפותו.
התובע אף פנה באמצעות ב"כ ביום 8.6.09 וביום 30.6.09 אל נציבות שירות המדינה בדרישה לקבלת דרגות הפרישה (נספחים ה' ו- ו' לכתב התביעה).
התובע ביקש להצטרף לתכנית הפרישה כאשר עמדת הנתבעת לפיה הוא אינו זכאי לדרגות פרישה היתה ידועה לו.

13. טענתו הנוספת של התובע הינה כי הופלה לרעה ביחס לעובדי משרד הביטחון האחרים שפרשו במסגרת תכנית הפרישה.
לא הוכח כל שוני רלבנטי בינו לבין יתר הפורשים.
אף טענה זו נדחית על ידינו.
על מנת לבחון טענה זו יש להגדיר את קבוצת השוויון.
לטעמנו קבוצת השוויון הינה עובדי משרד הביטחון המדורגים בדירוג הרופאים אליו משתייך התובע.
כבר נפסק כי אין פסול בתכנית פרישה היוצרת אבחנה בין דירוגים שונים לעניין הענק דרגת פרישה (544/06 חנה כהן נ' מדינת ישראל, ניתן ביום 11.6.07).
אמנם תכנית הפרישה אינה קובעת במפורש על אלו דרוגים היא חלה ואילו דרוגים מוחרגים ממנה, אך עובדה זו נלמדת מההפניה בתכנית לדרוגים על פי התקשי"ר.
הנתבעת החריגה את כל הדירוגים הנכללים בנסמן 85.125 (3).
גב' גונן אשרי העידה כי הרופאים והעובדת הסוציאלית אשר פרשו במסגרת תוכנית הפרישה לא קיבלו דרגות פרישה.
אמנם בחקירתה הנגדית העידה כי רק רופא אחד פרש בהתאם לתכנית הפרישה, אלא שהנטל להוכיח קיומה של אפליה מוטל על שכמו של התובע אשר לא הוכיח כי רופא אחר או עובד משרד הביטחון המשתייך לדרוגים המפורטים בנסמן 85.125(3) הנ"ל פרש במסגרת תכנית הפרישה וקיבל דרגות פרישה.
לא זו אף זו. כפי שנאמר, לתובע נערכה סימולציה בטרם ביקש להצטרף לתכנית הפרישה ועמדת הנתבעת בעניין דרגות הפרישה היתה ידועה לו.

14. למעלה מן הצריך נוסיף כי התובע טוען כי לעובדת היותו רופא אין השפעה על מעמדו כעובד בשירות המדינה ולפיכך הוא זכאי להנות מכל התנאים מהם נהנים עובדי משרד הביטחון וזאת בנוסף לתנאי העסקה להם הוא זכאי כרופא.
כלומר התובע מודה כי הוא זכאי לתנאים מסויימים מכח השתייכותו לדירוג הרופאים.
עצם טענה זו יש בה כדי לשמש בסיס לאבחנה לגיטימית בין הדירוגים השונים.
יחד עם זאת למרות שלטענתו תכנית הפרישה מפלה אותו על רקע השתייכותו לדירוג הרופאים לא ביקש התובע להגיש עמדה או תצהיר של הארגון היציג של הרופאים.
15. סוף דבר, התביעה נדחית.
בנסיבות העניין ומשמדובר בתביעה של מי שנכון למועד פסק הדין פרש, אין צו להוצאות.

זכות ערעור לבית הדין הארצי בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין.ניתן היום, י' אב תשע"א, 11 ספטמבר 2011, בהעדר הצדדים.
                 
נ.צ. מר דב רוזנפרב חנה טרכטינגוט, שופטת                לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טופס תנאי פרישה

 2. מס על מענק פרישה

 3. מיסוי מענקי פרישה

 4. זכאות לדרגת פרישה

 5. פרישה מוקדמת משטרה

 6. התפטרות בגיל פרישה

 7. הסכם פרישה משותפות

 8. הלנת שכר מענק פרישה

 9. ניכויים מגמלת פרישה

 10. חתימה על הסכם פרישה

 11. פרישה לפנסיה רפואית

 12. תוספת שכר לפני פרישה

 13. ניכוי מס ממענק פרישה

 14. גיל פרישה שונה לאישה

 15. פרישה מוקדמת מהעירייה

 16. הפרת הסכם פרישה מוקדמת

 17. הגדלת קצבת פרישה למורה

 18. אי הסכמה לפרישה מוקדמת

 19. בקשה לעכב פרישה מהצבא

 20. פרישת שופט מכס השיפוט

 21. התנגדות לפרישה מוקדמת

 22. תביעה לתשלום מענק פרישה

 23. הגדלת שיעור קצבת פרישה

 24. תשלום על פרישה מהתמחרות

 25. פרישה מוקדמת מטעמי בריאות

 26. המשך עבודה לאחר גיל פרישה

 27. פרשנות הסכם פרישה עם עובד

 28. מענק פרישה לעובדי הטכניון

 29. תביעה לתנאי פרישה מיוחדים

 30. שינוי בדיעבד של תנאי פרישה

 31. גילום מס הכנסה מענק פרישה

 32. צו מניעה נגד פרישה מוקדמת

 33. מענק מכוח הסדר פרישה מוקדמת

 34. צו מניעה כנגד פרישה מוקדמת

 35. פרישה מעבודה במועצה המקומית

 36. גמלת ניידות לאחר גיל פרישה

 37. קצבת פרישה גמלאי רשות הנמלים

 38. חישוב גיל פרישה של הרוג בתאונות דרכים

 39. ביטול החלטה על פרישה מהמשטרה

 40. חישוב קצבת פרישה מנהל בית ספר

 41. פרישה מוקדמת עקב מצב בריאותי

 42. תנאים נלווים פרישה - מנכ''לים

 43. שינוי תנאי פרישה על ידי המעביד

 44. חוזה המשך העסקה לאחר גיל פרישה

 45. העלאת אחוזי קצבת פרישה מהמשטרה

 46. חתימה על כתב ויתור פרישה מוקדמת

 47. חישוב המשכורת הקובעת לקצבת פרישה

 48. זכאות לפיצויי פיטורים בגיל פרישה

 49. פיצוי על אפליית נשים בתנאי פרישה

 50. גיל פרישה – חישוב פיצויים בגין נזקי גוף

 51. נציבות שירות המדינה פרישה מוקדמת

 52. הגבלות על עובדי ציבור לאחר פרישתם

 53. הגדלת קצבת פרישה בגלל מצב בריאותי

 54. עתירה נגד הוצאה לפרישה ממשטרת ישראל

 55. ביטוח אובדן כושר עבודה לאחר פרישה

 56. גובה הפנסיה עקב פרישת מורה לגמלאות

 57. זכאות גרושה למענקי פרישה שקיבל הבעל

 58. חיוב שותף בחובות השותפות לאחר פרישה

 59. פרישה מוקדמת לעובד הזכאי לפנסיית נכות

 60. חזרה לעבודה לאחר פרישה מוקדמת של מורה

 61. פרישה לפני כניסה לתוקף של התקנון האחיד

 62. תשלום פיצויי פיטורים באיחור בגיל פרישה

 63. חישוב מענק פרישה על פי המשכורת האחרונה

 64. רישום זכויות פרישה מצה''ל על שם בן הזוג

 65. התפטרות עובד שהתקבל לעבודה לאחר גיל פרישה

 66. הפחתת קצבת פרישה בשל משכורת מקופה ציבורית

 67. תביעה לתשלום יתרת שכר עבודה עקב הסכם פרישה

 68. החלטת ועדה רפואית של עובדי המדינה על פרישה

 69. הוועדה הרפואית קבעה כי אין סיבה מוצדקת לפרישה

 70. הוצאת עובד עירייה לפרישה מוקדמת ללא הסכמתו

 71. הארכת שירות ברשות השידור מעבר לגיל פרישה חובה

 72. בקשה לעבוד באוניברסיטה אחרי פרישה כחבר סגל בכיר

 73. זכות הציבור לדעת את תנאי הפרישה של עובדי מדינה

 74. זכויות האישה לתוספת פנסיה בגין פרישה מוקדמת של הבעל

 75. נטען כי ההחלטה על הפסקת עבודתו בגיל 69 נגועה בשיקולים פסולים

 76. גמר חשבון בפרישה: אי הכללת תוספת שכר של 25% מהשכר הפנסיוני

 77. תביעה לפיצויים בעקבות פרישה ממשא ומתן למכירת זכויות במקרקעין שלא בתום לב

 78. האם יום הפגיעה בעבודה או יום הפרישה הוא "היום הקובע" לעניין חישוב קצבת הנכות ?

 79. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון